کتاب درسنامه جامع و پاسخنامه آزمون های استخدامی نوشته مهندس محمدحسین علیزاده از نوآور

کتاب درسنامه جامع و پاسخنامه آزمون های استخدامی توسط مهندس محمدحسین علیزاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب درسنامه جامع و پاسخنامه آزمون های استخدامی کتاب اول / ادبیات فارسی مقدمه فصل اول: دستور زبان فارسی 1ـ‌1ـ زبان و گفتار و نظام آوایی زبان 1ـ ‌1ـ‌1ـ زبان و گفتار 1ـ ‌1ـ‌2 ‌نظام آوایی زبان 1ـ‌2 ‌قواعد ترکیب و نظام دستوری زبان (ساخت واژه) 1ـ‌2ـ‌1ـ ‌کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین واحد زبان 1ـ‌2ـ‌2 ‌نظام دستوری زبان (ساخت واژه) 1ـ‌3ـ ‌جمله 1ـ ‌4 ‌جمله و اجزای آن 1ـ‌5 ‌واحدهای زبانی 1ـ‌5ـ‌1‌ جملة مستقل 1ـ‌5ـ‌2 ‌گروه 1ـ‌5ـ‌3‌ واژه 1ـ‌5ـ‌4 تکواژ 1ـ‌5ـ‌5 ‌واج 1ـ ‌6 ‌گروه فعلی و ویژگی‌های آن 1ـ‌6ـ‌1‌ شخص 1ـ‌6ـ‌2ـ زمان 1ـ ‌6ـ ‌2 ‌الف) ماضی 1ـ ‌6ـ ‌2 ‌ب) مضارع 1ـ ‌6ـ ‌2 ‌ج) آینده 1ـ‌6ـ‌3 گذر 1ـ‌6ـ‌4 وجه 1ـ ‌6ـ ‌4 ‌الف) وجه اخباری 1ـ ‌6ـ ‌4 ب) وجه التزامی 1ـ ‌6ـ ‌4 ‌ج) وجه امری 1ـ‌6ـ ‌5 ‌معلوم و مجهول 1ـ‌6ـ‌6 ‌روش مجهول کردن جملة معلوم 1ـ‌7 ‌گروه فعلی و ویژگی‌های آن (2) 1ـ‌7ـ‌1 ‌زمان فعل‌ها 1ـ ‌7ـ ‌1‌ ‌الف) ماضی 1ـ ‌7ـ ‌1 ب) مضارع 1ـ ‌7ـ ‌1 ‌پ) آینده 1ـ‌7ـ‌2 گذرا کردن فعل‌ها 1ـ‌7ـ‌3‌ ‌تغییر معنا در فعل‌ها 1ـ‌7ـ‌4 ‌ساختمان فعل 1ـ‌8 ‌ساختمان فعل 1ـ‌8ـ‌1‌ ‌فعل ساده 1ـ‌8ـ‌2 ‌فعل پیشوندی 1ـ‌8ـ‌3 ‌فعل مرکب 1ـ ‌8ـ ‌3ـ ‌1 ‌راه‌های تشخیص فعل مرکب: 1ـ‌8ـ‌4 ‌فعل‌های کمکی (معین) 1ـ‌‌8ـ‌‌5 ‌منفی کردن فعل‌ها 1ـ‌8ـ‌6 ‌بن فعل 1ـ‌9 ‌ضمیر 1ـ‌9ـ‌1 ‌کاربرد مؤدبانة ضمیر 1ـ‌10 ‌مطابقت نهاد و فعل 1ـ‌10ـ‌1 ‌انواع حذف 1ـ‌11 ‌جملة ساده و اجزای آن 1ـ‌‌12 ‌جملة مرکب 1ـ‌‌13ـ ‌گروه اسمی (1) 1ـ‌‌13ـ‌‌1 ‌شمار 1ـ‌13ـ‌2 ‌شناس (معرفه)، ناشناس (نکره)، اسم جنس 1ـ‌‌13ـ‌‌3ـ ‌عام و خاص 1ـ‌13ـ‌4 ‌ساخت اسم 1ـ‌13ـ‌5 ‌نام‌آوا 1ـ‌14 ‌گروه اسمی (2) 1ـ‌14ـ‌‌1 وابسته‌های اسم 1ـ‌14ـ‌1ـ‌1 ‌وابسته‌های پیشین 1ـ‌14ـ‌1ـ‌2 ‌وابسته‌های پسین 1ـ‌14ـ‌1ـ‌3 ‌ساخت صفت بیانی 1ـ‌14ـ‌1ـ‌4 ‌مضاف و مضاف‌الیه 1ـ‌15 ‌گروه اسمی (3) 1ـ‌15ـ‌1 ‌وابسته پیشین 1ـ‌15ـ‌2ـ ‌شاخص 1ـ‌15ـ‌3 ‌وابسته‌های پسین 1ـ‌15ـ‌4 ‌نقش‌های تبعی 1ـ‌15ـ‌5 ‌جمع مکسّر 1ـ ‌16 ‌گروه اسمی (4) 1ـ‌16ـ‌1 ‌وابسته‌های وابسته 1ـ‌‌16ـ‌‌2 ‌متمّم 1ـ‌16ـ‌3 ‌متمّم اسم 1ـ‌17 ‌ساختمان واژه (1) 1ـ‌17ـ‌1 ‌واژه از نظر ساخت 1ـ‌17ـ‌2 ‌نکاتی در مورد انواع واژه 1ـ‌17ـ‌3ـ ‌واژه‌های مرکب 1ـ ‌18ـ ‌ساختمان واژه (2) 1ـ‌‌18ـ‌‌1 وندها 1ـ‌19ـ ‌ساختمان واژه (3) 1ـ‌20 ‌گروه قیدی 1ـ‌‌20ـ ‌الف‌ـ قیدهای نشانه‌دار 1ـ‌‌20ـ ‌‌ب‌ـ قیدهای بی‌نشانه 1ـ‌21 ‌شبه جمله 1ـ‌‌22 ‌انواع متن و نوشته فصل دوم: املای ادبیات 1ـ ‌1ـ زبان و گفتار و نظام آوایی زبان فصل سوم: لغات ادبیات 3-1 لغات و معنی 3-2 لغات مترادف 3-3 لغات متضاد 3-4 کلمات هم آوا و مشابه 3-5 کنایات ادبیات فصل چهارم: تاریخ ادبیات 4-1 فهرست الفبایی پدیدآورندگان، مولفان، مترجمان و شعرا 4-2 فهرست الفبایی آثار، کتب، ترجمه‌ها، دیوان‌ها و… 4-3 فهرست الفبایی آثار حماسی منظوم و منثور 4-4 فهرست الفبایی آثار غنایی منظوم و منثور 4-5 فهرست الفبایی آثار عرفانی منظوم و منثور 4-6 فهرست الفبایی آثار اخلاقی و تعلیمی 4-7 فهرست الفبایی آثار تاریخی‌ـ ادبی 4-8 فهرست قصه‌ها و داستان‌های فارسی قدیمی 4-9 فهرست طنزپردازان بزرگ تاریخ ایران 4-10 فهرست سفرنامه‌ها 4-11 فهرست حسب حالها 4-12 فهرست زندگی‌نامه‌ها 4-13 فهرست ترجمه‌ها و مترجمان آثار 4-14 تاریخ‌های مهم 4-15 فهرست اولین‌ها، پیشگامان، بنیانگذاران 4-16 فهرست تتبع و تاثیرپذیری 4-17 فهرست مشهورترین‌ها و بزرگترین‌ها 4-18 فهرست پدران ادبی 4-19 فهرست برندگان جوایز ادبی 4-20 فهرست لقب، شهرت و تخلص‌ها فصل پنجم: نکات تکمیلی 5-1واژه‌های هم‌آوا 5ـ2 حرف اضافة خاص هر فعل 5-3 کاربرد درست ضمیر 5-4-میانجی و الگوهای هجایی 5-5 نشانه‌های جمع«ها» و «ان» 5-6 کاربرد درست کلمات در جمله 5-7 جابه‌جایی اجزای کلام برای تاثیرگذاری یا شیوه بلاغی 5-8 پرکاربردترین غلط‌های املایی 5-9 کاربرد به جا و نابجای تشدید 5-10 کلمات دو تلفظی 5-11-تلفظ معیار 5-12 تلفظ صحیح 5-13ـ‌ فرآیند واجی 5-14 فرآیند واجی کاهش 5-15 فرآیند واجی ادغام 5-16 ابدال یا نامطابقت‌های املایی 5-17 اضافه کردن صامت میان دو مصوت برای تلفظ آسان 5-18 کاربرد صحیح «یّت» مصدرساز 5-19 اضافه کردن «‌ی» به موصوف 5-20 خلاصه کردن جمله 5-21 کاربرد همزه 5-22 حذف فعل به قرینه 5-23 حشو 5-24 فعل جمله به صیغة معلوم 5-25 کژتابی 5-26 کاربرد صحیح گذاشتن و گزاردن 5-27 اقامه و اقامت 5-28 «و» مباینت یا استبعاد پیامی 5-29 کاربرد صحیح برخوردار 5-30 کلمات دو املایی 5-31 صورت قدیمی‌تر یا ادبی‌تر برخی لغات 5-32 پیشوند «بـ» یا «نـ»در فعل 5-33 واو معدوله فصل ششم: آرایه‌های ادبی 6-1ـ‌ آرایه‌ها از نوع بدیعی 6-1-الف- آرایه‌های لفظی 6-1-ب- آرایه‌های معنوی 6-1-الف-1 واج‌آرایی 6-1-الف-2 سجع 6-1-الف-2-1- سجع متوازن 6-1-الف-2-2- سجع مطرف 6-1-الف-2-3- سجع متوازی 6-1- الف-3 ترصیع 6-1-الف-4 جناس 6-1-الف-4-1 جناس تام 6-1-الف-4-2 جناس ناقص 6-1-الف-5 تخلص 6-1-الف-6 قلب 6-1-الف-7 ملمع 6-1-ب-1 مراعات نظیر 6-1- ب-2 تضاد یا طباق 6-1-ب-3 متناقص نما یا پارادوکس 6-1-ب-4 عکس 6-1-ب-5 لف و نشر 6-1-ب-6 تلمیح 6-1-ب-7 تضمین 6-1-ب-8 اغراق یا مبالغه 6-1-ب-9 حسن تعلیل 6-1-ب-10 ارسال‌المثل یا ضرب‌المثل 6-1-ب-11 تمثیل 6-1-ب-12 سوال و جواب 6-1-ب-13 اسلوب معادله 6-1-ب-14 اسلوب الحکیم 6-1-ب-15 استثنای منقطع 6-1-ب-16 ایهام 6-1-ب-17 ایهام تناسب 6-1-ب-18 تشخیص یا جان بخشی به اشیاء 6-1-ب-19 حس‌آمیزی 6-1-ب-20 استفهام انکاری 6-1-ب-21 تجاهل‌العارف 6-2- آرایه‌ها از نوع بیانی 6-2-1 تشبیه 6-2-1-1- تشبیه مفرد 6-2-1-2- تشبیه مرکب 6-2-2 استعاره 6-2-2-1 استعاره مصرحه (استعاره آشکار) 6-2-2-2 استعاره مکنیه 6-2-2-3 اضافه استعاری 6-2-2-4 اضافه‌ی اقترانی 6-2-3 مجاز 6-2-4 کنایه فصل هفتم: انواع قالب‌های شعری در ادبیات فارسی 7-1 تعاریف 7-1-1 قالب 7-1-2 تعریف بیت و مصرع 7-1-3 ردیف 7-1-4 قافیه 7-2 انواع قالب‌های شعر فارس 7-2-1 مهم‌ترین قالب‌های شعر کهن 7-2-1-1 مثنوی 7-2-1-1-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه در مثنوی 7-2-1-2 قصیده 7-2-1-2-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه در قصیده 7-2-1-3 غزل 7-2-1-3-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه در غزل 7-2-1-4 رباعی 7-2-1-4-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-5 دوبیتی 7-2-1-5-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-6 ترجیع بند 7-2-1-6-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-7 ترکیب‌بند 7-2-1-7-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-8 قطعه 7-2-1-8-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-9 مسمط 7-2-1-9-1 انواع مسمط 7-2-1-9-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-10 مستزاد 7-2-1-11 چهارپاره 7-2-1-12 تک بیت یا مفرد 7-2-1-13 تصنیف 7-2-2 مهمترین قالب‌های شعر نو 7-2-2-1 شعر نیمایی یا شعر آزاد 7-2-2-2 شعر سپید 7-2-2-3 موج نو فصل هشتم: نمونه سوال کتاب دوم / معارف فصل اول: اندیشه و قلب 1‌ـ 1‌ـ جلوه‌های حکمت و تدبیر 1‌ـ 2‌ـ نظام خلقت 1‌ـ 3‌ـ سرمایه‌های انسان 1‌ـ 4‌ـ خود حقیقی، روزنه‌های گناه و موانع رشد 1‌ـ 5‌ـ پنجره‌ای به روشنایی 1‌ـ 6‌ـ آینده روشن 1‌ـ 7‌ـ منزلگاه بعد (برزخ) 1‌ـ 8‌ـ واقعه بزرگ (قیامت) 1‌ـ 9‌ـ فرجام کار 1‌ـ 10‌ـ نیازهای انسان 1‌ـ 11‌ـ هدایت و لطف الهی 1‌ـ 12‌ـ فطرت، دین و پیامبران (هدایت مستمر) 1‌ـ 13‌ـ اعجاز و معجزه‌ای از نوع کتاب 1‌ـ 14‌ـ گستره رسالت پیامبر 1‌ـ 15‌ـ تداوم رسالت 1‌ـ 16‌ـ وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه 1‌ـ 17‌ـ احیای ارزش‌های راستین، امامت و مسئولیت‌های سه گانه 1‌ـ 18‌ـ خورشید پنهان 1‌ـ 19‌ـ هستی بخش 1‌ـ 20‌ـ یگانه بی‌همتا 1‌ـ 21‌ـ حقیقت بندگی 1‌ـ 22‌ـ در مسیر اخلاص 1‌ـ 23‌ـ بازگشت 7-2-1-1-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه در مثنوی 7-2-1-2 قصیده 7-2-1-2-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه در قصیده 7-2-1-3 غزل 7-2-1-3-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه در غز 7-2-1-4 رباعی 7-2-1-4-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-5 دوبیتی 7-2-1-5-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-6 ترجیع بند 7-2-1-6-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-7 ترکیب‌بند 7-2-1-7-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-8 قطعه 7-2-1-8-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-9 مسمط 7-2-1-9-1 انواع مسمط 7-2-1-9-1 ساختار و نحوه قرارگیری قافیه 7-2-1-10 مستزاد 7-2-1-11 چهارپاره 7-2-1-12 تک بیت یا مفرد 7-2-1-13 تصنیف 7-2-2 مهمترین قالب‌های شعر نو 7-2-2-1 شعر نیمایی یا شعر آزاد 7-2-2-2 شعر سپید 7-2-2-3 موج نو فصل هشتم: نمونه سوال کتاب دوم / معارف فصل اول: اندیشه و قلب 1‌ـ 1‌ـ جلوه‌های حکمت و تدبیر 1‌ـ 2‌ـ نظام خلقت 1‌ـ 3‌ـ سرمایه‌های انسان 1‌ـ 4‌ـ خود حقیقی، روزنه‌های گناه و موانع رشد 1‌ـ 5‌ـ پنجره‌ای به روشنایی 1‌ـ 6‌ـ آینده روشن 1‌ـ 7‌ـ منزلگاه بعد (برزخ) 1‌ـ 8‌ـ واقعه بزرگ (قیامت) 1‌ـ 9‌ـ فرجام کار 1‌ـ 10‌ـ نیازهای انسان 1‌ـ 11‌ـ هدایت و لطف الهی 1‌ـ 12‌ـ فطرت، دین و پیامبران (هدایت مستمر) 1‌ـ 13‌ـ اعجاز و معجزه‌ای از نوع کتاب 1‌ـ 14‌ـ گستره رسالت پیامبر 1‌ـ 15‌ـ تداوم رسالت 1‌ـ 16‌ـ وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه 1‌ـ 17‌ـ احیای ارزش‌های راستین، امامت و مسئولیت‌های سه گانه 1‌ـ 18‌ـ خورشید پنهان 1‌ـ 19‌ـ هستی بخش 1‌ـ 20‌ـ یگانه بی‌همتا 1‌ـ 21‌ـ حقیقت بندگی 1‌ـ 22‌ـ در مسیر اخلاص 1‌ـ 23‌ـ بازگشت 1‌ـ 24‌ـ قدرت پرواز فصل دوم: پایداری در عزم 2‌ـ 1‌ـ اعتماد و توکل به خدا 2‌ـ 2‌ـ در انتظار طلوع 2‌ـ 3‌ـ پایه‌های استوار فصل سوم: در مسیر 3‌ـ 1‌ـ دوستی با حق 3‌ـ 2‌ـ فضیلت آراستگی 3‌ـ 3‌ـ زیبایی عفاف 3‌ـ 4‌ـ نظارت همگانی 3‌ـ 5‌ـ کار و درآمد حلال 3‌ـ 6‌ـ تداوم امامت در عصر غیبت 3‌ـ 7‌ـ ولایت فقیه و شکل حکومت اسلامی در عصر غیبت 3‌ـ 8‌ـ کرامت نفس 3‌ـ 9‌ـ زمینه‌های پیوند مقدس 3‌ـ 10‌ـ پیوند مقدس 3‌ـ 11‌ـ کانون مهر 3‌ـ 12‌ـ عصر شکوفایی 3‌ـ 13‌ـ نگاهی به تمدن جدید 3‌ـ 14‌ـ برنامه‌ای برای فردا فصل چهارم: احادیث پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و فـرمــایشـات پیـامبـران و بـزرگــان فصل پنجم: احکام مقدمه 5-1- ضرورت یاد گرفتن مسائل شرعی مورد نیاز 5-2-اجتهاد، مرجع تقلید، تقلید، شناخت مجتهد و فتوا و منابع اجتهاد 5-2-1-اجتهاد 5-2-2-مرجع تقلید 5-2-3-شرایط مجتهد 5-2-4-راه‌های شناخت مجتهد 5-2-5-راه‌های بدست آوردن فتوای مجتهد 5-2-6-منابع اجتهاد 5-3-مسائل تقلید، فروع و اصول دین 5-3-1 مسائل تقلید 5-3-2 فروع دین 5-3-3 اصول دین 5-4- عوض شدن فتوای مجتهد 5-5- رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر 5-6- فرق مجتهد با ولی فقیه 5-7-انواع احکام 5-8-اقسام نظر مجتهد 5-9- انواع آب‌ها و احکام آن 5-10- انواع نجاسات و احکام آن 5-11- مطهرات و احکام آن 5-12- وضو، انواع وضو، وضوی ارتماسی و جبیره و احکام وضو 5-13-جنابت، احکام جنابت، چیزهایی که بر جنب حرام و مکروه هستند 5-14- غسل و انواع آن، غسل ترتیبی و ارتماسی، احکام مربوط به غسل، غسل میت و مس میت و احکام حنوط 5-15-کفن میت 5-16-تیمم، تیمم بدل از غسل و وضو و احکام آن 5-17- نماز و انواع آن شرایط لباس و مکان نمازگزار، واجبات و ارکان نماز، مبطلات و شکیات نماز، سجده سهو و نماز جماعت 5-17-1-نمازهای واجب 5-17-2-شرایط لباس نمازگزار 5-17-3-شرایط مکان نمازگزار 5-17-4-واجبات نماز 5-17-5-ارکان نماز 5-17-7-شکیات نماز 5-17-6-نماز احتیاط 5-17-7-سجده سهو 5-17-8-نحوه انجام سجده سهو 5-17-9-نماز مسافر 5-17-10-شرایط امام جماعت 5-17-11-شرایط نماز جماعت 5-17-12-نماز جمعه 5-17-13-موارد واجب شدن نماز آیات 5-17-14-دستور نماز آیات 5-17-15-نماز عید 5-17-16-نماز شب 5-17-17-نماز میت 5-17-18-نماز وحشت 5-18-روزه و احکام آن 5-18-1-مبطلات روزه 5-18-2-احکام مبطلات روزه 5-18-3-آنچه براى روزه‌دار مکروه است 5-18-4-جاهایى که قضا و کفّاره واجب است 5-18-5-کفاره روزه 5-18-6-روزه‌های حرام 5-18-7-مواردی که انسان اگر چه روزه نیست مستحب است از کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری کند 5-18-8-مقدار زکات فطریه و جنس آن 5-19-خمس و زکات و احکام آن 5-19-1فرق خمس و زکات 5-19-2-خمس 5-19-3-خمس برای بعضی مورد لازم نیست 5-19-4-مصرف خمس 5-19-5-زکات 5-19-6-حد نصاب زکات غلات 5-19-7-نصاب طلا 5-19-8-نصاب نقره 5-19-9-نصاب شتر 5-19-10-دو شرط زکات دامها 5-19-11-نصاب گاو 5-19-12-نصاب گوسفند 5-19-13مصرف زکات فصل ششم: سوالات شبیه‌سازی شده و نمونه سوالات آزمون‌های استخدامی رشته‌های مختلف کتاب سوم / زبان انگلیسی فصل اول: دستور زبان 1ـ0 پیش درآمدی بر دستور زبان و مفاهیم پایه و ابتدایی زبان انگلیسی 1ـ1 کاربرد دو فعل couldn’t و had to 1ـ2 کاربرد It و should 1ـ3 صفت برابری یا مقایسه و صفت تفضیلی یا برتر 1ـ4 صفت عالی یا صفت برترین 1ـ5 ترتیب قرار گرفتن قیدها 1ـ6 question tag 1ـ7 کاربرد حرف ربط that 1ـ8 فعل مجهول 1ـ9 زمان حال کامل یا ماضی نقل 1ـ11 ماضی بعید یا گذشته کامل Past perfect tense 1ـ12 تفاوت بین no و any 1ـ13 ضمایر ملکی Possessive Pronounce 1ـ14 ضمایر موصولی Relative pronouns 1ـ14ـ1ـ Who 1ـ14ـ2ـ Whom 1ـ14ـ3ـ which 1ـ15ـ کاربرد to قبل از فعل دوم 1ـ16 کاربرد حرف تعریف معین the 1ـ17ـ کاربرد کلمات پرسشی Who و What 1ـ18 استفاده از دو اسم با هم در یک جمله 1ـ19 جملات شرطی نوع 1 1ـ20 جملات شرطی نوع 2 1ـ21 ضمایر انعکاسی‌ـ تأکیدی 1ـ22ـ عبارت‌های اسمی (Noun clauses) 1ـ23 کاربرد be going to یا آینده با be going to 1ـ24 کاربرد For در جمله 1ـ25ـ فرم ing دار فعل یا gerund (verb +ing) 1ـ26 فعل‌های دو کلمه‌ای Two – word verbs)) 1ـ27 فعل/ صفت+ حرف اضافه (adjective/verb + preposition) 1ـ28 مصدر با to 1ـ29 صفت 1ـ30 صیغه مجهول 1ـ31 عبارت قیدی یا adverbial clauses 1ـ32ـ کاربرد فعل همراه مفعول و مصدر بدون to 1ـ33ـ کاربرد فرم ing دار فعل بعد از حرف by جهت بیان روش انجام فعل 1ـ34ـ عبارت وصفی کوتاه شده 1ـ35 حروف ربط در عبارات قیدی (so، such،too، enough) 1ـ36ـ تقابل یا تضاد با استفاده از حروف ربط در عبارت‌های قیدی 1ـ37 حروف ربطی 1ـ38 تقابل با استفاده از حروف ربط although و though 1ـ39 افعال مدال فصل دوم: واژگان فصل سوم: قیدهای حالت فصل چهارم: واژگان مترادف و متضاد فصل پنجم: نمونه سوالات کتاب چهارم / ریاضیات بخش اول: ریاضیات فصل اول: جبر 1-1- اتحادها و تجزیه 1-2- توان و رادیکال 1-3- گویا کردن 1-4- نامساوی مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل اول فصل دوم: تعیین علامت، معادلات و نامعادلات 2-1- تعیین علامت دو جمله‌ای درجه اول 2-2- تعیین علامت سه جمله‌ای درجه دوم 2-3- نامعادلات چندجمله‌ای 2-4- معادلات گویا 2-5- نامعادلات گویا مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل دوم فصل سوم: تابع 3-1 زوج مرتب 3-2 نمودار ون 3-3 مفهوم تابع 3-4 دامنه و برد تابع 3-5 تابع خطی 3-6- تساوی دو تابع 3-7- تابع همانی 3-8- تابع ثابت 3-9- اعمال جبری روی توابع 3-10- ترکیب توابع 3-11- تابع یک به یک 3-12- وارون یک رابطه 3-13- معکوس تابع 3-14- انتقال نمودار توابع 3-15- نمودارهای برخی توابع مهم ریاضی مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل سوم فصل چهارم: مثلثات 4-1- واحدهای زاویه 4-2- مثلث قائم الزاویه و نسبت‌ها در آن 4-3- دایره مثلثاتی و جدول مثلثات 4-4- نسبت‌های مثلثاتی 4-5- فرمول‌ها و اتحادهای مثلثاتی 4-6- فرمول‌های مجموع و تفاضل 4-7- کاربرد مثلثات در هندسه مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل چهارم فصل پنجم: دنباله‌ها 5-1- دنباله حسابی (عددی) 5-2- دنباله هندسی مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل پنجم فصل ششم: حد و پیوستگی 6-1- تعریف حد 6-2- قضایای حد 6-3- حد چپ و راست 6-4- قضیه فشردگی و کرانداری 6-5- رفع ابهام  در توابع جبری 6-6- جدول مشتق بعضی توابع مهم و پرکاربرد برای استفاده از قاعده هوپیتال 6-7- هم ارزی در رفع ابهام 6-8- رفع ابهام  در توابع جبری 6-9- حد بی نهایت 6-10- حد در بی نهایت -11- رفع ابهام 6-12- پیوستگی تابع در یک نقطه مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل ششم فصل هفتم: ماتریس 7-1- نکات پایه و مهم در خصوص ماتریس 7-2- معکوس و دترمینان 7-3- حل دستگاه با استفاده از ماتریس معکوس مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل هفتم فصل هشتم: معادلات درجه دوم و تابع درجه دو 8-1- حل معادله درجه دو 8-2- تشکیل معادله درجه دو 8-3- تشکیل معادله‌ی درجه‌ی دوم جدید 8-4- تابع درجه‌ی دوم مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل هشتم فصل نهم: توابع مهم 9-1- تابع قدر مطلق 9-2- تابع جز صحیح 9-3- توابع نمایی و لگاریتمی 9-4- توابع مثلثاتی مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل نهم فصل دهم: دنباله‌ها 10-1- تعریف دنباله و جمله عمومی 10-2- محاسبه‌ی همگرایی و واگرایی 10-3- دنباله یکنوا 10-4- مجموع جمله‌های دنباله‌ی حسابی (عددی) 10-5- مجموع جمله‌های دنباله‌ی هندسی 10-6- کسر مولد اعداد اعشاری ساده و متناوب مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل دهم فصل یازدهم: مشتق 11-1- تعریف مشتق 11-2- آهنگ تغییرات و مشتق توابع 11-3- سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای 11-4- مشتق چپ و مشتق راست 11-5- قواعد مشتق گیری 11-6- معادله خط مماس 11-7- معادله خط قائم 11-8- مشتق گیری ضمنی 11-9- مشتق مراتب بالاتر 11-10- اکسترمم‌های نسبی، مطلق و نقطه‌ی بحرانی 11-11- تابع‌های صعودی و نزولی 11-12- تقعر 11-13- تشخیص طول‌های نقاط اکسترمم نسبی 11-14- نقطه عطف 11-15- مجانب قائم 11-16- مجانب افقی 11-17- مجانب مایل 11-18- تابع هموگرافیک مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل یازدهم فصل دوازدهم: انتگرال 12-1- فرمول‌های اولیه 12-2- قضایای اولیه انتگرال 12-3- انتگرال معین توابع شامل قدر مطلق 12-4- انتگرال معین توابع شامل جزء صحیح 12-5- قضایای بنیادی انتگرال مجموعه سؤالات تستی آزمون فصل دوازدهم بخش دوم / هندسه فصل اول: هندسه و استدلال 1-1- تعاریف و قضایای مهم 1-2- هم نهشتی 1-3- مثلث متساوی الساقین 1-4- مثلث متساوی الاضلاع 1-5- متوازی الاضلاع 1-6- مستطیل 1-7- لوزی 1-8- خم 1-9- چند ضلعی‌ها فصل دوم: مساحت و قضیه فیثاغورس 2-1- مساحت مثلث 2-2- مساحت چهار ضلعی‌ها 2-3- مثلث‌های قائم الزاویه و قضیه فیثاغورس 2-4- مثلث‌های قائم الزاویه خاص 2-5- محاسبه طول ارتفاع‌های مثلث متساوی الساقین بر حسب اضلاع آن 2-6- ویژگی‌های مثلث متساوی الاضلاع 2-7- ویژگی‌های شش ضلعی منتظم فصل سوم: تشابه 3-1- نسبت و تناسب 3-2- قضیه تالس 3-3- تشابه فصل چهارم: شکل‌های فضایی 4-1- مکعب مستطیل 4-2- مکعب 4-3- منشور 4-4- استوانه 4-5- اصل کاوالیری 4-6- هرم 4-7- مخروط 4-8- کره مجموعه سؤالات تستی آزمون بخش دوم فصل‌های اول تا چهارم بخش سوم / آمار فصل اول: مفاهیم اولیه 1-1- جامعه آماری 1-2- متغیر تصادفی 1-3- نمونه 1-4- دسته‌بندی داده‌ها و جدول فصل دوم: نمودارهای آماری 2-1- نمودار میله‌ای 2-2- نمودار مستطیلی 2-3- نمودار چند بر فراوانی 2-4- نمودار فراوانی تجمعی 2-5- نمودار دایره‌ای 2-6- نمودار ساقه و برگ فصل سوم: شاخص‌های مرکزی 3-1- مد 3-2- میانه 3-3- چارک‌ها 3-4- نمودار جعبه‌ای 3-5- میانگین فصل چهارم: شاخص‌های پراکندگی 4-1- تعریف 4-2- دامنه تغییرات 4-3- انحراف از میانگین 4-4- واریانس 4-5- انحراف معیار 4-6- ضریب تغییرات مجموعه سؤالات تستی / آزمون بخش سوم فصل‌های اول تا چهارم بخش چهارم / آنالیز ترکیبی و احتمال فصل اول: آنالیز ترکیبی 1-1- اصول و نکات پایه و مهم در خصوص آنالیز ترکیبی فصل دوم: احتمال 2-1- مقدمه‌ای بر احتمال 2-2- قوانین احتمال 2-3- پیشامدهای مستقل 2-4- احتمال شرطی 2-5- توزیع دو جمله‌ای مجموعه سؤالات تستی آزمون بخش چهارم فصل‌های اول تا دوم بخش پنجم / هندسه تحلیلی فصل اول: نقطه 1-1- دستگاه مختصات 1-2- مختصات وسط پاره خط 1-3- فاصله‌ی دو نقطه از هم 1-4- شیب خط با داشتن دو نقطه 1-5- شرط بر یک استقامت بودن سه نقطه فصل دوم: خط 2-1- معادله‌ی کلی یک خط 2-2- وضعیت دو خط نسبت به هم 2-3- فاصله‌ی نقطه از خط 2-4- فاصله دو خط موازی فصل سوم: دستگاه معادلات خطی 3-1- دستگاه دو معادله‌ی دو مجهولی خطی 3-2- دستگاه دو معادله دو مجهولی خطی 3-3- دستگاه چند معادله چند مجهولی فصل چهارم: دایره 4-1- تعریف 4-2- معادله استاندارد دایره 4-3- معادله گسترده دایره 4-4- ویژگی هندسی دایره‌ها مجموعه سؤالات تستی آزمون بخش پنجم فصل‌های اول تا چهارم کتاب پنجم / اطلاعات عمومی و مصاحبه حضوری فصل اول: وصیت‌نامه امام خمینی(ره) فصل دوم: نظام جمهوری اسلامی ایران و ساختارهای آن مقدمه 1‌ـ نظام جمهوری اسلامی ایران 1‌ـ‌1‌ـ پیدایش نظام جمهوری اسلامی ایران 1‌ـ2‌ دوازدهم فروردین 1358 (همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران) 1‌ـ3‌ قانون‌گذاری 1‌ـ4‌ اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران 2‌ـ ساختار سیاسی قوای سه‌گانه و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران 2‌ـ1‌ رهبر 2‌ـ‌1‌ـ‌1‌ـ نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه 2‌ـ‌2‌ قوه مجریه 2‌ـ‌3‌ قوه مقننه 2‌ـ‌3‌ـ1‌ مجلس شورای اسلامی 2‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌1ـ وظایف و اختیارات و محدودیت‌‌های مجلس 2‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌2‌ـ انتخابات و شرایط نامزدهای مجلس شورای اسلامی 2‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌3‌ـ تعداد کرسی هر استان در مجلس 2‌ـ3‌ـ‌1‌ـ‌4‌ـ نمایندگان اقلیت‌های مذهبی 2‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌5‌ـ شرایط، حقوق و محدودیت‌های نمایندگان 2‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌6‌ـ رؤسای مجلس پس از انقلاب 2‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌7ـ نحوه انتخاب رؤسای مجلس شورای اسلامی 2‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌8‌ـ نهادهای وابسته مجلس شورای اسلامی 2‌ـ‌3‌ـ‌1‌ـ‌9‌ـ حوادث مجلس، حمله‌‌های 1396 تهران 2‌ـ‌3‌ـ‌2‌ شورای نگهبان 2‌ـ‌3‌ـ‌2‌ـ‌1 وظایف شورای نگهبان 2‌ـ‌3‌ـ‌2‌ـ‌2 وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا 2‌ـ‌4‌ قوه قضائیه 2‌ـ‌4‌ـ‌1‌ـ وظایف قوه قضائیه 2‌ـ‌4‌ـ‌2‌ وظایف رئیس قوه قضاییه 2‌ـ‌4‌ـ‌3‌ تشکیلات قضایی در ایران 2‌ـ 5‌ مجلس خبرگان رهبری 2‌ـ‌5‌ـ‌1‌ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در شهر قم 2‌ـ‌5‌ـ‌2‌ جایگاه قانونی مجلس خبرگان رهبری در شهر قم 2‌ـ‌5‌ـ‌3‌ ریاست و هیئت رئیسه 2‌ـ‌5‌ـ‌4‌ وظایف مجلس خبرگان رهبری 2‌ـ‌5‌ـ‌5‌ کمیسیون‌ها 2‌ـ‌5‌ـ‌5‌ـ‌1‌ کمیسیون اصل 108 قانون اساسی 2‌ـ‌5‌ـ‌5‌ـ‌2‌‌ کمیسیون امور مالی و اداری 2‌ـ‌5‌ـ‌5‌ـ‌3‌ کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی 2‌ـ‌5‌ـ‌5‌ـ‌4‌ کمیسیون سیاسی ‌ـ اجتماعی 2‌ـ‌5‌ـ‌5‌ـ‌5‌ کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی 2‌ـ‌5‌ـ‌5‌ـ‌6‌ـ کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه 2‌ـ‌5‌ـ‌6‌ انتخابات خبرگان 2‌ـ‌5‌ـ‌7‌ شرایط نامزدان 2‌ـ‌5‌ـ‌8‌ شرایط انتخاب‌کنندگان 2‌ـ5‌ـ9‌ تاریخچه مجلس خبرگان 2‌ـ‌5‌ـ‌10‌ پراکنش کرسی‌ها 2‌ـ‌6‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام 2‌ـ‌6‌ـ‌1‌ـ تاریخچه 2‌ـ‌6‌ـ‌2‌ وظایف 2‌ـ‌6‌ـ‌3‌ سازوکار 2‌ـ‌6‌ـ‌4‌ رئیسان مجمع 2‌ـ‌6‌ـ‌5‌ دوره‌ها 2‌ـ‌6‌ـ‌6‌ بودجه 2‌ـ‌6‌ـ‌7‌ نهادهای زیرمجموعه 2‌ـ‌7‌ شوراها 2‌ـ‌7‌ـ‌1 شوراهای شهر و روستا 2‌ـ‌7‌ـ‌2‌ پیش زمینه قانونی 2‌ـ7‌ـ‌3‌ دوره‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا 2‌ـ‌8‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2‌ـ9‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 2‌ـ‌10‌ دیوان محاسبات کشور 2‌ـ‌10‌ـ‌1‌ تعریف حقوقی 2‌ـ10‌ـ2‌ مقر دیوان محاسبات کشور 2‌ـ10‌ـ‌3‌ ادارات استانی دیوان محاسبات کشور 2‌ـ11‌ دیوان عالی کشور 2‌ـ‌11‌ـ‌1‌ تاریخچه 2‌ـ‌11‌ـ‌2‌ شعب دیوان عالی در کشور 2‌ـ‌11‌ـ‌3‌ رئیس دیوان عالی کشور 2‌ـ‌11‌ـ‌4‌ وظایف 2‌ـ11‌ـ‌5‌ هیئت عمومی 2‌ـ12‌ دیوان عدالت اداری ایران 2ـ12‌ـ1‌ تاریخچه 2‌ـ‌12‌ـ‌2‌ـ تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی 2‌ـ‌12‌ـ‌3‌ وظایف هیئت عمومی دیوان 2‌ـ‌12‌ـ‌4‌ شرایط قضات دیوان 2‌ـ‌12‌ـ‌5‌ وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری 2‌ـ‌12‌ـ‌6‌ مستثنیات رسیدگی در دیوان 2‌ـ‌12‌ـ‌7‌ آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری 2‌ـ‌13‌ سازمان بازرسی کل کشو 2‌ـ‌13‌ـ‌1‌ تاریخچه 2‌ـ‌13‌ـ‌2‌ رئیسان سازمان پس از انقلاب 2‌ـ‌14‌ سازمان پزشکی قانونی 2‌ـ14‌ـ1‌ وظایف سازمان 2‌ـ15‌ سازمان ثبت اسناد و املاک ایران 2‌ـ15‌ـ1‌ ساختار و تشکیلات 2‌ـ15‌ـ2‌ روسا 2‌ـ15‌ـ3‌ وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2‌ـ15‌ـ4‌ ادارات زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک 2‌ـ 16‌ سازمان قضایی نیروهای مسلح 2‌ـ16‌ـ1‌ جایگاه قانونی 2‌ـ16‌ـ2‌ ساختار سازمانی 2‌ـ16‌ـ3‌ حوزه فعالیت 2‌ـ16‌ـ4 سلسله مراتب کاری 2‌ـ 17‌ شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 2‌ـ17‌ـ1 اهداف شورای عالی امنیت ملی 2‌ـ17‌ـ2‌ تاریخچه 2‌ـ17‌ـ3‌ تحولات شورا در گذر زمان 2‌ـ17‌ـ4‌ مبانی قانونی شوراهای فرعی 2‌ـ17‌ـ5‌ رئیس شورای امنیت کشور 2‌ـ17‌ـ6‌ دبیران 2‌ـ18‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی 2‌ـ18‌ـ1‌ پیشینه 2‌ـ18‌ـ2‌ اهداف 2‌ـ18‌ـ3 وظایف 2‌ـ18‌ـ4‌ تاریخچه 2‌ـ18‌ـ5‌ ستاد انقلاب فرهنگی 2‌ـ18‌ـ5‌ تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی 2‌ـ18‌ـ6‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای 2‌ـ‌18‌ـ7‌ مؤسسات، نهادها و شوراهای تشکیل شده توسط شورا 2‌ـ‌18‌ـ‌7‌ـ‌1‌ مؤسسات تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی 2‌ـ‌18‌ـ‌7‌ـ‌2‌ نهادهای تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی 2‌ـ‌18‌ـ‌7‌ـ‌3‌ مؤسسات، نهادها و شوراهای تشکیل شده توسط شورا 2‌ـ‌18‌ـ‌8‌ اعضای کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی 2‌ـ‌18‌ـ‌9‌ دبیران شورای عالی انقلاب فرهنگی 2‌ـ19‌ مرکز ملی فضای مجازی 2‌ـ‌19‌ـ‌1‌ شورای عالی فضای مجازی 2‌ـ‌19‌ـ‌2‌ اعضا 2‌ـ‌19‌ـ‌3‌ جلسه‌ها 2‌ـ‌19‌ـ‌4‌ نهادهای مرتبط 3‌ـ جمع‌بندی (توصیه اکید می‌شود که این بخش را بخوانید) فصل سوم: وزارتخانه‌های ایران تاریخچه 1‌ـ وزارت آموزش و پرورش ایران 2‌ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 3‌ـ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 3‌ـ‌1‌ نیروی انسانی و کارمندان شاغل در این وزارت 3‌ـ2‌ وزیران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 4‌ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی 4‌ـ‌1‌ـ وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی: 4‌ـ 1‌ـ الف) تهیه و تنظیم 4‌ـ 1‌ـ ب) بررسی و نظارت 4‌ـ 1‌ـ ج) امور اجرایی 4‌ـ 1‌ـ د) امور شرکت‌های دولتی 4‌ـ 1‌ـ ه) سایر وظایف 4‌ـ‌2‌ـ تاریخچه وزارت امور اقتصادی و دارایی 4‌ـ3‌ـ وزیران امور اقتصادی و دارایی ایران 5‌ـ وزارت امور خارجه 5‌ـ‌1‌ وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 5‌ـ 2‌ سخنگویان پیشین وزارت امور خارجه 5‌ـ‌3‌ نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در داخل کشور 5‌ـ‌4‌ کارمندان وزارت خارجه 5‌ـ5‌ شرایط مدیریت در وزارت خارجه: 5‌ـ‌6‌ اساسنامه وزارت امور خارجه ایران 6‌ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6‌ـ‌1‌ هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6‌ـ‌2‌ وظایف اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7‌ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران 7‌ـ‌1‌ وزارت تعاون 7‌ـ‌2‌ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 7‌ـ3‌ اهداف و برنامه‌ها 7‌ـ4‌ وزیران 7‌ـ5‌ وزارت کار و امور اجتماعی 7‌ـ6‌ وزیران کار و امور اجتماعی 8‌ـ وزارت جهاد کشاورزی 8‌ـ1‌ تاریخچه 8‌ـ2‌ وزیران وزارت جهاد کشاورزی 8‌ـ‌3‌ سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی 9‌ـ وزارت دادگستری 9‌ـ1‌ شرح وظایف وزارت دادگستری 9‌ـ2‌ معاونت‌های وزارت دادگستری 9‌ـ3‌ وزیران دادگستری جمهوری اسلامی ایران 10‌ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 10‌ـ1‌ سازمان‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 10‌ـ2‌ وزیران 11‌ـ وزارت راه و شهرسازی 11‌ـ‌1‌ تاریخچه وزارتخانه 11‌ـ‌2‌ وزارت فوائد عامه 11‌ـ3‌ اداره کل طرق و شوارع 11‌ـ‌4‌ تشکیل وزارت طرق و شوارع 11‌ـ5‌ تشکیل وزارت راه 11‌ـ‌6‌ تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری 11‌ـ7‌ سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی 11‌ـ8‌ ادغام و جابه‌جایی 12‌ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 12‌ـ1‌ وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت 12‌ـ2‌ وزارت بازرگانی 12‌ـ3‌ وزارت صنایع و معادن 13‌ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 13‌ـ1‌ تاریخچه تحولات آموزش عالی ایران 13‌ـ2‌ فهرست وزیران 14‌ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 14‌ـ‌1‌ اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 14‌ـ‌2‌ معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 14‌ـ3‌ سازمان‌ها و مراکز تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 14‌ـ4‌ وزیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 15‌ـ وزارت کشور 15‌ـ1‌ شرح وظایف وزارت کشور 15‌ـ2‌ مأموریت‌ها و وظایف اصلی وزارت کشور 15‌ـ‌3‌ جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی 15‌ـ4‌ رئیس شورای امنیت کشور 15‌ـ5‌ حوزه وزیر 15‌ـ6‌ معاونت‌های وزارت کشور 16‌ـ وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران 16‌ـ‌1‌ تاریخچه 16‌ـ2‌ قانون نفت 16‌ـ3‌ مأموریت شرکت ملی نفت ایرا 16‌ـ4‌ اهداف شرکت ملی نفت ایران 16‌ـ5‌ چشم‌انداز 1404 16‌ـ6‌ برنامه پنجم توسعه، تدوین بخش نفت، گاز و پتروشیمی 16‌ـ7‌ الزامات بخش صنعت نفت 16‌ـ8‌ ویژگی‌های بخش صنعت نفت 16‌ـ‌9‌ اهداف کلان بخش صنعت نفت 17‌ـ وزارت نیرو 17‌ـ1‌ وظایف وزارت نیرو 17‌ـ2‌ وظایف وزارت نیرو در بخش برق 17‌ـ3‌ وظایف وزارت نیرو در بخش انرژی‌های تجدید‌پذیر 17‌ـ4‌ـ وظایف وزارت نیرو در بخش پشتیبانی فنی و مهندسی 17‌ـ5‌ وظایف وزارت نیرو در بخش برنامه‌ریزی و نیروی انسانی 17‌ـ6‌ ساختار سازمانی وزارت نیرو 17‌ـ 6‌ـ الف‌ـ سطح یک (سطح حاکمیتی) 17‌ـ 6‌ـ ب‌ـ سطح دو (سطح میانی تخصصی) 17‌ـ‌6‌ـ‌ج‌ـ سطح سه‌ (سطح عملیاتی) 17‌ـ7‌ وزیران نیرو در جمهوری اسلامی ایران 18‌ـ وزارت ورزش و جوانان 18‌ـ‌1‌ وزیران وزارت ورزش و جوانان فصل چهارم: قانون اساسی مقدّمه طلیعه نهضت حکومت اسلامی خشم ملّت بهایی که ملّت پرداخت شیوه حکومت در اسلام ولایت فقیه عادل اقتصاد وسیله است نه هدف زن در قانون اساسی ارتش مکتبی قضاء در قانون اساسی قوّه مجریه وسائل ارتباط جمعی نمایندگان فصل اوّل: اصول کلّی فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور فصل سوم: حقوق ملّت فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن فصل ششم: قوه مقننه مبحث اول- مجلس شورای اسلامی مبحث دوم‌‌ـ اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی فصل هفتم: شوراها فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری فصل نهم: قوّه مجریّه مبحث اول‌ـ ریاست جمهوری و وزراء مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب فصل دهم: سیاست خارجی فصل یازدهم: قوّه قضائیّه فصل دوازدهم: صدا و سیما فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی فصل چهاردهم: بازنگری درقانون اساسی فصل پنجم: خلاصه تاریخ دفاع مقدس فصل ششم: دانستنی‌های دینی، حدیثی و قرآنی 1‌ـ دانستنی‌هایی جالب از قرآن کریم 2‌ـ حدیث و آیه ولایت، حدیث ثقلین و آیه تطهیر 3‌ـ اطلاعات و دانستنی‌های مهم دینی 3‌ـ 1‌ـ اطلاعاتی در خصوص مهمترین کتاب‌های دینی 3‌ـ2‌ پیامبران اولوالعزم 3‌ـ3‌ گناهان کبیره 3‌ـ4‌ غیبت صغری و کبری امام زمان 3‌ـ5‌ شعب ابی‌طالب و جنگ‌های مهم در زمان پیغمبر و امامت حضرت علی(ع) فصل هفتم: احکام مقدمه 1‌ـ ضرورت یاد گرفتن مسائل شرعی مورد نیاز 2‌ـ اجتهاد، مرجع تقلید، تقلید، شناخت مجتهد و فتوا و منابع اجتهاد 2‌ـ1‌ اجتهاد 2‌ـ2‌ مرجع تقلید 2‌ـ3‌ شرایط مجتهد 2‌ـ‌4‌ راه‌های شناخت مجتهد 2‌ـ‌5‌ راه‌های بدست آوردن فتوای مجتهد 2‌ـ6‌ منابع اجتهاد 3‌ـ مسائل تقلید، فروع و اصول دین 3‌ـ‌1 مسائل تقلید 3‌ـ‌2 فروع دین 3‌ـ‌3 اصول دین 4‌ـ عوض شدن فتوای مجتهد 5‌ـ رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر 6‌ـ فرق مجتهد با ولی فقیه 7‌ـ انواع احکام 8‌ـ اقسام نظر مجتهد 9‌ـ انواع آب‌ها و احکام آن 10‌ـ انواع نجاسات و احکام آن 11‌ـ مطهرات و احکام آن 12‌ـ وضو، انواع وضو، وضوی ارتماسی و جبیره و احکام وضو 13‌ـ جنابت، احکام جنابت، چیزهایی که بر جنب حرام و مکروه هستند 14‌ـ غسل و انواع آن، غسل ترتیبی و ارتماسی، احکام مربوط به غسل، غسل میت و مس میت و احکام حنوط 15‌ـ کفن میت 16‌ـ تیمم، تیمم بدل از غسل و وضو و احکام آن 17‌ـ نماز و انواع آن شرایط لباس و مکان نمازگزار، واجبات و ارکان نماز، مبطلات و شکیات نماز، سجده سهو و نماز جماعت 17‌ـ‌1‌ـ نمازهای واجب 17‌ـ‌2‌ـ شرایط لباس نمازگزار 17‌ـ‌3‌ـ شرایط مکان نمازگزار 17‌ـ‌4‌ واجبات نماز 17‌ـ‌5‌ ارکان نماز 17‌ـ‌6‌ مبطلات نماز 17‌ـ‌7‌ شکیات نماز 17‌ـ‌6‌ نماز احتیاط 17‌ـ‌7‌ سجده سهو 17‌ـ‌8‌ نحوه انجام سجده سهو 17‌ـ‌9‌ نماز مسافر 17‌ـ‌10‌ شرایط امام جماعت 17‌ـ11‌ شرایط نماز جماعت 17‌ـ12‌ نماز جمعه 17‌ـ‌13‌ موارد واجب شدن نماز آیات 17‌ـ‌14‌ دستور نماز آیات 17‌ـ‌15‌ نماز عید 17‌ـ‌16‌ نماز شب 17‌ـ‌17‌ نماز میت 17‌ـ‌18‌ نماز وحشت 18‌ـ روزه و احکام آن 18‌ـ1‌ مبطلات روزه 18‌ـ‌2‌ احکام مبطلات روزه 18‌ـ3‌ آنچه براى روزه‌دار مکروه است 18‌ـ‌4‌ جاهایى که قضا و کفّاره واجب است 18‌ـ5‌ کفاره روزه 18‌ـ‌6‌ روزه‌های حرام 18‌ـ7‌ مواردی که انسان اگر چه روزه نیست مستحب است از کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری کند 18‌ـ8‌ مقدار زکات فطریه و جنس آن 19‌ـ خمس و زکات و احکام آن 19‌ـ‌1 فرق خمس و زکات 19‌ـ‌2‌ خمس 19‌ـ‌3‌ خمس برای بعضی مورد لازم نیست 19‌ـ‌4‌ مصرف خمس 19‌ـ‌5‌ زکات 19‌ـ‌6‌ حد نصاب زکات غلات 19‌ـ‌7‌ نصاب طلا 19‌ـ‌8‌ نصاب نقره 19‌ـ‌9‌ نصاب شتر 19‌ـ10‌ دو شرط زکات دام‌ها 19‌ـ‌11‌ نصاب گاو 19‌ـ‌12‌ نصاب گوسفند 19‌ـ‌13 مصرف زکات فصل هشتم: خلاصه تاریخ ایران از ابتدا تا کنون به همراه معرفی پیمان‌نامه ترکمانچای،  گلستان، عهدنامـه فینکنشـتاین امتیازنامـه رویتر قـرارداد رژی (تالبـوت) 1‌ـ خلاصه تاریخ ایران از ابتدا تا کنون 2‌ـ پیمان‌نامه ترکمانچای 3‌ـ پیمان‌نامه گلستان 4‌ـ عهدنامه فینکنشتاین 5‌ـ امتیازنامه رویتر 6‌ـ قرارداد رژی (تالبوت) فصل نهم: فهرست کشورها به همراه پایتخت و واحد پول فصل دهم: رویدادهای مهم تقویم شمسی و قمری 1‌ـ رویدادهای مهم تقویم شمسی 1‌ـ‌1‌ پانزدهم خرداد 1342 1‌ـ‌2‌ جمعه سیاه 1‌ـ‌3‌ دوازدهم بهمن 57 1‌ـ‌4‌ سیزدهم آبان 1‌ـ‌5‌ سی‌ام دی 1359 1‌ـ‌6‌ انقلاب فرهنگی ایران 2‌ـ رویدادهای مهم تقویم قمری 3‌ـ رویدادهای مهم تقویم میلادی فصل یازدهم: نکات مهم، کوتاه و پرتکرار در حوزه‌های تاریخی، جغرافیایی،  سـیاسـی، اجتمـاعـی، مـدنی، علمـی، ادبـی، هنـری، دینـی، و… فصل دوازدهم: سوالات پرتکرار مصاحبه حضوری و عقیدتی سیاسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درس و تست
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدحسین علیزاده
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 764
شابک 9786001686122