کتاب پروژه‌های جامع و کاربردی مهندسی عمران در ABAQUS نوشته مهندس یونس نوری از نوآور

کتاب پروژه‌های جامع و کاربردی مهندسی عمران در ABAQUS توسط مهندس یونس نوری نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب پروژه‌های جامع و کاربردی مهندسی عمران در ABAQUS: مقدمه فصل اول / تحلیل المان محدود با استفاده از نرم‌افزار آباکوس مقدمه زیرمجموعه‌های آباکوس بسته Abaqus/Standard بسته Abaqus/Explicit بسته Abaqus/CFD معرفی مختصر المان محدود تحلیل استاتیکی معرفی عملکرد آباکوس پیش‌پردازش (Abaqus/CAE) شبیه‌سازی (Abaqus/Satndard یا Abaqus/Explicit) پس‌پردازش (Abaqus/CAE) مراحل تحلیل یک مدل هندسه مجزاسازی شده خصوصیات مقطع المان خصوصیات مصالح بارها و شرایط مرزی نوع تحلیل درخواست خروجیها معرفی محیط آباکوس نوار منوها (Menu bar) نوار ابزار (Toolbar) نوار ماژول (Context bar) نوار ابزار کناری (Toolbox) منوی درختی (Model-Tree) محیط اعلام (Message area) ماژول Part بخش Part روش ایجاد قطعه به روش Extrusion روش ایجاد قطعه به روش Revolution روش ایجاد قطعه به روش Sweep روش ایجاد قطعه به روش Planer روش ایجاد قطعه به روش Wire ابزارهای کمکی ترسیم قطعات ابزار Solid From Shell ابزارهای Shell ابزار Shell From Solid ابزارهای Wire ابزار Point to Point ابزار Round between to Wires ابزار Wire from edge ابزارهای Cut ابزارهای Round بخش Feature ابزار Edit ابزار Regenrate ابزار Suppress ابزار Resume ابزار Delete بخش Partition ابزارهای Edge ابزار Specify parameter by location ابزار Enter parameter ابزار Select Midpoint/datum point ابزار Use datum plane ابزارهای Face ابزار Sketch ابزار Shortest path between 2 points ابزار Use datum plane ابزار Curved path normal to 2 edges ابزار Extend another face ابزار Intersect by other faces ابزار Project edges ابزارهای Cell ابزار Define cutting plane ابزار Use datum plane ابزار Extend face ابزار Extrude/Sweep edges ابزار Use N-sided patch ابزار Sketch planer partition بخش Datum ابزارهای Point ابزار Enter coordiantes ابزار Offset from point ابزار Midway between 2 points ابزار Offset from 2 edge ابزار Enter parameter ابزار Project point on face/plane ابزار Project point on edge/datum axis ابزارهای Axis ابزار Principal axis ابزار Intersection of 2 planes ابزار Straight edge ابزار 2 Points ابزار Axis of cylinder ابزار Normal to plane, thru point ابزار Parallel to line, thru point ابزار 3 Points on circle ابزار Rotate from line ابزارهای Plane ابزار Offset from principal plane ابزار Offset from plane ابزار 3 points ابزار Line and point ابزار Point and normal ابزار Midway between 2 points ابزار Rotate from plane ابزارهای Coordiane system ابزار 3 Points ابزار Offset from CSYS ابزار 2 Lines ماژول Property ابزارهای ماژول Property ابزار Material خصوصیات مصالح Elastic مصالح Linear Elastic خصوصیات مصالح برای المانهای Cohesive مصالح Hyperelastic-Rubber Materials مدل Arruda-Boyce مدل Marlow مدل Mooney-Rivlin مدل Neo-Hookean مدل Ogden مدل Polynomial مدل Reduced Polynomial مدل Van der Waals مدل Yeoh استخراج پارامترهای مدل از دادههای آزمایشگاهی خصوصیات مصالح Plastic مصالح Classical Metal Plastic مصالح Concrete Damage Plactisity مدل پلاستیسیته بتن نامتغیرهای تنش انحرافی موثر تانسور تنش موثر یا تنش فشار هیدرواستاتیک و تنش موثر معادل میزس جریان پلاستیک مدل سطح تسلیم خرابی و گسیختگی در مصالح کامپوزیتی معیار Damage for Fiber-Reinforced Composite (مدل Hashin) شروع خرابی در لایه کامپوزیتی تنش کششی در فیبرها تنش فشاری در فیبرها تنش کششی در ماتریس تنش فشاری در ماتریس گسترش خرابی در لایه کامپوزیتی معیار Maximum Stress theory معیار Tsai-Hill معیار Tsai-Wu معیار Azzi-Tsai-Hill ابزار Profile پروفیلهای با شکل مشخص پروفیلهای با شکل دلخواه ابزارهای Section و Assign Section ابزار Composite Layup ابزارهای Material Orientation ماژول Assembly ابزارهای ماژول Assembly ابزار Create Instance ابزار Linear Pattern و Radial Pattern ابزار Translate Instance و Translate to ابزار Rotate Instance ابزار Merge/Cut Instances ابزار Create Constraine ابزار Parallel Face ابزار Face to face ابزار Parallel edge ابزار Edge to edge ابزار Coaxial ابزار Coicident point ابزار Parallel CSYS ماژول Step ابزارهای ماژول Step ابزار Create Step گام تحلیلی اولیه گام تحلیلی اصلی تحلیلهای خطی و غیرخطی عوامل ایجاد رفتار غیرخطی غیرخطی هندسی و کمانش غیرخطی مصالح غیرخطی شرایط مرزی روش حل معادلات غیرخطی فرآیند همگرایی ایجاد نمو خودکار در آباکوس استاندارد ابزار Create Field Output ابزار Create History Output ماژول Interaction ابزار Create Interaction اندرکنش General Contact اندرکنش Surfce to Surface، Self-contact و Pressure penetration اندرکنش Model Change اندرکنش Cylic Symmetry اندرکنش Elastic Foundation اندرکنش Cavity Radiation اندرکنش حرارتی Film condition اندرکنش Radiation to and frome the ambient environment اندرکنش Incident Wave اندرکنش Acoustic impedance اندرکنش Actuator/sensor ابزار Create Interaction Property خصوصیات اندرکنش Contact خصوصیات اندرکنش Film condition خصوصیات اندرکنش Cavity radiation خصوصیات اندرکنش Acoustic impedance خصوصیات اندرکنش Incident wave خصوصیات اندرکنش Actuator/sensor ابزار Create Constraint قید Tie قید Rigid body قید Display body قید Coupling قید Adjust points قید MPC constraint قید Shell-to-solid coupling قید Embedded region قید Equation ابزار Find Contact Pairs الگوریتم جستجو تماس در این ابزار ابزارهای Connector Builder، Assignment، Section و Wire اتصالات Basic مدل رفتاری اتصال مدل رفتاری الاستیک مدل رفتاری میرایی مدل رفتاری اصطکاکی مدل رفتاری پلاستیک مدل آسیب معیار شروع آسیب بر اساس نیرو معیار شروع آسیب بر اساس جابجایی پلاستیک معیار شروع آسیب بر اساس جابجایی مدل توقف و قفل شوندگی مدل شکست ماژول Load ابزار Load بار Concentrated force ابزار Boundary Condition شرایط مرزی مستقیم شرایط مرزی تیپ ابزار Predifined Field ابزار Load Case ماژول Mesh ابزار Mesh فرآیند مشبندی قطعات خصوصیات المانهای آباکوس خانواده المان درجات آزادی المان تعداد گرهها و درجه المان فرمولبندی المان انتگرالگیری المان ابزار Seed Part Instance ابزار Seed Edges ابزار Assign Mesh Controls روشهای مشبندی بالا به پایین روش مشبندی Structued روش مشبندی Sweep الگوریتم Medial Axis الگوریتم Advancing front روش مشیندی Free روش مشبندی پایین به بالا ابزار Associate Mesh with Geometry ابزار Assign Element Type المانهای تنش/جابجایی درجات آزادی فعال انتخاب المانهای تنش/ جابجایی المانهای فشار آب حفرهای درجات آزادی فعال انتخاب المانهای فشار آب حفرهای المانهای کوپل حرارت- جابجایی درجات آزادی فعال انتخاب المانهای کوپل حرارت- جابجایی المانهای کوپل حرارت- الکتریکی- سازهای درجات آزادی فعال المانهای کوپل حرارت- فشار آب حفرهای- جابجایی درجات آزادی فعال المانهای انتقال (حرارت) درجات آزادی فعال انتخاب المانهای انتقال المانهای انتقال حرارت اجباری درجات آزادی فعال المانهای جریان تراکمناپذیر درجات آزادی فعال المانهای کوپل حرارت- الکتریکی درجات آزادی فعال المانهای پیزوالکتریک درجات آزادی فعال انتخاب المانهای پیزوالکتریک المانهای الکترومغناطیس درجات آزادی فعال المانهای آکوستیک درجات آزادی فعال فصل دوم / مدل‌سازی ستون مرکب بتنی ـ فولادی ـ پلیمری دو جداره تحت اثر بار محوری 174 معرفی سیستم سازهای فصل سوم / مدلسازی آزمایش بیرونکشیدگی میلگرد از بتـن (Pullout Test) با لغـزش میلـگـرد معرفی آزمایش بیرون کشیدگی میلگرد فصل چهارم / مـدلسـازی کـمـانش پـوسـته استوانهای با اثر خوردگی ورق معرفی کمانش پوسته‌ها فصل پنجم / مدلسازی انفجار بر پوسته دو انحنایی FGM معرفی رفتار Functionally Graded Materials فصل ششم / مدل‌سـازی رفتار چرخه‌ای قاب با میراگر ویسکوالاستیک دیواره‌ای معرفی میراگرهای ویسکوالاستیک حوزه زمان حوزه فرکانس سری پرونی فصل هفتم / بهینهسـازی توپولـوژی یک ساختمان در برابر بار زلزله معرفی مبانی بهینه‌سازی توپولوژی فصل هشتم / بـهســازی اتصـال بتنـی تـوسـط نبشی و بولت تحت بار چرخه ای مقدمه فصل نهم / تشخیص ترک در تیر آلومینومی با استفـاده از امواج هدایت شده لمب مقدمه فصل دهم / بـررسـی رفتـار لـرزه‌ای قـاب خـمـشـی فولادی با و بدون میراگر ویسکوز خطی مقدمه فصل یازدهم / ارتعاش آزاد ورق فولادی مستطیلی مقدمه فصل دوازدهم / مدل‌سازی ستون بتنی با ژاکت فولادی تحت اثـر بــار جـانبــی چــرخـه‌ای تقویت ستون بتنی با استفاده از مصالح فلزی فصل سیزدهم / مدلسازی میراگر تسلیمی خمشی برشی میراگرهای تسلیمی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس یونس نوری
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 448
شابک 9786001684722