کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs نوشته مهندس مهدی ترابی از نوآور

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs توسط مهندس مهدی ترابی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : از ویژگی های مجموعه حاضر: معرفی برخی از نرم افزارهای طراحی مطرح در دنیا تحلیل های دینامیکی طیفی در سازه ها طراحی و مدل سازی دیوارهای برشی با بازشو و بدون بازشو در سازه ها تحلیل انواع مسایل مبتنی بر رفتارهای دیوارهای برشی و عملکرد آن ها در سازه ها مدل سازی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده تحلیل, طراح و مدل سازی دیافراگم های صلب و انعطاف پذیر محاسبات اتصالات بتنی در شرایط شکل پذیری ویژه در مدل ها تحلیل, طراحی و مدل سازی ستون های مرکب فولادی در نسخه های جدید تحلیل, طراحی و مدل سازی دیوارهای بنایی مسلح در نسخه های جدید قابل استفاده مهندسان و طراحان سازه در سازمان های نظام مهندسی و دانشجویان کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران پس از 15 سال طراحی سازه و تدریس نرم افزارهای مهندسی عمران در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان, دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی, نیاز جامعه مهندسی کشور و دانش آموختگان رشته عمران بر داشتن تفکری نو در اصول مدلسازی بهینه به همراه استفاده از تکنیک های حل عددی را ضروری دانسته و استفاده محض از نرم افزاهای این رشته را کافی نمی دانم. لذا برای نیل به این اهداف, ضرورت داشتن اطلاعات کافی برای درک رفتار سازه ها در تامین اصول پایداری, مقاومت و شکل پذیری را برای کاربران توصیه می نمایم. در این راستا و در طی 5 سال کار مستمر در تالیف کتاب حاضر بر عناوینی تمرکز شده که اولا؛ نیاز به نسخه خاصی از نرم افزار ETABS نباشد و با هر نسخه استانداردی قابل مدلسازی باشد. ثانیا؛ گستره مطالب به نحوی در نظر گرفته شده است که قابل استفاده برای طراحان سازه در سازمان های نظام مهندسی کشور و دانش آموختگان مقطع کارشناسی عمران به بالا می باشد. در این کتاب مفاهیم اساسی با اصول تحلیل های دینامیکی طیفی, طراحی دیوارهای برشی بتنی و فولادی و مسایل بتنی و فولادی و مسای مبتنی بر رفتارهای مختلف دیوارهای برشی در سازه ها, طراحی اجزای مرزی و جمع کننده نیروها در دیافراگم های انعطاف پذیر, طراحی اتصالات در ضوابط شکل پذیری ویژه, طراحی ستون های مرکب فولادی و دیوارهای مسلح بنایی در نسخه های جدید را خواهید آموخت. پیشگفتار فصل اول / معرفی برخی از نرم‌افزارهای مهندسی عمران : کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : 1-1مقدمه 1-2برنامه STA4-CAD 1-3 برنامه Abaqus 1-4 برنامه Robot Millennium 1-5 برنامه Prokon 1-6 برنامه STADD-PRO 1-7 برنامه Xsteel Tekla Structures 1-8 برنامه Straus7 1-9 برنامه Perform 3d 1-10 برنامه SAP2000 1-11برنامه ETABS 1-12 آشنایی با Etabs 2013 1-12-1 مدل سازی 1-12-2 تحلیل 1-12-3 طراحی 1-12-4 خروجی متنی و گرافیکی 1-12-5 جزییات 1-12-6 واسط خارجی با سایر نرم‌افزارها 1-13 برنامه SAFE 1-14برنامه CSICOL 1-15برنامه ADAPT-PT مراجع فصل دوم / مدلسازی لرزه‌ای سه بعدی در تحلیل دینامیکی طیفی در ETABS : کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : 2-1 کلیات 2-2 روشهای تحلیل سازه ها 2-3 روش تحلیل دینامیکی طیفی 2-4 ترکیب اثر مدها 2-5 تعداد مودهای نوسان مثال شماره 1-1 تحلیل سه بعدی سازه با 3 درجه آزادی گام 1) محاسبه ماتریس جرم گام 2) محاسبه ماتریس سختی گام 3) محاسبه فرکانس طبیعی وزمان تناوبها گام 4) نمایش شکل مودهای ارتعاشی گام 5) محاسبه جرم مودی گام 6) محاسبه ضریب تحریک گام 7) محاسبه ضریب بازتاب و شتاب طیفی گام 8) محاسبه نیروی جانبی طیفی گام 9) محاسبه برش پایه طیفی گام 10) محاسبه برش پایه استاتیکی معادل گام 11) نکات وایجاد مدل سه بعدی درEtabs گام 12) ایجاد شبکه گام 13) ایجاد خواص مصالح بتنی گام 14) تعریف سطح مقطع مصالح گام 15) تعریف مقطع سقف گام 16) تعریف تابع طیف پاسخ گام 17) تعریف حالات بارگذاری ثقلی و جانبی استاتیکی گام 18) تعریف حالات بارگذاری طیفی گام 19) تعریف درصد مشارکت بار زنده برای محاسبه وزن در زلزله گام 20) اختصاص دیافراگم صلب به کف ها گام 21) اختصاص قیودتکیه‌گاهی به گره‌های متصل به فونداسیون گام 22) اختصاص نواحی صلب انتهایی گام 23) بارگذاری ثقلی گام 24) آنالیز سازه (بادرنظرگرفتن اثرات ) گام 25) نمایش نتایج تحلیل طیفی درEtabs گام 26) نمایش مقدار جرم برای تشکیل ماتریس جرم درطبقات گام 27) نمایش شکل مودی گام 28) نمایش ضریب مشارکت وضریب جذب جرم گام 29) نمایش شتاب طیفی گام 30) نمایش بزرگی شتاب گام 31) نمایش برش پایه طیفی گام 32) نمایش برش پایه استاتیکی معادل مثال شماره 1-2 تحلیل طیفی سازه 10 سقف با دیوار برشی بتنی گام1) تعریف شبکه گام2) تعریف خواص مصالح گام3) تعریف مقاطع بتنی گام4) تعریف مشخصات سقف گام5) تعریف مقطع دیوار برشی گام6) تعریف حالات بارگذاری استاتیکی گام7) تعریف تابع طیف پاسخ گام8) تعریف حالات بارگذاری طیفی روش الف) ورود ضریب طیف پاسخ در هر راستای U2 , U1 روش ب) ورود ضریب طیف پاسخ تحت زوایای تحریک (مثلا 15 درجه) روش ج) روش ترکیب جهت‌ها با یک ضریب مقیاس گام9) تعریف آیین نامه طراحی گام10) تعریف ترکیبات اتوماتیک طراحی گام11) تعریف ضرایب لرزه‌ای خاص گام12) تعریف ترکیبات طراحی با اعمال ضرایب توسط کاربر گام13) تعریف درصد مشارکت بار زنده در محاسبه ضریب زلزله گام14) اختصاص دیافراگم صلب گام15) اختصاص قیود تکیه گاهی گره‌های متصل به فونداسیون گام16) اختصاص نواحی صلب انتهایی گام17) نامگذاری دیوارهای برشی گام18) ایجاد تقسیم بندی در دیوارهای برشی گام19) بارگذاری گام20) تنظیم پارامترهای آنالیز گام21) نمایش خروجی ها گام22) نمایش برش پایه استاتیکی گام 23) نمایش تعداد مودهای نوسان و ضرایب جذب جرم گام24) کنترل تغییر مکان نسبی گام25) کنترل نامنظمی در پلان گام26) کنترل فاصله مرکزجرم ومرکز سختی گام27) کنترل واژگونی گام28) کنترل شاخص پایداری گام29) نمایش مقادیر برش در دیوارهای برشی گام30) طراحی دیوار برشی روش (الف ) استفاده از نتایج تحلیل و طراحی به روش دستی روش (ب) تحلیل وطراحی با استفاده از نرم‌افزار گام 31) کنترل 25 درصد قاب خمشی مراجع فصل سوم / مثالهای تکمیلی درمدلسازی لرزه‌ای دیوارهای برشی : کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : کلیات مثال 3-1 تحلیل اندرکنش قاب خمشی و دیوار برشی مثال 3-2 تحلیل تکیه‌گاه بودن دیافراگم برای دیوارهای برشی مثال 3-3 تحلیل اثرتغییر شکل‌های محوری ستونها در توزیع برش دردیوار مثال 3-4 تحلیل ناسازگاری دوران اتصالات در دیوارهای برشی با بازشو مثال 3-5 تحلیل سازگاری تغییر شکل در دیوارهای برشی مثال 3-6 تحلیل و طراحی بازشوها در دیوارهای برشی بتنی مثال 3-7 تحلیل وطراحی دیوارهای برشی فولادی 153 گام 1) محاسبات اولیه ضخامت جان ورق دیواربرشی فولادی گام 2) طراحی اولیه اعضای مرزی قائم گام 3) طراحی اولیه اعضای مرزی افقی گام 4)محاسبه زاویه میدان کشش براساس محاسبه اولیه ضخامت جان ورق گام 5)تعریف مصالح دیوار به صورت ارتوتروپیک در نرم افزار(Orthotropic) گام 6) تعریف المان دیوار با رفتار غشایی در نرم افزار(Membrane) گام 7) تعریف راستای زلزله در نرم افزار باتوجه به راستای مصالح تعریف شده گام 8) اختصاص زاویه جدید میدان کشش برروی محورهای محلی 1و2: گام 9) مشاهده نیروی برشی دیوار(P1) براساس خصوصیات هندسی داده شده گام 10) کنترل و محاسبه مجدد زاویه میدان کشش مراجع فصل چهارم / مدلسازی لرزه‌ای دیافراگم‌ها : کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : کلیات 4-1 تعریف دیافراگم 4-2 ضوابط حاکم بر طراحی دیافراگمها 4-3 انواع دیافراگم ازنظرجنس وسیستم ساختمانی 4-4 انواع دیافراگم از نظر صلبیت و انعطاف پذیری 4-5 تاثیر سیستم باربر جانبی در صلبیت دیافراگم ها 4-6 تغییر شکل دیافراگمها 4-7 تحلیل دیافراگمها 4-8 طراحی دیافراگم ها مثال 4-1تحلیل و طراحی دیافراگم‌های انعطاف پذیر گام 1) تعیین برش پایه در مدل ایجادشده گام 2) تعیین نیروی حداکثر و کنترل صلبیت دیافراگم گام 3) اعمال نیروی دیافراگم وکنترل صلبیت در مدل Etabs گام 4) طراحی اجزای مرزی(Chord) وجمع کننده نیروها(Collector) مراجع فصل پنجم / مدلسازی لرزه‌ای دراتصالات سازه‌های بتنی : کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : 5-1 کلیات 5-2 حدود شکل پذیری سازه 5-3 ضوابط شکل پذیری متوسط 5-3-1 محدودیت هندسی در اعضای تحت خمش درقاب ها 5-3-1-1 آرماتورهای طولی و عرضی در اعضای تحت خمش 5-3-2 اعضای تحت فشار وخمش در قاب‌ها 5-3-3 ضوابط طراحی برای برش در اعضای قاب‌ها مثال5-1 محاسبه برش اتصال با شکل پذیری ویژه گام 1) نحوه محاسبه مقادیر C , T گام 2) نحوه محاسبه ظرفیت برشی نهایی ستون Vu مثال5-2 محاسبه ظرفیت برشی نهایی تیرها مثال 5-3 محاسبه ظرفیت برش نهایی ستونها مثال 5-4 محاسبه حداقل مقاومت خمشی ستونها با شکل پذیری زیاد مراجع فصل ششم / قابلیتهای ویژه مدلسازی در نسخه 2013 : کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : 6-1 محاسبه نسبت تنش در دیوارهای بنایی مسلح 6-1-1 کلیات 6-1-2 رفتار خمشی مقاطع بنایی مسلح 6-1-3 فولاد کششی کم 6-1-4 فولاد کششی زیاد 6-1-5 ضوابط ویژه برای نواحی زلزله خیز متوسط تا شدید مثال 6-1محاسبه نسبت تنش در دیوارهای بنایی مسلح مراحل مدلسازی در نسخه 2013 : کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : گام 1) تعریف خواص مصالح گام 2) تعریف مقطع دیوار گام 3) تعریف الگوی بار گام 4) تعریف حالت بار وارد شده گام 5) ترسیم دیوار و اعمال بارهای وارده گام 6) تعریف برچسب Pier و اختصاص برچسب به دیوار گام 7) ایجاد الگوی آرماتور گذاری دیوار در Section Design گام 8) اختصاص الگوی آرماتور گذاری ایجاد شده به دیوار گام9) تحلیل و طراحی دیوار بنایی مسلح مراحل گام به گام تحلیل دستی : کتاب مدلسازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در etabs : گام1) تعیین خروج از مرکزیت e گام2) تعیین نیروی محوری خالص Pn گام3) تعیین خروج از مرکزیت نسبت به فولاد کششی گام4) تعیین فاصله محور پلاستیک از فولاد کششی گام5) تعیین عمق ناحیه فشاری تا تار خنثی c و ارتفاع بلوک تنش a گام6) تعیین مقادیر کرنش تا گام7) تعیین مقادیر نیروی محوری و لنگر اسمی 6-2 طراحی ستونهای مرکب 6-2-1 کلیات 6-2-2 طراحی اعضای مرکب 6-2-3 اعضای محوری مختلط محاط در بتن 6-2-3-1 محدودیت‌ها 6-2-3-2 مقاومت فشاری 6-2-3-3 مقاومت کششی 6-2-3-4 مقاومت برشی 6-2-3-5 انتقال بار 6-2-3-6 جزییات اعضای محوری محاط در بتن 6-2-3-7 مقاومت برشگیرها 6-2-4 اعضای محوری مختلط پر شده با بتن 6-2-4-1 محدودیت‌ها 6-2-4-2 مقاومت فشاری 6-2-4-3 مقاومت برشی 6-2-4-4 انتقال بار 6-2-4-5 فاصله برشگیرها در اعضای محوری مختلط پر شده با بتن مثال 6-2 محاسبه نسبت تنش در ستونهای مرکب مراحل مدلسازی در Etabs 2013 گام 1) تعریف خواص مصالح برای فولاد گام 2) تعریف خواص مصالح برای بتن گام 3) تعریف مقطع ستون گام 4) تعریف الگوی بار گام 5) تعریف حالت بار وارده گام 6) ترسیم ستون و اعمال بارهای وارده گام 7) تعریف ترکیبات بارگذاری گام 8) انتقال ترکیبات ایجاد شده برای روند طراحی گام 9) تنظیم آییننامه طراحی گام 10) طراحی ستون و مشاهده نتایج مراحل گام به گام تحلیل دستی گام 1) تعیین خواص مقطع فولادی و بتنی گام 2) تعیین مقدار نیروی محوری ضریبدارPu گام 3) تعیین مقاومت فشاری محوری ستون مختلط P0 گام 4) تعیین نیروی محوری کمانشی اولر Pe گام 5) محاسبه مقاومت فشاری اسمی Pn مثال 6-3 محاسبه نسبت تنش در ستونهای مرکب در قابهای خمشی مراحل مدلسازی در Etabs 2013 مراحل گام به گام در تحلیل دستی گام 1) تعیین ترکیب بار بحرانی Mu ,Pu گام 2) تعیین مقاومت خمشی اسمی ماکزیمم MD گام 3) تعیین مقاومت خمشی اسمی Mn گام 4) تعیین نسبت تنش Ratio مثال 6-4 محاسبه ستونهای محاط در بتن کنترل شرایط مقاطع مختلط مراحل مدل سازی در ETABS 2013 گام 1) تعریف خواص مصالح برای فولاد و میلگرد گام 2) تعریف خواص مصالح برای بتن گام 3) تعریف مقطع ستون مختلط گام 4) تعریف الگوی بار گام 5) تعریف حالت بار وارده گام 6) تعریف ترکیب بارگذاری گام 7) ترسیم ستون و اعمال بارهای وارده گام 8) انتقال ترکیبات ایجاد شده برای روند طراحی گام 9) تنظیم آیین‌نامه طراحی گام 10) طراحی ستون و مشاهده نتایج مراحل گام به گام تحلیل دستی گام 1) محاسبه مقاومت فشاری نهایی Pu گام 2) محاسبه مقاومت فشاری موجود Po گام 3) محاسبه بار کمانش اولر Pe گام 4) محاسبه مقاومت فشاری طرح Pn گام 5) محاسبه نیروی برشی مورد نیاز برشگیرها گام 6) محاسبه مقاومت اسمی گل میخ تک گام 7) محاسبه تعداد گل میخ و فواصل بین آنها مراجع پیوست 1/ ترکیب بارها

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مهدی ترابی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 284
شابک 9786001681691