کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری نوشته مهندس عماد قلعه نویی مهندس محمد میرزاعلی از نوآور

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری توسط مهندس عماد قلعه نویی مهندس محمد میرزاعلی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری فصل اول: نقشه‌برداری عمومی شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری شـرح و درس آزمـون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری مفاهیم نقشه‌برداری تعریف نقشه تعریف مقیاس مقیاس ترسیمی یا خطی طبقه‌بندی نقشه‌ها طبقه‌بندی نقشه‌ها از نظر مقیاس طبقه‌بندی از نظر محتوا ترازیابی شبکه ترازیابی درجه یک شبکه ترازیابی درجه دو شبکه ترازیابی درجه سه استانداردهای شبکه‌های ارتفاعی دستورالعمل ترازیابی دستورالعمل‌های عملیات زمینی دستورالعمل‌های عملیات ارتفاعی طراحی و شناسایی ترازیابی درجه یک 1ـ طراحی مسیرهای ترازیابی درجه یک 2ـ شناسایی مسیرهای ترازیابی درجه یک 3ـ نام‌گذاری لوپ‌ها و خطوط درجه یک 4ـ انتخاب محل ایستگاه‌ها ساختمان ایستگاه‌های ترازیابی درجه یک تست و کالیبراسیون شاخص (پیش از اندازه‌گیری) تنظیم‌های صحرایی اندازه‌گیری ترازیابی به شیوه خطی ترازیابی به شیوه شعاعی ترازیابی به شیوه ترکیبی ترازیابی به شیوه متقابل ترازیابی به شیوه مثلثاتی یا غیرمستقیم ترازیابی بارومتریک یا فشارسنجی تصحیحات و خطاها در ترازیابی 1ـ اثر کرویت زمین 2ـ اثر انکسار نور اندازه‌گیری طول روش‌های محاسبه‌ای و ترسیمی روش‌های مستقیم اندازه‌گیری طول روش اندازه‌گیری فاصله با نوار فلزی تصحیحات اندازه‌گیری طول با نوار خطای سیستماتیک در مترکشی با نوار خطاهای اتفاقی در مترکشی با نوار نیمرخ‌های طولی و عرضی روش تهیه نیمرخ عرضی زاویه‌یابی زاویه افقی زاویه قائم واحدهای زاویه سازمان دستگاه زاویه‌یاب (تئودولیت) روش اندازه‌گیری زاویه افقی شیوه‌های تعیین زاویه افقی 1ـ روش کوپل یا قرائت مضاعف 2ـ روش دور افق 3ـ روش تکرار 4ـ روش تجدید زاویه‌یابی خارج از ایستگاه نکات تکمیلی اندازه‌گیری زاویه قائم تعیین اختلاف ارتفاع با تئودولیت زمانی دستگاه زاویه‌یاب سالم است مختصات 1ـ شمال حقیقی (شمال جغرافیایی) 2ـ شمال مغناطیسی تعریف رابطه بین شمال مغناطیسی و شمال حقیقی روش‌های کلی تعیین آزیموت حقیقی 1ـ روش مغناطیسی 2ـ روش ژیروسکوپی 3ـ روش نجومی شمال شبکه تقارب نصف‌النهار فاصله‌یابی اپتیکی تاکئومتری: (استادیمتری) تعیین ارتفاع یک ساختمان به کمک تئودولیت انواع خطاهای تصادفی در استادیمتری 1ـ خطای قائم نبودن شاخص 2ـ خطا در اندازه‌گیری زاویه شیب 3ـ خطای قرائت تعیین خطا در تعیین اختلاف ارتفاع به روش فاصله‌یابی پارالاکتیک خطای زاویه در رابطه فاصله‌یابی پارالاکتیک تعیین ارتفاع ساختمان فاصله‌یابی با دستگاه‌های الکترونیکی اصول کلی 1ـ دستگاه‌های ماکروویو 2ـ فاصله‌یاب‌های الکترواپتیکی خطاهای فاصله‌یابی با دستگاه‌های الکترونیکی 1ـ‌ خطای استقرار 2ـ خطای ثابت دستگاهی پیمایش پیمایش باز پیمایش بسته شرط زاویه‌ای در پیمایش بسته شرط زاویه‌ای در پیمایش باز خطای بست زاویه‌ای در پیمایش باز تعدیل خطای بست زاویه‌ای شرط ضلعی در پیمایش خطای بست ضلعی در پیمایش بسته 1ـ روش بودیچ 2ـ روش ترانزیت تقاطع ترفیع 1ـ روش کولین (ایتالیایی) مساحت 1ـ روش تشکیل مثلث‌ها 2ـ روش تشکیل ذوزنقه 3ـ روش سیمپسون 4ـ روش مختصات تعیین حجم عملیات خاکی 1ـ فرمول سیمپسون (فرمول یک ششم) 2ـ روش استفاده از نیمرخ‌های عرضی 1ـ برش ارتفاعی 2ـ برش شیب‌دار ارتفاعی 3ـ برش ترکیبی حجم خاکبرداری یا خاکریزی در یک نقشه‌برداری مسیر قوس‌های افقی 1ـ قوس‌های دایره‌ای ساده زاویه‌ی انحراف مسیر فاصله‌ی بیرونی (بی‌سیکتریس)، (یا Bisector) تفاضل بین قوس و وتر پیاده کردن قوس دایره ساده 1ـ روش مختصات قطبی (وتر و زاویه‌ی انحراف) حالت اول) پیاده کردن از شروع قوس و نحوه پیاده‌سازی حالت دوم) روش قطبی حالت سوم) روش قطبی 2ـ پیاده کردن قوس به روش مختصات حالت اول) امتداد وتر به عنوان محور x و حالت دوم) روش قائم‌الزاویه موانع در پیاده کردن قوس دایره 1ـ رأس قوس غیرقابل دسترسی 2ـ وجود مانع در شروع قوس قوس‌های دایره‌ای مرکب قوس معادل قوس‌های دایره‌ای معکوس حالت خاص از قوس مرکب معکوس مقدار بر بلندی بدون در نظر گرفتن نیروی شعاع حداقل قوس‌ها K: شیب عرضی معمولی روش‌های مختلف تأمین بر بلندی روش اول ـ تأمین بر بلندی با دوران نیمرخ حول لبه داخلی روش دوم ـ تأمین بر بلندی با دوران مقطع عرضی حول لبه خارجی روش سوم ـ تأمین بر بلندی با دوران مقطع عرضی حول محور طولی راه تأمین طول بربلندی در قبل و بعد از قوس منحنی اتصال تعریف عمومی انحنای یک قوس شرط برقراری منحنی اتصال منحنی لمنیسکات شرط برقراری منحنی لمنیسکات قوس‌های قائم انواع قوس‌های قائم روابط در قوس قائم با افق مماس‌های مساوی قوس قائم از نوع قوس سهمی با افق عوامل مهم در طرح هندسی قوس‌ها و راه‌ها طرح قوس‌های قائم انواع فواصل دید فاصله دید توقف مسافت دید سبقت فاصله دید انتخاب نقشه‌برداری زیرزمینی عملیات بر روی زمین عملیات انتقال روش مکانیکی انتقال امتدادها تصحیح خارج ایستگاهی روش‌های تعیین ارتفاع در نقشه‌برداری زیرزمینی قرائت زاویه ارتفاعی اندازه‌گیری عمق چاه‌های قائم ترازیابی در زیر زمین ترازیابی مستقیم ترازیابی مثلثاتی در زیر زمین فصل دوم: ژئودزی ، شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری قوانین کپلر صفحه‌ی اکلپتیک روز خورشیدی روز نجومی حرکت پرسشن حرکت نوتیشن سیستم مختصات طبیعی زمین (NCS) معایب سیستم NCS حرکت نوتیشن آزاد تغییرات سرعت دوران زمین نیروی گریز از مرکز سطوح هم‌پتانسیل ژئوئید ویژگی‌های سطوح هم‌پتانسیل تلوروئید شبکه‌های ژئودزی انتخاب سطح ریاضی برای زمین تغییر شکل زمین در سه فرم است ویسکو الاستیک جزر و مد تأثیر جزر و مد بر میدان جاذبه‌ی زمین مؤلفه‌های جزر و مد انواع نقشه‌های جزر و مد تأثیر جزر و مد بر سطح زمین تعادل ایزوستازی ژئودزی هندسی (ژئودزی 2) انواع سیستم‌های مختصات تعاریف اولیه سیستم‌های مختصات سماوی انواع سیستم مختصات ژئوسنتریک 1ـ سیستم CT (یا AT) 2ـ سیستم IT 3ـ سیستم ژئودتیک (G) شعاع نصف‌النهاری شعاع مقطع نرمال قائم اولیه شعاع دایره مداری شعاع انحنای اویلر شعاع انحنای گوسی (شعاع هندسی) مختصات در سیستم ژئودتیک انواع مختصات توپوسنتریک 1ـ ‌سیستم LA 2ـ سیستم LG شرایط توپوسنتریک برای توازی CT و G شرط آزیموت لاپلاس برای مناطق کوهستانی خم ژئودزیک مختصات کارترین روی کره سیستم تصویر انواع سیستم تصویر ضریب مقیاس: (K) (یا ضریب اشل) روابط کشی ریمان (شرط دوم متشابه بودن) تقارب نصف‌النهارات سیستم تصویر مرکاتور ضریب مقیاس در سیستم تصویر مرکاتور شرط سوم تشابه سیستم تصویر ترانسفر مرکاتور (TM) سیستم تصویر UTM ضریب مقیاس در UTM سیستم تصویر لامبرت سیستم تصویر هم‌مساحت ژئودزی ماهواره‌ای (GPS) روش‌های تعیین موقعیت 1ـ Range – Range 2ـ Rho – Rho 3ـ Pseudo – Range 4ـ سیستم هذلولی 5 ـ سیستم داپلر یا ترانزیت (NNSS) 6 ـ سیستم تعیین موقعیت GPS ایستگاه‌های کنترل GPS ماهواره‌های GPS روند تکاملی ماهواره‌های GPS در فضا سیستم مختصات مداری: (مطابق با قوانین کپلر) المان‌های مشخص‌کننده وضعیت مدار ماهواره المان‌های وضعیت ماهواره روی مدار آنامولی متوسط برحسب رادیان مشاهدات در GPS 1ـ شبه فاصله 2ـ فاز موج حامل تعداد معادلات و مشاهدات در روش‌های اختلافی خطای مدار ماهواره خطای مختصات ایستگاه دقت تعیین موقعیت و DOP ترکیب آزاد از یونوسفر انواع تکنیک‌های مشاهداتی 1ـ DGPS 2ـ WADGPS 3ـ Psuedo kinematic استاندارد دقت تعیین موقعیت در GPS دستورالعمل ژئودزی مناطق غیرسنگی ـ ساختمان دوطبقه مناطق غیرسنگی ـ ساختمان یک طبقه مناطق سنگی شبکه مبنایی درجه 3ـ مناطق خاکی شبکه مبنایی درجه 3ـ مناطق خاکی ـ سنگی شبکه مبنایی درجه 3ـ مناطق سنگی شبکه مبنایی درجه 3ـ پشت بام ساختمان ایجاد شبکه‌های مسطحاتی موردی و محلی با 1ـ طراحی الف) شبکه‌های اصلی با گسترش سطحی ب) شبکه‌های اصلی با گسترش طولی ج) شبکه‌های محلی کوچک 2ـ شناسایی و علامت‌گذاری 3ـ ساختمان ساختمان ـ مناطق خاکی ساختمان ـ مناطق خاکی ـ سنگی ساختمان مناطق سنگی 4ـ اندازه‌گیری تجهیزات اندازه‌گیری ـ گیرنده و آنتن انجام مشاهدات 5ـ پردازش و سرشکنی 6ـ ارائه گزارش و نتایج انتقال از شبکه‌های مبنایی موجود ایجاد شبکه‌های مبنایی مسطحاتی 1- طراحی 2- شناسایی 3- اندازه‌گیری‌ها در ژئودزی کلاسیک الف) اندازه‌گیری زوایای افقی ب) اندازه‌گیری زاویه قائم ج) اندازه‌گیری طول میکروژئودزی ساخت نقاط شبکه معیارهای طراحی بیضی خطای مطلق بیضی خطای نسبی قابلیت‌های آشکارسازی قابلیت اطمینان قابلیت اطمینان داخلی قابلیت اطمینان خارجی مراتب طراحی شبکه‌های میکروژئودزی طراحی مرتبه صفر طراحی مرتبه اول طراحی مرتبه‌ی دوم طراحی مرتبه‌ی سوم قابلیت آشکارسازی شبکه استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) شبکه‌های میکروژئودزی دوره‌ای انجام مشاهدات GPS جمع‌آوری اطلاعات  فصل سوم: فتوگرامتری از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری:  تعریف فتوگرامتری مفاهیم پایه سیستم تصویر مرکزی سیستم تصویر موازی حالت‌های عکسبرداری فاصله کانونی عکسبرداری هوایی تجهیزات و مواد اصلی مورد نیاز در 1ـ هواپیمایی عکسبرداری هوایی دوربین عکسبرداری هوایی فیلم‌های هوایی انواع دوربین‌های مورد استفاده در فتوگرامتری 1ـ از نظر ماهیت چگونگی تشکیل تصویر 2ـ از نظر دقت پارامترهای هندسی الف) متریک ب) غیر متریک 3ـ از نظر سکوها الف) دوربین‌های هوایی روش‌های صاف کردن فیلم بدنه‌ی دوربین ب) دوربین‌های فضایی 1ـ زاویه باریک 2ـ زاویه معمولی 3ـ زاویه باز 4ـ زاویه خیلی باز متغییرهای اصلی در فرآیند عکسبرداری هوایی 1ـ محدوده عکسبرداری 2ـ مقیاس عکسبرداری تعریف مقیاس انواع مقیاس روش‌های تعیین مقیاس 1ـ مقیاس نقشه از قبل تهیه شده باشد 2ـ براساس دقت ارتفاعی 3ـ بر اساس دستگاه تبدیل 3ـ مسیر و نوارهای عکسبرداری 4ـ پوشش‌های طولی و عرضی 5ـ مشخصات اپتیکی و مکانیکی دوربین هوایی 6ـ فیلم هوایی 1ـ نوع لایه‌ی حساس فیلم 2ـ سرعت فیلم هوایی (AFS یا EAFS) علامت‌گذاری قبل از عکسبرداری هوایی طبقه‌بندی نقاط 1ـ از نظر ماهیت و طبیعت الف) نقاط برجسته ب) نقاط طبیعی ج) نقاط مصنوعی 2ـ از نظر محاسباتی الف) نقاط کنترل (‍Control Point) ب) نقاط گره‌ای (Tie Point) ج) نقاط چک (Checked Point) مراحل اجرایی پرواز و عکسبرداری هوایی عملیات قبل از پرواز عملیات حین پرواز عملیات بعد از پرواز استفاده از سیستم‌های GPS موارد الزامی به منظور استفاده صحیح از گیرنده و آنتن GPS: اتصال دوربین هوایی و گیرنده GPS طراحی و عملیات اجرایی پرواز پردازش اطلاعات GPS و استخراج مختصات حدود انحرافات مجاز از مقادیر اسمی 1ـ مقیاس 2ـ پوشش طولی 3ـ پوشش عرضی 4ـ چرخش نسبت به محور Z (دریفت) 5ـ قائم بودن 6ـ شرایط جوی 7ـ زاویه خورشید 8ـ مناطق پوشیده از برف 9ـ خطوط پروازی شکسته ظهور و ثبوت فیلم‌های هوایی تجهیزات و موارد مورد نیاز 1ـ دستگاه ظهور فیلم 2ـ دستگاه حساسیت منبع فیلم (سنسیتومتر) 3ـ دستگاه چگالی‌سنج (دانسیتومتر) 4- داروهای ظهور و ثبوت شماره‌گذاری فیلم‌های هوایی اطلاعات مورد نیاز برای ثبت بر روی چاپ عکس و دیاپوزتیو تجهیزات و مواد مورد نیاز مشخصات کاغذ و فیلم حساس عکاسی خطا‌های دوربین در لحظه عکسبرداری ناشی از عدسی دوربین ناشی از فیلم خطای aberration انواع aberration روشنایی عوامل تأثیرگذار بر قدرت تفکیک عدسی انواع سیستم‌های مختصات در فضای عکسی 1ـ سیستم مختصات دلخواه اختیاری 2ـ سیستم مختصات عکسی 3ـ سیستم مختصات دوربین تصحیح بر روی مختصات اندازه‌گیری انواع خطاها تغییر بعد فیلم عوامل ایجاد این نوع خطا انواع تغییر بعد فیلم تغییر بعد فیلم یکنواخت تغییر بعد در طول و عرض یکسان است تغییر بعد فیلم غیریکنواخت اعوجاج عدسی 1ـ اعوجاج مماسی 2ـ اعوجاج شعاعی انواع اعوجاج شعاعی روش‌های تصحیح تصحیح انکسار در اتمسفر ـ روش محاسبه انحنای زمین حرکت تصویر ـ عوامل ایجاد کننده برجسته‌بینی 1ـ تشخیص عمق روش‌های برجسته‌بینی 1ـ دید متقاطع 2ـ دید متقارب 3ـ دید موازی تطابق تقارب استرئوسکوپ انواع استرئوسکوپ پارالاکس سه بعدی پارالاکس ویژگی‌های پارالاکس پارالاکس مطلق اغراق ارتفاعی در برجسته‌بینی تبدیل عکس به نقشه ـ عکس‌های قائم مقیاس روش‌هایی برای تعیین مقیاس جابه‌جایی ارتفاعی در عکس قائم ـ عکس مایل (غیرقائم) سیستم مختصات کمکی مشخصات سیستم مقیاس عکس مایل تعیین مختصات زمینی عکس مایل جابه‌جایی ناشی از تیلت روش محاسبه‌ی B روش محاسبه‌ی اختلاف پارالاکس تقریب معادله‌ی اختلاف پارالاکس مثلث‌بندی هوایی کلیات مراحل کاری عملیات مثلث‌بندی هوایی محصول فرآیند اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر دقت محصولات کاربردهای محصولات حاصل از فرآیند تجهیزات مورد نیاز دستگاه ترانسفر نقاط عکس دستگاه‌های اندازه‌گیری مختصات دستگاهی اسناد و مدارک مورد نیاز مراحل کاری آماده‌سازی اولیه اندازه‌گیری مختصات دستگاهی نقاط محاسبات سرشکنی بلوک مشخصات مورد نیاز از نظر کیفیت رقومی‌سازی (اسکن) عکس‌های هوایی فصل چهارم: هیدروگرافی از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری:   شـرح و درس آزمـون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری 1-1- مقدمه هیدروگرافی هیدروگرافی هیدروگرافی در ایران سازمان‌های بین‌المللی هیدروگرافی وظایف و اهداف هیدروگرافی چند عنوان از عملیات دریایی، که به علل نیاز بشر به دریا و آغاز فعالیت‌های دریایی نقش یک هیدروگراف قوانین دریاها قوانین آب‌های ساحلی و مرزهای دریایی قوانین فلات قاره فعالیت‌های عملیاتی اجرای یک پروژه 1ـ تعیین موقعیت شناور در دریا روش‌های اجرایی تعیین موقعیت امواج صوتی عمق‌یاب الکترواکوستیکی ساندینگ خطوط عمق‌یابی (ساندینگ) نکات خطوط ساندینگ خطوط عمق‌یابی کنترلی و میانی خطاهای ناشی از تکان‌های کشتی در تصحیح کشند (جزر و مد) نظریه کشند (جزر و مد دریا) (tide) سطوح مبنا و متوسط جزر و مدی نظریه‌های مختلف در تحلیل پدیده جزر و مد عناوین و اصطلاحات در نقشه‌های هیدروگرافی چارت (نقشه دریایی) اطلاعات موجود در چارت‌ها مشخصات چارت خوب مقیاس چارت مقیاس‌های پیشنهاد شده توسط سازمان تایدگیج تایدگیج ساده تایدگیج اتوماتیک فصل پنجم: سیستم اطلاعات مکانی از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری:  شـرح و درس آزمـون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری مولفه‌های سیستم اطلاعات مکانی المان‌های GIS داده‌ها و اطلاعات نیاز اطلاعاتی سیستم GIS طبقه‌بندی اطلاعات لایه‌بندی عوارض در GIS داده‌های مکانی 1ـ داده‌های موقعیتی یا گرافیکی انواع داده‌های گرافیکی 2ـ داده‌های توصیفی انواع داده‌های توصیفی مدل داده مدل داده رستری مدل داده برداری لایه خطا و کیفیت داده تعاریف صحت و دقت صحت موقعیت روش‌های مختلف ارزیابی صحت موقعیت صحت داده‌های توصیفی انواع داده‌های توصیفی ماتریس طبقه‌بندی سازگاری منطقی انواع سازگاری منطقی ارزیابی سازگاری منطقی کامل بودن داده‌ها پیشینه یا تاریخچه‌ی داده قدرت تفکیک مرجع‌دهی مکانی زمین مرجع کردن داده‌ها روش‌های رقومی‌سازی نکات رقومی‌سازی نقشه‌های موجود انواع اسکنرها مشخصه‌های دسته‌بندی اسکنرها توپولوژی روابط توپولوژیک میان دو عارضه سطحی بررسی ساختار عوارض در محیط دوبعدی ذخیره‌سازی توپولوژی عمومی عملیات GIS Ready پاکسازی (Clean کردن) داده انواع خطاهای توپولوژیکی فرا داده (Meta data) سازماندهی داده‌‌های توصیفی رکورد، فیلد و کلید مدل داده‌ی سلسله مراتبی یا درختی مدل داده شبکه‌ای مزایای مدل داده شبکه‌ای معایب مدل داده شبکه‌ای مدل داده رابطه‌ای مدل داده شی‌گرا وراثت (inheritance) مراحل ایجاد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) امکان‌سنجی مسائل مورد توجه در مرحله امکان‌سنجی نیازسنجی شناخت سازمان و فرآیندهای کاری مربوطه شناسایی نیازهای اطلاعات مکانی و توصیفی شناسایی کاربران سیستم مدل خارجی (External Model) طراحی مدل مفهوم (Conceptual Model) بررسی داده‌های موجود ارزیابی و انتخاب نرم‌افزار و سخت‌افزار مجموعه نرم‌افزارهای مدیریت و ساختاردهی مجموعه نرم‌افزارها و توابع پردازش مجموعه نرم‌افزارها و توابع نمایش طراحی منطقی مدل طراحی مدل داخلی / فیزیکی یکپارچه‌سازی سیستم پیاده‌سازی نهایی سیستم مستندسازی آموزش فصل ششم: کارتوگرافی از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری:  اطلاعات حاشیه‌ای نمایش متن در کامپیوتر قواعد کارتوگرافی اندازه حروف و ابعاد نوشته‌ها 1ـ عوارض نقطه‌ای 2ـ عوارض خطی 3ـ عوارض سطحی نحوه‌ی استفاده از رنگ رنگ‌های اصلی مدل‌های تشخیصی توسط انسان مدل‌های رنگی صفحات نمایش‌گر و چاپ انتخاب رنگ کاربرد عملی رنگ رقومی نمودن نقشه‌های موجود مواردی که در آماده‌سازی برای فصل هفتم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری از کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری کاربرد داده‌های شبکه‌ای و تصویری داده‌های شبکه‌ای یا رستری نقشه‌های تصویری تعاریف و اصطلاحات اطلاعات توصیفی داده داده‌های شبکه‌ای داده‌های تصویری متادیتا (فراداده) پیکسل قدرت تفکیک اجزای اصلی داده‌های شبکه‌ای و تصویری 1ـ المان‌های تصویری (پیکسل) 2ـ متادیتا 3ـ اطلاعات مربوطه به مرجع‌دهی هندسی 4ـ نحوه‌ی ذخیره‌سازی و فشرده‌سازی داده مدل ارتفاعی رقومی زمین نام‌های مختلف مدل ارتفاعی رقومی اطلاعات قابل استخراج از مدل ارتفاعی رقومی ساختار مدل ارتفاعی رقومی خصوصیات مدل مورد استفاده دو روش مورد استفاده برای نمایش سطوح به 1ـ شبکه منظم ماتریسی 2ـ شبکه نامنظم مثلثی جمع‌آوری داده نقشه‌های رقومی موجود نقشه‌برداری زمینی پردازش زوج تصاویر ماهواره‌ای پردازش زوج تصاویر هوایی نقشه‌های کاغذی موجود عوامل مختلف مؤثر بر دقت رقومی‌سازی موارد قابل توجه در رقومی نمودن نقشه‌ها واسطه‌یابی ویرایش کنترل کیفیت اشتباه در مدل ارتفاعی رقومی دقت ارتفاعی فرمول خطای مربعی میانگین نقاط چک قابل قبول به ترتیب اولویت 1ـ مشخصات فایل‌های مدل ارتفاعی 2ـ سیستم مختصات و سیستم تصویر 1ـ واحد اندازه‌گیری 2ـ بیضوی مقایسه 3ـ سطح مبنای ارتفاعی 4ـ سیستم تصویر مشخصات سیستم UTM 3ـ فرمت فرمت رستری فرمت متنی نقشه‌های تصویری مشخصه‌های المان‌های تصویری انواع نقشه‌های تصویری تصاویر قائم تصاویر غیرقائم تصاویر مختصات‌دار تفاوت اصلی بین تصویر قائم و تصویر تصاویر بدون مختصات نقشه‌های تصویری قائم موزاییک‌های تصویری کنترل شده داده‌های ورودی در تهیه نقشه‌های تصویری 1ـ عکس‌های هوایی رقومی (اسکن) شده دو نکته جهت تعیین اندازه‌ی پیکسل تصویر 2ـ تصاویر هوایی و ماهواره‌ای 3ـ مدل ارتفاعی رقومی زمین 4ـ نقاط کنترل انواع نقاط کنترل قابل استفاده در 5ـ پارامترهای سنجنده مشخصات فنی اطلاعات جانبی مورد نیاز 6 ـ اطلاعات‌برداری و نقشه‌های موجود مشخصات نقشه‌های تصویری تهیه شده مشخصات فنی 1ـ مقیاس 2ـ فرمت 3ـ قطع‌بندی 4ـ سیستم مختصات و سیستم تصویر مشخصات کیفی مراحل اجرایی متادیتا (فراداده) تعریف متادیتا کاربرد و اهداف متادیتا مجموعه داده‌ها فصل هشتم: کاداستر شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری:  تاریخچه ثبت زمین تعریف زمین بنا به تعریف کارشناسان وظایف نقشه‌برداران از نظر فدراسیون محدوده قطعه زمین لزوم مدیریت بر روی زمین سیستم اطلاعات زمینی تاریخچه کاداستر لغت کاداستر تعریف کاداستر سیستم یا نظام خصوصیات سیستم اجزای سیستم دسته‌بندی سیستم‌ها از دیدگاه‌های متفاوت بخش‌های مختلف کار در یک نظام کاداستر انواع کاداستر کاداستر ملکی کاداستر ملکی شهری کاداستر ملکی زراعی کاداستر مالی کاداستر آبی کاداستر سیاسی مراحل شکل‌گیری مرز کاداستر جغرافیایی کاداستر جامع کاداستر در لحظه اجزای کاداستر روش‌های کاداستر مشکلات ناشی از کاداستر تحریری 2ـ کاداستر خطی 3ـ کاداستر رقومی ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک سه مورد پیش‌بینی شده مورد استفاده این نقشه‌ها اعتراضات ملکی از نظر قانون تفاوت افراز و تفکیک روش اجرایی تفکیک روش اجرایی افراز ثبت و اصلاحات زمین مزایای ثبت قطعات زمین انواع سیستم‌های ثبتی توصیفات قطعه زمین انواع شناسه‌های قطعه زمین نقش کاداستر جامع در برنامه‌ریزی‌های عمرانی لایه‌های اطلاعاتی در کاداستر جامع حدود و وضعیت اراضی اجزای کاداستر جامع اجزای کاداستر جامع جایگاه کاداستر در سامانه‌های اطلاعات رایانه‌ای تفاوت‌های GIS و LIS سامانه‌های اطلاعات رایانه‌ای سامانه‌های اطلاعات مکانی تعریف برای سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی سامانه‌های اطلاعات مکانی دو تعریف برای سامانه‌های اطلاعات زمینی شمای پیرامون سیستم اطلاعات کاداستر از ضروریات توسعه مسائل جهانی مدیریت اراضی و کاداستر مزایای کاداستر برای یک فرد یا شهروند فایده‌های سامانه‌های کاداستر برای افراد مزایای کاداستر برای دولت یا جامعه نقشه‌های کاداستر طبقه‌بندی نقشه‌های کاداستر از نظر تراکم نقشه‌برداری کاداستر روش مترکشی مزایای روش مترکشی معایب روش مترکشی روش نقشه‌برداری مستقیم زمینی مزایای روش نقشه‌برداری مستقیم زمینی معایب روش نقشه‌برداری مستقیم زمینی مراحل کلی کار در روش نقشه‌برداری روش فتوگرامتری مزایای روش فتوگرامتری معایب رورش فتوگرامتری مراحل کلی کار در روش فتوگرامتری مشخصات یک سیستم کاداستر و فصل نهم شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری : سنجش از دور (RS)  سنجش از دور تاریخچه پرتاب اولین ماهواره به فضا پرتاب اولین ماهواره منابع زمینی به فضا تعریف سنجش از دور مزایای سنجش از دور سنجش از دور و کاربردهای آن خصوصیات مهم سنجنده‌ها 1ـ میدان دید 2ـ قدرت تفکیک الف) قدرت تفکیک مکانی ب) قدرت تفکیک طیفی ج) قدرت تفکیک رادیومتریکی د) قدرت تفکیک زمانی سنجنده‌ها سنجنده‌ها از دیدگاه منبع انرژی به الف) سنجنده‌های غیرفعال ب) سنجنده‌های فعال روند تکاملی سنجنده‌ها سنجنده سیستم‌های راداری انواع سنجنده‌ها از لحاظ نوع داده 1) سنجنده‌ها براساس فیلم 2) سنجنده‌های رقومی انواع سنجنده‌ها از لحاظ نوع و هندسه 1) سنجنده‌های سطحی 2) سنجنده‌های خطی 3) سنجنده‌های نقطه‌ای 4) سنجنده‌های راداری مزایای سیستم‌های جاروبگر خطی معایب سیستم‌های جاروبگر خطی انواع سنجنده‌های از نظر طیفی سکوها (Platforms) انواع سکوها سنجش از دور 1) هوایی (Airbone RS) 2) فضایی (Space RS) انواع مدارها 1) مدارهای زمین مرجع (Geo – Stationary) 2) مدارهای زمین آهنگ (GeoSynchronous) 3) مدارهای خورشید آهنگ ماهواره‌ NOAA سنجنده‌های NOAA کاربردهای این سنجنده عبارتند از ماهواره NTMBUS ماهواره LANDSAT ماهواره SPOT کاربردهای SPOT ماهواره‌های راداری ماهواره ERS-1 تصحیح خطا بر روی تصاویر ماهواره‌ای خطاهای دستگاهی خطاهای هندسی می‌توانند مربوط به تصحیح خطاهای هندسی 1ـ روش‌های جزء به جزء 2ـ روش کلی (Global) تفسیر سنتی چرا ما از روش سنتی به روش رقومی می‌رویم ضمیمه «الف» تعریف دقت نقشه‌ها دقت مسطحاتی نقشه‌ها دقت ارتفاعی نقشه‌ها ضمیمه «ب» طراحی و شناسایی برای مثلث‌بندی 1ـ 1ـ طراحی و شناسایی 1ـ4ـ ژئودزی و اندازه‌گیری‌های مسطحاتی 1ـ 5ـ شبکه‌های تکمیلی 1ـ 6ـ برداشت‌ها 1ـ 6ـ 1ـ برداشت عوارض مسطحاتی 1ـ 6ـ 2ـ برداشت توام عوارض مسطحاتی 2ـ 1ـ عکسبرداری هوایی 2ـ 2ـ تهیه اندکس عکسی 2ـ 3ـ نقاط کنترل عکسی 2ـ3ـ1ـ1ـ طراحی برای تبدیل بدون 2ـ3ـ1ـ2ـ طراحی برای مثلث‌بندی هوایی به 2ـ 3ـ 1ـ 3ـ طراحی برای مثلث‌بندی 2ـ 5ـ مثلث‌بندی هوایی 2ـ 7ـ تهیه برای تبدیل 2ـ 8ـ تبدیل نقشه‌های خطی در مقیاس‌های

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس عماد قلعه نوییمهندس محمد میرزاعلی
نوبت چاپ نهم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 344
شابک 9786001681479