کتاب طراحی فنداسیون و سازه تجهیزات و تاسیسات نفتی نوشته مهندس سید احمد میرشریفی از نوآور

کتاب طراحی فنداسیون و سازه تجهیزات و تاسیسات نفتی توسط مهندس سید احمد میرشریفی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب طراحی فنداسیون و سازه تجهیزات و تاسیسات نفتی کتاب طراحی فنداسیون و سازه تجهیزات و تاسیسات نفتی : مقدمه مؤلف فصل اول/ منابع و مراجع طراحی سازه و فونداسیون تجهیـزات نفتـی ومراحل مختلف طراحی : 1- مقدمه 2- مشخصات فنی مهندسی عمران و سازه (SPECIFICATION) 3- آئین‌نامه‌‎ها ‎‎‎(CODE) 4- استاندارد (STANDARD) 5- مراحل مهندسی و ساخت پروژه‌‎های نفتی 5-1 مهندسی پایه 5-2مهندسی تفصیلی (DETAIL ENGINEERING) 5-3 خرید (PROCUREMENT) 5-4 اجرا (CONSTRUCTION) فصل دوم / طـراحی فـونداسیـون و سازه نگهدارنده ماشین‌آلات : 1- مقدمه 2- مدارک مورد نیاز در طراحی پایه 2-1 گزارش ژئوتکنیک و پارامترهای طراحی 2-1-1 مدول برشی خاک در کرنشهای کوچک و روشهای تعیین آن 2-1-2 نسبت میرائی (Damping Ratio) 2-1-3 ضریب پواسون 2-2 مطالعات مربوط به گزینه‎ها‎‎ی مختلف پی ماشینآلات 2-3 انتخاب گزینه برتر 3- مدارک و ملاحظات مورد نیاز در طراحی تفصیلی 3-1 مدلسازی، تحلیل و طراحی 3-1-1 روش سر انگشتی(Rule-of-Thumb Method) 3-1-2 روش بارگذاری استاتیکی معادل (Equivalent Static Loading Method) 3-1-2-1 سیستم یک درجه آزادی تحت بار هارمونیک 3-1-2-2 تعریف ضرایب بزرگنمائی و انتقال 3-1-2-3 مودهای مختلف ارتعاش فونداسیون بلوکی 3-1-2-4 تعیین ضرایب سختی و میرایی هندسی در مودهای مختلف 3-1-2-5 کنترل پاسخهای سیستم بعد از اعمال ضرایب اهمیت 3-1-2-6 کنترل تنشها‎و نشست در خاک و شمع 3-1-2-7 کنترل حالت رزونانس 3-1-2-8 کنترل خستگی 3-1-3 روش دینامیکی کامل(Full Dynamic Method) 3-2 نقشه‎ها‎‎ی اجرائی فصل سوم / تحلیل و طراحی فونداسیون مخازن : 1- مقدمه 2- مدارک مورد نیاز در طراحی پایه 2-1 گزارش ژئوتکنیک و پارامترهای مورد نیاز طراحی 2-2 مطالعات مربوط به گزینه‎ها‎‎ی مختلف پی مخازن 2-2-1 روشهای اصلاح و بهبود خاک 2-2-2 استفاده از شالوده‎ها‎‎ی عمیق 2-2-3 لایه سطحی باربر 2-3 انتخاب گزینه برتر 3- ملاحظات مورد نیاز در طراحی پایه 3-1 نحوه طراحی سر شمع و اندرکنش سرشمع و شمعها‎ 3-2 متناسب بودن نوع پی با نوع خاک منطقه 4-مدارک مورد نیاز در مرحله طراحی تفصیلی 4-1 فایل مدلسازی فونداسیون در نرم افزار مورد تائید کارفرما 4-2 دفترچه محاسبات و ملاحظات مربوطه 4-2-1 آئین‌نامه‎ها‎‎‎و استاندارد طراحی 4-2-2 مصالح مصرفی 4-2-3 طبقه بندی زلزله خیزی منطقه و تعیین پارامترهای مربوطه 4-2-4 نسبت مهاری 4-2-5 نیروهای دینامیکی ناشی از فشار محیطی مایع(Dynamic Liquid Hoop Forces) 4-2-6 فاصله حداکثرسطح مایع تا بام مخزن (Free Board) 4-2-7 نسبت پایداری دربرابر واژگونی برای مخازن مهار شده 4-2-8 بیشترین تنش غشائی طولی موجود و مجاز در جداره مخزن 4-2-9 تخمین بلند شدگی مخزن برای مخازن مهار نشده 4-2-10 تعیین برش پایه روی حلقه فونداسیون 4-2-11 کنترل سرخوردگی مخزن برای مخازن مهار نشده 4-2-12 کنترل برش موضعی بین بام و جدار مخزن (Local Shear Transfer) 4-2-13 انعطاف پذیری لوله‎های متصل به مخزن 4-2-14 نکته بسیار مهم در طراحی لرزه‌ای مخازن فصل چهارم / تحلیل و طراحی تکیه‌گاه لوله‌ها : 1- مقدمه 2- مدارک مورد نیاز در طراحی پایه 2-1 گزارش مکانیک خاک و پارامترهای مورد نیاز طراحی 2-2 نقشه جانمائی واحد و مشخصات هندسی تکیه‌گاه‌‎ها‎‎‎ 3- مدارک و ملاحظات مورد نیاز در مرحله طراحی تفصیلی 3-1 فایل مدلسازی سازه و فونداسیون تکیه‌گاه لوله در نرم افزار مورد تائید کارفرما 3-1-1 درز انبساط و نحوه مدلسازی آن 3-1-2 پارامترهای طراحی لرزه‌ای درتعیین نیروی زلزله 3-1-2- 1 نسبت وزنی و تعیین ضریب رفتار بر اساس جزء صنعتی و یا سازه نگهدارنده 3-1-2- 2 زمان تناوب 3-1-2- 3 ضریب اهمیت 3-1-3 محاسبه نیروی زلزله 3-1-4 اثرترک خوردگی در تکیه‌گاه یا سازه نگهدارنده بتن مسلح 3-1-5 اثر P-Delta و تعیین شاخص پایداری 3-2-1 انواع بارهای وارد بر تکیه‌گاه چند ترازه 3-2-1-2 بارزنده 3-2-1-3 سایر بارها 3-2-2 ترکیبات بارگذاری 3-2-3 کنترل برش سوراخ کننده فصل پنجم / طراحی سازه نگهدارنده ظروف افقی : 1- مقدمه 2- مدارک مورد نیاز در طراحی پایه 2-1 گزارش مکانیک خاک و پارامترهای مورد نیاز طراحی 2-2 نقشه جانمائی کلی واحد، جهت نمایش موقعیت قرارگیری ظرف 3- مدارک و ملاحظات مورد نیاز در مرحله مهندسی تفصیلی 3-1 فایل مدلسازی فونداسیون ظروف افقی 3-1-1 محاسبه بار زلزله و توزیع آن در ارتفاع ظرف 3-1-1-1 تعیین نیروی زلزله بر اساس رفتار تجهیز 3-1-1-2 تعیین نیروی زلزله بر اساس رفتار سازه نگهدارنده 3-1-1-3 توزیع نیروی زلزله در ارتفاع 3-1-2 توزیع بارهای جانبی بین پایه‎های ثابت و غلتکی 3-1-3 لنگر ناشی از نیروی زلزله 3-1-4 محاسبه نیروی باد 3-1-5 ترکیبات بارگذاری 3-1-6 تعریف نوع المانهای سطحی در مدلسازی ظروف افقی 3-1-7 اثر ترک خوردگی 3-2 دفترچه محاسبات و ملاحظات مربوطه 3-2-1 بررسی نتایج تحلیل و طراحی 3-2-2 کنترل برش سوراخکننده 3-2-3 کنترل لغزش فونداسیون 3-2-4 کنترل واژگونی فصل ششم / طراحی سازه نگهدارنده ظـروف قائم : 1- مقدمه 2- مدارک مورد نیاز در طراحی پایه 2-1 گزارش مکانیک خاک و پارامترهای مورد نیاز طراحی 2-1-2 عملکرد گروه شمع‌ها 2-1-3 ضریب فنریت قائم شمع‌ها 2-2 نقشه جانمائی کلی واحد، جهت نمایش موقعیت قرارگیری ظرف 3- مدارک و ملاحظات مورد نیاز در مرحله طراحی تفصیلی 3-1 فایل مدلسازی فونداسیون ظروف قائم 3-1-1 محاسبه بار زلزله و توزیع آن در ارتفاع ظرف 3-1-1-1 تعیین نیروی زلزله بر اساس رفتار تجهیز 3-1-1-2 تعیین نیروی زلزله بر اساس رفتار سازه نگهدارنده 3-1-1-3 توزیع نیروی زلزله در ارتفاع 3-1-3 لنگر ناشی از نیروی زلزله 3-1-4 محاسبه نیروی باد 3-1-5 ترکیبات بارگذاری 3-1-6 تعریف نوع المانهای سطحی در مدلسازی سازه نگهدارنده 3-1-7 اثر ترک خوردگی 3-2 دفترچه محاسبات و ملاحظات مربوطه 3-2-1 بررسی نتایج تحلیل و طراحی 3-2-2 کنترل برش سوراخ کننده 3-2-3 کنترل تغییر مکان افقی شمعها‎ 3-2-4 کنترل واژگونی فصل ششم / طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر انفجار : 1- مقدمه 2-تاریخچه طراحی ساختمانهای مقاوم در برابرانفجار 2-1 روش معادل TNT، بر اساس راهنمای SG-22 2-2 روش پدافند غیرعامل مطابق با مبحث 21 مقررات ملی ساختمان(1388) 2-3روش انرژی جهت تخمین نیروهای ناشی از انفجارات پالایشگاهی 3- روش انرژی TNO MULTI-ENERGY 3-1 دستور العمل فنی شرکت EXXON برای بارگذاری ناشی از انفجارات پالایشگاهی 3-1-1 دسته بندی ساختمانها‎بر اساس فاصله از توده ابر انفجاری 3-1-2 کاربری یا تابع ساختمان 3-1-3 سطوح پاسخ یا میزان خرابی ساختمان پس از انفجار 3-1-4 روند بارگذاری ناشی از انفجارات بر اساس دستور العمل Exxon 3-1-5 فشارواردبروجوه ساختمان مکعب مستطیل با توجه به پارامترهای اولیه انفجار 3-1-6 مصالح مصرفی و ضرایب اصلاح مقاومت آنها 3-2 اثرات دفن شدگی در کاهش اضافه فشار وارد بر ساختمان 3-3 اثرترک خوردگی مقاطع اعضای بتن مسلح 3-4 ترکیبات بارگذاری 3-5 طراحی فونداسیون و ترکیبات بارگذاری 3-6 کنترل تغییر شکلها و دوران‌ها ‎بر اساس دستور العمل EXXON 3-7 طراحی مقاطع برای خمش و برش

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سید احمد میرشریفی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 152
شابک 9786001683114