کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP نوشته مهندس حسین بابا مهندس سیداحمد میرشریفی از نوآور

کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP توسط مهندس حسین بابا مهندس سیداحمد میرشریفی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب تقویت سازه‌های بتن مسلح با FRP: مقدمه مترجمین فهرست نمادگذاری کتاب فصل اول / کامپوزیتهای FRP در تقویت سازه‌های بتنی مسلح :  1- مقدمه 2- روشهای تشکیل کامپوزیتهای FRP 3- خواص مکانیکی کامپوزیتهای FRP 4- رزینها 5- مقایسه عملکردی کامپوزیت‌های FRP درتقویت سازه‌ها 6- ضرائب جزئی ایمنی 7- سخن پایانی Reference فصل دوم / مقاومت چسبندگی اتصالات FRP به بتن :  1- مقدمه 2- روشهای آزمایشی، رفتار و مود خرابی 3- مدلهای مقاومت چسبندگی 3-1 مدلهای تجربی 3-2 مدل مبتنی بر مکانیک شکست 3-3 پیشنهادات طراحی 3-4 عملکرد مدلهای مقاومت چسبندگی 4- مدل چن و تنگ 5- توصیه‌های طراحی 6- نتیجه‌گیری Reference فصل سوم / تقویت خمشی تیرها :  1- مقدمه 2- روشهای تقویت 2-1 روش عمومی 2-2 ورق‌های فاقد پیش تنیدگی در وجه تحتانی تیرها 2-3 مهار انتهایی در ورقهای فاقد پیش تنیدگی در وجه تحتانی تیر بتنی مسلح 2-4 ورقهای پیش تنیده تحتانی 2-5 سخن پایانی 3- رفتار و مودهای خرابی 3-1 طبقه‌بندی مودهای خرابی 3-2 خرابی خمشی 3-3 خرابی برشی 3-4 خرابی به دلیل جدایش در قسمت انتهایی ورق FRP 3-4-1 جدایی پوشش بتنی 3-4-2 جدایش بین لایه‌ای انتهای ورق FRP 3-5 جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترک در قسمت میانی ورق 3-5-1 جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترک خمشی در قسمت میانی 3-5-2 جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترک برشی _ خمشی در قسمت میانی 3-6 مودهای خرابی جدایشی دیگر 3-7 جنبه‌های دیگری از جدایش 3-7-1 آماده‌سازی سطح بتن 3-7-2 لایه پیوندساز (چسب) 3-7-3 آماده‌سازی سطح FRP 3-8 مهارهای انتهایی به صورت نوارهای U شکل 4- تقویت خمشی :  4-1 کلیات 4-2 معادلات طراحی 4-3 اثر پیش بارگذاری 5- تنش‌های بین لایه‌ای 5-1 کلیات 5-2 روش‌ها یا راه حلهای تحلیلی تقریبی 5-3 نتایج روش اجزاء محدود 5-4 روش‌های تحلیلی مرتبه بالاتر 5-5 ملاحظات 6- مدلهای مقاومتی جدایش انتهائی ورق 6-1 کلیات 6-2 مروری بر مدل‌های مقاومتی جدایش 6-2-1 مدلهای مبتنی بر ظرفیت برشی 6-2-2 مدل‌های دندانه‌ای بتن 6-2-3 مدلهای مبتنی بر تنش بین لایه ای 6-2-4 محدودیتهای مدل 6-3 داده‌های تجربی 6-3-1 معیار انتخابی در پایگاه داده‌های اسمیت و تنگ 6-3-2 فرضیات مربوط به خصوصیات هندسی و مشخصات مصالح 6-4 عملکرد مدل‌های مقاومتی جدایش 6-4-1 جدائی پوشش بتن: مدل برتر 6-4-2 جدائی پوشش بتن: مدل‌های ضعیف تر 6-4-3 نتایج همه آزمایشات 6-4-4 مقایسه نموداری مدلهای مقاومتی جدایش 6-4-5 سایر ملاحظات در مورد مدل‌های مقاومتی جدایش 6-5 مدل اسمیت وتنگ 6-5-1 مدل اهلر 6-5-2 مدل اسمیت و تنگ 6-5-3 مزایای مدل اسمیت و تنگ 7- مدل مقاومتی جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترک میانی 7-1 کلیات 7-2 جدایش به دلیل ترک خمشی میانی 7-3 جدایش بین لایه‌ای به دلیل ترک خمشی – برشی میانی 8- توصیه‌های طراحی 8-1 مقاطع بحرانی و مهار انتهائی ورق 8-2 کنترل مقاومت 8-3 ضرایب جزئی ایمنی 8-4 نحوه کاربرد روند طراحی تیرهای ساده برای تیر‌های نامعین 9- نتیجه‌گیری 10- پیوست (الف) 11- پیوست (ب) 11-1 مدل‌های مبتنی بر ظرفیت برشی 11-1-1 مدل اهلر 11-1-2 مدل جانسز 11-1-3 مدل احمد و ون جمرت 11-2 مدل‌های دندانه‌ای بتن 11-2-1 مدل رئوف و ژنگ 11-2-2 مدل ونگ و لینگ 11-2-3 مدل رئوف و حسانن 11-3 مدل‌های مبتنی بر تنش بین لایه‌ای 11-3-1 مدل‌های زیرابا و همکاران 11-3-2 مدل وارسته پور و حاملین 11-3-3 مدل سعادتمنش و مالک 11-3-4 مدل تومیالان و همکاران Reference فصل چهارم / تقویت برشی تیرها : 1- مقدمه 2- روش‌های تقویت 2-1 طرح‌های تقویت 2-2 انتخاب روش تقویت 3- مودهای خرابی 3-1 کلیات 3-2 خرابی برشی با گسیختگی FRP 3-3 خرابی برشی بدون گسیختگی FRP 3-4 خرابی برشی ناشی از جدایش FRP 3-5 خرابی‌های موضعی در اطراف مهارهای مکانیکی 4- تحقیقات موجود در زمینه مدل‌های مقاومت برشی 5- مدل مقاومت برشی چن و تنگ 5-1 کلیات 5-2 خرابی برشی کنترل شونده با گسیختگی FRP 5-3 خرابی برشی کنترل شونده با جدایش FRP 6- توصیه‌های طراحی 6-1 معادلات کلی 6-2 خرابی برشی کنترل شونده با گسیختگی FRP 6-3 خرابی برشی کنترل شونده با جدایش FRP 6-4 فاصله مورد نیاز برای نوارهای FRP 6-5 طرح تقویت برای تیرهای نامعین 7- مقایسه مدل پیشنهادی با مشاهدات تجربی 8- نتیجه‌گیری Reference فصل پنجم / تقویت خمشی دال‌ها :  1- مقدمه 2- روش‌های تقویت 2-1 کلیات 2-2 دال‌های یکطرفه یا دوطرفه با تکیه‌گاه ساده 2-3 دال‌های طره‌ای 3- رفتار و مودهای خرابی 3-1 دال‌های طره‌ای و دال‌های یکطرفه 3-2 دال‌های دوطرفه 4- توصیه‌های طراحی برای دال‌های یکطرفه 5- توصیه‌های طراحی برای دال‌های دو طرفه 5-1 مقاومت خمشی با روش ضریب لنگر 5-2 تعیین مقاومت خمشی با تحلیل خطوط تسلیم 5-3 مقاومت‌های جدایشی 5-4 مهار کردن نوارها یا صفحات FRP 6- نتیجه‌گیری Reference فصل ششم / تقویت ستون‌ها تحت بار محوری و بار خارج از محور :  1- مقدمه 2- روش‌های تقویت 2-1 کلیات 2-2 دور پیچ کردن 2-3 دورپیچ کردن با رشته‌های الیاف یکپاچه 2-4 روکش کردن با ورق‌های پیش ساخته 2-5 مقایسه روش‌های تقویت 2-6 جنبه‌‌های ساختمانی 2-7 اصلاح شکل مقطع 3- مودهای خرابی و نحوه رفتار ستون‌های محصور شده با ورق‌های FRP 3-1 ستون‌های بتنی با مقطع دایره 3-2 ستون‌های بتنی با مقطع مستطیلی 3-3 ستون‌های بتنی با مقطع بیضی 4- مقاومت فشاری ستون‌های محصور شده با FRP 4-1 کلیات 4-2 مروری بر مدل‌های مقاومتی 4-3 داده‌های تجربی 4-4 بررسی روند داده‌های آزمایشی 4-5 عملکرد مدل‌های مقاومتی موجود 4-6 مدل لم و تنگ 5- رفتار تنش-کرنش بتن‌های محصور شده باFRP 5-1 کلیات 5-2 مرور مدل‌های تنش- کرنش 5-3 داده‌های تجربی 5-4 بررسی روند داده‌های تجربی 5-4-1 کرنش محوری نهائی 5-4-2 نقطه برخورد قسمت خطی دوم منحنی تنش-کرنش با محور تنش 5-4-3 کرنش حلقویFRP در زمان گسیختگی 5-5 عملکرد مدل‌های تنش- کرنش موجود 5-5-1 کرنش محوری نهائی 5-5-2 منحنی‌های تنش- کرنش 5-6 مدل تنش-کرنش لم و تنگ 5-6-1 بهترین برازش مدل تنش-کرنش 5-6-2 مدل تنش-کرنش جهت استفاده در مقاصد طراحی 6- ستون‌های بتنی مستطیلی محصور شده با FRP 6-1 کلیات 6-2 مدل‌های موجود 6-2-1 معادلات کلی 6-2-2 ضریب شکل 6-2-3 قطر ستون دایروی معادل 6-3 داده‌های تجربی 6-4 مدل لم و تنگ 7- ستون‌های بیضوی محصور شده با FRP 8- توصیه‌های طراحی برای ستون‌های تحت بار محور 8-1 کلیاتی در مورد مقاومت محوری بتن‌های محصور شده با FRP 8-2 مقاومت نهائی ستون‌های بتن مسلح محصورشده با FRP تحت بار‌های محوری 9- توصیه‌های طراحی برای ستون‌های تحت بار خروج از محور 9-1 کلیات 9-2 مطالعات موجود روی ستون‌های بتنی مسلح محصور شده با FRP تحت بار خروج از محور 9-3 مقاومت نهائی ستون‌های بتنی مسلح محصور شده با FRP تحت بارهای خروج از محور 9-4 تحلیل لنگر -انحنای ستون‌های بتن مسلح محصور شده با FRP 9-5 منحنی‌های اندرکنش نمونه 10- نتیجه‌گیری Reference فصل هفتم / بهسازی لرزه‌ای ستون‌ها :  1- مقدمه 2- مودهای معمول خرابی ستون‌های بتن مسلح تحت اثر بار‌های لرزه‌ای 2-1 کلیات 2-2 خرابی برشی 2-3 خرابی ناشی از ایجاد مفصل پلاستیک خمشی 2-4 خرابی در محل وصله پوششی آرماتورها 2-5 خرابی برشی-خمشی ستون‌ها در محل قطع آرماتورهای طولی 2-6 خرابی شالوده 3- روش‌های بهسازی 3-1 روکش‌های FRP با الیاف افقی 3-2 ایجاد قید طولی با FRP 4- شکل‌پذیری خمشی ستون‌های بهسازی شده 4-1 ضرایب شکل‌پذیری 4-2 شکل‌پذیری ستون‌های بتنی مسلح بهسازی شده 5- حالت یا وضعیت نهائی ستون‌های بهسازی شده 5-1 کلیات 5-2 خرابی برشی 5-3 خرابی ناشی از ایجاد مفصل پلاستیک خمشی 5-4 خرابی در محل وصله پوششی 5-5 خرابی خمشی ستون‌های تقویت شده با FRP طولی 6- توصیه‌های طراحی 6-1 کلیات 6-2 مقاومت برشی 6-3 محصور نمودن مفصل پلاستیک خمشی 6-4 ایجاد محدودیت در محل وصله پوششی 6-5 جزئیات طراحی 7- نتیجه‌گیری Reference واژه‌نامه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس حسین بابامهندس سیداحمد میرشریفی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 288
شابک 9786001681745