کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) توسط مهندس محمد عظیمی آقداش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

: مقدمه فصل اول / تاریخ شهر و شهرنشینی ۞ از شار تا شهر ■ شیوه پارسی(شهرنشینی و شهرگرایی) ■ شیوه یا میان شیوه پارسی – هلنی(شهرنشینی و شهرگرایی) ■ شیوه پارتی (شهرنشینی و شهرگرایی) ■ سه مرحله شهرگرایی و شهرنشینی دوران باستان(از شار تا شهر) ■ دوران ماد(شهر و شهرگرایی) ■ شار دوران هخامنشی(از شار تا شهر) ■ شهر دولت پارسی- هلنی(از شار تا شهر) ■ شهرهای خودفرمان پارسی- هلنی(از شار تا شهر) ■ شهر پارتی دولت ساسانی(از شار تا شهر) ■ شهرنشینی و شهرگرایی در دوران اسلامی(از شار تا شهر) ■ عوامل مشخصه شهر دوره اسلامی(از شار تا شهر) ■ شهرنشینی و شهرگرایی در دوران متقدم اسلامی(از شار تا شهر) ■ شکل‌گیری دولت اسلامی(از شار تا شهر) ■ پیدایش سبک خراسان در هنر و ادبیات(از شار تا شهر) ■ گذر از شار آزاد به شار قدرتمند(از شار تا شهر) ■ دگرگونی در مفهوم شار(از شار تا شهر) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ فروپاشی سازمان شهری(از شار تا شهر) ■ اعتلا و ارتقای مفهوم دولت(از شار تا شهر) ■ شکل‌گیری سبک تهران(از شار تا شهر) ■ اشاعه سبک بین‌المللی در شهرسازی و معماری(از شار تا شهر) ■ حرکت به سوی برنامه‌ریزی متمرکز(از شار تا شهر) ■ آغاز فرآیند شهری شدن ایران(از شار تا شهر) ۞ شهرهای ایران باستان ■ وندیداد(ایران شهر) ■ کارنامک اردشیر بابکان(ایران شهر) ■ کتاب شهرستان‌های ایران(ایران شهر) ۞ شهر و شهرنشینی در ایران ■ گودین تپه(شهر و شهرنشینی در ایران) ■ تپه چشمه علی(شهر و شهرنشینی در ایران) ■ تپه‌ سیلک(شهر و شهرنشینی در ایران) ■ شهر سوخته(شهر و شهرنشینی در ایران) ■ دور- اونتاش(چغازنبیل) ■ هکاتوم‌پیلوس یا صد دروازه(شهر و شهرنشینی در ایران) ■ سرگذر(شهر و شهرنشینی در ایران) ■ واشدگاه(شهر و شهرنشینی در ایران) ۞ دولت و شهرنشینی ■ مقتضیات شهرسازی(دولت و شهرنشینی) ■ دلایل مهاجرت(دولت و شهرنشینی) ۞ شهرنشینی در خاورمیانه ۞ تاریخ شهر ■ شهرهای اسلامی(تاریخ شهر) ■ شهرهای اروپایی در قرون وسطا(تاریخ شهر) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ شهرهای جدید در قرون وسطا(تاریخ شهر) ۞ تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی ■ شهرهای نخستین(تاریخ شکل شهر) ■ عصر برنز(تاریخ شکل شهر) ■ اریحا و چتل هویوک(تاریخ شکل شهر) ■ شهرهای هاراپا(هندوستان) ■ موهنجودارو(تاریخ شکل شهر) ■ دولت شهرهای یونانی(تاریخ شکل شهر) ■ پیدایش تمدن یونان(تاریخ شکل شهر) ■ عناصر شهری یونانی(تاریخ شکل شهر) ■ شهرسازی انتظام یافته(تاریخ شکل شهر) ■ میلتوس و هیپوداموس(تاریخ شکل شهر) ■ آتن؛ رشد طبیعی(تاریخ شکل شهر) ■ شهرسازی نظری و عملی یونان(تاریخ شکل شهر) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ روم و امپراتوری(تاریخ شکل شهر) ■ شهرسازی رومی(تاریخ شکل شهر) ■ شهرسازی دوره امپراتوری روم(تاریخ شکل شهر) ■ صنعت قرون وسطی در انگلیس(تاریخ شکل شهر) ■ فرم شهرهای قرون وسطی(تاریخ شکل شهر) ■ منشاء شکل‌گیری شهرهای قرون وسطی(تاریخ شکل شهر) ■ نوشهرها(قرون وسطی) ■ باستیدها(قرون وسطی) ■ رنسانس(تاریخ شکل شهر) ■ شهرنشینی در آمریکا(تاریخ شکل شهر) ■ تمدن آزت(مکزیک) ■ تمدن مایا(امریکای مرکزی) ■ نظام محیط زیست(تاریخ شکل شهر) ۞ تاریخ شهرنشینی در اروپا ■ تمدن یونان(تاریخ شهرنشینی) ■ تمدن روم(تاریخ شهرنشینی) ■ قرون وسطی(تاریخ شهرنشینی) ■ دوره رنسانس(تاریخ شهرنشینی) ■ باروک(تاریخ شهرنشینی) ■ اصول حاکم بر شهرسازی باروک(تاریخ شهرنشینی) ۞ پویش شهرنشینی ■ مفهوم مازاد(پویش شهرنشینی) ■ رابطه مازاد و پیدایش شهر(پویش شهرنشینی) ■ الگوی شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته(پویش شهرنشینی) ■ تغییرات جمعیت شهری(پویش شهرنشینی) ■ پویش شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه ■ الگوهای نظام‌ شهری(پویش شهرنشینی) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ الگوی رتبه- انداز(پویش شهرنشینی) ■ نخست‌ شهری(پویش شهرنشینی) ■ الگوی مکان مرکزی(پویش شهرنشینی) ■ الگوی مکان مرکزی(پویش شهرنشینی) ■ فاصله، اندازه و وسعت حوزه نفوذ(پویش شهرنشینی) ■ ویژگی‌های اصلی مدل لوش(پویش شهرنشینی) ■ مدل جاذبه(پویش شهرنشینی) ■ مدل مرکز- پیرامون(پویش شهرنشینی) ■ مدل نظام جهانی(پویش شهرنشینی) ■ نظام شهری در عصر جهانی شدن(پویش شهرنشینی) ۞ شهرنشینی و تغییرات آب و هوا ■ مقیاس انسانی(شهرنشینی و تغییرات آب و هوا) ■ تنوع(شهرنشینی و تغییرات آب و هوا) ■ مسکن خورشیدی شهری(شهرنشینی و تغییرات آب و هوا) ۞ نظم شهری ■ شهرهای اولیه(نظم شهری) ■ امپراطوری‌های شهری(نظم شهری) ■ شهر پَسامدرن(نظم شهری) ■ جهانشهرها(نظم شهری) فصل دوم / الفبای شهر و شهرسازی ۞ الفبای شهر ■ تعاریف شهر و شهرنشینی(الفبای شهر) ■ انتخاب شهردار(الفبای شهر) ■ کمیسیون‌های عمران شهری ■ پروانه ساختمانی(الفبای شهر) ■ زیرساخت‌های شهری(الفبای شهر) ■ حکمروایی شهری(الفبای شهر) ۞ شهر و منطقه در ایران ■ شهرسازی سنتی ایران(شهر و منطقه) ■ مراکز زیستی و سوانح طبیعی(شهر و منطقه) ■ ملاحظات زیست محیطی در شهرها(شهر و منطقه) ■ عوارض زیست محیطی در ساختمان‌های مرتفع(شهر و منطقه) ■ آموزش همگانی، گامی مهم در حل مشکلات شهری(شهر و منطقه) ■ تراکم و نظام سکونت(شهر و منطقه) ■ بهسازی محیط و برنامه‌های جامع منطقه‌ای(شهر و منطقه) ■ سابقه برنامه‌ریزی(شهر و منطقه) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ برنامه عمرانی اول(1327 تا 1334)/ (شهر و منطقه) ■ برنامه عمرانی دوم(1334 تا 1341)/ (شهر و منطقه) ■ برنامه عمرانی سوم(1342 تا 1346)/ (شهر و منطقه) ■ برنامه عمرانی چهارم(1347 تا 1351)/ (شهر و منطقه) ■ برنامه عمرانی پنجم(1352 تا 1356)/ (شهر و منطقه) ■ سازمان فضایی شهری عهد باستان(شهر و منطقه) ■ سازمان فضایی شهری دوره ماد(شهر و منطقه) ■ سازمان فضایی شهری دوره هخامنشی(شهر و منطقه) ■ سازمان فضایی شهری دوره سلوکیان(شهر و منطقه) ■ سازمان فضایی شهری دوره اشکانیان(شهر و منطقه) ■ سازمان فضایی شهری دوره ساسانیان(شهر و منطقه) ■ سازمان فضایی شهری دوره اسلامی(شهر و منطقه) ■ سازمان شهری از دوره اسلامی تا قاجاریه(شهر و منطقه) ■ نقش بازار در شهرسازی سنتی(شهر و منطقه) ۞ شهرسازی(راهنمای شهرداری‌ها) ۞ شهرسازی و شهرنشینی ۞ شهرسازی انسانگرا ■ بنیادهای شهرسازی انسانگرا ■ نظم ارگانیک(شهرسازی انسانگرا) ■ مشارکت مردمی(شهرسازی انسانگرا) ■ شناخت محیطی(شهرسازی انسانگرا) فصل سوم / اندیشه‌های شهرسازی و شهرهای آرمانی ۞ شهرسازی تخیلات و واقعیات ■ پیش- شهرسازی(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ الگوی ترقی‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ الگوی فرهنگ‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ شهرساز و شهرسازی(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ تعبیر نو از الگوی ترقی‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ تعبیر نو از الگوی فرهنگ‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ الگوی طبیعت‌گرایانه(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ پیش‌شهرسازی ترقی‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ پیش شهرسازی فرهنگ‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ پیش شهرسازی بی‌الگو(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ شهرسازی ترقی‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ شهرسازی فرهنگ‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ شهرسازی طبیعت‌گرا(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ شهر انسان(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ■ فلسفه شهر(شهرسازی تخیلات و واقعیات) ۞ اندیشه‌های آرمانی معماری و شهرسازی کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ زمینه‌های اندیشه یوتوپیا(اندیشه‌های آرمانی) ■ اندیشه‌های معماری و شهرسازی رنه دکارت(اندیشه‌های آرمانی) ■ شارل فوریه(اندیشه‌های آرمانی) ■ دکترین شهر آرمانی جان راسکین(اندیشه‌های آرمانی) ■ هنریک پتروس برلاگه و مکتب آمستردام(اندیشه‌های آرمانی) ■ زمینه‌های ظهور مکتب شیکاگو(اندیشه‌های آرمانی) ■ کنستراکتیویزم(اندیشه‌های آرمانی) ■ الوین تافلر(اندیشه‌های آرمانی) ■ واسازی یا دی‌کانستراکشن(اندیشه‌های آرمانی) ۞ اندیشه‌های شهرسازی(آرمان تا واقعیت) ■ مدرنیته و مدرنیسم(اندیشه‌های شهرسازی) ■ عصر ضد انقلاب- دوره مهندسی شهر(اندیشه‌های شهرسازی) ■ جنبش شهر زیبا(اندیشه‌های شهرسازی) ■ گرایش به نوسازی جامعه و معماری(1915-1930) ۞ اندیشه‌های شهرسازی(از کمیت تا کیفیت) ■ شهرهای جدید؛ ادامه سیاست‌های تمرکززدایی از کلان‌شهرها(اندیشه‌های شهرسازی) ■ خلیج توکیو- کنزو تانگه(اندیشه‌های شهرسازی) ۞ اندیشه‌ها در شهرسازی(از فضا تا مکان) ■ از سیطره کمیت تا ارتقاء کیفیت(اندیشه‌های شهرسازی) ■ سال‌های انقلاب اطلاعات و فروپاشی بلوک‌ها(اندیشه‌های شهرسازی) 72 ■ اریکا اشپیگل؛ تشریح حس توطّن(اندیشه‌های شهرسازی) ■ راجر ترانسیک؛ بهره‌گیری از زمین‌های بلاتکلیف برای شهر(اندیشه‌های شهرسازی) فصل چهارم / سبک و مکتب‌های شهرسازی ۞ سبک‌های معماری ایرانی ■ سبک معماری پارسی ■ سبک معماری پارتی ■ سبک معماری خراسانی ■ سبک معماری رازی ■ سبک معماری آذری ■ سبک معماری اصفهانی ۞ از رومانتیک تا کیهانی (سبک‌های معماری معاصر) ۞ مکتب اصفهان در شهرسازی ■ مؤلفه‌های مؤثر بر شکل‌گیری شهر اصفهان(مکتب اصفهان) ■ نظم خاک(مکتب اصفهان) ■ نظم هوا(مکتب اصفهان) ■ نظم آب(مکتب اصفهان) ■ نظم مقدس(مکتب اصفهان) ■ رویکرد ساختاری(مکتب اصفهان) ■ فضای مطلق- فضای رابطه‌گرا(مکتب اصفهان) ■ مکتب اصفهان(از شار تا شهر) فصل پنجم / نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی شهری ۞ نظریه‌ها و مدل‌های برنامه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای ■ نظریه و مکتب(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ برنامه‌ریزی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ مفهوم توسعه(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ فضا و نظریه فضایی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه‌ برنامه‌ریزی فضائی شهری (نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه‌ برنامه‌ریزی انتقادی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ رویکرد انتقادی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه‌های مدرنیسم(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ مکتب پست مدرن(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ جهانی شدن و جهانی‌سازی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه طبقاتی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه تکثرگرایی (نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه‌های جنسیتی (نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه سیاسی جنسیتی (نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ نظریه مارکسیست‌های طرفدار برابری زن و مرد(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه لیبرال‌ها درباره تفاوت‌های جنسیتی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه رفاه(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه فقرزدایی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■نظریه توانمندسازی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه‌های نئوکلاسیک(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه بازار کار دوگانه(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه زیست- منطقه(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه بازرگانی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه بخشی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه کالای اساسی(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه رشد از داخل(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه تکامل گرایان(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه عملکرد شهری و توسعه روستایی(UFRD) ■ نظریه‌های عرضه نیروی کار(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظریه نئوکلاسیک در انتخاب کار- استراحت(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) ■ نظام‌های شهری(نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ نظریه شهری(ارزیابی انتقادی) ۞ نظریه‌های شهر و پیرامون ■ مکتب(نظریه‌های شهر و پیرامون) ■ مدل(نظریه‌های شهر و پیرامون) ■ پارادایم(نظریه‌های شهر و پیرامون) ۞ نظریه‌های اقتصاد شهری ■ ساخت شهری (اقتصاد شهری) ■ نظریه وان تانن(اقتصاد شهری) ■ مکان یک بنگاه اقتصادی در شهر ■ مکان‌یابی خانوارها(اقتصاد شهری) ■ ساختار برخی از شهرهای ایران(اقتصاد شهری) ■ چه کسانی فقیرند؟(اقتصاد شهری) ■ نظریه توسعه پایدار ■ نظریه‌های برنامه‌ریزی ■ برنامه‌ریزی عمومی یا برنامه‌ریزی اجتماعی فصل ششم / اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری ۞ اصول و روش‌های برنامه‌ریزی شهری ■ نظریه پل سینجر(منشأ پیدایش شهر) ■ نظریه ابن خلدون (منشأ پیدایش شهر) ■ انواع برنامه‌ریزی شهری ■ برنامه‌ریزی جامع شهری(یکپارچه) ۞ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای(تئوری‌های کلاسیک فرآیندی و موضوعی) ■ تکنیک‌های تجزیه و تحلیل PEST ۞ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ■ الگوی رادیو کونسانتریک (الگوی گسترش شهری) ■ الگوی تمرکز پیرامون یک مرکز(الگوی گسترش شهری) ■ الگوی پلی سانتریک (الگوی گسترش شهری) ■ طرح رادیو کنسانتریک(طرح‌های درون شهری) ■ طرح بادبزنی ، نیم دایره‌ای یا نیمه رادیو کونسانتریک(طرح‌های درون شهری) ■ خیابان‌های رادیال(طرح‌های درون شهری) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ شهر سالم(برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) ■ عوامل مؤثر بر روحیه شهر(برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) ■ طرح اسکان نود(برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) ■ طرح انتقال پایتخت(برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) ■ نظریه مدرنیسم(برنامه‌ریزی کاربری اراضی) ■ شهر ایده‌آل مدرنیسم(برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) ■ فرآیند طراحی شهری(برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) ۞ انواع برنامه‌ریزی با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری ■ برنامه‌ریزی سنتی (درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی) ■ برنامه‌ریزی دموکراتیک (درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی) ■ برنامه‌ریزی کالبدی (درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی) ■ برنامه‌ریزی تخصیصی (درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی) ■ برنامه‌ریزی وکالتی (درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی) ۞ فرآیند برنامه‌ریزی شهری ■ مطالعات و بررسی وضع موجود (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری) ■ مطالعات محیطی و جغرافیایی (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ مطالعات اجتماعی و جمعیتی (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری) ■ مطالعات اقتصادی (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری) ■ مطالعات کالبدی (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری ■ مطالعات زیرساخت‌ها و تأسیسات و تجهیزات شهری (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری) ■ مطالعات سازمان‌های اداری و اجرایی شهری (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری) ■ مطالعات وضعیت حقوقی تصرف و مالکیت بر اراضی شهری (فرآیند برنامه‌ریزی شهری) ■ مطالعات حوزه نفوذ شهری (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری) ■ مطالعات زیست محیطی (فرآیندبرنامه‌ریزی شهری) ■ مطالعات کاربری اراضی شهری و تفکیک محاسبه سرانه ۞ تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری ■ انواع برنامه‌ریزی (تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ مدل رشد هوشمند شهری (تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ شهر حاشیه‌ای (تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ مقیاس شدت استفاده از زمین(تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ عدد شدت استفاده از زمین ■ مناطق شناور (تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ روش آنالیز اسکالوگرام/ مقیاس‌نما(تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ چشم‌انداز یک شهر(تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ مدل‌ چشم‌اندازسازی/ CDS (تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ مسکن ایده‌آل (تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ مسکن حداقل (تکنیک‌های برنامه‌ریزی) ■ دلایل موافقان آسمان‌ خراش‌ها(تکنیک‌های برنامه‌ریزی)  دلایل مخالفان آسمان‌خراش‌ها(تکنیک‌های برنامه‌ریزی) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در برنامه‌ریزی شهری ۞ ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران ■ شهرنشینی در دوره باستان(برنامه‌ریزی شهری) ■ سازمان‌های مذهبی و آموزشی شهر(برنامه‌ریزی شهری) ■ انجمن‌های صنفی شهر(برنامه‌ریزی شهری) ■ برنامه عمرانی چهارم(1347-1351) ■ برنامه عمرانی پنجم(1352-1356) ■ اصلاحات ارضی ■ علل مهاجرت(برنامه‌ریزی شهری) ■ حاشیه‌نشینی در ایران ■ برنامه‌ریزی شهری در دوره باستان (برنامه‌ریزی شهری) ■ نظام طبقاتی در زمان ساسانیان (برنامه‌ریزی شهری) ■ جهت‌یابی چهارگانه در شهرهای ساسانیان (برنامه‌ریزی شهری) ■ بازارها (برنامه‌ریزی شهری) ■ کاروانسراها (برنامه‌ریزی شهری) ■ جهت‌یابی کوچه‌ها (برنامه‌ریزی شهری) ■ فعالیت‌های شهرسازی و تهیه طرح‌های جامع شهری (برنامه‌ریزی شهری) ■ مراحل طرح‌های توسعه شهری (برنامه‌ریزی شهری) ■ سابقه ایجاد شهرهای جدید (برنامه‌ریزی شهری) ■ آبادان؛ شهر نفتی (برنامه‌ریزی شهری) ■ اسلام‌شهر؛ شهر ارگانیک (برنامه‌ریزی شهری) ■ شاهین‌شهر؛ شهر خوابگاهی(برنامه‌ریزی شهری) ■ پولادشهر؛ شهر صنعتی(برنامه‌ریزی شهری) ■ یاسوج؛ شهر اداری- سیاسی(برنامه‌ریزی شهری) ■ ایجاد شهرک‌های صنعتی (برنامه‌ریزی شهری) ۞ روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ تحلیل‌های برنامه‌ریزی(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ تجمیع داده‌ها(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ آمار توصیفی داده‌ها(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ تحلیل روابط داده‌ها(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ تجزیه و تحلیل مکانی(فضایی)داده‌ها ■ تحلیل جمعیتی(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ مدل جمعیتی لجستیک(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ تئوری اقتصاد پایه(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ تکنیک‌های تحلیل پایه اقتصادی(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ ضریب تکاثر اقتصاد پایه(روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ تحلیل کاربری اراضی (روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ طبقه‌بندی زمین (روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ■ تحلیل مکانیابی (روش‌های تحقیق در برنامه‌ریزی شهری) ۞ تحقیق در مطالعات شهری ■ تعریف مسأله(مطالعات شهری) ■ جایگاه مسأله‌یابی در فرایند هفت مرحله‌ا‌ی کیوی(مطالعات شهری) ■ ایده سیمپلکس(مطالعات شهری) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ کلمات کلیدی(مطالعات شهری) ■ دیاگرام کله ماهی(مطالعات شهری) ■ روش تحقیق هرمنوتیک(مطالعات شهری) ۞ انتخاب استراتژیک در برنامه‌ریزی شهری ■ برنامه‌ریزی تکنسینی ■ برنامه‌ریزی جزء به جزء ■ برنامه‌ریزی توکیلی ■ برنامه‌ریزی فرساختی ■ برنامه‌ریزی پیش‌رو ۞ الگوهای برنامه‌ریزی شهری (انگلستان) ۞ الگوهای برنامه‌ریزی شهری(فرانسه) ۞ الگوهای برنامه‌ریزی شهری در جهان(آمریکا) فصل هفتم / برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و راهبردی ۞ برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهر ■ مفهوم کیفیت زندگی (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ مفهوم رفاه و عدالت اجتماعی (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ ویژگی‌های برنامه‌ریزی ساختاری – راهبردی ■ منطقه‌بندی (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ الگوی طرح‌های جامع(برنامه‌ریزی راهبردی) ■ مسائل و مشکلات شهرنشینی و شهرسازی (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ علل شکست طرح‌های جامع سنتی (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ عوامل مؤثر در عدم موفقیت برنامه‌ریزی کاربری (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ تهیه طرح‌های کالبدی (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ روش‌های قدیمی برنامه‌ریزی شهری (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ ویژگی‌های برنامه‌ریزی ساختاری – راهبردی ■ خصوصیات برنامه‌ریزی ساختاری – راهبردی ■ تحولات شهرنشینی و شهرسازی ایران(برنامه‌ریزی راهبردی) ■ نواقص و مشکلات طرح‌های توسعه(برنامه‌ریزی راهبردی) ■ علل نارسایی نظام مدیریت شهری (برنامه‌ریزی راهبردی) ■ طرح جامع سیال (برنامه‌ریزی راهبردی) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه منطقه‌ای ■ رهیافت برنامه‌ریزی استراتژیک ■ دستاوردهای جدید(برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه) ■ ظهور رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک ■ پراگماتیسم و برنامه‌ریزی استراتژیک ■ برنامه‌های اجرایی هدف 1 و 2 در دانمارک، سوئد و فنلاند ■ ابتکارات اجتماع اینترگ(برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه) ۞ برنامه‌ریزی استراتژیک در کلان‌شهرها ■ مکتب آمریکایی (برنامه‌ریزی استراتژیک) ■ مکتب اروپای غربی (برنامه‌ریزی استراتژیک) ■ مکتب کشورهای اروپای شرقی و شوروی (برنامه‌ریزی استراتژیک) ■ مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک ■ انتخاب متغیرهای اساسی(برنامه‌ریزی استراتژیک) ■ ارزیابی و انتخاب گزینه(برنامه‌ریزی استراتژیک) فصل هشتم / برنامه‌ریزی شهرهای جدید ۞ مکتب آرمان‌گرایی (شهرهای جدید) ۞ برنامه‌ریزی شهرهای سالم و فعال ۞ شهرهای جدید در نظام شهری ■ شاخص چهار شهر یا شاخص گینزبرگ(شهرهای جدید در نظام شهری) ■ شاخص تمرکز هرفیندال(شهرهای جدید در نظام شهری) ■ شاخص موما و والوصابی(شهرهای جدید در نظام شهری) ■ شاخصهای عدم تمرکز(شهرهای جدید در نظام شهری) ■ شاخص آنتروپی(شهرهای جدید در نظام شهری) ■ شاخص عدم تمرکز هندرسون فصل نهم / طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ۞ استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(تهیه طرح و انواع طرح‌ها) ■ طرح‌های محور(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ طرح‌های توسعه مجدد نواحی(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ پایداری(استانداردهای برنامه‌ریزی) ۞ استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(مدیریت زیست ‌محیطی) ■ سر و صدا و ارتعاش(استانداردهای برنامه‌ریزی) ۞ استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(ساختارها) ■ راهنمای فاصله‌گذاری خیابان‌ها(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ طول بلوک(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ شاخص اتصال(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ برنامه آرام‌سازی ترافیک(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ نسبت رانندگی (استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ سهم وسیله(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ خودروهای طرح(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ برنامه‌ریزی ترانزیت(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ شبکه مشترک فاضلاب‌رو(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ صافی‌های تصفیه آب(استانداردهای برنامه‌ریزی) ۞ استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(مکان‌ها و مکان‌سازی) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ مناطق(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ ریخت‌شناسی شهری(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ سلول شهری(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ شهرهای لبه‌ای(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ توسعه میان‌افزار(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ سازواری سایت(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ زیرساخت‌های سبز(استانداردهای برنامه‌ریزی) ■ منظر خیابانی (استانداردهای برنامه‌ریزی) ۞ استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(روش‌های تحلیل) ■ نقشه‌های کوروپلت ۞ استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری(روش‌های تحقق‌پذیری) ■ منطقه‌بندی نرمش‌پذیر(دارای انعطافپذیری) ■ مناطق شناور(استانداردهای برنامه‌ریزی) ۞ طرح‌های جامع فضایی موفق ■ طرح جامع فضایی ■ طرح جامع فضایی و کیفیت طراحی ■ طرح جامع فضایی و نظام برنامه‌ریزی ■ اصول طرح جامع فضایی ■ ویژگی طرح جامع فضایی ■ طراحی مطلوب(طرح‌های جامع فضایی) ■ تحلیل طراحی شهری(طرح‌های جامع فضایی) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ■ چشم‌انداز طرح جامع(طرح‌های جامع فضایی) ■ کارکردی بودن طراحی شهری(طرح‌های جامع فضایی) ■ کد طراحی شهری(طرح‌های جامع فضایی) ■ برنامه اجرایی دستور کار 21(طرح‌های جامع فضایی) ■ سنجش وضعیت حوزه(طرح‌های جامع فضایی) ■ بازآفرینی موضعی(طرح‌های جامع فضایی) ■ بهترین ارزش(طرح‌های جامع فضایی) ■ اراضی بازیافت(طرح‌های جامع فضایی) ■ ظرفیت‌سازی(طرح‌های جامع فضایی) ■ شخصیت سنجی(طرح‌های جامع فضایی) ■ حوزه هویتمند(طرح‌های جامع فضایی) ■ کدینگ طراحی (طرح‌های جامع فضایی) ■ دانه‌بندی شهری (طرح‌های جامع فضایی) ■ توسعه پایدار(طرح‌های جامع فضایی) ۞ طرح‌های و برنامه‌ها ■ انواع شهرها(طرح‌های و برنامه‌ها) ■ منشاء ایجاد شهرها(طرح‌های و برنامه‌ها) ■ اهداف طرح جامع سان فرانسیسکو(طرح‌های و برنامه‌ها) ■ مجتمع‌های زیستی(طرح‌های و برنامه‌ها) ■ ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری(طرح‌های و برنامه‌ها) ۞ طرح‌ها و رویکردهای شهری ■ زمینه‌های پیدایش شهر(ابن خلدون) ■ زمینه‌های پیدایش شهر(گوردن چایلد) ■ چشم‌انداز و چشم‌اندازسازی (طرح‌ها و رویکردهای شهری) ■ شیب مناسب شهرسازی(طرح‌ها و رویکردهای شهری) ■ راهبرد توسعه شهر/ CDS ■ نوشهرگرایی (طرح‌ها و رویکردهای شهری) ■ اهداف توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی ■ طرح و برنامه(برنامه‌های شهرسازی) ■ طرح تفصیلی (برنامه‌های شهرسازی) ■ طرح موضوعی(برنامه‌های شهرسازی) ■ سازمان فضایی(برنامه‌های شهرسازی) ■ طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران ۞ تحولات طرح‌ریزی شهری ایران ■ حکومت‌های محلی(طرح‌ریزی شهری) ■ تکامل طرح‌های هادی(طرح‌ریزی شهری) ■ اولین طرح‌های جامع شهری(طرح‌ریزی شهری) ■ ویژگی‌های شرح خدمات طرح‌های توسعه و عمران(طرح‌ریزی شهری) ۞ پویایی نظام شهری ایران ■ ویژگی‌های عمده نظام شهری بعد از انقلاب ■ طرح جامع «ست‌کوپ»/ طرح جامع توسعه اقتصادی استان خراسان ■ شبکه و نظام شهری (مطالعات آمایش سرزمین/ مهندسین مشاور ستیران) ■ طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ■ شهرنشینی و شبکه شهری ایران(طرح کالبد ملی/ افق سال 1400) ۞ سیاست شهرهای متوسط ■ گزارش 12 ماهه مهندسان مشاور ستیران(بند 3-2-3) ۞ ارزیابی و ارزشیابی فصل دهم / طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری ۞ طرح‌های توسعه شهری ■ طرح آمستردام(طرح‌های توسعه شهری) ■ طرح لندن(طرح‌های توسعه شهری) ■ اهداف طرح‌های جامع شهری ■ ارزیابی طرح‌های جامع شهری ■ پیش‌بینی و مدل‌سازی(طرح‌های توسعه شهری) ■ روش تحلیلی سود- هزینه(طرح‌های توسعه شهری) ■ طرح‌های ساختاری(طرح‌های توسعه شهری) ■ تصویب طرح‌های شهری (طرح‌های توسعه شهری) ■ وظایف طرح‌های محلی(طرح‌های توسعه شهری) ■ طرح‌های جامع(طرح‌های توسعه شهری) ■ طرح‌های تفصیلی(طرح‌های توسعه شهری) ■ طرح‌های هادی (طرح‌های توسعه شهری) ■ طرح‌های آماده‌سازی(طرح‌های توسعه شهری) ■ طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده(طرح‌های توسعه شهری) ■ اهداف طرح‌های بهسازی بافت‌های مسأله‌دار شهری (طرح‌های توسعه شهری) ■ محتوای کلی شرح خدمات طرح‌های بهسازی بافت‌های مسأله‌دار شهری ■ طرح شهرسازی ■ سرانه کاربری‌های عمومی و خدماتی (طرح‌های توسعه شهری) ■ مفهوم برنامه‌ریزی (طرح‌های توسعه شهری) ■ اصلاح محتوای طرح‌ها(طرح‌های توسعه شهری) ■ اهداف طرح‌های توسعه شهری ■ طرح‌های جامع ناحیه‌ای (طرح‌های توسعه شهری) ■ انواع طرح‌های محلی (طرح‌های توسعه شهری) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ طرح‌های تفصیلی شهری ■ فرآیند برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری ■ تئوری سینکلر(Sinclair) ۞ روند تهیه طرح تفصیلی ■ نظام طرح‌های جامع و تفصیلی در غرب ■ وضعیت طرح‌های جامع و تفصیلی در جهان سوم و ایران ■ تاریخچه طرح‌های تفصیلی در ایران و شهر تهران ■ نقش ماهواره(روند تهیه طرح تفصیلی) ۞ توسعه شهری ۞ چکیده طرح جامع تهران ■ موقعیت و ویژگی جغرافیایی شهر تهران(طرح جامع تهران) ■ تاریخچه شهر تهران(طرح جامع تهران) ■ طرح جامع تهران مصوب آذر ماه 1347 ■ دلایل تهیه طرح و حفظ و ساماندهی تهران(طرح جامع تهران) ■ اهداف و راهبردهای طرح جامع ساماندهی تهران(طرح جامع تهران) ■ سلسله مراتب ساختار خدمات(طرح جامع تهران) ■ رئوس راهبردهای تهران بزرگ(طرح جامع تهران) ■ استراتژی توسعه تهران(طرح جامع تهران) ■ الگوی پیشنهادی طرح ساماندهی(طرح جامع تهران) ■ نظام پهنه‌بندی در طرح جامع جدید شهر تهران ۞ قرارداد تیپ 12(پیوست شماره 3) ۞ آماده‌سازی زمین فصل یازدهم / کاربری‌های اراضی شهری ۞ کاربری زمین شهری ۞ برنامه‌ریزی کاربری زمین ۞ برنامه‌ریزی کاربری اراضی در طرح‌های توسعه ۞ کاربری‌های خدمات شهری ۞ فضای سبز شهری ۞ کاربری اراضی شهری (سیستم‌ها و مدل‌ها) ■ سیستم پشتیبانی سلول‌های خودکار(CA) ■ مدل(Allot) در برنامه‌ریزی کاربری اراضی ■ مدل‌های یکپارچه شبیه‌سازی(کاربری اراضی شهری) ■ مدل دورتموند(کاربری اراضی شهری) ■ مدل یکپارچه کاربری زمین/ حمل و نقل(ITLUP) ■ مدل یکپارچه کاربری زمین/ حمل و نقل(MEPLAN) ■ مدل یکپارچه کاربری زمین/ حمل و نقل منطقه شیکاگو(CATLAS) ۞ الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین ■ الگوهای تغییر کاربری زمین ■ نظریات تغییر کاربری زمین ■ مدل‌های آماری و اقتصادسنجی(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ مدل برنامه‌نویسی خطی هربرت- استونس(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ مدل‌های برنامه‌ریزی خطی چند هدفه(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ مدل‌های برنامه‌ریزی پویا(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ مدل‌های حداکثرسازی مطلوبیت(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ مدل‌های یکپارچه از نوع اقتصاد‌سنجی(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ مدل CPR سان فرانسیسکو(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ مدل IFS (الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ مدل جهانی سازمان ملل(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) ■ شاخص بهره‌وری زمین(الگوهای تحلیلی تغییر کاربری) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ مدل‌های کاربردی در تحلیل مسائل شهری ■ مدل رشد خطی(تحلیل مسائل شهری) ■ مدل‌سازی کاربری اراضی شهری ■ مدل الوت (ALLOT) در تصمیم‌گیری کاربری زمین ■ مدل آلوت- تدارک داده پایگاه اطلاعاتی ■ معیارهای مکانی کاربری‌ها فصل دوازدهم / استانداردها و مبانی طراحی شهری ۞ استانداردها و راهنماهای طراحی شهری ■ هدف از استانداردها(استانداردها و راهنماهای طراحی شهری) ■ اصول طراحی شهری(استانداردها و راهنماهای طراحی شهری) ■ واحدهای همسایگی(استانداردها و راهنماهای طراحی شهری) ■ طرح عمومی کاربری(استانداردها و راهنماهای طراحی شهری) ■ شبکه دوچرخه سواری و پیاده‌راه(استانداردها و راهنماهای طراحی شهری) ■ فضای باز(استانداردها و راهنماهای طراحی شهری) ■ جلوخان و عقب‌نشینی ساختمان(استانداردها و راهنماهای طراحی شهری) ■ مصالح ساختمانی(هاردیپلینک) ■ المان ساختمان‌ها(بالکن‌های ژولیتی)  استانداردهای پارکینگ(محیط تک- پارک)  استانداردهای خیابان(منظر شهری)  استانداردها و راهنماهای منظر(تیرک‌های مهار) ۞ ارزش طراحی شهری ■ طراحی شهری مطلوب(ارزش طراحی شهری) ■ اهداف خُرد طراحی شهری(ارزش طراحی شهری) ■ مدل قیمت‌گذاری هیدانیک(ارزش طراحی شهری) ■ روش هزینه سفر(ارزش طراحی شهری) ■ روش ارزش‌گذاری مشروط(ارزش طراحی شهری) ■ تکنیک دلفی(ارزش طراحی شهری) ■ تحلیل هزینه – منفعت(ارزش طراحی شهری) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ برنامه‌ریزی و طراحی شهری ■ پیشینه تاریخی(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ شهرهای قرون وسطی(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ باستیدها و شهرهای زراعی(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ طراحی شهرهای قرون وسطایی(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ رنسانس و شهرهای جورجیایی(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ انقلاب صنعتی(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ جنبش‌های اصلاح‌طلبانه(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ برنامه‌ریزی شهری معاصر(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ جنبش باغ شهری(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ آرمان‌گرایان شهر خطی(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ گزارش بارلو(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ نسل اول شهرهای جدید(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ نسل سوم شهرهای جدید(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ تفاوت نسل اول و سوم شهرهای جدید(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ ده فرمان نهاد سلطنتی برنامه‌ریزی شهری ■ جنبش حفاظت(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ کمربندهای سبز(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ■ نارضایتی پرنس چارلز(برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ۞ اهداف طراحی شهری ■ اهداف طراحی شهری ■ طراحی شهری در جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک ■ فرآیند طراحی شهری ■ طراحی شهری کامل ■ طراحی شهری محرک ■ پارادایم‌های طراحی شهری کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ دانش طراحی شهری ۞ فرآیند طراحی شهری ■ فلسفه وجودی طراحی شهری ■ تعریف طراحی شهری ■ اجزاء تشکیل دهنده طراحی شهری ■ حرفه طراحی شهری ■ شکل شهر(فرآیند طراحی شهری) ■ فعالیت‌های شهری (فرآیند طراحی شهری) ■ روش‌های علمی(فرآیند طراحی شهری) ■ فرآیند طراحی شهری ■ دسترسی‌ها(فرآیند طراحی شهری) ■ نقشه شناختی‌(فرآیند طراحی شهری) ■ محورهای دید(فرآیند طراحی شهری) ■ محرمیت(فرآیند طراحی شهری) ■ شکل شهر(فرآیند طراحی شهری) ■ سلسله مراتب(فرآیند طراحی شهری) ■ عوامل مؤثر بر شکل‌گیری طراحی شهری ۞ طراحی شهر خِرَد ■ شهر معابد(طراحی شهر خِرَد) ■ مبانی عقلانی(طراحی شهر خِرَد) ■ یک طرح واحد برای شهر(طراحی شهر خِرَد) ■ ترکیب مرکزی، انسان‌ها در مرکز جهان(طراحی شهر خِرَد) ■ توسعه هماهنگ، محورها(طراحی شهر خِرَد) ■ شهر ماشین‌ها(طراحی شهر خِرَد) ■ شهر نگارها و نواها(طراحی شهر خِرَد) ■ شهر افسونگر(طراحی شهر خِرَد) ■ مکان‌سازی(طراحی شهر خِرَد) ■ حکمرانی مکان‌ها(طراحی شهر خِرَد) ■ طراحی شهری چند فرهنگی(طراحی شهر خِرَد) ■ سنجش زمان(طراحی شهر خِرَد) ■ اندازه‌گیری فضا(طراحی شهر خِرَد) ■ توضیحات بصری و فضایی(طراحی شهر خِرَد) ■ بنیان‌های عمومی و معانی فردی(طراحی شهر خِرَد) ■ فاصله بین توضیحات و اعمال(طراحی شهر خِرَد) ۞ آفرینش مرکز شهری سرزنده ■ موسسة زمین شهری (ULI) ■ مرکز شهری سرزنده ■ اصول بازآفرینی(آفرینش مرکز شهری) ■ اصول طراحی مکان(آفرینش مرکز شهری) ■ هفت اصل تبدیل مرکز شهر به یک مکان موفق(آفرینش مرکز شهری) ■ نشانه‌ها(آفرینش مرکز شهری) ■ آسایش فیزیکی(آفرینش مرکز شهری) ■ آفرینش یک فضای همگانی موفق ■ برنامه و طرح توسعه(آفرینش مرکز شهری) ■ فرآیند بازبینی طراحی(آفرینش مرکز شهری) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ طراحی از تئوری تا عمل ■ برنامه‌ریزی معماری(تئوری تا عمل) ■ متفکر چند بعدی(تئوری تا عمل) ■ قالب‌های حل مسئله(تئوری تا عمل) ■ گروه‌های مرتبط(تئوری تا عمل) ■ درستی اطلاعات(تئوری تا عمل) ۞ طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی ■ تلاش‌هایی برای سنتز کل حوزه طراحی شهری(طراحی شهری و اقتصاد سیاسی) ■ تئوری‌های یکپارچه(طراحی شهری و اقتصاد سیاسی) ■ کوین لینچ(طراحی شهری و اقتصاد سیاسی) ■ راب کریر(طراحی شهری و اقتصاد سیاسی) ■ کریستوفر الکساندر(طراحی شهری و اقتصاد سیاسی) ■ اقتصاد سیاسی فضایی ۞ محیط‌های پاسخده ■ نفوذپذیری و فضاهای همگانی(محیط‌های پاسخ ده) ■ خوانایی(محیط‌های پاسخ ده) ■ تناسبات بصری(محیط‌های پاسخ ده) ۞ آفرینش مکان پایدار ۞ مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مراکز اداری ۞ بازآفرینی شهری ■ مسئولیت‌های مستندسازی بازآفرینی ■ ساختار نهادی ستاد بازآفرینی شهری فصل سیزدهم / آسیب‌های اجتماعی و طراحی شهری ۞ طراحی شهری و پیش‌گیری بزهکاری ■ نورپردازی(پیش‌گیری بزهکاری) ■ خط دید و نظارت طبیعی(پیش‌گیری بزهکاری) ■ طراحی ساختمان(پیش‌گیری بزهکاری) ■ مدیریت و نگهداری(پیش‌گیری بزهکاری) ■ پارکینگ‌ها(پیش‌گیری بزهکاری) ■ مسیرهای دوچرخه‌رو(پیش‌گیری بزهکاری) ■ زیرگذرها و روگذرها(پیش‌گیری بزهکاری) ■ پیش‌گیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی ■ فضای مقاوم(پیش‌گیری بزهکاری) ■ پیش‌گیری وضعی بزهکاری ■ معیارهایی طراحی دسترسی‌های بدون مانع به مسیرهای پیاده(استاندارد شماره 1428 استرالیا) ۞ فنگ‌شویی(معماری و پیش‌گیری از جرم) ۞ ترس در فضای شهری ■ نوع ارتباط با محیط(ترس در فضای شهری) ■ رویکردهای مقابله با جرم در طراحی شهری (ترس در فضای شهری) ■ رویکرد مکانی(مقابله با جرم در طراحی شهری) ■ تئوری‌های کلاسیک(مقابله با جرم در طراحی شهری) ■ تئوری پنجره‌های شکسته(مقابله با جرم در طراحی شهری) ■ نظریه نحو یا چیدمان فضا(مقابله با جرم در طراحی شهری) ■ شهرگرایی نوین(مقابله با جرم در طراحی شهری) کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب دوم) ۞ فنگ‌شویی(پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی) ۞ خشونت و ناامنی شهری ■ محله‌های بدنام ■ پیش‌گیری واقع‌بینانه ۞ دگرگونی‌ شهر با رویکردی پیش‌گیرانه به طراحی شهری ■ اصول طراحی(دگرگونی‌ شهر) ■ سیاست‌گذاری همگانی(دگرگونی‌ شهر) ■ تیم چیلمز فورد(دگرگونی‌ شهر) ۞ فضاهای شهری امن ■ جایگاه عوامل محیطی در میان عوامل مؤثر در پیدایش آنومی و جرم(فضاهای شهری امن) ■ ویژگی‌های جرایم و خشونت‌های شهری(فضاهای شهری امن) ■ گونه‌شناسی فضاهای شهری(فضاهای شهری امن) ■ CPTED (فضاهای شهری امن) ■ پیش‌گیری از جرم از طریق طراحی محیطی/ CPTED ۞ توسعه پایدار در سایه روشن‌های شهر ■ اندازه جوامع و میزان جرایم(سایه روشن‌های شهر) ■ شهرنشینی و تغییرات رفتارهای تغذیه‌ای(سایه روشن‌های شهر) ■ شهرهای جدید و آینده شهرنشینی(سایه روشن‌های شهر) ■ جزیرة گرمایی شهری(سا

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمد عظیمی آقداش
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 540
شابک 9786001685613
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب اول) نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب شرح و درس آزمون‌‌های نظام‌ مهندسی شهرسازی (کتاب اول) توسط مهندس محمد عظیمی آقداش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.