کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی) نوشته مهندس پرویز فروغی از نوآور

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی (طراحی) توسط مهندس پرویز فروغی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی تاسیسات برقی صلاحیت طراحی: مقدمه فصل اول / تعاریف‌، فرمول‌ها و علائم 1ـ1ـ استانداردهای برق ساختمان 1ـ2ـ حروف اختصاری استانداردهای برق ساختمان 1ـ3ـ تعاریف 1ـ4ـ فرمول‌ها و روابط اساسی مهندسی برق 1ـ5ـ علائم الکتریکی فصل دوم / برآورد بار و انشعابات برق 2-1- مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی 2-2- اصول و مبانی عمومی 2-3- حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی 2-4- مدارهای توزیع 2-5- مدارهای نهایی 2ـ6ـ حداکثر توان و درخواست برق 2ـ7ـ توان وصل شده (connected load)-Pc 2ـ8ـ ضریب درخواست (demand factor) 2ـ9ـ ضریب بار (Load Factor) 2ـ10ـ ضریب همزمانی (diversity and coincidence factor) 2ـ11ـ برآورد توان کل نصب شده 2ـ12ـ روش چگالی بار 2ـ13ـ تعیین g برای برآورد درخواست کل یک ساختمان 2ـ14ـ تعیین ضریب درخواست g برای مدارهای پریز 2-15- مقررات انشعابات برق 2-17- تقسیم‌بندی انشعابات برق طبق استاندارد انشعابات شبکه‌های توزیع 2-18- محل نصب کنتور و وسایل اندازه‌گیری 2-19- جزئیات انشعابات برق دیاگرام تک‌خطی انشعابات با ولتاژ اولیه 2-20- اجزاء انشعابات برق فصل سوم / ایمنی و اتصال زمین 3-1 حفاظت در برابر تماس مستقیم 3-2- حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم 3-3- حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم 3-4- حفاظت با استفاده از SELV و PELV 3-5- منابع تغذیه SELV (بدون اتصال زمین) 3-6- منابع تغذیه PELV (با اتصال زمین) 3-7- الزامات عمومی برای مدارهای SELV و PELV 3-8- الزامات خاص مدارهای SELV (بدون اتصال زمین) 3-9- الزامات خاص مدارهای PELV (با اتصال زمین) 3-10- منابع تغذیه FELV 3-11- حفاظت در برابر اثرهای حرارتی در بهره‌برداری عادی 3-12- حفاظت در برابر اضافه جریان 3-13- حفاظت در برابر جریان‌های اتصالی 3-14- حفاظت اشخاص و حیوانات در برابر اضافه ولتاژ 3-15- حفاظت تأسیسات و تجهیزات در برابر اضافه ولتاژ 3-16- حفاظت در مقابل پایین بودن ولتاژ 3-17- حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی 3-18- حفاظت در برابر قطع هادی نول در شبکه‌ توزیع برق شهری 3-19- حفاظت در برابر قطع انشعاب برق اصلی 3-20- حفاظت در برابر جرقه‌های شدید 3-21- طراحی 3-22- سیستم‌های نیروی برق 3-23- مشخصه‌های اصلی سیستمTN 3-24- هم‌بندی اصلی برای هم‌ولتاژ کردن 3-25- هم‌بندی اضافی برای هم‌ولتاژ کردن 3-26- قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتاه 3-27- سطح مقطع هادی خنثی 3-28- سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی – خنثی 3-29- سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی 3-30- سطح مقطع هادی‌های هم بندی اضافی 3-31- هادی اتصال زمین 3-32- ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین 3-33- مقررات اضافی مربوط به هاد‌ی‌های حفاظتی، هم‌بندی‌ها و اتصال زمین 3-34- الکترود زمین 3-35- انواع الکترودهای زمین 3-35 الکترودهای زمین و حداقل اندازه آنها 3-37- خوردگی الکترودها در اثر هم‌بندی با فلزات دیگر 3-38- اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین 3-39- الکترود زمین اساسی (برای هر دو نوع زمین، شامل حفاظت سیستم وایمنی) 3-40- انواع دیگر الکترودهای اساسی 3-41- الکترود زمین ساده (فقط برای وصل به هادی خنثای فشار ضعیف) 3-42- شرایط استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی 3ـ43ـ مفاهیم اساسی سیستم اتصال زمین 3-44- تغییرات ولتاژ در سیستمی که به زمین وصل نیست: 3-45- قطع مدار قبل از برق‌گرفتگی 3-46- قطع سریع مدار با استفاده از کلیدهای جریان تفاضلی (RCD) 3-47- آخرین مرحله تأمین ایمنی در برابر برق‌گرفتگی 3-48- گروه‌بندی سیستم‌های الکتریکی طبق استاندارد IEC 3-49- شناسایی هادی‌ها در سیستم‌های جریان متناوب 3-50- شناسایی ارتباط سیستم الکتریکی با زمین طبق IEC 3-51- الکترود زمین انشعاب فشار ضعیف 3-52- اتصالات سیستم زمین 3-53- زمین و مقاومت الکتریکی آن 3-54- مقاومت ویژه خاک 3-55- محل احداث الکترود زمین 3-56- مواد آماده‌سازی الکترود زمین 3-57- انواع الکترود زمین 3-58- واکنش فلز الکترود و هادی اتصال زمین با انواع خاک (خوردگی شیمیایی) 3-59- خوردگی الکترودها در اثر هم‌بندی با فلزات دیگر 3-60- انتخاب و نصب هادی زمین: 3-61- حداکثر دمای مجاز هادی اتصال زمین 3-62- دمای شروع و پایان اتصال کوتاه 3-63- استحکام هادی اتصال زمین 3-64- چگالی جریان در الکترود زمین (j) 3-65- گرادیان ولتاژ و ولتاژ قدم 3-66 – اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین 3-67 – اندازه‌گیری مقاومت ویژه خاک 3-68- اثر الکترو شیمیائی زمین 3-69- صاعقه‌ و اتصال زمین 3-70- استفاده از پی ساختمان بعنوان الکترود زمین 3-71- اتصال زمین ایمنی و عملیاتی جریان ضعیف 3-72- اشکالات وجود دو اتصال زمین ایمنی و عملیاتی 3-73- وضعیت سیستم‌های TN-C و TN-S از نظر پخش امواج الکترومغناطیسی 3-74- شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پست‌های ترانسفورماتور 3-75- مسایلی که در احداث الکترود یا الکترودهای زمین پست باید به آنها توجه شود 3-76- جمع‌بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین 3-77- راهنمای احداث الکترود برای یک پست توزیع در سیستم TN 3-78- نتیجه‌گیری کلی با در نظر گرفتن شرایط رایج در کشور برای سیستم TN 3-79- اثرهای عبور برق از بدن انسان 3-80- حفاظت در برابر برق‌گرفتگی 3-81- هم‌بندی 3-82- مشخصه‌های تجهیزات حفاظتی در سیستم TN 3-83- سیستم TT 3-84- سیستم IT 3-85- رنگ عایق هادی‌های مدارهای توزیع نیرو 3-86- سطح مقطع هادی هم‌بندی 3-87- سطح مقطع هادی حفاظتی ، خنثی و حفاظتی خنثی 3-88- سطح مقطع هادی زمین فصل چهارم / منابع تأمین انرژی الکتریکی 4-1- شبکه برق سراسری 4ـ2ـ سطوح ولتاژ 4-3- منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک) 4-4- تأسیسات انشعاب برق فشار ضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی) 4-5- انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی) 4-6- انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور 4-7- ابعاد اتاق ترانسفورماتور 4-8- اجزای اتاق ترانسفورماتور و خصوصیات آن 4-9- اجزای اتاق‌های برق فشار متوسط و ضعیف و خصوصیات آن‌‌ها 4-10- اتصال زمین 4-11- نیروی برق اضطراری (برق اضطراری) 4-12- نیروی برق ایمنی 4-13- سیستم‌های تأمین ایمنی 4ـ14ـ حریم خطوط انتقال و توزیع برق عمومی 4ـ15ـ نحوه برق‌رسانی به مصارف 4ـ16ـ ترانسفورماتور قدرت 4ـ17ـ پست‌های برق 4ـ18ـ ژنراتورهای تولید برق 4ـ19ـ برق ایمنی فصل پنجم / هادی‌های انتقال انرژی و سیگنال 5ـ1ـ روش‌های انتقال انرژی الکتریکی 5-2- مدارها (کابل‌کشی – سیم‌کشی) 5-3- کابل و کابل‌کشی 5-4- سیم‌کشی 5-5- تجهیزات سیم‌کشی 5-6- کلیدها 5-7- پریزها 5ـ8ـ عوامل مؤثر در انتخاب سیم و کابل 5-9- عوامل مؤثر در ظرفیت جریانی هادی‌ها 5-10- حداکثر دمای کابل 5-11- کابل‌های نصب شده در زمین 5-12- کابل‌های نصب شده در هوا 5-13- افت ولتاژ 5-14- تحمل جریان اتصال کوتاه در کابل‌ها 5-15- علائم اختصاری کابل‌های قدرت 5-16- علائم استاندارد کابل‌های تلفن 5-17- سیمهای مورد استفاده در تأسیسات برقی ساختمان 5-18- کابلهای هوایی 5-19- کابلشو و سرسیم 5-20- کابلهای فشار متوسط 5-21- لوله‌کشی برق 5-22- رنگ عایق سیم و کابل 5-23- جدول جریان مجاز کابل‌های برق 5-24- محاسبات کابل 5-25- محاسبات سیستم توزیع برق 5-26- باسداکت 5-27- فیبر نوری فصل ششم / تجهیزات حفاظت و کنترل 6-1- تابلوهای توزیع نیرو 6-2- تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل 6-3- رله‌های کلیدهای اتوماتیک 6ـ4ـ حفاظت ثانویه (Secondary Protection) 6ـ5ـ حفاظت الکتروموتورها 6ـ13ـ روش‌های راه‌اندازی الکتروموتورها فصل هفتم / محاسبات اتصال کوتاه 7-1- حفاظت در برابر اتصال کوتاه 7-2- محاسبه حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه 7-3- اثر دینامیکی جریان اتصال کوتاه 7-4- اثر حرارتی جریان اتصال کوتاه 7-5- مشخصه‌های اصلی وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه 7-6- نحوه محاسبه حداکثر زمان قطع مجاز وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه 7-7- وسایل محدود کننده توان اتصال کوتاه 7-8- اتصال کوتاه با زمان قطع بسیار کوتاه (>01/0، ثانیه در 50 هرتز) و حفاظت پشتیبان 7-9- موارد حذف در برابر اتصال کوتاه 7-10- حفاظت هادی‌های فاز در برابر اضافه جریان 7-11- حفاظت هادی خثنا 7-12- هماهنگی حفاظتهای اضافه بار و اتصال کوتاه 7-13- محدود شدن جریان‌های اضافه بار و اتصال کوتاه به علت مشخصه‌های مدار 7-14- عوامل عمده خطر در تأسیسات الکتریکی 7-15- مراحل انتخاب اجزاء مدار الکتریکی 7-16- امپدانس حلقه اتصال کوتاه 7-17- حفاظت مدارها در مقابل اضافه جریان 7-18- وسایل حفاظتی 7-19- انواع اتصال کوتاه فصل هشتم / روش طراحی تأسیسات الکتریکی 8-1- شاخصه‌های بار (مصرف) 8-2- شاخصه‌های شبکه تغذیه 8-3- طرح کلی سیستم تأسیسات 8-4- طراحی سیستم توزیع 8-5- مدارهای نهایی استاندارد (Standard Final Cireuis) 8-6- جداسازی و قطع و وصل (Isolation and switching) 8-7- ارزیابی نهایی طرح (Final Assessment) 8-8- هماهنگی با مقررات ملی و مقررات IEC 8-9- گواهینامه تأسیسات الکتریکی 8-10- تاسیسات ساده و مدارهای نهایی 8-11- شاخصه‌های شبکه تغذیه 8-12- مقدار اسمی ایستادگی وسایل قطع و وصل در برابر اتصال کوتاه 8-13- لوازم حفاظت در برابر اضافه جریان در مدارهای نهایی و کابل‌ها 8-14- مشخصات کلی انواع سیم و کابل بکار رفته در تأسیسات 8-15- انتخاب سیم یا کابل از جدول 8-16- مدارهای بدون حفاظت در برابر اضافه بار 8-17- افت ولتاژ 8-18- حفاظت مدارهای نهایی در برابر تماس غیرمستقیم (برابر برق گرفتگی) 8-19- روش‌های محاسبه جریان اتصال کوتاه 8-20- رابطه‌های انجام محاسبات اتصال کوتاه 8-21- ضریب تقلیل شدت جریان 8-22- ضریب تقلیل شدت جریان Cg فصل نهم / جبران‌سازی توان راکتیو 9-1- توان اکتیو 9-2- توان اکتیو و راکتیو 9ـ 3ـ توان راکتیو 9-4- توان ظاهری 9-5- ضریب توان 9-6- خازن جبران‌ساز 9ـ7ـ مزایای خازن‌گذاری 9ـ8ـ روش‌های جبران‌سازی توان راکتیو 9ـ9ـ تعرفه‌های توان 9ـ10ـ محاسبه توان خازن مورد نیاز به وسیله اندازه‌گیری 9ـ11ـ اندازه‌گیری به وسیله ثبات اکتیو و راکتیو 9ـ12ـ اندازه‌گیری از طریق قرائت کنتور 9ـ13ـ جبران‌سازی انفرادی لامپ‌های تخلیه‌ای 9-14- جبران‌سازی گروهی لامپ‌های تخلیه‌ای 9-15- جبران‌سازی تکی ترانسفورماتورها 9ـ16- جبران‌سازی انفرادی الکترو موتورها 9-17- تجهیزات تنظیم توان راکتیو 9-18- ظرفیت جریان 9ـ19ـ ظرفیت ولتاژی 9ـ20ـ طول عمر 9ـ21ـ ترانسفورماتور جریان 9ـ22ـ فیوزها و کابل‌ها 9ـ23ـ فرمول‌های محاسبه خازن 9-24- هارمونیک 9ـ 25ـ رگولاتور فصل دهم برق‌رسانی به سیستم‌های مکانیکی 10ـ 1ـ سیستم گرمایش 10ـ 2ـ سیستم سرمایش 10ـ 3ـ سیستم تعویض هوا 10ـ 4ـ هواکش فشار مثبت (دمنده) 10ـ 5ـ جمع‌آوری فاضلاب 10ـ 6ـ آب‌رسانی سرد و گرم 10ـ 7ـ تصفیه خانه آب 10ـ 8ـ سیستم آتش‌نشانی (اطفاء حریق) 10ـ 9ـ الکتروپمپ فصل یازدهم  سیستم روشنایی 11-1- استاندارد روشنای داخلی 11-2- نکات قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی 11-3- طیف امواج الکترومغناطیسی 11ـ4ـ تعیین مقدار شدت روشنایی 11ـ5ـ اصطلاحات روشنایی 11ـ6ـ محاسبات روشنایی فضاهای داخلی 11ـ7ـ محاسبات روشنایی خارجی 11-6– منابع نور مصنوعی فصل دوازدهم  سیستم‌های جریان ضعیف 12-1- لیست سیستم‌های جریان ضعیف در ساختمانها 12-2- سیستم تلفن 12-3- سیستمهای احضار، در بازکن (ارتباط صوتی یا تصویری) و زنگ اخبار 12-4- سیستم اعلام حریق 12-5- سیستم صوتی و اعلام خطر 12-6- سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره 12-7- شبکه کامپیوتر 12-8- مرکز داده 12-9- سیستم‌های جریان ضعیف تحت پروتکل اینترنت (IP Base) 12-10- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) 12-11- الزامات سایر سیستم‌های جریان ضعیف 12-12- اطلاعات تکمیلی سیستم های جریان ضعیف 12-13- محیطهای عادی و مخصوص فصل سیزدهم  آسانسور و پلکان ‌برقی فصل چهاردهم  صرفه‌جویی در مصرف انرژی 14-1- مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمان 14-2- عوامل ویژه اصلی و گروه‌بندی ساختمان‌ها 14-3- عوامل ویژه فرعی 14-4- روش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان 14-5- اصول کلی و توصیه‌ها در زمینه طراحی ساختمان 14-6- تأسیسات مکانیکی 14-7- سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی فصل پانزدهم  پدافند غیرعامل 15-1- تعریف پدافند غیرعامل 15-2- تهدیدات 15-3- هدف 15-4- دامنه کاربرد 15-5- تأسیسات 15-6- گروه‌بندی ساختمان‌ها 15-7- آسانسور 15-8- تأسیسات برقی و مکانیکی 15-9- آسانسور و پله برقی 15-10- تأسیسات پناهگاه فصل شانزدهم طراحی تاسیسات برقی ساختمان 16-1- محاسبات کابل‌ 16-2- سیستم اعلام حریق 15-3- ضرایب همزمانی 16-4- برقگیر (صاعقه‌گیر) 15-5- سیستم آنتن مرکزی 16-6- برق اضطراری 16-7- سیستم روشنایی 16-8- سیستم صوتی 16-11- تعیین اندازه تجهیزات الکتریکی فصل هفدهم   اجرای تاسیسات برقی ساختمان 17-1- اتصال زمین 17-2- چاه زمین 17-3- ضوابط اجرای سیستم زمین 17-4- اجرای هادی حفاظتی (PE) 17-5- لوله‌کشی برق 17-6- سیستم روشنایی 17-7- سیستم اعلام حریق 17-8- سیستم پیام‌رسانی (صوتی) 17-9- سیستم آنتن مرکزی تلویزیون 17-10- سیستم تلفن 17-11- نیروی برق ایمنی 17-12- تابلوهای برق 17-13- منابع تامین برق اضطراری (ژنراتور) 17-14- حداقل نقشه‌های تأسیسات برقی ساختمان 17-15- نحوه برق‌رسانی به ساختمان‌ها و نحوه واگذاری زمین پست 17-16- ضوابط تأمین برق دائم 17-17- نحوه کابل‌کشی تغذیه اصلی ساختمان 17-18- نحوه ساخت و نصب تابلوی کنتور 17-19- نحوه نصب تابلو کنتور 17-20- ضوابط نصب صاعقه‌گیر 17-21- درجه حفاظت (IP)

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس پرویز فروغی
نوبت چاپ چهاردهم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 360
شابک 9786001682575