کتاب ترسیم سریع و آسان نقشه‌های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing نوشته مهندس محسن بیرنگ از نوآور

کتاب ترسیم سریع و آسان نقشه‌های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing توسط مهندس محسن بیرنگ نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه های بتنی در Autocad Structural : کتاب ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه های بتنی در Autocad Structural : سوگندنامه مهندسی مقدمه مولف فصل اول / معرفی و آشنایی با محیط برنامه : 1- معرفی برنامه ASD 1-1- برخی از قابلیت‌های ترسیمی اجزای سازه‌های بتنی 1-2- برخی از قابلیت‌های ترسیم فولادی 1-3- قابلیت‌های مدل‌سازی سه‌بعدی 1-4- قابلیت‌های محاسباتی 1-5- سایر قابلیت‌ها 2- آشنایی با محیط برنامه 3- تنظیمات کلی برنامه فصل دوم / آشنایی با بخش بتنی و انجام تنظیمات اصلی : 1- ورود به محیط ترسیمات بتنی برنامه 2- تنظیمات پایه بخش بتنی 2-1- توضیحات شاخه‌های درختی پنجره Job Preferences 2-1-1- تنظیم واحدهای کاری و ترسیمی 2-1-2- تنظیم آیین‌نامه‌های طراحی، ترسیم و مصالح 2-1-3- تعیین وضعیت خم قلاب‌های انتهای میلگرد 2-1-4- تعیین وضعیت نمایش میلگردها در ترسیم 2-1-5- تعیین وضعیت نمایش میلگردهای توزیعی در ترسیمات 2-1-6- تعیین وضعیت نمایش میلگردهای نقطه‌ای 2-1-7- وضعیت نمایش میلگردها در جداول لیستوفر 2-1-8- تعیین سبک نمایش توصیف میلگردها 2-1-9- تعیین نحوه توزیع و نمایش شبکه‌های سیمی 2-1-10- تعیین سبک نمایش مربوط به شبکه‌های سیمی 2-1-11- تعیین سبک نمایش مربوط به مقاطع فولادی 2-1-12- تعیین سبک نمایش مربوط به نشانه‌ها 2-1-13- واردکردن اطلاعات پروژه 2-2- توضیحات شاخه درختی سربرگ Structural Detailing در پنجره Preferences فصل سوم / ترسیم المان‌های بتنی مسلح : 1- مقدمه 2- ترسیم انواع المان‌های بتنی مسلح (بخش Stucture elements – reinforcement) 2-1- ابزار ترسیم تیر بتنی مسلح 2-1-1- تعیین هندسه تیر 2-1-2- تعیین شکل خاموت 2-1-3- خاموت‌گذاری طولی 2-1-4- میلگردهای اصلی 2-1-5- میلگردهای تقویتی بالای تیر 2-1-6- میلگردهای تقویتی پایین تیر 2-1-7- قطع و وصله میلگردهای طولی 2-1-8- تولید مقاطع عرضی 2-2- ابزار ترسیم ستون بتنی مسلح 2-2-1- تعیین ابعاد و هندسه ستون 2-2-2- میلگردهای نقطه‌ای 2-2-3- خاموت گذاری 2-2-4- خاموت گذاری اضافی 2-2-5- آرماتورهای انتظار ستون 2-3- ابزار ترسیم پی منفرد مسلح 2-3-1- تعیین هندسه پی 2-3-2- آرماتورهای شبکه حصیری پایین 2-3-3- آرماتورهای شبکه حصیری بالا 2-3-4- میلگردهای ریشه ستون 2-3-5- خاموت‌های ریشه ستون 2-4- ابزار ترسیم پی دو ستونی مسلح 2-5-ابزار ترسیم پی نواری مسلح 2-6- ابزار ترسیم دستگاه پله بتنی مسلح 2-7- ابزار ترسیم تیر عمیق بتنی مسلح 2-8- ابزار ترسیم جان‌پناه بتنی مسلح 2-9- ابزار ترسیم بازشو 2-10- ابزار ترسیم گوشه دال بتنی مسلح 2-11- ابزار ترسیم گوشه بتنی مسلح 2-12- ابزار ترسیم دیوار حائل مسلح 2-13- ابزار ترسیم شمع بتنی مسلح 2-14- ابزار ترسیم سر شمع بتنی مسلح 2-15- ابزار ترسیم دال‌های پیش‌ساخته بتنی 2-16- ابزار ساختن بلاک از المان‌های ترسیم‌شده 2-17- ابزار استفاده از بلاک‌های ساخته‌شده فصل چهارم / ترسیم المان‌های بتنی غیرمسلح : 1- مقدمه 2- ترسیم المان‌های بتنی بدون آرماتور 2-1- ابزار ترسیم تیر بتنی 2-1-1- تعیین هندسه تیر 2-1-2- ایجاد مقطع از تیر 2-2- ابزار ترسیم ستون بتنی 2-3- ابزار ترسیم پی منفرد 2-4- ابزار ترسیم پی دو ستونی 2-5- ابزار ترسیم دستگاه پله 2-6- ابزار ترسیم پی نواری 2-7- ابزار ترسیم تیر عمیق 2-8- ابزار ترسیم جان‌پناه بتنی 2-9- ابزار ترسم دیوار حائل 2-10- ابزار ترسیم سر شمع بتنی 2-11- ابزار ترسیم اشیا سه‌بعدی 2-12- ابزار ترسیم اتصالات بتنی 3- بخش تنظیمات -Settings فصل پنجم / آرماتورگذاری : 1- آشنایی با فصل آرماتور گذاری 2- ابزار ترسیم میلگردهای طولی 2-1- ترسیم میلگردهای سراسری 2-1-1- ترسیم میلگردهای طولی 2-1-2- ترسیم میلگرد با طول مضاعف 2-1-3- ترسیم میلگرد خم‌دار 2-1-4- ترسیم میلگرد خم‌دار نوع 2-1-5- ترسیم میلگرد از پایگاه داده‌ها 2-1-6- ترسیم میلگرد با شکل دلخواه 3- ابزار ترسیم خاموت در مقطع یک المان 3-1- ابزارهای ترسیم خاموت در مقطع 3-1-1- ترسیم تنگ بسته (خاموت) مستطیلی 3-1-2- ترسیم تنگ بسته (خاموت) دایره‌ای 3-1-3- ترسیم خاموت سنجاقی 3-1-4- ترسیم سنجاقی بسته 3-1-5- استفاده از پایگاه داده‌ها 3-1-6- ترسیم خاموت با شکل دلخواه 4- ابزار ترسیم خاموت‌گذاری ویژه در مقطع یک المان 5- ابزار ترسیم آرماتورهای ویژه 5-1- ابزارهای ترسیم آرماتورهای ویژه 5-1-1- ترسیم میلگرد با استفاده از ابزار Diagonal 5-1-2- ترسیم میلگرد با استفاده از ابزار Pick point 5-1-3- ترسیم میلگرد با استفاده از ابزار Select 6- ابزار ترسیم آرماتورهای نقطه‌ای در مقطع یک المان 6-1- ابزارهای ترسیم آرماتورهای نقطه‌ای 6-1-1- میلگرد گذاری منظم 6-1-2- میلگرد گذاری درنقاط دلخواه 6-1-3- میلگرد گذاری در نقاط دلخواه 7- ترسیم شکل میلگردهای ترسیم‌شده 8- ترسیم خاموت‌ها در طول یک المان 8-1- روش‌های ترسیم خاموت‌ها در طول یک المان 8-1-1- خاموت‌گذاری خطی 8-1-2- خاموت گذاری با ارتفاع متغیر 8-1-3- خاموت گذاری منحنی 8-1-4- خاموت گذاری در امتداد یک چندخطی 8-1-5- میلگرد گذاری نقطه‌ای 8-1-6- کپی کردن خاموت‌ها 9- ابزار ترسیم آرماتور پوسته‌ها 10- ابزار ترسیم آرماتور پوستههای دایره‌ای 11- ابزار ترسیم شبکه‌های سیمی در مقاطع 12- ابزار ترسیم شبکه‌های سیمی توزیعی 13- ابزار ترسیم شبکه‌های سیمی در سطوح فصل ششم / درج توصیف برای آرماتورها : 1- آشنایی با فصل درج توصیف آرماتورها 2- درج توصیف برای آرماتورهای سراسری و خاموت‌ها 3- درج توصیف برای آرماتورهای توزیعی 4- درج علامت در انتهای میلگردهای طویل 5- درج توصیف میلگردهای شبکه سیمی فصل هفتم / تولید جداول لیستوفر : 1- آشنایی با فصل جداول لیستوفر 2- تولید جدول لیستوفر اصلی 3- تولید جدول لیستوفر از المان‌های ترسیمی 4- تولید جدول لیستوفر از آرماتورهای دلخواه 5- تولید جدول لیستوفر از خلاصه وضعیت میلگردها 6- تولید جدول لیستوفر اصلی از شبکه‌های سیمی 7- تولیدجدول لیستوفر خلاصه وضعیت از شبکه‌های سیمی 8- تهیه خروجی و دفترچه از جداول لیستوفر 9- به‌روزرسانی جداول لیستوفر فصل هشتم / ویرایش ترسیمات و توصیفات : 1- آشنایی با فصل ویرایش ترسیمات و توصیفات 2- ویرایش میلگردهای ترسیمی 3- ویرایش توصیف میلگردها 4- وصله میلگردهای طویل 5- ابزار تغییر طول میلگردها 6- تغییر تعداد میلگردهای ترسیمی 7- تغییر قطر خم میلگردها 8- تغییر ضخامت پوشش میلگردها 9- به‌روزرسانی شکل میلگردها 10- تغییر خم میلگردها 11- حذف قسمت‌های اضافه‌شده به میلگرد 12- تغییرعرض تکیه‌گاه میلگرد پوسته‌ها 13- تغییر مقیاس توصیف میلگردها 14- تغییر سبک نمایش میلگردها 15- تعریف پایگاه داده‌های میلگردها فصل نهم / ابزارهای تکمیلی : 1- آشنایی با فصل ابزارهای تکمیلی 2- تولید مقطع از المان‌ها 3- ایجاد دریچه‌های دید 4- تهیه کپی از پنجره‌های دید 5- مدیریت المان‌های ترسیمی 6- ویرایش شماره میلگردها 7- Insert drawing from Autodesk Robot Structural Analysis 8- Reinforcement areas from Autodesk Robot Structural Analysis 9- تبدیل نقشه‌های ترسیمی در برنامه به فرمت اتوکد 10- مشاهده اطلاعات آرماتورها 11- یافتن یک میلگرد در کل پروژه 12- ماشین‌حساب محاسبه آرماتورها 13- از بین بردن هوشمندی آرماتورها و المان‌های ترسیمی 14- ابزار تنظیمات 15- وصله میلگردها 16- نمایش میلگردها بدون توصیف 17- نمایش پنجره مدیریتی 18- راهنمای برنامه فصل دهم / کدهای ارتفاعی، خطوط محور : 1- آشنایی با فصل Ghraphic elements 2- درج خطوط محور (آکس‌بندی) 3- درج کد ارتفاعی 4- درج کد ارتفاعی در دید پلان 5- درج علامت برش فصل یازدهم / تنظیمات تکمیلی برنامه : 1- آشنایی با فصل تنظیمات تکمیلی فصل دوازدهم / تمرین‌ها و مثال‌های کاربردی : تمرین 1 1- ترسیم قالب تیر با استفاده از ابزار Beam 2- ترسیم آرماتورهای اصلی و تقویتی تیر 3- قرار دادن کد ارتفاعی بر روی تیر 4- ایجاد مقطع از تیر 5- قرار دادن خاموت در مقطع تیر 6- قرار دادن آرماتورهای نقطه‌ای در مقطع تیر 7- ترسیم میلگردهای عرضی در طول تیر 8- ایجاد جداول لیستوفر 9- ایجاد پنجره دید برای خروجی گرفتن از المان 10- خروجی گرفتن از برنامه در اتوکد تمرین 2 تمرین 3 1- ترسیم قالب پی با استفاده از ابزار Spread Footing 2- ترسیم آرماتورهای اصلی پی 3- ترسیم آرماتورهای نقطه‌ای پی 4- درج توصیف برای میلگردها 5- ایجاد جداول لیستوفر 6- خروجی گرفتن از برنامه در اتوکد پیوست

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محسن بیرنگ
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 288
شابک 9786001681790