کتاب روسازی راه (Pavement Engineering) نوشته دکتر محمودرضا کی منش مهندس فاضل فصیحی از نوآور

کتاب روسازی راه (Pavement Engineering) توسط دکتر محمودرضا کی منش مهندس فاضل فصیحی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب روسازی راه کتاب روسازی راه : فصل اول: تعریف روسازی : 1-1- مقدمه 1-2- تاریخچه روسازی 1-3- نقش روسازی‌‏ها 1-4- انواع روسازی‌‏ها 1-4-1- روسازی انعطاف‌‏پذیر (آسفالتی) 1-4-2- روسازی‌‏های نیمه سخت 1-4-3- روسازی سخت (بتنی یا بتن سیمانی) 1-4-4- روسازی مختلط 1-5- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌‏ها 1-5-1- خاک بستر روسازی 1-5-2- خصوصیات لایه‌‏های روسازی 1-5-3- شرایط جوی 1-5-4- شرایط هندسی 1-5-5- ترافیک عبوری 1-5-6- عمر طرح 1-5-7- هزینه طرح فصل دوم: مصالح روسازی : 2-1- مقدمه 2-2- مشخصات انواع لایه‌‏های روسازی 2-2-1- خاک بستر 2-2-1-1- دانه‌‏بندی خاک بستر 2-2-1-2- خاصیت خمیری خاک 2-2-1-3- تعیین نوع خاک بستر 2-2-1-3-1- روش اشتو 2-2-1-3-2- روش متحد یا یونیفاید 2-2-1-3-3- روش BCEOM 2-2-1-4- مقاومت خاک بستر روسازی راه 2-2-1-4-1- نمونه‌‏گیری برای تعیین ضریب برجهندگی یا CBR آزمایشگاهی 2-2-1-5- عوامل مؤثر بر میزان حداکثر تراکم 2-2-1-5-1- میزان رطوبت بهینه 2-2-1-5-2- انرژی تراکم 2-2-2- زیراساس 2-2-2-1- انواع زیراساس 2-2-3- اساس 2-2-3-1- انواع اساس 2-3- مصالح تثبیت شده 2-3-1- تثبیت خاک و مصالح دانه‌‏ای با آهک 2-3-2- تثبیت خاک و مصالح شنی با سیمان پرتلند 2-3-3- تثبیت خاک و مصالح شنی با قیر 2-3-4- تثبیت خاک‌‏ها با ترکیبی از مواد تثبیت‌‏کننده 2-4- قیر 2-4-1- منابع تهیه قیر 2-4-1-1- قیرهای طبیعی 2-4-1-1-1- قیر سنگ‌‏ها 2-4-1-1-2- قیرهای دریاچه‌‏ای 2-4-1-2- قیرهای نفتی 2-4-2- ساختمان شیمیایی قیر 2-4-3- انواع قیر مصرفی در روسازی 2-4-3-1- قیرهای خالص 2-4-3-2- قیرهای دمیده 2-4-3-3- قیرهای محلول 2-4-3-4- قیرابه‏ها (امولسیون قیر) 2-4-4- انتخاب نوع قیر 2-4-5- افزودنی‏های قیر 2-4-6- آزمایشات قیر 2-4-6-1- آزمایش‌‏های قیر خالص 2-4-6-1-1- آزمایش درجه نفوذ 2-4-6-1-2- آزمایش کندروانی 2-4-6-1-3- آزمایش درجه اشتعال 2-4-6-1-4- افت وزنی قیر در اثر حرارت (لعاب نازک) 2-4-6-1-5- قابلیت شکل‌‏پذیری (خاصیت انگمی) قیر 2-4-6-1-6- درجه خلوص قیر 2-4-6-1-7- وزن مخصوص قیر 2-4-6-1-8- درجه نرمی قیر 2-4-6-2- آزمایش‌‏های قیر محلول 2-4-6-2-1- کندروانی قیر 2-4-6-2-2- درجه اشتعال قیر 2-4-6-2-3- درجه تقطیر 2-4-6-2-4- تعیین درصد قیر با درجه نفوذ 100 2-4-6-2-5- پیاله شناور 2-4-6-2-6- تعیین درصد آب 2-4-6-3- آزمایشهای امولسیون قیر 2-4-6-3-1- کندروانی قیر 2-4-6-3-2- نشست قیر 2-4-6-3-3- دانه‌‏بندی قیر 2-5- آسفالت 2-5-1- بتن آسفالتی گرم 2-5-2- آسفالت محافظتی 2-5-3- آسفالت سرد فصل سوم: تأثیر عوامل جوی در طرح روسازی‏ها : 3-1- مقدمه 3-2- یخبندان 3-2-1- خاک حساس در برابر یخبندان 3-2-2- عمق یخبندان 3-2-2-1- تعیین شاخص برودت (FI) 3-2-2-2- ضریب حرارت حجمی (c) 3-2-2-3- ضریب تصحیح (λ) 3-2-2-4- تعیین ضریب هدایت حرارتی (K) 3-2-2-5- تعیین گرمای نهان ذوب (L) 3-2-3- کاربرد لایه‌‏های جداگر و قطع‌‏کننده‌‏های موئینگی 3-3- آب در روسازی 3-3-1- بارندگی 3-3-2- رطوبت خاک بستر فصل چهارم: بارگذاری : 4-1- مقدمه 4-2- بارگذاری روسازی‌‏ها 4-2-1- ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ 4-2-2- ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻧﻮع ﻣﺤﻮر و وزن آﻧﻬﺎ 4-2-3- رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ 4-2-4- ﻣﺤﻮر ﻫﻢ ارز 4-2-5- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺤﻮر ﻫﻢ ارز ﻋﺒﻮری در دوره ﻃﺮح 4-2-5-1- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ 4-2-5-2- ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺧﻂ ﻃﺮح 4-2-5-3- ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺎﻧﻪ‏ﻫﺎی راه 4-3- مدل‏های رفتاری مصالح 4-3-1- مصالح الاستیک (خطی) 4-3-2- مصالح غیر خطی 4-3-3- مصالح ویسکوز 4-3-4- مصالح غیرخطی (پلاستیک) 4-4- توزیع تنش و کرنش در روسازی‌‏ها 4-4-1- تحلیل روسازی‌‏های انعطاف‌‏پذیر 4-4-1-1- تئوری سیستم‏های چند لایهای 4-4-1-1-1- سیستم یک لایه‌‏ای 4-4-1-1-2- سیستم دولایه‌‏ای 4-4-1-1-3- سیستم سه لایه‌‏ای 4-4-2- تحلیل روسازی‌‏های صلب راهها 4-4-2-1- انواع روش‌‏های تحلیل روسازی‌‏های صلب 4-4-2-2- مدول عکس‌‏العمل خاک بستر 4-4-2-3- سختی دال‌‏های بتنی 4-4-2-4- تنش در روسازی‌‏های بتنی غیر مسلح 4-4-2-4-1- تنش تابیدگی 4-4-2-4-3- تنش‌‏های ناشی از اصطکاک 4-4-2-5- تنش‌‏ها در روسازی‌‏های مسلح 4-4-2-5-1- آرماتورهای حرارتی 4-4-2-5-2- تنش در میلگرد اتصال 4-4-2-5-3- عملکرد گروهی میلگرد اتصال 4-4-2-5-4- انتقال بار در محل درزها 4-4-2-5-5- مقدار تنش مجاز تکیهگاهی 4-4-2-5-6- میلگردهای دوخت (داول بارها) 4-4-2-6- تنش‌‏های ناشی از بارگذاری 4-4-2-7- تنش‌‏های ترکیبی فصل پنجم: روش‌‏های متداول طرح روسازی شنی و آسفالتی : 5-1- مقدمه 5-2- روش تجربی اشتو 5-2-1- روش طرح 5-2-2- عوامل مؤثر در طراحی 5-2-2-1- عمر روسازی 5-2-2-2- ترافیک 5-2-2-3- سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار 5-2-2-4- عوامل جوی و آب و هوایی 5-2-2-4-1- تاثیر رطوبت 5-2-2-4-2-تاثیر یخبندان 5-2-2-5- نشانه خدمت‌دهی و عملکرد روسازی 5-2-2-6- مشخصات فنی مصالح 5-2-2-6-1- خاک بستر 5-2-2-6-2- مصالح زیر اساس 5-2-2-6-3- مصالح اساس شکسته 5-2-2-6-4- مصالح اساس قیری 5-2-2-6-5-بتن آسفالتی آستر و رویه 5-2-2-7- عدد سازه‌‏ای روسازی 5-2-2-8- ضرایب زهکشی لایه‏های روسازی 5-2-3- محاسبه ضخامت لایه‌‏های روسازی 5-2-3-1- طرح اقتصادی 5-2-3-2- مراحل گام به گام طراحی روسازی راه به روش اشتو 5-3- روش انستیتو آسفالت 5-3-1- تبدیل ترافیک عبوری به محور هم ارز 5-3-2- ارزیابی مصالح 5-3-3- تراکم بستر روسازی 5-3-4- محاسبه ضخامت روسازی فصل ششم: روسازی‌‏های بتنی راه : 6-1- مقدمه 6-2- تاریخچه روسازی‌‏های صلب 6-3- انواع روسازی‌‏های بتنی 6-3-1- روسازی غیر مسلح درزدار (JPCP) 6-3-2- روسازی بتنی مسلح درزدار (JRCP) 6-3-3- روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) 6-3-4- روسازی بتنی پیش تنیده (PCP) 6-4- لایه‌‏ها در روسازی صلب 6-4-1- ﻻﯾﻪ اﺳﺎس 6-4-1-1- دلایل استفاده از لایه اساس در روسازی بتنی 6-4-1-1-1- ﮐﻨﺘﺮل پمپینگ 6-4-1-1-2-ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺦ‌‏زدﮔﯽ 6-4-1-1-3-ﺑﻬﺒﻮد زﻫﮑﺸﯽ 6-4-1-1-4-ﮐﻨﺘﺮل اﻧﻘﺒﺎض و ﺗﻮرم 6-4-1-1-5- ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ 6-5- انواع درزها در روسازی 6-5-1- درز انقباض 6-5-2- درز انبساط 6-5-3- درز اجرایی 6-5-4- درزهای مفصلی و تاشو 6-6- مقایسه روسازی صلب و انعطاف‌‏پذیر 6-7- کاربرد روسازی‏های بتنی 6-8- انتخاب نوع روسازی بتنی (مسلح و یا غیر مسلح) 6-9- طراحی ضخامت روسازی بتنی 6-9-1- پارامترهای طراحی 6-9-1-1- دوره طرح 6-9-1-2-ترافیک 6-9-1-2-1- ضریب رشد ترافیک 6-9-1-2-2- ضریب توزیع خط 6-9-1-3- مدول گسیختگی بتن 6-9-1-4- مقاومت باربری بستر و زیراساس 6-9-1-5- ضرایب ایمنی بار 6-9-2- طراحی بر مبنای روش آشتو 6-9-2-1- مدول عکس‌‏العمل بستر 6-9-2-2- خرابی نسبی 6-9-2-3- معادلات طراحی 6-9-2-3-1- بدون زیراساس 6-9-2-3-2- با زیراساس 6-9-2-3-3- با زیراساس صلب (پی صلب) در عمق کم فصل هفتم: بررسی و ارزیابی خرابی روسازی راه‌‏ها : بررسی و ارزیابی خرابی روسازی راه‌‏ها 7-1- مقدمه 7-2- انواع خرابی‌‏های روسازی 7-2-1- برآمدگی و فرو رفتگی 7-2-2- پایین افتادگی شانه (نسبت به سواره رو) 7-2-3- ترک خوردگی انعکاسی درز (ناشی از دال‌‏های طولی و عرضی بتن سیمانی) 7-2-4- ترک خوردگی پوست سوسماری 7-2-5- ترک خوردگی موزاییکی (بلوکی) 7-2-6- ترک خوردگی طولی و عرضی (به‌‏جز ترک‌‏های منعکس شده از درز دال‌های بتن سیمانی) 7-2-7- ترک خوردگی لبه 7-2-8- ترک خوردگی لغزشی (هلالی) 7-2-9- نشست موضعی 7-2-10- تورم 7-2-11- چاله 7-2-12- شیار یا گودافتادگی در مسیر عبور چرخ‏ها 7-2-13- صیقلی شدن دانه‌‏ها 7-2-14- کنار رفتگی (فتیله شدن) 7-2-15- قیرزدگی (رو زدن قیر) 7-2-16- موج ز 7-2-17- وصله و کنده کاری 7-2-18- شن زدگی 7-2-19- پمپاژ یا رو زدن آب 7-2-20- لکه گیری فصل هشتم: نگهداری روسازی‏های شنی و آسفالتی و روش‏های مرمت و تقویت آنها : 8-1- مقدمه 8-2- روش‏های ترمیم و نگهداری روسازی آسفالتی 8-2-1- ترمیم و نگهداری موضعی 8-2-1-1- وصله کاری موضعی 8-2-1-2- پر کردن (آب‌‏بندی) ترک‏ها 8-2-2- ترمیم و نگهداری فراگیر 8-2-2-1- اندود آب‌بندی بدون مصالح سنگی 8-2-2-2- جوانسازها 8-2-2-3- اندود آببندی با اسلاری (دوغاب آببندی) 8-2-2-4- روکاری با مصالح سنگی (آسفالت سطحی) 8-2-3- ترمیم و نگهداری اساسی 8-2-3-1- آسیاب سرد 8-2-3-2- بازیافت سرد 8-2-3-3- بازیافت گرم 8-2-3-4- روکش بتن آسفالتی 8-2-3-5- روکش بتن سیمانی 8-2-3-6- بازسازی روسازی 8-3- اساس انتخاب گزینه کاملاً مطلوب فصل نهم: روش‌‏های متداول طرح روکش : 9-1- مقدمه 9-2- انواع روکش‌‏ها 9-3- روش‌‏های طراحی روکش 9-3-1- طرح روکش آسفالتی بر رویه‌‏های آسفالتی 9-3-1-1- جمع آوری اطلاعات روسازی موجود 9-3-1-2- مطالعات ترافیک 9-3-1-3- بررسی وضعیت ظاهری روسازی موجود 9-3-1-4- تقسیم‌‏بندی پروژه 9-3-1-5- عدد سازه‏ای مؤثر روسازی (SNeff) 9-3-1-5-1- روش غیرمخرب با استفاده از نتایج حاصل از افت و خیزسنج ضربه‏ای (FWD) 9-3-1-5-2- روش ارزیابی لایه‏های روسازی موجود 9-3-1-6- تعیین عدد سازه‏ای کل روسازی (SNF) 9-3-1-7- تعیین ضخامت روکش (SNOL) 9-3-2- طرح روکش آسفالتی بر روسازی بتنی فصل دهم: تأثیر عوامل اقتصادی در طرح روسازی‏ها : 10-1- مقدمه 10-2- جایگاه تحلیل اقتصادی 10-3- منافع استفاده از تحلیل اقتصادی 10-4- مبانی اقتصادی 10-4-1- حساب سود و هزینه در طول چرخه عمر مفید پروژه 10-4-1-1- نرخ تورم 10-4-1-2- زمان انطباق با تورم 10-4-1-3- نرخ تنزیل 10-5- انواع روش‌‏های آنالیز اقتصادی 10-5-1- روش هزینه معادل یکنواخت سالیانه 10-5-2- روش ارزش کنونی 10-5-3- روش نرخ برگشتی 10-5-4- روش نسبت سود به هزینه 10-5-5- روش سودمندی هزینه 10-6- تحلیل هزینه چرخه عمر 10-6-1- ارزش خالص کنونی 10-6-2- دوره تحلیل 10-6-3- ارزش باقیمانده فصل یازدهم: اجرای عملیات روسازی راه : 11-1- مقدمه 11-2- تعاریف 11-3- آماده‌‏سازی بستر روسازی راه 11-3-1- خاکریزی‏ها 11-3-2- خاکبرداری‌‏ها 11-3-3- راه‏های موجود 11-3-4- تراکم‌‏پذیری خاک بستر 11-3-5- کنترل سطح بستر روسازی راه 11-4- اجرای زیر اساس 11-4-1- اجرای زیراساس با شن و ماسه طبیعی و یا سنگ شکسته 11-4-2- کوبیدن قشر زیراساس 11-4-3- کنترل سطح تمام شده 11-5- اجرای اساس 11-5-1- شن و ماسه شکسته و یا سنگ کوهی شکسته 11-5-2- اساس ماکادامی 11-5-3- کنترل سطح تمام شده 11-5-4- محافظت از لایه اساس 11-6- اجرای رویه 11-6-1- رویه‌‏های آسفالتی 11-6-1-1- اندودهای نفوذی و سطحی 11-6-1-1-1- ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی ﭘﺨﺶ 11-6-1-1-2-ﻣﯿﺰان ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ 11-6-1-1-3- ﻣﺤﺪودﯾﺖ‏ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ 11-6-1-1-4- آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه 11-6-1-1-5- ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ 11-6-1-1-6- ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ 11-6-1-2- اﺟﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ‏ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ 11-6-1-2-1- آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه 11-6-1-2-2-راه‏ﻫﺎی ﺷﻨﯽ 11-6-1-2-3- راه‏ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ 11-6-1-2-4- ﻗﯿﺮﭘﺎﺷﯽ 11-6-1-2-5-ﭘﺨﺶ و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ‏ﻫﺎ 11-6-1-2-6- ﻣﺤﺪودﯾﺖ‏ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ 11-6-1-2-7-ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ 11-6-1-3- آسفالت گرم 11-6-1-3-1- ﮐﻮﺑﯿﺪن آﺳﻔﺎﻟﺖ 11-6-1-3-2- ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ رﻗﻮم و ﺳﻄﺢ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه 11-7- تراکم لایه‌‏ها 11-7-1- عوامل مؤثر بر تعیین درصد تراکم 11-7-2- انواع ماشین‌‏آلات تراکم 11-7-2-1- غلتک‌‏های چرخ فولادی 11-7-2-2- غلتک‌‏های چرخ لاستیکی 11-7-2-3- غلتک‌‏های پاچه بزی 11-7-2-4- غلتک‌‏های لرزنده 11-7-2-5- تخماق‌‏های دستی 11-8- ژئوسنتتیک در راهسازی فصل دوازدهم: روسازی فرودگاه : 12-1- مقدمه 12-2- بخش‌‏های مختلف فرودگاه 12-2-1- باند 12-2-1-1- باندهای خزش 12-2-1-2- طرح و شکل باندهای پرواز 12-2-2- تاکسی‌‏وی 12-3- انواع روسازی‌‏ها 12-4- لایه‌‏های روسازی 12-5- تغییرات ضخامت روسازی در نواحی مختلف فرودگاه 12-6- شناسایی خاک 12-7- پارامترهای مؤثر در طراحی 12-7-1- مشخصات هواپیما 12-7-2- وضعیت حجم ترافیکی 12-7-3- تعیین هواپیمای مبنای طرح پیوست 1: اصول و روش‏های طرح تثبیت خاک‏ها : پ1-1- طرح تثبیت خاک با آهک پ1-1-1- روش آشتو پ1-1-2- استفاده از آزمایش CBR پ1-1-3- استفاده از آزمایش مقاومت فشاری پ1-1-4- استفاده از روش دامنه خمیری پ1-2- طرح تثبیت خاک با سیمان پ1-3- طرح تثبیت خاک با قیر پ1-4- تثبیت خاکها با ترکیبی از مواد تثبیتکننده پ1-4-1- تثبیت خاکها با خاکستر بادی و آهک پ1-4-2- تثبیت خاک با آهک و سیمان پ1-4-3- تثبیت خاک با آهک و قیرآبه پ1-4-4- تثبیت خاک با سیمان و قیرآبه پیوست 2: ضمائم تحلیل روسازی‏ها : پ2-1- نحوه محاسبه نرخ رشد پ2-2- محاسبه ضرایب تبدیل هم ارزی پ2-3- نمودارهای تحلیل روسازی‌‏های آسفالتی در روش یک لایه پ2-3-1- نمودارهای تحلیل روسازی‌‏های آسفالتی در روش یک لایه پ2-3-2- نمودارهای تحلیل روسازی‏های آسفالتی در روش دو لایه پ2-3-3- نمودارهای تحلیل روسازی‏های آسفالتی در روش سه لایه پ2-4- نمودارهای تحلیل روسازی‏های بتنی پ2-4-1- نمودارهای تنش پیوست 3: ضمائم طراحی روسازی آسفالتی راه‌‏ها : پ3-1- کاهش نشانه خدمت دهی حاصل از تورم خاک‌‏های تورم زا پ3-2- تعیین کاهش نشانه خدمت دهی حاصل از بالا آمدگی ناشی از یخبندان پ3-3- نمودارهای طراحی روسازی آسفالتی به روش انیستیتو آسفالت پیوست 4: ارزیابی خرابی راهها : پ4-1- ناهمواری روسازی پ4-1-1- روش‏های ارزیابی ناهمواری روسازی پ4-1-1-1- شاخص IRI پ4-1-1-2- شاخص ناهمواری نیمه اتومبیل (HRI) پ4-1-1-3- شاخص کیفیت رانندگی (RQI) پ4-2- خرابی‌‏های سطحی روسازی پ4-2-1- روش‌‏های ارزیابی وضعیت خرابی‌‏های سطحی روسازی پ4-2-1-1- روش درجه‌‏بندی (PSR) پ4-2-1-2- شاخص راحتی رانندگی (RCI) پ4-2-1-3- شاخص خدمت‌دهی فعلی پ4-2-1-4- درجۀ وضعیت روسازی (PCR) پ4-2-1-5- شاخص وضعیت روسازی (PCI) پ4-3- ظرفیت باربری سازه‌‏ای روسازی پ4-3-1- روش‌های ارزیابی وضعیت خرابی‌‏های سازه‌‏ای روسازی پ4-3-1-1- شاخص وضعیت سازه‌‏ای (SCI) پ4-3-1-2- شاخص کفایت سازه‌‏ای (SAI) پ4-4- تحلیل مقاومت لغزشی سطح روسازی پ4-4-1- ارزیابی وضعیت مقاومت لغزشی سطح روسازی پ4-4-1-1- ضریب اصطکاک طولی (BFC و SN) پ4-4-1-2- ضریب اصطکاک جانبی (SFC) پ4-4-1-3- ارزش مقاومت لغزندگی (SRV) پیوست 5: خصوصیات کارخانه آسفالت گرم : پ5-1- ﺳﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ پ5-2- ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﮔﺮم پ5-3- زﻣﺎن اﺧﺘﻼط پ5-4- درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺧﺘﻼط پ5-5- ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ پ5-6- ﺣﻤﻞ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ پ5-7- ﭘﺨﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر محمودرضا کی منشمهندس فاضل فصیحی
نوبت چاپ ششم ، ویرایش سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 234
شابک 9786001682391