کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری نوشته مهندس سیدمختار دشتی خویدک مهندس مسلم عباسی مهندس حسین حقی از نوآور

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری توسط مهندس سیدمختار دشتی خویدک مهندس مسلم عباسی مهندس حسین حقی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب : مقدمه فصل اول: آشنایی با متلب : 1-1 آشنایی با نرم‌افزار متلب 1-2 نصب نرم‌افزار 1-3 آشنایی با محیط متلب فصل دوم: شروع کار با متلب : 2-1 تعریف متغیر و ماتریس 2-1-1 قواعد نام‌گذاری متغیر‌ها 2-1-2 معرفی متغیر و ماتریس 2-2 اندیس ماتریس 2-3 عملگر‌ها 2-3-1 عملگرهای ریاضی 2-3-2 عملگرهای رابطه‌ای 2-3-3 عملگرهای منطقی 2-3-4 سایر عملگرها‌‌‌ 2-4 پارامتر‌های اولیه 2-5 دستورات ابتدایی 2-5-1 دستور clc 2-5-2 دستور clear 2-5-3 دستور input 2-5-4 دستور disp فصل سوم: کنترل جریان برنامه  : 3-1 ساختار تصمیم‌گیری if‌‌‌: 3-2 ساختار تکرار for 3-3 دستور break‌‌‌ 3-4 دستور continue 3-5 ساختار تکرار while(شرطی) 3-6 ساختار تصمیم‌گیری Switch فصل چهارم: توابع در متلب :  4-1 توابع مثلثاتی‌‌‌ 4-2 توابع ماتریسی 4-3 ماتریس‌های خاص 4-4 توابع عددی‌‌‌ 4-5 توابع گرد کردن 4-6توابع نمایی 4-7 format‌‌‌ 4-8 توابع تبدیل 4-9 توابع اعداد مختلط 10-4 توابع هایپربولیک 4-11 توابع خواندن و نوشتن در فایل 4-11-1 خواندن داده‌ها از فایل 4-11-1-1 دستور dlmread 4-11-1-2 دستور xlsread‌‌‌ 4-11-1-3 دستور textread‌‌‌ 4-11-2 نوشتن داده‌ها در فایل 4-11-2-1 دستور dlmwrite‌‌‌ 4-11-2-2 دستور xlswrite‌‌‌ 4-12 ایجاد تابع (function)‌‌‌ فصل پنجم: ترسیم‌ها درمتلب : 5-1 ترسیم‌های دو بعدی 5-1-1 دستور plot‌‌‌ 5-1-2 دستور scatter‌‌‌ 5-2 ترسیم‌های سه یعدی‌‌‌ 5-2-1 دستور polt3‌‌‌ 5-2-2 دستور scatter3‌‌‌ 5-3 ترسیم سطوح‌‌‌ 5-3-1 دستور mesh و meshc و meshz‌‌‌ 5-3-2 دستور surfو surfc‌‌‌ 5-3-3 دستور contourو contourf‌‌‌ 5-4 ترسیم نمودارهای آماری‌‌‌ 5-4-1 نمودار میله‌ای (bar)‌‌‌ 5-4-2 نمودار دایره‌ای (pie)‌‌‌ 5-5 ترسیم توابع‌‌‌ 5-5-1 ترسیم توابع به صورت دوبعدی (ezplot)‌‌‌ 5-5-2 ترسیم تابع به صورت سه بعدی (ezplot3)‌‌‌ 5-5-3 ترسیم تابع به صورت شبکه (ezmesh)‌‌‌ 5-5-4 ترسیم تابع به صورت سطح (ezsurf)‌‌‌ 5-5-5 ترسیم تابع به صورت منحنی میزان (ezcontour)‌‌‌ 5-5-6 ترسیم تابع به صورت شبکه (ezmeshc)‌‌‌ 5-6 تنظیمات ترسیم‌‌‌ 5-6-1 برچسب محورها مختصات (xlabel و ylabel و zlabel)‌‌‌ 5-6-2 برچسب ترسیم (title)‌‌‌ 5-6-3 لژاند ترسیم (legend)‌‌‌ 5-6-4 چند ترسیم در یک صفحه (hold)‌‌‌ 5-6-5 چند ترسیم در یک صفحه (subplot)‌‌‌ 5-6-6 نوشتن متن در ترسیم (text)‌‌‌ 5-6-7 فعال و غیر فعال کردن شبکه (grid)‌‌‌ 5-6-8 فعال یا غیر فعال کردن دستور Zoom‌‌‌ 5-6-9 فعال یا غیر فعال کردن دستور pan‌‌‌ فصل ششم: چندجمله‌ایها : 6-1 ریشه‌های چند جملهای‌‌‌ 6-2 چند جمله‌ای از روی ریشه 6-3 مقدارگذاری‌‌‌ 6-4مشتق گیری 6-5 انتگرال‌‌‌ 6-6 ضرب چند جمله‌ای‌ها‌‌‌ 6-7 تقسیم چند جمله‌ای‌ها‌‌‌ 6-8 برازش چندجمله‌ای به نقاط فصل هفتم: جعبه ابزارسمبلیک : 7-1 تعریف پارامتر‌‌‌ 7-2 مقدار گذاری ( )‌‌‌ 7-3 محاسبات ریاضی‌‌‌ 7-3-1 مشتق (diff)‌‌‌ 7-3-2 انتگرال (int)‌‌‌ 7-3-3 ماتریس ژاکوبین (jacobian)‌‌‌ 7-3-4 محاسبه حد (limit)‌‌‌ 7-3-5 ترکیب دو تابع‌‌‌ 7-3-6 مجموع سری (symsum)‌‌‌ 7-3-7 معکوس تابع (finverse)‌‌‌ 7-4 توابع ساده سازی‌‌‌ 7-4-1 تابع ساده سازی collect‌‌‌ 7-4-2 تابع ساده سازی horner‌‌‌ 7-4-3 تابع ساده‌سازی factor‌‌‌ 7-4-4 تابع ساده‌سازی simplify‌‌‌ 7-4-5 تابع ساده‌سازی simple‌‌‌ 7-5 معادلات‌‌‌ 7-5-1 معادلات جبری 7-5-2 معادلات دیفرانسیل 7-6 تبدیلات 7-6-1 تبدیل لاپلاس 7-6-2 تبدیل معکوس لاپلاس 7-6-3 تبدیل فوریه 7-6-4 تبدیل معکوس فوریه 7-7 رابط گرافیکی فصل هشتم: جعبه ابزار پردازش تصویر : 8-1 تصویر دیجیتال 8-2 انواع تصویر 8-2-1 تصویر باینری (Binary images) 8-2-2 تصویر خاکستری (Gray scale images) 8-2-3تصویر رنگی RGB (Color Image) 8-2-4 تصویر شاخص دار (Indexed Image) 8-3 کلاس داده‌ها 8-4 دستورات مقدماتی در متلب 8-4-2 نمایش تصویر (imshow)‌‌‌ 8-4-3 ذخیره تصویر (imwrite)‌‌‌ 8-4-4 بریدن قسمتی از تصویر (imcrop)‌‌‌ 8-4-5تغییر اندازه تصویر(imresize) 8-4-6 دوران تصویر(imrotate) 8-5 عملیات محاسباتی 8-5-1 جمع‌‌‌ 8-5-2 تفریق 8-5-3 ضرب 8-5-4تقسیم‌‌‌ 8-5-5 متمم تصویر (imcomplement)‌‌‌ 8-6 تبدیلات 8-6-1 تبدیل تصاویر 8-6-2 تبدیل کلاس‌ها 8-7 تبدیل فضایی 8-8 تثبیت 8-9 هیستوگرام‌‌‌ 8-9-1هیستوگرام تصویر 8-9-2تعدیل هیستوگرام Histogram Equalization 8-9-3 تطبیق هیستوگرام (Histogram Mathing) 8-10 فیلترینگ مکانی 8-10-1فیلترینگ خطی‌‌‌ 8-10-2 فیلترهای خطی 8-11 مدل‌های رنگی 8-11-1 مدل NTSC 8-11-2مدل CMY 8-11-3 مدل YCbCr 8-11-4 مدل HSV 8-11-5 مدل HIS 8-12 آشکارسازی لبه (edge detection)‌‌‌ 8-13 عملیات ساختاری Morphological Operations 8-13-1 گسترش باینری مورفولوژیکی 8-13-2 سایش باینری مورفولوژیکی 8-13-3 بستن و بازکردن باینری مورفولوژیکی 8-13-4 تابع bwmorph فصل نهم: جعبه ابزار برازش منحنی : 9-1 برازش منحنی بر نقاط (cftool) 9-1-1 وارد کردن داده‌ها 9-1-2 انتخاب مدل برازش منحنی 9-1-2-1 ایجاد و انتخاب مدل برازش 9-1-2-2 مدل‌های برازش منحنی 9-1-2-3 تنظیمات برازش منحنی 9-1-2-4 نمایش نتایج برازش 9-1-2-5 ذخیره نتایج برازش منحنی 9-1-3 خارج کردن نقاط 9-1-3-1 انتخاب نقاط 9-1-3-2 حذف نقاط 9-1-4 انتخاب ترسیمات 9-1-5 ارزیابی و تحلیل داده‌ها 9-1-6 ذخیره پروژه و تبدیل به 9-1-6-1 ذخیره پروژه 9-1-6-2 ایجاد کد از پروژه 9-2 برازش سطح بر نقاط (sftool) 9-2-1 وارد کردن داده‌ها 9-2-2 مدل‌های برازش سطح 9-2-2-1 انتخاب مدل برازش سطح 9-2-2-2 مدل‌های برازش منحنی 9-2-4 برازش سطح و مشاهده نتایج 9-2-5 ذخیره پروژه و تبدیل به کد 9-2-5-1 ذخیره پروژه 9-2-6-2 ایجاد کد از پروژه 9-3 برازش منحنی به صورت کدنویسی 9-4 برازش سطح به صورت کدنویسی فصل دهم: جعبه ابزار Mapping : 10-1 آشنایی با جعبه‌ابزار 10-2 آشنایی با داده‌ها و نقشه 10-2-1 نقشه: 10-2-2 طول و عرض جغرافیایی 10-2-3 داده‌های برداری 10-2-3-1 ترسیم و نمایش نقطه 10-2-3-2 ترسیم و نمایش خط 10-2-4 داده‌های رستری 10-2-5 نقشه‌های مرکب (Comosite Map) 10-3 کار با فایل‌های اطلاعاتی 10-3-1 خواندن فایل 10-3-1-1 دستور 10-3-1-2 دستور 10-3-2 ذخیره فایل 10-3-2-1 دستور 10-3-2-2 دستور 10-3-3 نمایش فایل 10-3-3-1 دستور 10-3-3-2 دستور 10-3-4 نمایش اطلاعات جانبی 10-3-4-1 دستور 10-3-4-2 دستور 10-4 کار با طول وزاویه 10-4-1 تبدیل واحد طول 10-4-2 ضریب تبدیل 10-4-3 تبدیل واحد زاویه 10-4-4 محدود کردن زاویه 10-4-5 تبدیل به رشته 10-4-5-1 تابع angl2str 10-4-5-2 تابع dist2str 10-5 سیستم‌های تصویر 10-6 ژئوئید 10-7 اندازهگیریها و محاسبات و تبدیلات 10-7-1 محاسبه آزیموت 10-7-2 محاسبه فاصله 10-7-3 محاسبه مساحت 10-7-4 پیدا کردن نقطه مقابل 10-7-5 تبدیل مختصات ژئودتیک به ژئوسنتریک 10-7-6 تبدیل مختصات ژئوسنتریک به ژئودتیک 10-8 آماده سازی و چاپ 10-8-1 مقیاس ترسیمی 10-8-2 جهت شمال 10-8-3 ترسیم نقشه‌های موضوعی با استفاده از طیف رنگی 10-8-4 ایجاد نقشه‌های ارتفاعی (DEM) 10-8-5 ایجاد نقشه‌های منحنی‌ میزان (contour) 10-8-6 ایجاد برچسب برای راهنمای رنگ (Labeling) 10-8-7 چاپ نقشه با مقیاس فصل یازدهم: آشنایی با رابط گرافیکی : 11-1 ایجاد و آشنایی با GUI 11-2 ابزارهای برنامه‌نویسی در GUI‌‌‌ 11-2-1معرفی ابزارهای برنامه نویسی‌‌‌ 11-2-2 خصوصیات هر ابزار گرافیکی‌‌‌ 11-2-3 رویدادها‌‌‌ 11-3 ایجاد منو Menu 11-3-1 نوار منو (Menu Bar) 11-3-2 منوی متنی (Context Menus) 11-4 پنجره‌های محاوره‌ای Dialog Box 11-4-1 errordlg‌‌‌ 11-4-2 helpdlg‌‌‌ 11-4-3 inputdlg‌‌‌ 11-4-4 questdlg‌‌‌ 11-4-5 uigetfile‌‌‌ 11-4-6 uiputfile‌‌‌ 11-5 ایجاد ابزار با کدنویسی 11-5-1 دستور uicontrol 11-5-2 دستور uipanel 11-5-3 دستور uimenu فصل دوازدهم: مسائل رشته مهندسی نقشه‌برداری : 12-1 مسائل نقشه‌برداری 12-1-1 محاسبه طول و ژیزمان بین دو نقطه 12-1-2 پیمایش (چند ضلعی بسته) 12-1-3 ترازیابی (بسته) 12-2 مسائل فتوگرامتری 12-2-1 تبدیل conformal‌‌‌ 12-2-2 تبدیل Affine‌‌‌ 12-2-3 تبدیل polynomial‌‌‌ 12-2-4 معادلات point-wise 12-2-5 معادلات Multi-Quadric 12-2-6 توجیه داخلی 12-2-7 ترفیع فضایی 12-2-8 تقاطع فضایی 12-3 مسائل ژئودزی 12-3-1 تبدیل xyz به hφλ 12-3-2 مراحل کار در پیش بینی آنومالی جاذبه 12-3-3 تبدیل مختصات ژئودتیک به بیضوی 12-4 مسائل سرشکنی 12-4-1 مدل پارامتریک خطی 12-4-2 مدل پارامتریک غیر خطی 12-4-3 مدل شرط 12-4-4 مدل ترکیبی 12-5 مسائل ژئودتیک 12-5-1 محاسبه خطای Z0 12-5-2 مدل قیود داخلی 12-6 مسائل نقشه برداری با استفاده از GUI 12-6-1 محاسبه ژیزمان و فاصله بین دو نقطه 12-6-2 پیمایش بسته 12-6-3 ترازیابی 12-7 پردازش تصویر 12-7-1 خواندن تصویر 12-7-2 فیلتر میانگین 12-7-3 فیلتر میانه 12-7-4 فیلتر laplacian 12-7-5 فیلتر gausian 12-7-6 فیلتر Robert 12-7-7 فیلتر sobel 12-7-8 فیلتر minimum 12-7-9 فیلتر high-pass 12-7-10فیلتر low-pass 12-7-11Thresholding 12-7-12 هیستوگرام و تعدیل آن‌‌‌ 12-7-13 تطبیق هیستوگرام 12-8 میکروژئودزی پیوست اول: اصول برنامه نویسی 1- الگوریتم نویسی 2- ترسیم فلوچارت 3- تست برنامه 4- افزایش سرعت اجرا برنامه پیوست دوم: ساخت فایل اجرایی 1- ساخت فایل P 2- ساخت فایل اجرایی در متلب (.exe) 3- تبدیل Function در MATLAB به .Net پیوست سوم: توابع و عملگرها درمتلب انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سیدمختار دشتی خویدکمهندس مسلم عباسیمهندس حسین حقی
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 304
شابک 9786001680885