کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی توسط مهندس محمد عظیمی آقداش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های کارشناس رسمی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب درسنامه آزمون‌های کارشناس رسمی رشته امور ثبتی: بخش اول: قانون ثبت اسناد و املاک : باب اول- تشکیلات اداری ثبت باب دوم- ثبت عمومی فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود فصل دوم- اعتراض فصل سوم- آثار ثبت باب سوم- ثبت اسناد فصل اول- مواد عمومی فصل دوم- آثار ثبت اسناد فصل سوم- در امانت اسناد باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی باب ششم- جرایم و مجازات باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک باب هشتم- مواد مخصوصه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت‌ و قانون دفاتر رسمی‌ قانون ‌اصلاح مواد 1 و 2 و 3 ‌ بخش دوم: آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک : فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک فصل دوم- در شماره‌گذاری املاک وتوزیع اظهارنامه فصل سوم- درخواست ثبت فصل چهارم- در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود فصل پنجم- در اعتراض فصل ششم- در ثبت املاک در دفتر املاک آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد1 و2 و3 آیین‌نامه اجرائی تبصره3 ماده2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 آیین‌نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی بخش سوم: بخشنامه‌های ثبتی : تقاضای ثبت املاک دولتی درخواست ثبت و تحدید حدود سهام مجهول‌المالک درخواست ثبت معادن و زمین شامل معدن رعایت ماده 17 قانون تقسیم و فروش در قبول ثبت اراضی اظهارنامه ثبتی و درخواست ثبت ملک تسهیل در امر قبول تقاضای ثبت درخواست ثبت قبرستان‌های عمومی و بستر مسیل‌ها تکمیل اظهارنامه‌های ثبتی نحوه ثبت غیرمنقول بر اساس حکم دادگاه عدم قبول تقاضای ثبت انهار طبیعی و سیلاب‌ها اماکن باستانی تقاضای ثبت، تحدید یا تفکیک حدود اراضی مجاور املاک قبول تقاضای ثبت تقاضای ثبت اراضی مجاور ساحلی چگونگی ادامه عملیات ثبتی توأم با انتقال ملک ثبت ملک متوفای بلاوارث به نام دولت نحوه تعیین پلاک ثبتی اصلاح ماده یک آیین‌نامه قانون ثبت دفتر آمار و اظهارنامه اضافه شدن دفتر آمار و ثبت اظهارنامه ابطال اسناد مالکیت املاک موضوع حکم نهائی دادگاه تعقیب جریان ثبتی- موضوع دادنامه دادگاه املاک واگذاری تقاضای ثبت موضوع دادنامه دادگاه املاک واگذاری تکلیف متصدی تنظیم اظهارنامه و آگهی‌ها و تطبیق آگهی‌ها تنظیم دفاتر جهت آگهی‌های ثبتی(نوبتی و تحدیدی) و اجرائی دفتر آگهی‌های ثبتی و اجرائی تعیین مسئول آگهی‌های ثبتی طرز ارسال آگهی‌های به روزنامه و درج آن درج تاریخ انتشار نوبت اول آگهی در نوبت بعد آگهی الصاقی تطبیق آگهی پس از انتشار آگهی تحدیدی اختصاصی انعکاس عبارت آگهی‌های ثبتی در پرونده ارسال یک نسخه آگهی به اداره کل مطبوعات- وزارت ارشاد نحوه قید آگهی‌های ثبتی در صورت‌مجلس تحدیدی مجلد نمودن آگهی‌های نوبتی و تحدیدی : تکالیف رؤسای ثبت استرداد دعوی اعتراض اعتراضی به تحدید حدود توسط مالکین مشاعی عدم ثبت بیش از یک واقعه در یک صفحه دفاتر ارسالی به مرکز ثبت خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی تکمیل دفاتر املاک تنظیم و نگهداری دفتر نماینده املاک تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد امضای سند مالکیت و دفتر املاک صدور سند مالکیت زمین به نام وارث نحوه صدور سند مالکیت باقیمانده و المثنی ثبت ملک به ‌نام ارتش طبق دادنامه قطعی تبدیل حد به کوچه و اصلاح سند مالکیت ذکر ابنیه مستحدثه در اسناد مالکیت اراضی اعاده دادرسی و خوداری از صدور سند مالکیت تقاضای دادسرا در صدور سند مالکیت وثیقه به نام دولت متمم اسناد مالکیت صدور سند مالکیت بعد از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی نگاهداری سند مالکیت و تحریر آن تجمیع ارزش ملک در سند مالکیت تسهیل در مورد اسناد مالکیتی که پلمپ آن مفقود گردیدهاست. منع قید حقابه در اظهارنامه و سند مالکیت و اسناد و انتقال نحوه ابطال سند مالکیت المثنی صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان آپارتمان‌ها مهر نمودن پاسخ استعلامیه‌های ثبتی اعم از کامپیوتری و غیره ارسال پاسخ به مراجع قضائی راجع به‌وثائق معرفی شده نحوه پاسخ به استعلامات ثبتی املاک بند (ز) بازداشت و رقع بازداشت از ملک : توقیف مالک ثبت بازداشت نحوه عمل بایگانی‌ها ثمن اعیانی حق احداث اعیانی برای غیر تغییر وضعیت ثبت اعیانی تعیین مشخصات اراضی وزارت دفاع فقدان پرونده‌های ثبتی اعلام موضوع فقدان پرونده‌های ثبتی به دادسرا تنظیم سند معاملات املاک مزروعی معافیت معاملات اصلاحات ارضی از حقوق دیوانی صورت‌مجلس تفکیکی امتناع از تسلیم سند مالکیت اراضی و املاک منتقل شده به زارعین ثبت خلاصه معاملات دستور پرداخت به‌جای قبض اقساطی و تسلیم خلاصه معامله تسلیم قبوض اقساطی و دستور پرداخت و حواله قبوض سپرده تبدیل چک نقدی قسط اول به قبض سپرده صدور سند مالکیت املاک مورد اعتراض نحوه رسیدگی و اجرای تبصره 3 قانون ترتیب رسیدگی توضیح فراز سوم از صورت‌جلسه اداره حقوقی وزارت دادگستری اراضی موات عدم پذیرش ثبت جنگل‌ها به نام اشخاص نحوه صدور سند مالکیت منابع ملی شده نحوه صدور سند مالکیت ارضی موات به نام دولت جنگل و مرتع ثبت غیرقانونی املاک مجاور موات همکاری با ادارات اوقاف نحوه ثبت و صدور سند مالکیت اراضی موقوفه رعایت حریم راه‌آهن عملیات تحدید حدود پس از تجدید آگهی نوبتی تعیین حدود توسط نماینده به تنهایی تبعیت از مجاور دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز تحدید حدود- تفکیک حدود جنگل عمومی و مراتع و موات تجدید تحدید تحدید املاک مفروز که دارای مشاعات است. اصلاح وضع املاک تفکیک اراضی مسیر لوله‌های نفت و گاز تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است. تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول‌المالک است اجرای حکم افراز دادگاه چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن تفکیک عرصه بر اساس تملک اعیانی تعیین حدود و نقشه‌برداری املاک و اراضی تفکیک اعیان‌ها نحوه تفکیک املاک اشتباه در نوبت اول آگهی‌های نوبتی : تفویض اختیار در مورد اشتباهات ثبتی تفویض اختیار هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی گزارش اختلاف و اشتباهات ثبتی نحوه ارسال گزارش به هیأت نظارت نحوه اجراء ماده 149 قانون ثبت در مورد اضافه مساحت گزارش برای اصلاح حدود- مساحت- طول اضلاع نحوه عمل و حدود اختیارات و وظایف هیأت‌های نظارت نحوه تهیه گزارش به هیأت نظارت ضرورت قید بازداشت یا رهن بودن ملک در گزارش‌های ارسالی نحوه عمل هیأت‌های نظارت در صدور رأی قید بندهای ماده 25 در آراء صادره هیأت نظارت چگونگی و دقت در تهیه گزارش واحدهای ثبتی ارسال گزارشات واحدها به ثبت مناطق وظایف مدیران مناطق و رؤسای واحدها و حسابداری محو آثار و علائم مربوط به رژیم گذشته رسیدگی به وضع صندوق نحوه استرداد وجوه اضافه وصولی ارسال پرونده به مراجع قضائی دادن سواد اوراق پرونده ثبتی دادن رونوشت و گواهی گزارش اشکالات و تخلفات پرونده ثبتی کمیسیون مشورتی ادارات اوقاف طرز تشکیل و نگهداری پرونده‌ها أخذ رسید در مقابل دادن پرونده مهندس و ارزیاب ثبت خلیج فارس آمار اراضی و مستغلات و فرم نمونه 5 دفتر تشکیلات آمار درآمد آمار عملکرد و فعالیت‌ها حق‌الثبت و بقایای ثبتی ملک در جریان ثبت حق‌الثبت موضوع ماده 104 مکرر أخذ دو برابر حق‌الثبت موضوع ماده 15 قانون ثبت تعویض اسناد مالکیت برگی به کتابچه‌ای و بهای آن هزینه سفر و فوق‌العاده نماینده و نقشه‌بردار استعلام از طرف مراجع قضائی هزینه تفکیک ملک مفروز به حکم دادگاه هزینه تفکیک هزینه تفکیک باقیمانده بدهی ثبتی املاک موقوفه تحت تصدی سازمان اوقاف معافیت دولت از پرداخت حق‌الثبت معافیت شهرداری از دو صدی پنجاه حق‌الثبت معافیت فروش املاک مورد اجاره به زارعین از حق‌الثبت معافیت ادارات دولتی و سازمان اصلاحات ارضی هزینه مقدماتی تقاضای ثبت مراتع و جنگل‌ها بخش چهارم: عملیات ثبتی : روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید روش ابطال سند مالکیت المثنی روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی روش اجرای ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک روش اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک روش اصلاح حد به کوچه روش افراز املاک روش رفع تزاحم و تعارض روش بازداشت املاک ثبت شده روش بازداشت املاک جاری(ثبت نشده) روش بازداشت سرقفلی روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک سند روش تجمیع حدود املاک روش تحدید حدود عمومی روش تشکیل پرونده المثنی برای املاک فرعی مجزی شده روش تشکیل پرونده ثبتی المثنی روش تعویض اسناد مالکیت غیرقابل استفاده روش تفکیک املاک روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری روش تهیه و انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی روش تهیه و انتشار آگهی تحدید عمومی روش تهیه و انتشار آگهی‌های نوبتی روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ‌نامه‌های املاک ثبت شده روش ثبت و صدور اسناد مالکیت ثبت شده روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می‌‌‌‌شوند روش رسیدگی به اعتراض آگهی‌های موضوع ماده 16 روش رسیدگی نسبت به ادعای اشخاص روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده روش صدور سند مالکیت اعیانی روش صدور سند مالکیت المثنی روش صدور سند مالکیت املاک جاری روش صدور سند مالکیت به نام وارث روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم) روش وصول و ضبط خلاصه معاملات بخش پنجم: دعاوی و اشتباهات ثبتی : دعاوی مربوط به ثبت املاک اعتراض به ثبت اصل ملک حق اعتراض به ثبت مهلت اعتراض به ثبت مرجع اعتراض به ثبت شرایط دادخواست اعتراض به ثبت ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض به ثبت اثر فوت و حجر معترض در ثبت تجدید دادخواست اعتراض به ثبت موارد سقوط دعوی اعتراض در ثبت اعتراض به تحدید حدود حق اعتراض به تحدید مهلت اعتراض به تحدید مرجع تقدیم اعتراض به حدود اعتراض به حقوق ارتفاقی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون هیأت موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض دعوائی مربوط به اشتباهات ثبتی دعوی ابطال سند مالکیت دعوی اعتراض افرازی دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن سند فهرست‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ اشتباهات‌ مؤثر در آگهی‌های‌ نوبتی اشتباهات‌ غیرمؤثر در آگهی‌های‌ نوبتی اشتباهات‌ مؤثر در آگهی‌ تحدیدی‌ اشتباهات‌ غیرمؤثر در آگهی‌ تحدیدی‌ اشتباهات‌ در عملیات‌ ثبتی‌ اشتباهات‌ در املاک‌ ثبت‌ شده‌ امور متفرقه‌ بخش ششم: قوانین و مقررات : اصولی از قانون اساسی موادی از قانون مدنی موادی از قانون مجازات اسلامی موادی از قانون شهرداری‌ها قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک موادی از قانون اراضی شهری موادی از قانون زمین شهری قانون تملک آپارتمان‌ها قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع‌ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد آیین‌نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض ‌ آیین‌نامه‌ قانون‌ افراز و فروش‌ املاک‌ مشاع‌ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی موادی از لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی ‌ حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال‌های عمومی، آبرسانی حریم خطوط انتقال نیروی برق حریم راه‌آهن و راه‌ها حریم فرودگاه‌ها ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه‌ها بخش هفتم: نقشه‌برداری : واحدهای طول واحدهای مساحت مساحی تعیین مساحت زمین از روی نقشه خطای کرویت زمین در نقشه‌برداری محاسبه مساحت و محیط بیضی ابعاد نقشه نقشه جهت شمال گرای یا آزیموت مق انواع مقیاس خطوط منحنی میزان مشخصات خطوط منحنی میزان راهنمای علایم قراردادی نقشه زایچه نقشه رنگ‌های نقشه شیب‌ها نقشه‌های کاداستر نقشه‌های شهری و شهرسازی بخش هشتم: تفکیک و افراز : ضوابط و مقررات تفکیک عوامل مؤثر در تفکیک اراضی مراحل تفکیک زمین مراحل اداری تفکیک زمین آیین‌نامه تفکیک اراضی طرح‌های آماده‌سازی زمین روش افراز املاک تفاوت افراز و تفکیک شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان بخش نهم: مباحث ثبتی : وظایف و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک اسناد رسمی و لازم‌الاجرا امتیازات اسناد ثبت شده اقدامات لازم جهت ثبت ملک در دفتر املاک تعداد و نام دفاتر انواع آگهی‌های ثبتی آگهی نوبتی آگهی تحدیدی روش انتشار آگهی تحدید عمومی روش تحدید حدود عمومی آگهی تحدید اختصاصی روش انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن انتشار آگهی مقدماتی صورت‌مجلس تحدید موارد عدم انتشار آگهی نوبتی موارد عدم انتشار آگهی تحدیدی درخواست‌کنندگان ثبت روش قبول درخواست ثبت ثبت قنوات ثبت املاک مشاع شمارهگذاری املاک دفاتر مقدماتی دفاتر مربوط به املاک هیأت نظارت شورای عالی ثبت صدور سند مالکیت المثنی صدور سند مالکیت جدید صورت‌مجلس تفکیکی اضافه مساحت(ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک مالکیت در آپارتمان‌ها مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ساختمانی مراحل صدور پروانه ساختمانی تفکیک اعیان نقشه‌های کاداستر قولنامه مزایده بررسی وضعیت ثبتی ملک بهبود سیستم‎ها و روش‌های انجام کار انواع مبایعه‌نامه نکته‌های ثبتی بخش دهم: مباحث کارشناسی : رجوع به کارشناس روش‌های ارجاع به کارشناس قرار کارشناسی دادگاه انتخاب کارشناس ارزیابی ارزیابی اموال منقول ارزیابی اموال غیر منقول اعتراض به ارزیابی دستمزد ارزیاب انتخاب ارزیاب مجدد تأمین خواسته سوگند کارشناس انواع کارشناسی وظایف کارشناس ابزار کارشناسی الزامات نظریه کارشناسی مطالعه پرونده گزارش کارشناسی اجرای قرار کارشناسی اعلام نظر کارشناسی استنکاف از امر کارشناسی دریافت حق‌الزحمه کارشناسی دریافت هزینه‌های کارشناسی مسئولیت انتظامی کارشناسان تخلفات و مجازات‌های انتظامی کارشناسان صلاحیت رشته‌های کارشناسی نمونه قرار ارجاع امر به کارشناس نمونه قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسان بخش یازدهم: پرسش و پاسخ بخش دوازدهم: تعاریف و مفاهیم

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های کارشناسی رسمی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمد عظیمی آقداش
نوبت چاپ چهارم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 740
شابک 9786001682322