کتاب راهنمای نشریه‌های 128 و 172 نوشته دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس داریوش هادی زاده مهندس هاشم جاویدان فر از نوآور

کتاب راهنمای نشریه‌های 128 و 172 توسط دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس داریوش هادی زاده مهندس هاشم جاویدان فر نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب راهنمای نشریه های 128 و 172 : مقدمه بخش اول / نشریه 128 فصل اول: کلیات، تعاریف 2- 1- 2  تعاریف  2 فشار نامی (Nominal pressure) در استاندارد ISO – 3  فشار نامی (Nominal pressure) در استاندارد EN – 4  حداکثر فشار کار مجاز (Maximum Allowable Working Pressure) در استاندارد ISO – 5  فشار کار مجاز (Allowable Pressure) در استاندارد EN – 6 حداکثر فشار کار مجاز در کتاب “Terminology” از انتشارات “ASHRAE” – 8  آزمایش فشار سیستم، پیش از نصب – 9  آزمایش فشار سیستم، پس از نصب – 4 انتخاب مصالح  5  طبقه‌بندی سیستم‌ها                                – 1 طبقه‌بندی سیستم‌ها                                – 2  تاسیسات گرمایی با آب گرم‌کننده                                 – 3  تاسیسات گرمایی با بخار(اشباع)                                – 4  تاسیسات سرمایی با آب سردکننده                       5  تاسیسات مشترک برای آب گرم‌کننده و آب سردکننده فصل دوم: لوله‌کشی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 2- 2- 1 نکات عمومی، انتخاب و کاربرد اجزای لوله‌کشی – 3 تعاریف – 4 شرایط طراحی (design conditions) – 5  معیارهای طراحی (design criteria) – 7  طراحی فشار اجزای لوله‌کشی الف) لوله مستقیم (straight pipe) تحت فشار داخلی ب) محدودیت‌ها روی فلزات مشخص پ) محدودیت‌ها روی غیر فلزات مشخص 2- 2- 1- 8 محدودیت‌های انتخاب اجزای لوله‌کشی الف) محدودیت‌های مشخص برای لوله ب) فیتینگ‌ها پ) شیرها ت) فلنج 2- 2- 1- 9  محدودیت‌های انتخاب اتصال الف) اتصال‌های لوله‌کشی 2- 2- 1- 10  انبساط، انعطاف‌پذیری (flexibility) و تکیه‌گاه (support) ب) تکیه‌گاه‌های لوله‌کشی پ) طراحی اجزای تکیه‌گاه لوله 2- 2- 1- 11  انتخاب مصالح –الزامات کلی الف) مصالح و مشخصات فنی ب) محدودیت‌ها روی فلزات مشخص پ) محدودیت‌ها روی غیر فلزات مشخص 2- 2- 1- 14   کاربرد اجزای لوله‌کشی ب) اتصال لوله‌های فولادی 2- 2- 1  نکات عمومی، انتخاب و کاربرد اجزای لوله‌کشی ث) فلنج‌های فولادی ج) لوله‌های مسی چ) اتصال لوله‌های مسی ح) فیتینگ‌های لوله‌کشی مسی د) شیرهای چدنی و فولادی – 2  لوله‌های فولادی – 1  لوله‌های فولادی در استانداردهای DIN و DIN EN – 3- 1  فیتینگ‌های ساخته شده از جنس چدن چکش‌خوار مخصوص اتصال دنده‌ای الف) فیتینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش‌خوار در استانداردهای EN 2- 2- 3- 2  فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای (الف) فیتینگ‌های فولادی دنده‌های در استانداردهای EN 2- 2- 3- 3  فیتینگ‌های فولادی جوشی الف) فیتینگ‌های فولادی جوشی در استانداردهای DIN 2- 2- 4  لوله‌های مسی الف) لوله‌های مسی در استانداردهای : EN – 2 ANSI – 4  اتصال لوله‌های مسی – 6  فلنج‌های فولادی – 2  فلنج‌های فولادی در استاندارد  BS , DIN و EN ب) انواع فلنج‌های فولادی و اجزای کمکی مربوطه ت) جنس ث) طبقه‌بندی فشار / دما (P/T rating) ج) اندازه ح) پیچ و مهره فلنج (bolting) خ) واشر آب‌بندی(gasket) – 7  شیرها 2- 2 (7- 12) انتخاب و کاربرد شیرها در تأسیسات گرمایی و سرمایی ث) شیرها، از نظر اتصال ج) حداکثر فشار و دمای کار مجاز الف) شیرهای کشویی ب) شیرهای کف فلزی 2- 2- 13 بست، تکیه‌گاه و آویز لوله 2- 2- 13- 1  کلیات الف) حدود و دامنه کار ب) نکات عمومی ب) دمای کار پ) بار وارده 2- 2- 13- 2  تعاریف 2- 2- 13- 3  محل تکیه‌گاه یا آویز ت) لوله‌های ترموپلاستیک 2- 2- 13- 4  آویزها پ) میلگرد آویز ت) آویزهای تک‌لوله‌ای 2- 2- 13- 5  کورپی‌ها (U-bolts and overstraps) ب) انواع کورپی 2- 2- 13- 6   تکیه‌گاه‌های لغزنده (slider type supports) ب) تکیه‌گاه لغزنده به عنوان هادی محوری پ) تکیه‌گاه لغزنده به عنوان هادی گشتاوری ت) تکیه‌گاه غلطکی ث) تکیه‌گاه ثابت (anchor) ج) تکیه‌گاه پایه از نوع لوله‌ای برای لوله‌های قائم 2- 2- 13- 11 اتصال بست، آویز و تکیه‌گاه لوله به اجزای ساختمان الف) گیره تیرآهن ب) اتصال قطعه فولادی جوشی به تیرآهن پ) قطعه فلزی جاسازی شده در بتن ت) دستک فلزی(Cantilever) ث) پایه دیوارکوب(bracket) 2- 2- 13- 12  انتخاب بست، تکیه‌گاه و آویز ب) دمای کار ت) لوله‌های ترموپلاستیک 2- 2- 14  اجرای کار لوله‌کشی – 1  حدود و دامنه کار – 2  نکات عمومی – 3  اتصال (joint) الف) اتصال در لوله‌کشی فولادی ب) اتصال دنده‌ای در لوله‌کشی فولادی پ) اتصال جوشی در لوله‌کشی فولادی ت) اتصال در لوله‌کشی مسی ث) اتصال در لوله‌کشی‌های ترموپلاستیک 2- 2- 14- 4  اتصال بازشو 2- 2- 14- 5  شیب‌بندی، هواگیری و تخلیه هوا الف) کلیات ب) لوله‌کشی آب گرم‌کننده یا سردکننده پ) لوله‌کشی آب خنک‌کننده ت) لوله‌کشی بخار ث) لوله‌کشی برگشت بخار ج) هواگیری چ) تخلیه 2- 2- 14- 6  غلاف لوله، پولک دور لوله الف) غلاف برای لوله‌های فلزی پ) غلاف برای لوله‌های پلاستیکی ت) پولک دور لوله 8- 2- 14- 7  انبساط و انقباض ب) خم‌ها و حلقه‌های انبساط ب) قطعه انبساط(expansion joint) – 8  بست، تکیه‌گاه و آویز لوله‌ها (pipe supports) – 9  کلکتورها الف) کلیات ب) مصالح و ساخت 2- 2- 14- 10  شیرگذاری ب) انتخاب شیر پ) اتصال شیرها ت) محل شیرها ث) نصب شیر 2- 2- 14- 11  لرزه‌گیر لوله‌ای(pipe flexible connection) اتصال – 12  دریچه‌های دسترسی – 14  فاصله لوله‌ها از هم و از اجزای ساختمان – 15  عبور لوله از روی دستگاه‌های برقی – 16  رنگ کاری – 17  مشخص کردن، برچسب زدن الف) رنگ‌بندی لوله‌ها – 15  آزمایش نشت – 2  کلیات – 3  فشار آزمایش و مدت آن  4  در جریان آزمایش و پس از آن – 5  آزمایش نشت با هوای فشرده – 16  لوله‌کشی ترموپلاستیک – 3  طبقه‌بندی سیستم‌ها در استانداردهای ISO – 4  لوله‌های تک لایه ترموپلاستیک الف) کلیات ب) لوله‌های تک لایه پلی‌اتیلن مشبک(PEX) پ) لوله‌های تک لایه پلی‌اتیلن دما بالا(PE-RT) پ) لوله‌های تک لایه پلی‌پروپیلن(PP-R) 2- 2- 16- 6  لوله‌های چند لایه ترموپلاستیک فصل سوم: تاسیسات بهداشتی 3- 1- 2 تعاریف – 2  آب آشامیدنی(potable water)  یا (drinking water) – 3  آبرسانی(water supply system) – 4  تاسیسات بهداشتی (plumbing system) – 5  فاضلاب – 6  لوازم بهداشتی (plumbing fixtures) – 7  لوله ورودی انشعاب آب (water service pipe) – 2  تعاریف اجزا وابسته – 1  حدود و دامنه کار – 4  حفاظت لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی – 5  انتخاب مصالح 3- 2- 2- 5  انتخاب و کاربرد لوله‌های فولادی در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی الف) شرایط کار ب) انتخاب لوله پ) اتصال ت) گالوانیزاسیون 3- 2- 3- 1  فیتینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش‌خوار در استاندارد EN 3- 2- 4- 5  انتخاب و کاربرد لوله‌های مسی در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی الف) حدود و دامنه کار ب) استانداردها پ) اتصال ت) فشار و دمای کار مجاز 3- 2- 5  فیتینگ‌های لوله‌کشی مسی 3- 2- 5- 1  کلیات ث) آزمایش نشت ج) طبقه‌بندی فشار- دما چ) فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس در استانداردهایISO 3- 2- 6  فلنج‌ها – 1  کلیات – 4  فلنج در استانداردهایISO الف) انواع پ) اندازه فلنج‌های چدنی گرد ت) اندازه فلنج‌های فولادی گرد ج) پیچ و مهره 3- 2- 6- 5  انتخاب و کاربرد فلنج در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی الف) نوع و اندازه ب) جنس پ) ابعاد جفت‌شدن فلنج‌ها (mating dimensions) ت) حداکثر فشار کار مجاز 3- 2- 7  شیرها 3- 2- 7- 1  کلیات الف) انواع ب) جنس پ) اتصال ت) دمای کار ج) فشار کار 3- 2- 8  اجرای کار لوله‌کشی – 2  کلیات – 3  اتصال لوله‌ها(joints) ث) اتصال مویینگی(capillary soldering) ج) اتصال فیتینگ فشاری (compression fitting) 3- 2- 8- 4  اتصالات بازشو ث) اتصال بازشو، از نوع فلنجی 3- 2- 8- 5  شیب‌بندی، هواگیری و تخلیه لوله‌ها ب) شیب‌بندی پ) تخلیه ت) هواگیری 3- 2- 8- 6  غلاف لوله 3- 2- 8- 7  انبساط و انقباض لوله‌ها الف) کلیات ب) قطعه انبساط(expansion joint) 3- 2- 8- 8  بست، تکیه‌گاه و آویز لوله‌ها(pipe supports) ث) فاصله تکیه‌گاه‌ها ج) تکیه‌گاه لوله‌های فلزی قائم چ) بست زدن لوله‌های عایقدار 3- 2- 8- 10  شیرگذاری الف) کلیات ب) محل شیرها پ) انتخاب نوع شیر ت) نصب شیر 3- 2- 8- 11  لرزه‌گیر لوله‌ای(pipe flexible connection) الف) کلیات ب) ساخت لرزه‌گیر 3- 2- 8- 12  دریچه‌های دسترسی 3- 2- 8- 13  دسترسی به لوله‌ها الف) کلیات ب) لوله‌کشی توکار پ) لوله‌کشی رو کار 3- 2- 8- 14  فاصله لوله از هم و از اجزای ساختمان ب) فاصله لوله‌ها از هم 3- 2- 8- 15  عبور لوله از روی دستگاه‌های برقی 3- 2- 8- 18  حفاظت از آب آشامیدنی ب) تعاریف پ) نقاطی از شبکه که باید حفاظت شود ث) کاربرد وسایل حفاظتی 3- 2- 9  آزمایش نشت – 1  کلیات – 3  فشار و مدت آزمایش – 4  کارهای پس از آزمایش 3- 3  لوله‌کشی فاضلاب و هواکش – 1- 2  تعاریف ب) واژه‌ها 3- 3- 1- 3  شرایط کار سیستم الف) فشار کار ب) دمای کار 1- 5  انتخاب مصالح 2  لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار – 2- 1  لوله و فیتینگ چدنی سر کاسه‌دار در استانداردهای BS الف) کلیات ت) زانوی چدنی سرکاسه‌دار ث) سهراه چدنی سر کاسه‌دار ج) تبدیل چدنی سرکاسه‌دار چ) چهارراه چدنی سر کاسه‌دار (ح) دوخم چدنی سرکاسه‌دار (خ) سیفون چدنی سرکاسه‌دار (د) طوقه 3- 3- 2- 4  انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار ب) کاربرد پ)اتصال 3- 3- 3  لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه 3- 3- 3- 1  لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای ISO ب) قطر خارجی و ضخامت جدار پ) وزن لوله‌های چدنی بدون سرکاسه ت) زانوی چدنی بدون سرکاسه ث) سهراه چدنی بدون سرکاسه ت) تبدیل چدنی بدون سرکاسه 3- 3- 3- 4  انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه ب) کاربرد پ) اتصال 3- 3- 4  لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید 3- 3- 4- 2  لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN) پ) اتصال (joint) ت) انواع فیتینگ‌ها 3- 3- 4- 5 کاربرد لوله و فیتینگ پلیوینیل کلراید ب) اتصال (JOINT) پ) کاربرد 3- 3- 5  لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن 3- 3- 5- 2  لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن در استانداردهای اروپا(EN) پ) اندازه‌ها 3- 3- 5- 4  کاربرد لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن الف) کلیات ب) اتصال (joint) پ) کاربرد 3- 3- 6  لوله و فیتینگ فولادی  1  کلیات – 3  کاربرد لوله و فیتینگ فولادی ت) شرایط کار 3- 3- 7  اجرای کار لوله‌کشی فاضلاب و هواکش 3- 3- 7- 1  حدود و دامنه کار چ) مسیر لوله‌های فاضلاب و هواکش 3- 3- 7- 3  اتصال(joint) پ) اتصال در لوله‌کشی چدنی کاسه‌دار ت) اتصال در لوله‌کشی چدنی سرکاسه ث) اتصال در لوله‌کشی فولادی گالوانیزه ج) اتصال در لوله‌کشی پلاستیکی از نوع پلی وینیل کلراید(PVC) چ) اتصال دو لوله‌کشی پلاستیکی از نوع پلی اتیلن ح) اتصال در لوله‌کشی پلاستیکی از نوع پلی پروپیلن خ) اتصال لوله‌های از جنس مختلف 3- 3- 7- 4  شیب‌بندی ب) حداقل شیب لوله‌های افقی فاضلاب – 5  اتصال غیرمستقیم – 6  اتصال لوله هواکش به شبکه فاضلاب – 7  انتهای هواکش فاضلاب – 8  غلاف لوله الف) در عبور هر لوله از کف، سقف، دیوار و تیغه‌ها باید غلاف لوله پیش‌بینی شود. ب) جنس غلاف پ) اندازه غلاف ت) نصب غلاف ت) پولک دور لوله 3- 3- 7- 9  بست، تکیه‌گاه و آویز الف) کلیات ب) انتخاب بست، تکیه‌گاه و آویز الف) کفشوها ب) سیفون پ) دریچه بازدید و دسترسی ت) سینی قطره گیر ث) قیف تخلیه (waste funnel) 3- 3- 8  آزمایش نشت  1  کلیات  2  آزمایش مقدماتی ب) آزمایش با آب پ) آزمایش با هوا 3- 3- 8- 3  آزمایش نهایی ب) آزمایش با هوا پ) آزمایش با دود 3- 4  لوله‌کشی آب باران – 1  کلیات – 2  حدود و دامنه کار – 3- 2  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات در لوله‌کشی آب باران – 4- 2  کاربرد مصالح – 5- 2  نکات اجرایی لوله‌کشی آب باران – 6- 2  اتصال بین کفشوی آب باران و لوله آب باران باید کاملاً آب‌بند باشد. 3- 2- 10  لوله‌های ترمو پلاستیک (THERMOPLASTICS) – 1  کلیات – 2  لوله‌های تک لایه پلی‌اتیلن مشبک(Crosslinked Polyethylene-pex) – 3  لوله‌های تک لایه پلی‌اتیلن دمای بالا (Raised temperature) – 4  لوله‌های تک لایه پلی‌پروپیلن (Polyprpylene-pp) 3- 3- 5- 3  لوله‌های تک لایه پلی‌پروپلین در استانداردهای ISO3- 2- 10- 6  لوله‌های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای ANSI/ASTM 3- 3- 4  لوله و فیتینگ پلیوینیل کلراید (لوله‌کشی فاضلاب و هواکش) – 2  لوله و فیتینگ پلیوینیل کلراید در استانداردهای اروپا EN – 2  لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید در استانداردهای ISO – 4  لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید در استانداردهای ANSI/ASTM – 5  کاربرد لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید 3- 3- 5  لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن – 3  لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن در استانداردهای ISO – 4  کاربرد لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن فصل چهارم: کانال‌کشی – 1  کلیات – 1  حدود و دامنه کار – 4  تعاریف – 5  طبقه‌بندی فشار – 2  انتخاب مصالح – 1  کلیات – 2  کانال از ورق فولادی گالوانیزه – 3  کانال از ورق آلومینیومی – 4  کانال از ورق فولادی زنگ‌ناپذیر – 5  انتخاب ورق برای ساخت کانال – 3  ساخت کانال – 1  کلیات – 2  درزبندی کانال (DUCT SEALING) – 4  ساخت کانال چهار گوش – 2  ضخامت ورق و اتصال عرضی- واحد”IP” – 5  اجزای کانال‌کشی چهارگوش – 1  کلیات – 2  زانوها و خم‌ها – 3  سه راه و انشعاب – 2  تبدیل – 5  دریچه دسترسی – 6  نصب کویل در کانال – 7  دمپرهای تنظیم (VOLUME DAMPER) 4- 4- 5- 8  دمپر آتش و دود – 9  پلنوم (PLENUM) – 10  قطعه قابل انعطاف – 11  غلاف – 12  سینی قطره‌گیر – 13  نصب عایق داخل کانال (LINER) – 6  ساخت کانال گرد – 2  ضخامت ورق – 3  اتصال – 4  فیتینگ الف) کلیات ب) زانو پ) انشعاب ت) تبدیل ث) دو خم – 6  کانال‌های قابل انعطاف الف) کلیات ب) ساخت پ) نصب – 7  کانال‌کشی در خارج از ساختمان – 2  ساخت و نصب کانال – 3  عبور کانال از بام ساختمان – 4  دریچه‌های ورود یا تخیله هوا (LOUVERS) ث) نصب ج) سطح آزاد عبور – 5 دهانه‌های ورود یا تخلیه هوا 8  آویز و بست – 2  اتصال به کانال – 5  اجزای آویز الف) آویز برای یک کانال افقی چهارگوش ب) آویز برای کانال گرد افقی 9  دریچه‌های هوا – 3  انواع – 4  ساخت و نصب 10  دودکش – 1  حدود و دامنه کار – 3  تعاریف – 3  نکات عمومی – 5  انواع – 6  دودکش قائم فلزی – 7  دودکش قائم ساختمانی – 8  لوله رابط دودکش (CHIMNEY CONNECTOR) فصل پنجم: عایق کاری 2- 5- 2  مصالح عایق‌کاری – 1  کلیات مواد اصلی عایق الف) عایق‌های بازتابی(reflective insulation) ب) عایق‌های پاششی درجا( foamed in situ) 2- 5- 2- 7  مشخصات مهم مواد عایق الف) قابلیت هدایت گرمایی (themal conductivity) ب) چگالی حجمی (bulk density) پ) مناسب بودن عایق برای دمای کاربرد ت) انبساط گرمایی(thermal expansion) ث) مقاومت در برابر فشردگی(resistance to compaction) ج) مقاومت در برابر نفوذ و جذب بخار آب چ) استحکام مکانیکی و دوام ح) خطرات آتش‌سوزی و انفجار خ) مقاومت در برابر جانوران موذی و قارچ‌ها د) خطرات بهداشتی و ایمنی ذ) خوردگی(corrosion) ژ) ظرفیت گرمایی مطلوب(optimum heat capacity) 2- 5- 3  نگهدارهای عایق – 1  کلیات – 2  چسب‌ها – 3  نگهدارهای مکانیکی 4-5  مواد روکش عایق 2- 5- 5  آماده‌سازی سطح و سایر متعلقات برای نصب عایق – 1  کلیات – 3  آماده‌سازی سطح – 4  ضمایم(Attachments) – 5  تکیه‌گاه‌ها و نگهدارنده‌ها (Insulation support) – 6  بست‌های عایق (نگهدارهای مکانیکی) – 7  تقویت عایق 2- 5- 6  عایق‌کاری لوله – 1  کلیات – 5  مصالح عایق لوله در استانداردهای ANSI – 9  تعیین ضخامت عایق لوله – 10  نصب عایق لوله و دیگر اجزای لوله‌کشی 2- 5- 7  عایق‌کاری کانال هوا – 1  کلیات – 6  ضخامت عایق کانال – 8  ضخامت عایق کانال در استانداردهای ANSI/ASHRAE – 9  تعیین ضخامت عایق کانال 2- 5- 8  عایق‌کاری دودکش – 1   کلیات – 4  ضخامت عایق دودکش – 5   نصب عایق دودکش(Flue) – 10  اجرای روکش عایق 10-1  روکش‌های عایق در داخل ساختمان 10-2 روکش‌های عایق در خارج ساختمان (مقاوم در برابر اثر هوای محیط) «مروری بر جزئیات مهم نشریه 128» بخش دوم: خلاصه نشریه شماره 172 (عملکرد، نگهداری و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) فصل اول: ارزیابی عملکرد سیستم- قسمت هوا و هوارسان‌های مرکزی نحوه اندازه‌گیری فشار کل (Total Pressure) بادزن نحوه اندازه‌گیری فشار استاتیک فشار بادزن اندازه‌گیری فشار کل و فشار استاتیک بادزن اندازه‌گیری فشار استاتیک کل و فشار استاتیک خارجی بادبزن نحوه اندازه‌گیری افت فشار استاتیک در دوطرف کویل‌ها و فیلترها تعیین : کمیت مقدار هوای تازه  مقدار هوای تازه یا اندازه‌گیری مستقیم مقدار هوای تازه با اندازه گیری دما فصل دوم: اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مرکزی – بادزن‌ها نحوه کار بادزن‌ها طبقه‌بندی بادزن‌ها (انواع) کلاس فشار جهت چرخش بادزن پهنای چرخ بادزن آرایش اجزای تشکیل‌دهنده محرک جهت خروج هوا مشخصات بادزن‌ها بادزن‌های محوری مشخصات منحنی‌های عملکرد بادزن‌های ملخی بادزن لوله محوری بادزن‌های گریز از مرکز بادزن با پره‌های خمیده به جلو بادزن با پره‌های خمیده به عقب و خمیده به عقب اریب بادزن‌ها آئرودینامیکی بادزن‌های : رادیال (شعاعی)  ویژه  گریز از مرکز لوله‌ای یا خطی روش محاسبه  و توان حقیقی بادزن  راندمان بادزن  سرعت خطی نوک پره بادزن روش تعیین عملکرد سیستم با استفاده از قوانین بادزن‌ها قوانین بادزن در چگالی استاندارد هوا و سرعت ثابت  با تغییرات چگالی هوا  در سرعت و حجم هوادهی ثابت فصل چهارم: اجرای تشکیل‌دهنده سیستم توزیع هوا کانال‌کشی شکل و اندازه کانال‌ها افت فشار کانال و نسبت ابعاد فشار در کانال انواع سیستم‌های کانال‌کشی کنترل جریان هوا دمپرها دمپرهای یک تیغه‌ای دمپر چند تیغه‌ای دمپر تیغه موازی دمپرهای : تیغه مخالف خودکار خودکار کنترل دما دستی – دمپرهای حجمی کنترل ثقلی – دمپرها پسرانش شیرهای هوا منحرف‌کننده‌ها جعبه‌های پایانه جعبه پایانه با حجم هوای ثابت یک کانالی دو کانالی اندکسیون جعبه‌های پایانه باحجم هوای متغیر یک کانالی دو کانالی تابع فشار جعبه مستقل از فشار ایندکشن کنارگذر جعبه بادزن دار  از نوع کنارگذر با استفاده از فشار استاتیک دریچه‌های هوای رفت دیفیوزرهای : سقفی  مستطیلی، مربع، گرد  با صفحه سوراخ‌دار دریچه چراغدار شیارخطی دریچه‌هایی با دمپر و بدون دمپر بازشوی هوا الگوی جریان هوای خروجی دریچه‌های رفت دریچه‌های هوای برگشت الگوی جریان هوای ورودی به دریچه‌های برگشت فصل پنجم: ارزیابی عملکرد سیستم – قسمت آب چگونه با استفاده از ضریب جریان شیر جریان آب را اندازه بگیریم تعیین مقدار جریان آب از روی مشخصات کویل فصل هفتم: اجزای تشکیـل‌دهنده سیستـم توزیع آب سیستم‌های لوله‌کشی سیستم باز و سیستم بسته سیستم : یک لوله‌ای دولوله‌ای با برگشت مستقیم و معکوس سه لوله‌ای با برگشت مستقیم و معکوس چهار لول‌های با برگشت مستقیم و معکوس مدار لوله‌کشی اولیه –ثانویه صافی آب کنترل جریان آب شیرهای: کنترل دستی  تعادل کنترل جریان  تعمیر و نگهداری  یک‌طرفه  کنترل خودکار  دو راهه  سه راهه جریان سنج‌ها  حلقوی  روزانه‌ای  ونتوری شیرهای تعادلی مدرج محل‌های اندازه‌گیری دما  فشار محل‌های بالانس کردن اجزای کنترل فشار آب سیستم شیرهای کنترل فشار شیر فشارشکن شیر اطمینان فشار مخازن کنترل فشار مخزن انسباط باز مخزن انبساط بسته اجزای کنترل هوای سیستم جداکننده‌های هوا هواگیرها مبدل‌های گرمایی کویل‌های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع لوله‌کشی کویل‌های آبی در تاسیسات گرمایی، تعویض هوا تهویه مطبوع نحوه محاسبه میانگین لگاریتمی اختلاف دما در تبادل گرما فصل سیزدهم: اجزای تشکیل‌دهنده سیستم کنترل سیستم کنترل پنوماتیک کمپرسور هوا، مخزن ذخیره و تخلیه فیلترها و خشک‌کن هوا شیر فشارشکن و شیر اطمینان فشار سیستم‌های با فشار دوگانه لوله‌کشی سنسورها (پنوماتیک و عضو حساس برقی – الکتریکی) سنسورهای دما سنسورهای رطوبت کنترلرها ترموستات (کنترلر دما) ترموستات حد بالا  و حد پایین ترموستات‌های با دامنه خاموش ترموستات دو فشاری تابستانی/ زمستانی ترموستات دو فشاری روز/ شب هیومیدستات (کنترل رطوبت)،() کنترل اصلی و فرعی ریست مستقیم برنامه‌ریزی ترموستات اصلی- فرعی با عمل مستقیم ریست معکوس کنترلر گیرنده و ترنسمیتر کنترلر ترانسمیتر رله‌ها و کلیدها رله : حرکت هوا  تقویت‌کننده یا کندکننده  میانگیر رله یا کلید الکتریکی –پنوماتیک() انحرافی کلید یا رله پنوماتیک- الکتریک رله‌های معکوس رله‌های سلکتوری کلیدهای تدریجی کلید وضعیت حداقل محرک‌ها ابزار کنترل شونده دمپرها و شیرهای هوا دمپرهای چند تیغه‌ای کنترل دما شیرهای آب طراحی بدنه عمل کنترل مشخصه جریان شیر بازشوی سری شیر خطی درصد مساوی سیستم‌های کنترل الکتریکی – الکترونیکی سنسورها  دما  رطوبت  فشار سیم‌کشی انواع کنترل‌ها کنترل‌های الکترونیکی دیجیتال مستقیم محرک‌ها موتورهای یک جهته موتور برگشت فنری موتورهای قابل برگشت فصل چهاردهم: بهینه‌سازی و بازسازی تاسیسات گرمایی،  تعــویـض هــــوا و تهویـــه مطبــوع تغییر سرعت بادزن فصل شانزدهم: بهسازی سیستم‌های یک منطقه‌ای، با کویل  دوباره گرمکن، چند منطقه‌ای و دو کانالی رهنمودهای عمومی برای بهبود مصرف انرژی بهینه‌سازی تهویه و کنترل ترکیب کار کنترل () راه‌حل‌های بهینه‌سازی راه‌حل‌های بهینه‌سازی بهبود مصرف انرژی در سیستم‌های تک منطقه‌ای بهینه‌سازی سیستم کنترل تاسیسات گرمایی ترتیب کار کنترل راه‌حل‌های بهینه‌سازی ترتیب کار کنترل راه‌حل‌ها بهینه‌سازی بهینه‌سازی کنترل گرمایی و سرمایی ترتیب کار کنترل راه‌حل‌های بهینه‌سازی بهینه‌سازی کار اکونومایزر ترتیب کار کنترل راه‌حل‌های بهینه‌سازی کنترل رطوبت ترکیب کار کنترل راه‌حل بهینه‌سازی سیستم دوباره گرمکن ترتیب کار کنترل راه‌حل‌های بهینه‌سازی ترتیب کار کنترل سیستم چند منطقه‌ای ترتیب کار کنترل راه‌حل‌های بهینه‌سازی سیستم‌های دو کاناله راه‌حل‌های بهینه‌سازی فصل بیست‌وپنجم: ارزیابی عملکرد سیستم- طراحی آزمایش  سیـستم‌های ویـژه هـودهای آزمایشگاهی نحوه آزمایش مقدار حجم هوا به سرعت عبوری هود مراحل آزمایش دود طراحی هودهای آزمایشگاهی و سیستم تخلیه هوا سیستم تخلیه مستقل هود آزمایشگاهی (شکل 4-25) سیستم‌های تخلیه‌ی هوا مرکزی سیستم‌های تخلیه با حجم هوای متغیر () کلیدواژه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر پیمان ابراهیمی ناغانیمهندس داریوش هادی زادهمهندس هاشم جاویدان فر
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 516
شابک 9786001686085