کتاب آموزش جامع و تخصصی نرم‌افزار مدلسازی ساختمان REVIT 2020 نوشته مهندس قاسم آریانی مهندس فریمه قوانلو از نوآور

کتاب آموزش جامع و تخصصی نرم‌افزار مدلسازی ساختمان REVIT 2020 توسط مهندس قاسم آریانی مهندس فریمه قوانلو نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

جلد اول کتاب آموزش رویت revit 2020 : پیشگفتار فصل اول: معرفی TEMPLATE در REVIT Template فرمت‌های فایل‌های Revit جانمایی و تنظیم مسیرهای Template روش جانمایی Family Template تنظیم مسیر Library در رویت فصل دوم: آشنایی با فضای کاری Revit صفحه Recent در رویت شروع به کار رویت Tooltips Keytips Project Browser Using the Project Browser Properties Palette Type Selector Properties filter Edit Type Instance properties Status Bar Option Bar Ribbon در نرم افزار رویت معرفی Tabهای ریبون در رویت فصل سوم: روش‌های انتخاب عناصر در Revit انتخاب عناصر ترسیم شده در محیط پروژه ویژگی‌های Options to Control Element Selection Select All Instances پیدا کردن تعداد عناصر انتخاب شده Temporary Dimension Text Appearance Close Hidden Windows فصل چهارم: ویـژگی‌هـای کنتـرل‌کننده دیدها View Control Bar Detail Level Visual styles Graphic Display Option Shadows Sketch Line Lighting Photographic Exposure Background Save as View Template Sun Path Use the specified project location ,date and time instead Continue with the current settings Sun Setting Single Day Multi-Day Shadows Show Rendering Dialog Crop View Show/Hidden Crop Region Unlocked 3D View Temporarily Hiding or Isolating Elements Isolate Category Hide Category Isolate Element Hide Element Temporary View Properties Show Analytical Model Highlight Displacement Sets Reveal Constraints فصل پنجم: آشنایی با اضافه کردن تراز طبقات Level روش افزودن Level یا تعیین تعداد طبقه جابجا کردن Levelها چند نکته ساده کاربردی تنظیمات Level Edit Type فاصله دادن خط Level از Symbol Propagate Extents در Level فصل ششم: آشنایی با آکس‌بندی پروژه‌ها Grid نحوه ترسیم Grid تنظیمات مربوط به Grid فصل هفتم: ابزارهای ویرایشی در Revit آشنایی با ابزارهای ویرایشی در Revit همتراز کردن (Align) Offset Move Copy Rotate Mirror Split نحوه استفاده از روش Split Elements نحوه استفاده از روش Split With Gap Unpin Trim/Extend Trim/Extend to Corner Trim/Extend Single Element Trim/Extend Multiple Elements Array Linear Array فصل هشتم: آشنایی با دیوار (مقدماتی) Walls دیوارهای مقدماتی نحوه انتخاب دستور دیوار معرفی ابزارهای ترسیمی Wall در قسمت Draw امکانات Option Bar برای ترسیم Wall تنظیمات مربوط به پنجره Edit Type آشنایی با دستورات ویرایشی دیوار دیوارهای شیشه‌ای تنظیمات پنجره Instance Properties دیوارهای شیشه‌ای Vertical/Horizontal Grid Pattern Vertical/Horizontal Grid Pattern Vertical Mullions آشنایی با ابزار Wall Sweep اضافه کردن wall sweep wall Sweep Instance Properties Wall Reveals اضافه کردن Wall Reveals فصل نهم: آشنایی با فمیلی‌ها در Revit Family انواع فمیلی‌ها آشنایی با Ribbon در محیط Family Properties Pallet Project Brow فضای ترسیمی Refrence Plane Add a Reference Plane درباره Work Planeها Modify the Work Plane Resize and move the grid Rotate the grid معرفی ابزارهای ترسیمی Create an Extrusion نحوه ایجاد Solid یا Void Extrusion تنظیمات Extrusion ویرایش Extrustion بعد ترسیم تنظیمات ابزار Blend ویرایش  Blend Create a Blend Edit Blend Create a Revolve روش اجرای ابزار Revolve Create a Sweep (ایجاد یک Sweep) Create a Sweep Blend ایجاد فمیلی مقیاس‌پذیر فصل دهم: آشنایی با دیوار (پیشرفته) دیوار پیشرفته(مرکب) Default Wrapping Modify Vertical Structure Changing Thickness روش استفاده از Spilt Regions روش استفاده از ابزار Remove Paint ایجاد بازشو با فرم‌های خاص روی دیوار منحنی استفاده از Model In Place در پروژه روش دوم استفاده از Loadeble Family Attach Top/Base To detach walls from other elements فصل یازدهم: آشنایی با دیوار‌های شیشه‌ای دیوارهای شیشه‌ای ساختن فمیلی پانل برای دیوار شیشه‌ای Mullions Corner Mullion Types آموزش ساختن Mullion در فمیلی Stacked Wall فصل دوازدهم: آشنایی با ابزارهای اتصال عناصر Join Geometry Unjoin Geometry Cut Geometry فصل سیزدهم: آشنایی با ابزار Door Door تنظیمات عمومی درب، در Properties تنظیمات درب در پنجره Type Properties ساختن Tag برای ابزار Door فصل چهاردهم: آشنایی با ابزار Window Windows تنظیمات پنجره Properties تنظیمات پنجره در قسمت Type Properties فصل پانزدهم: آشنایی با مؤلفه‌ها Components فصل شانزدهم: آشنایی با ستون معماری Columns Architecture Column تنظیمات پنجره Type Properties Attaching Column Attach top/Base فصل هفدهم: آشنایی با ستون‌ سازه‌ای Structure Column مشخصات ستون سازه‌ای در پنجره Edit Type فصل هجدهم: آشنایی با سقف‌ها در Revit Roof by Footprint Add a Point to a Roof Split a Roof Define Split Lines by Support Beams Curved Edge Condition to a Roof Reset the Modified Shape Delete a Shape Modifier from a Roof Modify the Layer Thickness of a Roof or Structural Floor Roof by Extrusion ساختن سقف‌های گنبدی و پیچیده Join/Un join Roof Roof Soffit روش ترسیم Roof-Fascia Add Fascia تغییر سایز Fascia تنظیم جهت قرارگیری Fascia اضافه یا حذف کردن قسمتی از Fascia تغییر دادن سایز پروفیل Fascia بارگذاری پروفیل‌های آماده Fascia Change Fascia Mitering Roof-Gutter Restarts Gutter Add a Gutter همتراز کردن لبه‌های سقف فصل نوزدهم: آشنایی با سقف کاذب Ceiling Auto Ceiling ترسیم Ceiling بصورت اشکال روی هم Section Views شکستن خط برش ترسیم سقف کاذب با ابزارهای Model In-Place ایجاد Ceiling برای سقف شیبدار فصل بیستم: آشنایی با ترسیم کف Floors ترسیم Floor Floor: Structural Floor: Slab Edge تنظیمات مربوط به Slab Edge فصل بیست و یکم: آشنایی با پله‌ها در Revit Stair پله مستقیم پله مستقیم با پاگرد پله دو طرفه یا U شکل پله سه طرفه تنظیمات مربوط به Stair Edit Stair Convert Flip Calculation Rulers Construction Run Type Landing Type Function Supports Cut Mark Type تنظیمات پله Assembled Supports Precast Stair Full- Step Spiral Center-End Spiral L-Shape Winder Edit Stair تنظیمات پنجره Properties U-Shape Winder Create Sketch ترسیم پله سه طرفه فصل بیست و دوم: آشنایی با رمپ در رویت Ramp Adding a Ramp تنظیمات پنجره Type Properties Construction Graphics Material and Finishes Dimensions Constraints Graphics Dimensions فصل بیست و سوم: آشنایی با نرده Railing Sketch Path روش ترسیم Railing Pick New Host Place on Host Edit Path تنظیمات پنجره Type Properties برای Railing Top Rail ویرایش Top Rail: Construction Extension (Beginning/ Bottom) Extension(End/Top) Terminations Rail Structure (None-Continuous) Baluster Placement Model Text روش اجرای دستور فهرست جلد دوم کتاب آموزش رویت (revit 2020)  فصل بیست و چهارم: آشنایی با ابزارهای پنل Model جابجا کردن Model text Model Line در رویت فصل بیست و پنجم: تقسیم‌بندی فضاها Room & Area Room Edit Scheme Area انتخاب کردن یک Room: کنترل نمایش Roomها: فصل بیست و ششم: روش‌های ایجاد بازشو Opening By Face Vertical Wall Opening Shaft Dormer Join/Un join Roof فصل بیست و هفتم: روش‌های کپی پیست در رویت Match Type Properties Clipboard Copy to Clipboard و Past Cut فصل بیست و هشتم: ابزارهای سازه‌ای Structure Beam Truss Top Chords Edit Profile Remove Truss Family Attach Top/Bottom Brace Beam System Foundations Isolated Foundation Wall Foundation Slab Foundation Floor: Slab Edge Beam Annotation فصل بیست و نهم: اندازه‌گذاری‌ها در رویت Dimensions Aligned Linear Angular Radial Diameter Arc Length Edit Witness Line گزینه‌های اضافی در Aligned تنظیمات مربوط به خط اندازه Graphics Text Spot Elevations روش اجرای دستور Constraints Graphics Text Spot Coordinate Spot Slopes Arrow Triangle فصل سی‌ام: بزارهای ایجاد جزئیات در رویت Detail panel Detail Line Fill Region Arrange Panel روش ساختن هاشور Masking Region افزودن Masking Region در یک پروژه Detail Component Repeating Detail Component تنظیمات پنجره Type Properties Legend Component روش ایجاد کردن نمای Legend Revision cloud افزودن یک Revision Cloud Detail Group فصل سی و یکم: ابزارهای لینک و واردکردن Link Revit Bind Link Coordination Review Link IFC Link Cad Import CAD DWF Markup Coordination Model Decal تنظیمات پنجره Decal Types Insert From File Image Manage Image View tab >>> Graphic Panel فصل سی و دوم: ویژگی‌های کاربردی پانل View View Templates Apply Template Properties to Current View کاربرد پنجره Apply View Template Create Template from Current View Visibility / Graphic Filters Tine Line Show Hidden Line Remove Hidden Line Cut Profile فصل سی و سوم: طراحی سایت در رویت Site Design Toposurface ساختن توپوگرافی با تعیین نقاط روش سوم: ترسیم توپوگرافی با Simplify Surface Site Component Parking Component Building Pad Split Surface Marge Surface Subregion Property Line Graded Region Label Contours Site Setting Additional Contours Section Graphic Create panel فصل سی و چهارم: اضافه کردن دوربین و انیمیشن در رویت 3D View ایجاد نمای پرسپکتیو ایجاد نمای ارتوگرافیک تنظیمات پنجره Properties برای پرسپکتیو Extents Camera Identity Data Size Crop Walkthrough خروجی گرفتن انیمیشن Output Length Format فصل سی و پنجم: ایجاد برش در ساختمان Section Creating a Section View مشاهده نمای برش Split Section Size Crop تنظیمات Crop خطوط برش: Edit Crop Reset Crop Section Box تعیین Name برای خط Section ایجاد برش شکسته فصل سی و ششم: ابزارهای ایجاد بزرگنمایی فضاها Drafting View ایجاد نمای drafting view callout راههای باز کردن و نمایش Callout تنظیمات در نمای Callout روش ساختن Tag برای Callout ایجاد Reference Callouts فصل سی و هفتم: اضافه کردن دیدهای پلان و نمای جدید در Plan View Floor Plan Views Reflected Ceiling Plan Views Structural Plan Views ایجاد Plan Viewجدید Elevation ایجاد Elevation View Framing elevation روش ایجاد Framing Elevation تنظیمات Elevation View فصل سی و هشتم: ابزارهای کپی از دیدها Duplicate View فصل سی و نهم: متره و برآورد در رویت Schedules Schedule/Quantities Reset Border Shading Align Horizontal Align Vertical Insert Image Material Takeoff Sheet List Not block View List فصل چهلم از کتاب آموزش رویت revit 2020 : شیت‌بندی مهندسی در رویت Scope Box روش ترسیم Scope box Sheet composition یک نمونه شیت معماری یک نمونه شیت سازهای یک نمونه از شیت تاسیسات بخش‌های یک Sheet اضافه کردن یک Sheet قفل کردن موقعیت یک view داخل sheet Rotation On Sheet Title Block همتراز کردن دید در sheet روش استقاده از Guide Grid استفاده از Guide grid بر روی شیت‌های دیگر برای ویرایش Guide Grid Sheet Issues /Revisions فصل چهل و یکم از کتاب آموزش رویت revit 2020 : ابزارهای کنترل پنجره‌های باز در رویت Windows Panel Switch Windows Close Hidden Tile Windows Cascade Windows Replace Windows فصل چهل و دوم از کتاب آموزش رویت revit 2020 : شخصی‌سازی ابزارها و فضای کاری User Interface Browser Organization تنظیمات Browser Organization Keyboard Shortcut اضافه کردن یک کلید میانبر حذف کلید میانبر خروجی گرفتن کلیدهای میانبر وارد کردن کلید‌های میانبر ریست کردن کلید میانبر درباره قوانین Keyboard Shortcuts فصل چهل و سوم از کتاب آموزش رویت revit 2020 : ابزارهای کاربردی پانل Manage Manage tab Setting Setting Panel Material ابزار Object Style Filter list Model Objects Annotation Object Import Object Snaps Project Information Project Parameters روش ایجاد Project parameter روش ایجاد Sheared parameter استفاده از Global Parameter ایجاد Global parameters اختصاص دادن یک Global Parameter استفاده از خطوط اندازه برای Global Parameter Transfer Project Standards روش استفاده از Transfer Project Standards Purge Unused روش استفاده از ابزار Purge Unused Project Units روش استفاده از Project Units Additional Setting روش ساختن یک Line Style تعیین ضخامت قلم اضافه کردن یک مقیاس به پنجره Line weights Line Patterns روش ساختن Line Pattern Halftone / Underlay روش استفاده از ابزار Halftone / Underlay Project Location Panel Location چرخش شمال واقعی چرخش شمال پروژه تغییر جهت برای یک دید پلان جابجا کردن مدل در سایت (Relocate Project) روش استفاده از ابزار Relocate Project قرینه کردن مدل در سایت روش استفاده از ابزار Mirror Project Design Option panel Phasing panel Phase Filter Phase Filter Graphic Overrides Selection Panel Edit Selection Inquiry panel Review Warning Select by ID IDs of Selection فصل چهل و چهارم از کتاب آموزش رویت revit 2020 : آموزش متریال در رویت Material اختصاص دادن متریال به عناصر اختصاص دادن متریال توسط اختصاص دادن یک متریال توسط Family ساختن یک متریال درباره Locked Libraries ساختن یک کتابخانه متریال (Material Library) به اشتراک گذاری متریال و کتابخانه متریال درباره مشخصات متریال‌ها و Assets ویرایش مشخصات متریال ویرایش یک Asset کپی کردن یک Asset از یک متریال تغییر مشخصات گرافیکی (Graphics) از یک متریال همتراز کردن Surface Pattern بر روی یک مدل همتراز کردن Surface Pattern بر روی Texture تغییرات Appearance تغییرات مشخصات متریال Position Scale Gradient Appearance Noise Marble Speckle Tiles Tile Appearance Grout Appearance Stacking Layout Row Modify Column Modify Wave (موج) Waves Reflectivity: Transparency Self Illumination Bump Tint دسترسی به متریال‌های بیشتر Metal Properties Ceramic Properties Concrete Properties Solid Glass Properties Glazing Properties Masonry Properties Metallic Paint Properties Mirror Properties Wall paint Properties Plastic Properties Stone Properties Water Properties Wood Properties آموزش Render در نرم افزار Revit فصل چهل و پنجم از کتاب آموزش رویت revit 2020 : آموزش رندر در نرم‌افزار رویت ارتباط Render Performance با مدل ساختمان مخفی کردن عناصر غیر ضروری ارتباط Render Performance با نورهای موجود در مدل استفاده از Section Boxes و Light Groups باز کردن پنجره Render تنظیمات رندر Display فصل چهل و ششم: نورها در رویت Lights Lighting Fixtures تنظیم پارامترهای نور ثابت و منبع نور Dimension Photometric Light Loss Factor Temperature Loss/Gain Factor Voltage Loss/Gain Factor Initial Intensity Dimming Lamp Color Temperature Shift Color Filter Defining the Geometry of a Light Source To specify an IES file for a light source فصل چهل و هفتم: انتقال فایل رویت به نرم‌افزارهای دیگر Export 3D Export فصل چهل و هشتم از کتاب آموزش رویت revit 2020 : چاپ گرفتن Print فصل چهل و نهم: کار تیمی (قسمت اول) قسمت اول Copy/Monitor درباره روش‌های Copy/Monitor درباره کپی عناصر برای Current Project975 درباره کپی عناصر برای Linked Model بهترین شیوه‌ها برای Copy/Monitor تنظیمات مربوط به Copy/Monitor پارامتر‌های Level در Copy/Monitor پارامتر‌های Grids در Copy/Monitor پارامتر‌های Grids در Copy/Monitor پارامتر‌های Walls در Copy/Monitor پارامتر‌های Floors در Copy/Monitor متوقف کردن نظارت بر عناصر Coordination Review بررسی اخطارها برروی عناصر مانیتور شده ایجاد یک گزارش از Coordination Review اقدام (Actions) برای Coordination Review کپی MEP Fixture چه تیپ از fixtureهایی می‌توانند کپی شوند؟ تنظیمات پنجره Coordination Settings روش کپی Fixtureهای مدل MEP برای هر دسته روش اجرا به صورت کاربردی بررسی تداخل‌ها (Interference Checking) روش کار با ابزار interference checking در نرم افزار Revit نکته اجرایی فصل پنجاهم: کار تیمی قسمت دوم (Work Shearning) درباره Worksharing100 ایجاد فایل Central ایجاد Worksets باز کردن Worksets اختصاص یک عنصر به workset متفاوت نحوه نمایش یک Workset در یک دید ذخیره‌سازی و بارگذاری Workshared Projects بارگذاری آخرین تغییرات برروی مدل خود همگام‌سازی با مدل مرکزی حالت‌های نمایش Worksharing مشاهده تاریخچه Workshared Project ذخیره‌سازی یک فایل پشتیبان خاص ویرایش عناصر توسط Worksets دیگر ارسال درخواست برای ویرایش و جزئیات آن مشاهده درخواست‌ها غیر فعال کردن Worksharing بهینه‌سازی عملکرد برای مدل‌های رویت توجه به عملکرد وارد و یا لینک کردن فایل‌ها031 عملکرد دیدها در پروژه فصل پنجاه و یکم: شخصی‌سازی رویت خارج محیط نرم‌افزاری درباره فایل Revit.ini

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس قاسم آریانیمهندس فریمه قوانلو
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 1100
شابک 9786001683619