کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری نوشته مهندس امیر یزدیان مهندس وحید رضاعلی از نوآور

کتاب اصول و مبانی نقشه‌برداری توسط مهندس امیر یزدیان مهندس وحید رضاعلی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب : پیشگفتار فصل اول / تاریخچه، کلیات و مفاهیم : اصول و مبانی نقشه‌برداری مقدمه 1ـ1ـ تاریخچه نقشه‌برداری در جهان 1ـ2ـ تاریخچه نقشه‌برداری در ایران 1ـ3ـ تعریف نقشه‌برداری 1ـ4ـ تعریف نقشه 1ـ5 ـ تعریف مقیاس 1ـ6ـ انواع مقیاس 1ـ6ـ1ـ مقیاس عددی (مقیاس ساده) 1ـ6ـ2ـ مقیاس مرکب 1ـ6ـ3ـ مقیاس توصیفی 1ـ6ـ4ـ مقیاس خطی یا ترسیمی 1ـ7ـ دسته‌بندی نقشه‌ها 1ـ7ـ1ـ دسته‌بندی براساس مقیاس 1ـ7ـ1ـ1ـ نقشه‌های خیلی بزرگ مقیاس 1ـ7ـ1ـ2ـ نقشه‌های بزرگ مقیاس 1ـ7ـ1ـ3ـ نقشه‌های متوسط مقیاس 1ـ7ـ1ـ4ـ نقشه‌های کوچک مقیاس 1ـ7ـ1ـ5ـ نقشه‌های خیلی کوچک مقیاس 1ـ7ـ2ـ دسته‌بندی براساس محتوا 1ـ7ـ2ـ1ـ نقشه‌های عمومی 1ـ7ـ2ـ1ـ1ـ نقشه توپوگرافی 1ـ7ـ2ـ1ـ2ـ نقشه پلانوگرافیک 1ـ7ـ2ـ1ـ3ـ نقشه‌ی قاره‌ها و یا کشورها 1ـ7ـ2ـ1ـ4ـ نقشه جهانی با موضوعات عمومی 1ـ7ـ2ـ2ـ نقشه‌های موضوعی 1ـ7ـ2ـ2ـ1ـ چارت یا نقشه‌های ناوبری هوایی و دریایی 1ـ7ـ2ـ2ـ2ـ نقشه‌های با موضوع ویژه 1ـ7ـ2ـ2ـ3ـ نقشه‌های ثبت املاک یا کاداستر 1ـ7ـ2ـ2ـ4ـ نقشه‌های آماری 1ـ8ـ نقشه‌‌برداری مسطحاتی و نقشه‌برداری ژئودتیک 1ـ9 ـ شاخه‌های نقشه‌برداری 1ـ9 ـ1ـ ژئودزی 1ـ9ـ2ـ نقشه‌برداری مسطحاتی یا پلانی‌متری 1ـ9ـ3ـ نقشه‌برداری توپوگرافی 1ـ9ـ4ـ نقشه‌برداری مسیر 1ـ9ـ5ـ نقشه‌برداری زیرزمینی (معدنی) 1ـ9ـ6ـ نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) 1ـ9ـ7ـ نقشه‌برداری ساختمانی (کارگاهی) 1ـ9ـ8 ـ نقشه برداری هوایی (فتوگرامتری) 1ـ9ـ9ـ کارتوگرافی 1ـ9ـ10ـ سامانه‌های اطلاعات مکانی 1ـ9ـ11ـ سنجش از دور 1ـ10ـ علائم قراردادی نقشه 1ـ10ـ1ـ علائم قراردادی نقطه‌ای 1ـ10ـ2ـ علائم قراردادی خطی 1ـ10ـ3ـ علایم سطحی فصل دوم / مروری بر مفاهیم دیتوم و سیستم‌های تصویر : مقدمه 2ـ1ـ شکل و ابعاد زمین 2ـ2ـ ژئوئید (دیتوم ارتفاعی) 2ـ3ـ بیضوی مرجع (دیتوم مسطحاتی) 2ـ4ـ سیستم‌های تصویر 2ـ4ـ1ـ سیستم‌های تصویر متشابه 2ـ4ـ1ـ1ـ سیستم تصویر مرکاتور 2ـ4ـ1ـ2ـ سیستم تصویر مرکاتور معکوس (TM) 2ـ4ـ1ـ3ـ سیستم تصویر مرکاتور معکوس جهانی (UTM) فصل سوم / نظریه خطاها : مقدمه 3ـ1ـ فرآیندهای قطعی و اتفاقی 3ـ2ـ مفهوم اندازه‌گیری و خطا 3ـ3ـ انواع خطاها 3ـ3ـ1ـ خطاهای بزرگ یا فاحش 3ـ3ـ2ـ خطای سیستماتیک (تدریجی) 3ـ3ـ3ـ خطای اتفاقی 3ـ4ـ منحنی نمایش خطاهای اتفاقی (منحنی زنگوله‌ای گوس) 3ـ5ـ انواع خطاهای اتفاقی 3ـ5ـ1ـ خطاهای احتمالی 3ـ5ـ2ـ خطای ماکزیمم 3ـ5ـ3ـ خطای متوسط حسابی 3ـ5ـ4ـ خطای متوسط هندسی 3ـ6ـ روابط خطاهای اتفاقی با هم 3ـ7 ـ رابطه بین خطای ظاهری و خطای حقیقی 3ـ8ـ محاسبه خطای معیار در اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم 3ـ8ـ1ـ حالت کلی 3ـ8ـ2ـ حالت‌های خاص 3ـ8ـ2ـ1ـ خطای مجموع 3ـ8ـ2ـ2ـ خطای تفاضل 3ـ8ـ2ـ3ـ خطای حاصل ضرب 3ـ8ـ2ـ4ـ خطای خارج قسمت 3ـ9ـ خطای مطلق و خطای نسبی 3ـ10ـ مجموعه سؤالات ترکیبی و حل شده 3ـ11ـ ارقام معنی‌دار و گرد کردن اعداد فصل چهارم / فاصله‌سنجی (اندازه‌گیری فاصله) : مقدمه 4ـ1ـ فاصله سنجی به روش‌های مستقیم 4ـ1ـ1ـ قدم 4ـ1ـ2ـ چرخ غلطان 4ـ1ـ3ـ زنجیر مساحی 4ـ1ـ4ـ نوار پارچه‌ای یا پلاستیکی 4ـ1ـ5 ـ نوار فلزی 4ـ1ـ6ـ اصول مترکشی 4ـ1ـ7ـ خطاها در مترکشی 4ـ1ـ7ـ1ـ خطای دستگاهی 4ـ1ـ7ـ2ـ خطاهای طبیعی 4ـ1ـ7ـ2ـ1ـ خطای درجه حرارت 4ـ1ـ7ـ2ـ2ـ خطای شنت (خطای مکانه) 4ـ1ـ7ـ3ـ خطاهای انسانی 4ـ1ـ7ـ3ـ1ـ خطاهای تدریجی انسانی 4ـ1ـ7ـ4ـ خطاهای اتفاقی 4ـ1ـ7ـ5ـ تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا (سطح مقایسه) 4ـ2ـ فاصله‌سنجی به روش‌های غیرمستقیم 4ـ2ـ1ـ فاصله‌یابی با دستگاه‌های اپتیکی 4ـ2ـ1ـ1ـ روش استادیمتری (تاکئومتری) 4ـ2ـ1ـ1ـ1ـ دستگاه‌های آنالاتیک 4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ قراولروی‌های غیرافقی 4ـ2ـ1ـ1ـ3ـ تاکئومترهای تبدیل افق‌کننده 4ـ2ـ1ـ1ـ4ـ بررسی خطاها در فاصله‌یابی استادیمتری 4ـ2ـ1ـ2ـ فاصله‌یابی به روش پارالاکتیک یا ساب‌تنس 4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ بررسی خطاها در فاصله‌یابی پارالاکتیک 4ـ2ـ2ـ فاصله‌یابی با دستگاه‌های الکترونیکی 4ـ2ـ2ـ1ـ انواع دستگاه‌های فاصله‌یاب الکترونیکی 4ـ2ـ2ـ2ـ دقت دستگاه‌های طولیاب الکترونیکی EDM 4ـ2ـ2ـ3ـ خطاهای موجود در فاصله‌یابی الکترونیکی و روش‌های یافتن آن 4ـ2ـ2ـ3ـ1ـ3ـ خطای دوره‌ای 4ـ2ـ3ـ محاسباتی فصل پنجم / ترازیابی : مقدمه 5ـ1ـ تعاریف مهم در ترازیابی 5ـ1ـ1ـ سطح تراز یا دیتوم 5ـ1ـ2ـ دیتوم ارتفاعات 5ـ1ـ3ـ خط تراز 5ـ1‌ـ4ـ خط افق 5ـ1ـ5ـ صفحه افق 5ـ1ـ6 ـ خط قائم 5ـ1ـ7ـ صفحه قائم 5ـ1ـ8 ـ ارتفاع یک نقطه 5ـ1ـ9ـ نقطه ارتفاعی 5ـ1ـ10ـ اختلاف ارتفاع دو نقطه 5ـ1ـ11ـ ارتفاع دستگاه 5ـ1ـ12ـ بنچ مارک و انواع آن 5ـ1ـ12ـ1ـ بنچ مارک ژئودزی 5ـ1ـ12ـ2ـ بنچ مارک دائمی 5ـ1ـ12ـ3ـ بنچ مارک‌های اختیاری 5ـ1ـ12ـ4ـ بنچ مارک‌های موقتی 5ـ2ـ شبکه‌های اصلی و فرعی ترازیابی 5ـ3ـ روش‌های مختلف ترازیابی 5ـ3ـ1ـ ترازیابی هیدرواستاتیکی 5ـ3ـ2ـ ترازیابی بارومتری (فشارسنجی) 5ـ3ـ3ـ ترازیابی مثلثاتی (ترازیابی غیرمستقیم) 5ـ3ـ4ـ ترازیابی به کمک تئودلیت 5ـ3ـ5ـ ترازیابی به کمک ترازیاب‌های الکترونیکی 5ـ3ـ6ـ ترازیابی به کمک عکس‌های هوایی 5ـ3ـ7ـ ترازیابی هندسی (ترزایابی مستقیم) 5ـ4ـ ساختمان دستگاه ترازیاب یانیو (واژه فرانسوی دستگاه ترازیاب است که در میان اهل فن از معادل انگلیسی آن بیشتر رایج است) 5ـ4ـ1ـ تلسکوپ 5ـ4ـ2ـ محور کلیماسیون یا محور دیدگانی 5ـ4ـ3ـ ترازها 5ـ4ـ3ـ1ـ تراز کروی (یا دایره‌ای) 5ـ4ـ3ـ2ـ تراز استوانه‌ای (یا لوله‌ای) 5ـ4ـ3ـ3ـ تراز انطباقی (یا لوبیایی) 5ـ4ـ3ـ4ـ تراز خودکار 5ـ5 ـ تراز کردن دستگاه‌های ترازیاب 5ـ5ـ1ـ تراز کردن تراز کروی 5ـ5ـ2ـ تراز کردن تراز استوانه‌ای 5ـ5ـ3ـ تراز کردن تراز لوبیایی 5ـ6 ـ حساسیت تراز 5ـ6ـ1ـ روش ساده برای تعیین حساسیت تراز 5ـ7ـ خصوصیات یک ترازیاب سالم 5ـ8 ـ شاخص 5ـ9ـ روش‌های کار در ترازیاب هندسی 5ـ9‌ـ1ـ ترازیابی ساده 5ـ9ـ1ـ1ـ روش ارتفاع دوربین 5ـ9ـ1ـ2ـ روش فراز و نشیب 5ـ9ـ2ـ شیوه پیمایشی یا خطی یا تدریجی 5ـ9ـ3ـ ترازیابی شعاعی 5ـ9ـ4ـ شیوه ترکیبی 5ـ9ـ5ـ ترازیابی متقابل 5ـ10ـ ترازیابی دقیق 5ـ10ـ1ـ دستگاه ترازیاب دقیق 5ـ10ـ2ـ شاخص مورد استفاده در ترازیابی دقیق 5ـ10ـ3ـ وسایل دیگر مو رد استفاده در ترازیابی دقیق 5ـ10ـ3ـ1ـ چتر مخصوص 5ـ10ـ3ـ2ـ سکل 5ـ11ـ خطاها در ترازیابی هندسی 5ـ11ـ1ـ خطاهای دستگاهی 5ـ11ـ1ـ1ـ خطای کلیماسیون و روش‌های رفع آن 5ـ11ـ1ـ2ـ خطای صفر یا مبنای شاخص 5ـ11ـ1ـ3ـ خطای تقسیمات شاخص 5ـ11ـ2ـ خطاهای طبیعی 5ـ11ـ2ـ1ـ خطای کرویت 5ـ11ـ2ـ2ـ خطای انکسار 5ـ11ـ3ـ خطاهای انسانی 5ـ12ـ اشتباهات در ترازیابی 5ـ13ـ کنترل عملیات در ترازیابی هندسی 5ـ13ـ1ـ کنترل عملیات ترازیابی به روش رفت و برگشت 5ـ13ـ2ـ کنترل عملیات ترازیابی به کمک دو نقطه ثابت ارتفاع‌دار 5ـ14ـ روش‌های سرشکنی‌ خطاها در ترازیابی هندسی 5ـ15ـ حداکثر مقدار خطای مجاز در ترازیابی هندسی فصل ششم / زاویه‌یابی : مقدمه 6ـ1ـ تعریف زاویه افقی 6ـ2ـ تعریف زاویه قائم 6ـ3ـ واحدهای زاویه و اجزای آنها 6ـ4ـ ساختمان دستگاه زاویه‌یاب 6ـ4ـ1ـ تلسکوپ 6ـ4ـ2ـ آلیداد 6ـ4ـ3ـ پیچ‌های حرکت 6ـ4ـ4ـ دایره‌های مدرج (لمب‌ها) 6ـ4ـ 5ـ تراز 6ـ4ـ6 ـ محورهای تئودلیت 6ـ5 ـ روش‌های اندازه‌گیری 6ـ5ـ1ـ استقرار 6ـ5ـ2ـ تراز کردن دستگاه 6ـ5ـ3ـ نشانه روی 6ـ5 ـ4ـ قرائت 6ـ6 ـ شیوه‌های تعیین زاویه افقی 6ـ6 ـ1ـ روش کوپل یا قرائت مضاعف 6ـ6 ـ2ـ روش دور افق 6ـ6ـ3ـ روش تکرار 6ـ6 ـ4ـ روش تجدید 6ـ7ـ زاویه‌یابی خارج از ایستگاه 6ـ8 ـ اندازه‌گیری زاویه قائم 6ـ9ـ ترازیابی مثلثاتی 6ـ10ـ بررسی خطاها در اندازه‌گیری زاویه 6ـ10ـ1ـ خطای دستگاهی 6ـ10ـ1ـ1ـ خطای کلیماسیون 6ـ10ـ1ـ2ـ خطای تقسیمات لمب 6ـ10ـ 1ـ3ـ خطای عدم مرکزیت 6ـ10ـ2ـ خطاهای انسانی 6ـ10ـ2ـ1ـ خطای عدم تراز یا درست‌ تراز نکردن 6ـ10ـ2ـ2ـ خطای ایستگاه گذاری یا خطای سانتراژ 6ـ10ـ2ـ3ـ خطای نشانه‌روی 6ـ10ـ2ـ4ـ خطای قرائت 6ـ10ـ3ـ خطاهای طبیعی 6ـ11ـ تنظیمات دائمی زاویه‌یاب 6ـ11ـ1ـ تنظیم تراز افقی (کروی و استوانه‌ای) 6ـ11ـ2ـ تنظیم خط قراولروی (تنظیم کلیماسیون) 6ـ11ـ3ـ تنظیم صفحه‌ی رتیکول 6ـ12ـ تنظیمات موقتی فصل هفتم / پیمایش : مقدمه 7ـ1ـ پیمایش باز 7ـ2ـ پیمایش بسته 7ـ2ـ1ـ چند ضلعی بسته یا پلیگون 7ـ2ـ2ـ پیمایش که ابتدا و انتهای آن به دو نقطه ثابت بسته شده است. 7ـ2ـ3ـ پیمایشی که دو سر آن به چهار نقطه ثابت بسته شده است. 7ـ3ـ امتدادهای مقایسه (امتدادهای مبنا) 7ـ3ـ1ـ امتداد نصف‌النهار مغناطیسی محل 7ـ3ـ2ـ امتداد نصف‌النهار جغرافیایی محل 7ـ3ـ3ـ امتداد شمال شبکه یا محور yها در صفحه نقشه 7ـ4ـ ژیزمان 7ـ5 ـ ژیزمان معکوس 7ـ6 ـ زاویه حامل 7ـ7ـ محاسبه زاویه حامل یک امتداد 7ـ8 ـ تعیین ژیزمان یک امتداد به کمک امتداد دیگر 7ـ9ـ تعیین ژیزمان یک امتداد به کمک زاویه حامل 7ـ10ـ محاسبه مختصات رئوس پیمایش 7ـ11ـ خطای بست زاویه‌ای در پیمایش 7ـ12ـ حداکثر خطای مجاز بست زاویه‌ای 7ـ13ـ خطای بست مسطحاتی (مختصات) در پیمایش 7ـ14ـ حداکثر خطای مجاز بست مسطحاتی در پیمایش 7ـ15ـ کنترل و تصحیح مختصات در پیمایش 7ـ16ـ دقت عملیات پیمایش 7ـ17ـ مبنای تعیین رابطه حداکثر خطای مجاز بست مسطحاتی 7ـ18ـ محاسبه خطای طولی (dL) 7ـ19ـ تقاطع 7ـ20ـ ترفیع فصل هشتم / برداشت و ترسیم عوارض : مقدمه 8ـ1ـ برداشت نقاط کنترل 8ـ2ـ برداشت جزئیات 8ـ2ـ1ـ تاکئومتری 8ـ2ـ2ـ شبکه‌بندی 8ـ3ـ ترسیم نقشه 8ـ3ـ1ـ عوارض مسطحاتی 8ـ3ـ2ـ منحنی میزان فصل نهم / مساحت : مقدمه 9ـ1ـ روش تشکیل مثلث‌ها 9ـ2ـ روش تشکیل قطعه به ذوزنقه 9ـ3ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله‌ی روش سمپسون و یا روش یک‌سوم سمپسون 9ـ4ـ محاسبه مساحت از طریق مختصات 9ـ5 ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله کاغذ میلی‌متری 9ـ6ـ محاسبه‌ی مساحت به وسیله‌ی پلانی‌متر فصل دهم / محاسبه حجم عملیات خاکی : مقدمه 10ـ1ـ تهیه پروفیل طولی و عرضی در طول مسیر 10ـ1ـ1ـ پروفیل طولی 10ـ1ـ2ـ پروفیل عرضی 10ـ2ـ تعیین خط پروژه 10ـ3ـ انتخاب پروفیل تیپ مناسب مسیر 10ـ4ـ محاسبه حجم عملیات خاکی 10ـ4ـ1ـ محاسبه حجم بین دو مقطع خاکبرداری و یا خاکریزی کامل به روش میانگین 10ـ4ـ2ـ محاسبه حجم چند مقطع متوالی خاکبرداری (یا خاکریزی کامل) با فواصل مساوی به روش میانگین 10ـ4ـ3ـ محاسبه حجم چند مقطع متوالی خاکبرداری (یا خاکریزی کامل‌) با فواصل مساوی به روش سیمپسون 10ـ4ـ4ـ محاسبه حجم بین دو نیمرخ مختلف (خاکبرداری به خاکریزی یا بالعکس) 10ـ4ـ5 ـ محاسبه حجم بین دو نیمرخ مختلط 10ـ4ـ5ـ1ـ محاسبه حجم دو نیمرخ مختلط که خاکبرداری و خاکریزی مقابل هم باشد. 10ـ4ـ5ـ2ـ محاسبه حجم دو نیمرخ مختلط که خاکبرداری یکی در مقابل خاکریز دیگری باشد 10ـ4ـ6ـ محاسبه حجم بین یک نیمرخ مختلط با یک نیمرخ خاکبرداری (یا خاکریزی) 10ـ4ـ7ـ محاسبه حجم تقریبی خاکبرداری به کمک نیمرخ طولی 10ـ4ـ8ـ محاسبه حجم عملیات خاکی به روش شبکه‌بندی فصل یازدهم / تکنیک‌های پیشرفته نقشه‌برداری : 11-1-آموزش نقشه‌برداری با دوربین توتال استیشن 11-1-1- نمای کلی از دستگاه توتال استیشن 11-1-2- معرفی کلیدهای روی دستگاه 11-1-3- ساختار دستگاه 11-1-4- نحوه سانتراژ و تراز دستگاه 11-1-5- تشریح عملکرد منوها 11-1-5-1- منوی EDM Setting 11-1-5-2- منوی Handy Functions 11-1-5-3- منوی System menu 11-1-5-4- منوی Program 11-1-6- تخلیه اطلاعات از دستگاه 11-1-7- وارد کردن اطلاعات به دستگاه 11-2-آموزش نرم افزارAutoCAD Civil 3D 2014 11-2-1- ایجاد پروژه و تنظیمات اولیه 11-2-2- نقاط 11-2-3- ایجاد سطح و ترسیم منحنی میزان 11-2-4- ایجاد مسیر 11-2-5- ترسیم پروفیل طولی و خط پروژه 11-2-6- مقاطع عرضی و محاسبه‌ی حجم عملیات خاکی 11-2-7- آنالیز و سرشکنی داده‌های نقشه برداری منابع انتشارات نوآور  ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس امیر یزدیانمهندس وحید رضاعلی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 376
شابک 9786001681769