کتاب نجوم ژئودزی نوشته مهندس امیر یزدیان مهندس وحید رضاعلی از نوآور

کتاب نجوم ژئودزی توسط مهندس امیر یزدیان مهندس وحید رضاعلی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب فصل اول: کلیات و مفاهیم : 1ـ1ـ تعریف نجوم ژئودزی 1ـ2ـ مقایسه روش‌های تعیین موقعیت نقاط در نقشه‌برداری 1ـ3ـ کاربردهای نجوم ژئودزی 1ـ4ـ مروری بر سطوح مبنا و شکل زمین 1ـ4ـ1ـ شکل و ابعاد زمین 1ـ4ـ2ـ ژئوئید (سطح مبنای ارتفاعی) 1ـ4ـ3ـ بیضوی مرجع (سطح مبنای مسطحاتی) 1ـ 5 ـ سیستم‌های مختصات در ژئودزی 1ـ5ـ1ـ سیستم‌های مختصات زمینی 1ـ5ـ1ـ1ـ سیستم مختصات نجومی محلی 1ـ5ـ1ـ2ـ سیستم مختصات ژئودتیک محلی 1ـ5ـ1ـ3ـ سیستم مختصات ژودسنتریک لحظه‌ای زمین 1ـ5ـ1ـ4ـ سیستم مختصات ژئوسنتریک لحظه‌ای زمین 1ـ5ـ1ـ5ـ سیستم مختصات ژئودتیکی 1ـ5ـ2ـ سیستم‌های مختصات سماوی 1ـ5ـ3ـ سیستم‌های مختصات مداری 1ـ6ـ رابطه‌ی بین مختصات ژئودتیک و نجومی فصل دوم: سیستم‌های مختصات سماوی : 2ـ1ـ مقدمه 2ـ2ـ تعاریف مهم در نجوم ژئودزی 2ـ2ـ1ـ کره سماوی 2ـ2ـ2ـ مرکز کره سماوی 2ـ2ـ3ـ امتداد محور دورانی کره سماوی 2ـ2ـ4ـ استوای سماوی 2ـ2ـ5 ـ سمت‌الرأس و سمت‌القدم 2ـ2ـ6 ‌ـ دایره‌ی ساعتی 2ـ2ـ7ـ نصف‌النهار سماوی 2ـ2ـ 8‌ ـ مدار سماوی 2ـ2ـ9ـ افق سماوی 2ـ2ـ10ـ صفحه‌ی قائم 2ـ2ـ11ـ مثلث نجومی 2ـ2ـ12ـ دایره‌ی اکلیپتیک 2ـ2ـ13ـ نقطه‌ی اعتدال 2ـ2ـ14ـ میل اکلیپتیک 2ـ2ـ15ـ نقاط انقلاب 2ـ2ـ16ـ تصحیحات 2ـ2ـ16ـ1ـ حرکت مخصوص 2ـ2ـ16ـ2ـ پرسشن و نوتیشن 2ـ2ـ16ـ3ـ پارالاکس 2ـ2ـ16ـ4ـ ابریشن 2ـ2ـ16ـ5ـ انکسار 2ـ3ـ سیستم‌های مختصات سماوی 2ـ3ـ1ـ سیستم افقی (H)2 2ـ3ـ2ـ سیستم زاویه ساعتی (HA) 2ـ3ـ3ـ سیستم بعدی (RA) 2ـ3ـ4ـ سیستم اکلیپتیک (E) 2ـ4ـ تبدیلات بین سیستم‌های مختصات سماوی 2ـ4ـ1ـ تبدیل سیستم‌های افقی و زاویه ساعتی به یکدیگر 2ـ4ـ1ـ1ـ مثلث کروی 2ـ4ـ1ـ2ـ ماتریس‌های دورانی 2ـ4ـ2ـ تبدیل سیستم‌های زاویه ساعتی و بعدی به یکدیگر 2ـ4ـ2ـ1ـ مثلثات کروی 2ـ4ـ2ـ2ـ ماتریس دورانی 2ـ4ـ3ـ تبدیل سیستم‌های بعدی و اکلیپتیک به یکدیگر 2ـ4ـ3ـ1ـ مثلثات کروی 2ـ4ـ3ـ2ـ ماتریس‌های دورانی 2ـ4ـ4ـ خلاصه سیستم‌های مختصات 2ـ5 ـ موقعیت‌های خاص ستارگان 2ـ5 ‌ـ1‌ـ طلوع و غروب ستارگان 2ـ5ـ1ـ1ـ میل 2ـ5ـ1ـ2ـ زاویه ساعتی 2ـ5ـ1ـ3ـ آزیموت 2ـ5ـ2ـ عبور ستاره از نصف‌النهار محل (ترانزیت) 2ـ5ـ3ـ برخورد ستاره با دایره قائم اولیه 2ـ5ـ4ـ لحظه Elongation فصل سوم: سیستم‌های سنجش زمان  : 3ـ1ـ مقدمه 3ـ2ـ سیستم‌های سنجش زمان 3ـ2ـ1ـ سیستم‌های نجومی و خورشیدی سنجش زمان 3ـ2ـ1ـ1ـ زمان نجومی ظاهری 3ـ2ـ1ـ2ـ زمان نجومی متوسط 3ـ2ـ1ـ3ـ زمان خورشیدی ظاهری 3ـ2ـ1ـ4ـ زمان خورشیدی متوسط 3ـ2ـ1ـ5ـ زمان جهانی 3ـ2ـ1ـ6ـ زمان افمرید 3ـ2ـ2ـ زمان‌های اتمی 3ـ2ـ2ـ1ـ زمان اتمی بین‌المللی (TAI) 3ـ2ـ2ـ2ـ زمان جهانی هماهنگ 3ـ2ـ2ـ3ـ زمان GPS 3ـ2ـ3ـ سیستم‌های زمانی دینامیک 3 ـ2ـ3ـ1ـ زمان دینامیک زمینی 3ـ2ـ3ـ2ـ زمان دینامیک بری سنتریک 3ـ2ـ4ـ زمان‌های هماهنگ 3ـ2ـ4ـ1ـ زمان هماهنگ ژئوسنتریک 3ـ2ـ4ـ2ـ زمان هماهنگ بری سنتریک فصل چهارم: پخش، دریافت و ثبت زمان : فصل پنجم: تغییرات در مختصات سماوی 5ـ1ـ مقدمه 5 ـ2ـ حرکت مخصوص پرسشن و نوتیشن 5 ـ 3ـ ابریشن و پارالاکس سالانه 5 ـ 3ـ ابریشن روزانه، پارالاکس ژئوسنتریک و انکسار نجومی 5 ـ4ـ حرکت قطبی فصل ششم: تعیین مختصات نجومی یک نقطه  : 6 ـ 1ـ کلیات 6 ـ1ـ1ـ مقدمه‌ای بر تعیین 6 ـ1ـ2ـ مقدمه‌ای بر تعیین طول جغرافیایی نجومی 6 ـ 2ـ تعیین مختصات نجومی درجه 2 6 ـ2ـ1ـ وسایل صحرایی 6 ـ2ـ2ـ لیست‌های مشاهدات 6 ـ2ـ1ـ1ـ لیست عرض جغرافیایی 6ـ2ـ1ـ2ـ لیست مشاهدات مربوط به تعیین طول جغرافیایی نجومی جدول پیش انتخابی 6 ـ1ـ3ـ مراحل انجام مشاهدات — مشاهدات مربوط به تعیین عرض جغرافیایی نجومی 6 ـ1ـ4ـ محاسبات و فصل هفتم: کاتالوگ ستارگان و کاربردهای آن : 1-مقدمه 2-کاتالوگ ستارگان 2-1- مفاهیم اولیه 2-2-انواع کاتالوگ‌های ستارگان کاتالوگ‌های عصر باستان کاتالوگ بایر کاتالوگ للاند کاتالوگ Sky 2000 کاتالوگ هیپارکاس کاتالوگ SAO کاتالوگ‌های UCAC کاتالوگ UCAC1 کاتالوگ UCAC2 کاتالوگ UCAC2 bright star supplement کاتالوگ UCAC3 کاتالوگ USNO کاتالوگ USNO A2. 0 کاتالوگ USNO SA2. 0 کاتالوگ USNO B1. 0 مجموعه داده NOMAD کاتالوگ هیپارکاس 3- ناوبری اجسام پرنده بوسیله‌ی ردیابی ستارگان 3-1-ردیاب‌های ستاره 3-2-شناسایی الگوهای ستارگان 3-3-الگوریتم شناسایی بدون بعد (Non-dimensional star identification 3-4-روش‌های جستجو 3-5-الگوریتم PMA (Pattern Matching algorithm) 4-تعیین مختصات نجومی بوسیله‌ی تصویربرداری زنیتی از ستارگان انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس امیر یزدیانمهندس وحید رضاعلی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 160
شابک 9786001681912