کتاب هیدرولیک سدها و مخازن نوشته مهندس مهرداد اسدی مهندس صلاح کوچک زاده از نوآور

کتاب هیدرولیک سدها و مخازن توسط مهندس مهرداد اسدی مهندس صلاح کوچک زاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب هیدرولیک سدها و مخازن کتاب هیدرولیک سدها و مخازن : فصل اول : پیشینه تاریخی احداث سد 1-1 مقدمه 1-1-1 ساختمان‎های سد در سراسر جهان 1-2 سازه‎های هیدرولیکی شبه جزیره آناتولی قبل از امپراطوری عثمانی 1-2-1 سدها و فنون ساخت بکار رفته توسط رومیان در آناتولی 1-2-2 سدهای ساخته شده توسطUrartu 1-3 سدهای ساخته شده در دوره امپراطوری عثمانی 1-3-1 فنون استفاده شده و توسعه یافته توسط ترک‎های عثمانی برای ساخت سدها 1-3-2 مشخصات سدهای عثمانی 1-4 فنون جدید استفاده شده برای ساخت سدها فصل دوم : مفاهیم مقدماتی سرریز سدها 2-1 مقدمه 2-2 انتخاب طرح اولیه سرریز، نوع سرریز و طبقه‎بندی سرریزها 2-2-1 انتخاب طرح سرریز 2-2-2 نوع و طبقه‎بندی سرریزها 2-3 اجزای سرریز 2-3-1 کانال رَسِش 2-3-2 سازة کنترل 2-3-3 کانال پائین‎دست 2-3-4 سازه‎های انتهایی 2-4 مفاهیم پایه در انتخاب سیلاب طرح و بهره‌برداری از مخازن 2-4-1 ملاحظات کلی 2-4-2 بزرگی جریان خروجی 2-4-3 بهره‌برداری از مخازن 2-5 انتخاب نوع سرریز 2-5-1 انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از نوع سد 2-5-2 انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از توپوگرافی محل سد 2-5-3 انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از وضعیت زمین‎شناسی محل سد 2-5-4 انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از شرایط هیدرولوژیکی 2-5-5 انتخاب نوع سرریز به صورت تابعی از شرایط اقتصادی 2-6 اطلاعات پایه در طراحی سرریز 2-6-1 اطلاعات کلی 2-6-2 اطلاعات مخزن 2-7 تحلیل خطر در طراحی سرریز 2-7-1 خطرات 2-7-2 آنالیز کمّی ریسک 2-8 مسائل فصل سوم : هیدرولیک سرریزهای جریان آزاد 3-1 مقدمه 3-2 هیدرولیک کانال رَسِش 3-2-1 محاسبات هیدرولیکی کانال رَسِش برای جریان یکنواخت 3-2-2 محاسبات هیدرولیکی کانال رَسِش برای جریان متغیر تدریجی 3-3 هیدرولیک سرریزهای جریان آزاد 3-3-1 ضریب تخلیه m و نیمرخ سرریز جریان آزاد 3-3-2 گسترش فشار بر روی وجه پائین‎دست سرریزهای جریان آزاد 3-4 مسائل فصل چهارم : هیدرولیک سرریزهای دریچه‎دار 4-1 مقدمه 4-1-1 اهداف 4-1-2 طبقه‎بندی دریچه‎ها 4-2 ویژگی‌های هیدرولیکی سرریزهای دریچه‎دار 4-2-1 مسائل هیدرولیکی سرریزهای دریچه‎دار 4-2-2 محاسبات هیدرولیکی سرریزهای دریچه‎دار 4-3 پدیدة هوادهی در جریان سرریز 4-3-1 افزایش عمق جریان در اثر ورود هوا 4-3-2 هوادهی سطح زیرین تیغه آب به منظور جلوگیری از جریان 4-4 مسائل فصل پنجم : هیدرولیک انواع سرریزهای خاص 5-1 مقدمه 5-2 هیدرولیک سرریزهای کانالی لبه پهن 5-3 هیدرولیک سرریزهای جانبی 5-3-1 روش ترسیمی 5-3-2 حل تحلیلی 5-3-3 نیمرخ جریان بر روی سرریز جانبی 5-3-4 جریان در پائین‎دست سرریز جانبی 5-4 هیدرولیک سرریزهای میله‎ای 5-4-1 جریان در ورودی سرریز 5-4-2 جریان در میله 5-4-3 جریان در محدودة استغراق 5-4-4 نیمرخ سطح زیرین قشر آب در سرریزهای میله‎ای 5-5 هیدرولیک سرریزهای سیفونی 5-5-1 محاسبات هیدرولیکی سرریز سیفونی 5-6 مسائل فصل ششم : هیدرولیک کانال پایین‎دست 6-1 مقدمه 6-2 مسایل هیدرولیکی در پایین‎دست سرریزها 6-2-1 جریان مستغرق 6-2-2 هیدرولیک کانال پایین‎دست 6-3 استهلاک انرژی جریان برگشتی به رودخانة اصلی 6-4 حوضچة آرامش 6-4-1 هیدرولیک برگشت آب مستقیم 6-4-2 هیدرولیک حوضچه‎های آرامش 6-4-3 انواع حوضچه‎های آرامش 6-4-4 راهنمایی‌هایی برای طراحی 6-4-5- طراحی حوضچه نوع II 6-4-6- طراحی حوضچه SAF 6-4-7 هیدرولیک پرش‎های اسکی 6-5. مسایل فصل هفتم : بارهای استاتیکی و دینامیکی سرریز 7-1 مقدمه 7-2 بارهای استاتیکی 7-2-1 نیروهای ناشی از وزن مصالح ساختمانی 7-2-2 فشار آب، فشار ناشی از بار رسوب 7-2-3 فشار یخ 7-2-4 تنش‎های حرارتی 7-3 بارهای دینامیکی روی سرریزها 7-3-1 نیروهای بالابرنده 7-3-2 فشار موج 7-3-3 نیروهای زلزله 7-3-4 نیروی برشی ناشی از جریان 7-4 مسائل فصل هشتم : هیدرولیک مخازن 8-1 مقدمه 8-1-1 منحنی‎های مساحت–ظرفیت 8-2 باد، جزر و مد و امواج در مخازن 8-2-1 محاسبة موج‎گاه 8-2-2 محاسبة سرعت باد 8-2-3 محاسبة ارتفاع موج 8-2-4 محاسبة خیز موج 8-2-6 محاسبة عمق آزاد 8-3 فرسایش ساحل 8-3-1 فعالیت موج 8-3-2 اثر افت سطح آب در مخزن 8-4 رسوبات مخزن- رسوب‎گذاری در مخزن 8-4-1 رسوبات ابتدایی 8-4-2 تشکیل دلتا 8-4-3 رسوبات ته‎نشین شده در بستر 8-4-4 چگالی رسوبات ته‎نشین شده 8-5 جریان‎های غلیظ 8-5-1 هیدرولیک جریان غلیظ 8-5-2 قوانین مقاومت در زیرجریان یکنواخت 8-6 بار اضافی حاصل از دریاچه‎های گلی بلافاصله در بالادست سدها 8-6-1 میزان ته‌نشینی و راندمان تله‎اندازی مخازن 8-7 مسائل فصل نهم : هیدرولیک بدنة سدها 9-1 مقدمه 9-2 محاسبة عمق آزاد 9-3 تعیین عرض تاج 9-4 حفاظت شیب 9-4-1 وزن سنگ استفاده شده برای حفاظت شیب‎ سدها 9-4-2 ضخامت لایة سنگ‎چین ماشینی 9-4-3 پایداری سنگ‎چین پائین‎دست در حوضچه‎های آرامش 9-5 تراوش از بدنة سد 9-5-1 نشت از درون هستة نفوذناپذیر 9-5-2 فیلترها در سدهای خاکی 9-6 وسایل اندازه‎گیری برای مشاهدة کارکرد سد 9-6-1 وسایل اندازه‎گیری 9-7. مسائل فصل دهم : هیدرولیک سازه‎های انحراف آب 10-1 مقدمه 10-2 تعیین دبی طرح 10-3 تعیین تعداد تونل‎های انحراف 10-4 تحلیل بهینه ابعاد سازه انحراف 10-5 هیدرولیک سازه‎های انحراف 10-5-1 جریان عبوری در تونل انحراف 10-5-2 هیدرولیک تونل‎ها با سطح مقطع دایره‎ای 10-6 طراحی سازه‎های انحراف 10-6-1 جانمایی 10-6-2 تعداد تونل‎ها 10-6-3 تعیین رقوم تاج فرازبندها و قطر تونل‎های انحراف 10-6-4 جزئیات محاسبات هیدرولیکی سامانه انحراف 10-6-5 طراحی سامانه‎های انحراف 10-6-6 محاسبات هیدرولیکی سامانه‎های انحراف با دو تونل انحراف 10-7 مسائل فصل یازدهم : هیدرولیک تاسیسات تخلیه 11-1 مقدمه 11-2 هیدرولیک تاسیسات تخلیه، تلفات موضعی بارآبی 11-2-1 افت موضعی بارآبی مربوط به آشغال‎گیر 11-2-2 افت بارآبی موضعی مربوط به ورودی‎ها 11-2-3 افت بارآبی موضعی مربوط به زانوها 11-2-4 افت بارآبی موضعی مربوط به تبدیل‎ها 11-2-5 افت بارآبی مربوط به اصطکاک یا مقاومت جریان 11-2-6 تلفات بارآبی و بارآبی مورد نیاز برای ایجاد جریان درون دریچه‎ها و شیرها 11-3 معادله جریان و روش‎های محاسباتی پایه 11-3-1 معادله جریان برای تاسیسات تخلیه 11-3-2 تعیین تراز آستانه 11-3-3 تعیین خشک‎ترین و مرطوب‎ترین سال 11-4 مسائل فصل دوازدهم  : کف‎کنی، بالا آمدن بستر و آب‎‎شستگی موضعی در کانال پائین‎دست سدها 12-1 مقدمه 12-2 پدیده کف‎کنی 12-2-1 جریان در قسمت کاهش عرض یافته 12-2-2 جریان لبریزی و جریان کانال اصلی 12-3 آب‎شستگی موضعی 12-3-1 سازوکار آب‎شستگی موضعی 12-3-2 تعیین آب‎شستگی موضعی 12-4 کف‎کنی بستر آبراهه‎ها 12-4-1 مکانیزم کف‎کنی 12-4-2 ارزیابی کف‎کنی 12-5 جوشن‌بندی بستر رودخانه‎ها 12-5-1 فرآیند جوشن‌بندی 12-6 مسائل فصل سیزدهم : تکنیک‎های مدلی به کار رفته برای حل مسائل خاص جریان 13-1 مقدمه 13-2 مطالعات مدل سرریزها 13-2-1 مسائل مربوط به رَسِش جریان به سرریز 13-2-2 مسائل مرتبط با وقوع جریان در کانال رَسِش 13-2-3 مسائل جریان در سرریزها و اطراف آن‌ها 13-2-4 مطالعه مدل بازگردانی آب به آبراهه اصلی 13-2-5 مطالعات مدلی جریان در آبراهه پائین‎دست 13-3 مطالعات مدل مجاری بسته 13-3-1 جریان آزاد در مجاری بسته 13-3-2 جریان متغیر تدریجی در مجاری بسته 13-4 مطالعه مدل تراوش 13-5 مطالعه مدل سازه‎های هیدرولیکی 13-5-1 مسائل انحراف 13-5-2 مسائل شکست فرازبند 13-5-3 مسائل دهانه آبگیری 13-5-4 مسائل خروجی آب 13-5-5 مسائل سازه سراب 13-6 مسائل

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مهرداد اسدیمهندس صلاح کوچک زاده
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 704
شابک 9786001680694