کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی نوشته مهندس محمدحسین علیزاده از نوآور

کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی توسط مهندس محمدحسین علیزاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کامل کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی فصل اول: معرفی جوشکاری ساختمانی 1-1 مقدمه 1-2 جوش قوس الکتریکی 1-3 مدار جوشکاری قوس الکتریکی 1-3-1- نوع جریان 1-4 عوامل مهم در جوشکاری قوسی 1-4-1- شدت جریان 1-4-2- تعیین شدت جریان 1-4-3- طول قوس 1-4-4- سرعت پیشروی 1-4-5- زاویه الکترود 1-5 فرآیندهای جوشکاری 1-6 جوشکاری دستی با الکترود روکش دار (SMAW) 1-7 جوشکاری زیرپودری (SAW) 1-8 جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی (GMAW) 1-9 جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری 1-10 جوش گاز الکتریکی EGW)) 1-11 جوش سرباره الکتریکی ESW)) 1-12 جوش خمیری 1-13 جوشکاری گل میخ 1-14 علائم جوشکاری 1-15 کاربرد انواع جوش در ساختمان 1-16 جوش‌پذیری فولاد 1-17 پیش گرمایش 1-18 وضعیت‌های جوشکاری 1-19 اتصالات جوشی 1-20 انواع جوش 1-20-1- جوش شیاری 1-20-2- جوش گوشه فصل دوم: وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی 2-1 مقدمه 2-2 قابلیت‌های جوشکاری قوس الکتریکی 2-3 اصول کلی جوشکاری قوس الکتریکی 2-4 منابع انرژی جوشکاری 2-5 منحنی ولتاژ و شدت جریان 2-6 ماشین‌های مـورد استفاده در جوشـکاری دستی با الکترود روکش‌دار 2-7 کابل و وسایل اتصال 2-8 انبر الکترود 2-9 تجهیزات حفاظتی 2-10 ابزارهای اندازه‌گیری 2-11 ابزار نشانه‌گذاری 2-12 تجهیزات تحت حفاظت گاز 2-13 تجهیزات جوشکاری قوسی زیرپودری فصل سوم: الکترود 3-1 مقدمه 3-2 چند تعریف مهم 3-3 الکترود روکش‌دار 3-4 روکش‌ الکترود 3-4-1 جایگزینی یا بهبود فلز پایه 3-4-2 کنترل خصوصیات قوس الکتریکی 3-5 وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیرپودری 3-6 مواد تشکیل‌دهنده روکش الکترود 3-7 پودر آهن 3-8 روکش‌های کم هیدروژن 3-9 تأثیر روکش بر قطبیت 3-10 طبقه‌بندی و شماره‌گذاری الکترودها طبق AWS 3-11 انتخاب نوع و قطر الکترود 3-12 مشخصه‌های کاربردی الکترودها 3-12-1 الکترودهای پرجوش (پر بازده) 3-12-2 الکترودهای زودجوش (الکترودهای نفوذی) 3-12-3 الکترودهای کم هیدروژن 3-12-4 الکتــرودهای ترکیبی (الکترودهای پر و زودجوش و یا الکترودهای زود رو) 3-13 فلز پایه و سازگاری با الکترود 3-14 جریان جوشکاری با توجه به نوع الکترود 3-15 تأثیر ضخـامت و شکل فلـزات مورد جوشکاری در انتخاب اندازه الکترود 3-16 تأثیر وضعیت جوشــکاری در انتخاب الکترود 3-17 معرفی الکــترودهای متعـــارف و کاربرد آن‌ها 3-18 نگهداری الکترودهای روکش‌دار 3-18-1 خسارت مکــانیکی الکتـرودهای روکش‌دار 3-18-2 جذب رطوبت 3-18-3 فاسد شدن روکش الکترود 3-19 معایب ایجاد شده در جــوش به سبب مصرف الکترودهای معیوب 3-20 خشک کن الکترود 3-21 بسته‌بندی و حمل و نقل و نگهداری الکترودها 3-22 اندازه (قطر) و طول استاندارد 3-23 بسته‌بندی و دسته‌بندی 3-24 ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها 3-24-1 بازدید ظاهری روکش 3-24-2 کیفیت اجرای جوشکاری 3-24-3 مقاومت روکش در مقابل رطوبت 3-24-4 استحکام روکش 3-24-5 هم مرکز بودن روکش فصل چهارم: معایب جوش 4-1 معایب اصلی جوش 4-1-1 تخلخل 4-1-2 ذوب ناقص 4-1-3 نفوذ ناقص 4-1-4 لکه قوس 4-1-5 جرقه و پاشش 4-1-6 بریدگی کناره جوش (سوختگی کناره جوش) 4-1-7 سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه 4-1-8 انواع ترک‌ها 4-1-9 عدم پر شدگی شیار 4-1-10 گرده اضافی در جوش 4-1-11 ناخالصی‌های حبس شده (حبس سرباره) 4-2 معایب جوش در جوشـکاری تحت حفاظـت گاز 4-2-1 ترک 4-2-2 ذرات محبوس شده (آخال) 4-2-3 خلل و فرج (مک) 4-2-4 ذوب ناقص 4-2-5 نفوذ ناقص 4-2-6 سوختگی کناره جوش 4-2-7 پاشش 4-3 معایب جوش در فرآیند جوشکاری با قوسی زیر پودری 4-3-1 تخلخل 4-3-2 ترک 4-4 ترک خوردگی جوش 4-4-1- ترک جوش 4-4-2- ترک در خال جوش 4-4-3- ورق‌های نازک 4-4-4- ورق‌های ضخیم 4-4-5- جوش گوشه 4-4-6- جوش شیاری 4-4-7 ترک‌های داخلی در نوار جوش و نسبت عرض به عمق نوار جوش 4-4-8 ترک در زیر نوار جوش 4-4-9 جمع‌بندی مطالب ارائه شده در مورد ترک فصل پنجم: طراحی درز جوش 5-1 درز جوش و انواع اتصال 5-2 انواع جوش و درز 5-3 دهانه یا بازشدگی (R) 5-4 تسمه‌های پشت بند 5-5 گرده جوش 5-6 ضخامت ریشه (پیشانی) 5-7 سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت) فصل ششم: تغییر شکل‌های ناشی از جوشکاری 6-1 عوامل مؤثر در تغییر شکل‌های ناشی از جوشکاری 6-2 عوامل اعوجاج 6-3 تأثیر نامطلوب جوش بیش از حد 6-4 کنترل انقباض جوش 6-5 تأثیر فلز پایه در مجاورت نوار جوش 6-6 انقباض عرضی 6-7 هلالی شدن بال 6-8 شمشیری شدن (انحنای طولی) 6-8-1 هم راستایی ورق‌ها 6-9 رفع انقباض‌های جوشکاری با استفاده از حرارت 6-10 حرارت تولیدی در فعالیت جوشکاری (حرارت القایی) 6-10-1 سرعت خنک‌شدن 6-11 کربن معادل و سرعت خنک شدن 6-12 تعیین دمای پیش گرمایش 6-13 نکات بسیار مهم 6-14 روش‌های مناسب برای کنترل اعوجاج فصل هفتم: بازرسی چشمی جوش 7-1 منشأ عیوب جوش 7-2 زمان شروع نظارت و بازرسی 7-2-1 روش جوشکاری 7-2-2 دستورالعمل جوشکاری 7-2-3 آماده‌سازی لبه‌ها 7-2-4- پیش‌آزمایش 7-3 بازرسی عینی (چشمی) جوش 7-3-1 بازرسی قبل از جوشکاری 7-3-2 بازرسی در حین جوشکاری 7-3-3 بازرسی بعد از جوشکاری 7-3-4 وظایف عمده بازرس جوش 7-3-5 وسایل بازرسی چشمی (عینی) جوش 7-4 ضوابط پذیرش در بازرســی عیـنی مطابق AWS 7-5 چک لیست بازرسی چشمی (عینی) فصل هشتم: آزمایش‌های ارزیابی 8-1 آزمایش‌های ارزیابی و تأیید 8-2 آزمایش‌های مخرب 8-2-1 آماده‌سازی نمونه‌های آزمایشی 8-3 آزمایش‌های غیر مخرب فصل نهم: مسائل اجرایی در کارهای فولادی 9-1 عملیات اجرایی در کارهای فولادی 9-2 عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها و عملیات سوراخکاری 9-3 ساخت اعضا 9-3-1- تسمه‌سازی 9-3-2- مونتاژ ورق‌های بال و جان مقاطع I شکل 9-3-3- مونتاژ مقاطع جعبه‌ای 9-3-4- جوشکاری بال و جان 9-3-5- تحدب بال و سخت‌کننده‌های عرضی 9-4 ساخت ستون‌های صلیبی شکل 9-4-1- مونتاژ تک‌مرحله‌ای 9-4-2- مونتاژ دو مرحله‌ای 9-4-3- جوش ثانویه- جوش سخت‌کننده‌ها 9-4-4- مونتاژ نهایی 9-4-5- جوش نهایی 9-5 موقعیت جوشکاری 9-6 ورق‌های تقویتی بال تیر 9-7 وصله‌ کارخانه‌ای 9-8 وصله‌کاری کارگاهی 9-9 عملیات تمیز کاری و رنگ 9-10 عملیات حمل 9-11 عملیـــات پیــش مـونتاژ و مــونتاژ در پای کار 9-12 عملیات واداشتن، نصب، خال جوش و اتصالات موقت 9-13 شاقولی کردن ستون‌ها، هم محور نمودن ستون‌ها و تکمیل اطلاعات 9-14 رواداری نصب ستون و نصب کف ستون فصل دهم: طراحی جوش و اتصالات 10-1 لزوم تعیین اندازه جوش به جهت توجیه اقتصادی 10-2 اندازه جوش گوشه 10-3 حداکثر اندازه ساق جوش 10-4 حداقل اندازه جوش گوشه 10-5 حداقل طول مؤثر جوش گوشه 10-6 محـدودیت سایر جوش‌هــا و ضخامــت جوش انگشتانه یا کام توپر 10-7 ضخـــامت گلوی مؤثر برای جتوش شیاری با نفوذ نسبی 10-8 انواع جوش 10-9 ارزش جوش 10-10 تنش‌های مجاز جوش 10-11 تخمین طول جــوش تحت اثر لنگرخـمشی 10-12 اتصالات جوشی با برون محوری 10-13 وصله ستون‌ها 10-14 انواع اتصالات 10-15 اتصال تیر به ستون در قاب‌های خمشی ویژه 10-16 اتصالات مهاربند همگرا 10-17- اتصال ستون به ورق پای ستون 10-18- اتصال ساده تیر با نبشی جان 10-19- اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن انعطاف‌پذیر 10-20- اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده 10-21- اتصالات صلب تیر به ستون 10-22- اتصالات پای ستون (کف ستون) 10-23- اتصال ورق پای ستون به شالوده در ستون‌ها با بار محوری 10-24- اتصال ستون به ورق پای ستون 10-25- اتصالات لوله‌ها و قوطی‌ها (مقاطع توخالی) 10-26- اتصال مستقیم لوله‌ها و قوطی‌ها 10-27- استفاده از ورق‌های اتصال  فصل یازدهم: نکات بسیار مهم در آزمون‌های نظام مهندسی 11-1 نکات بسیار مهم جوش و جوشکاری مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها) مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (لوله‌کشی گاز طبیعی) سؤالات آزمون نظام مهندسی عمران-نظارت سؤالات آزمون نظام مهندسی عمران-اجرا سؤالات آزمون نظام مهندسی معماری-نظارت سؤالات آزمون نظام مهندسی معماری – نظارت (صفحه 207) سؤالات آزمون نظام مهندسی معماری-اجرا کلیدواژه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدحسین علیزاده
نوبت چاپ بیست و پنجم ، ویرایش هشتم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 248
شابک 9786001680878