کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی 22 پروژه‌ طرح لرزه‌ای) نوشته مهندس مهدی ترابی از نوآور

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی 22 پروژه‌ طرح لرزه‌ای) توسط مهندس مهدی ترابی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016: فصل اول: بارگذاری، ترکیبات بارگذاری، تحلیل و طراحی سازه‌ها در این فصل به کلیات بارگذاری، ترکیبات بارگذاری، تحلیل و طراحی سازه ها بر اســاس آیین نامه ACI و مبحث 9 مقررات ملی پرداخته شده است. فصل دوم: طراحی تیرها و ستون‌ها بر اساس ACI در این فصل به ضوابط طراحی تیرها و ستون‌ها در برنامه مطابق ACI پرداخته شده است. پروژه شماره 1: تعیین مساحت میلگردها در مقطع تیرهای مستطیلی:  در این پروژه نحوه نمایش لنگرهای طراحی نهایی ناشی از تحلیل سازه در تیر ها، همچنین نمایش لنگرهای نهایی بر اساس ضوابط شکل پذیری مطابق ACI و محاسبه مساحت میلگردهای بالا و پایین در تکیه گاهها و وسط تیرها نشان داده شده است. پروژه شماره 2: تعیین مساحت میلگردها در مقطع تیرهای T شکل: در این پروژه به نحوه نمایش لنگرهای طراحی نهایی ناشی از تحلیل سازه در تیر های T شکل، همچنین نمایش لنگرهای نهایی بر اساس ضوابط شکل پذیری مطابق ACI و محاسبه مساحت میلگردهای بالا و پایین در تکیه گاهها و وسط تیرهای T شکل پرداخته شده است. پروژه شماره 3: تعیین حداکثر ظرفیت فشاری ستونهای بتنی: این پروژه مربوط به تعیین نمودن حداکثر ظرفیت اسمی فشاری محوری ستونها می باشد همچنین مقدار بدست آمده با مقدار نرم افزار مقایسه می شود. فصل سوم: طراحی برش و پیچش در اعضا و اتصالات در این فصل به ضوابط برش و پیچش در اعضای بتنی در برنامه، مطابق ACI پرداخته خواهد شد. پروژه شماره 4: تعیین مقادیر برش و پیچش نهایی مقاطع مستطیلی: در پروژه فوق نحوه تعیین، تعیین ،، همچنین ، ،و در تیر ها به طور کامل پرداخته می شود. پروژه شماره 5: تعیین مقادیر برش و پیچش نهایی مقاطع T شکل: مشابه پروژه شماره 4 ولی پارامترها اشاره شده برای تیرهای T شکل تعیین می شود. پروژه شماره 6: تعیین ظرفیت برشی اتصال و نسبت مقاومت خمشی تیر به ستون: در این پروژه که مخصوص ضوابط شکل پذیری ویژه می باشد، نمایش خروجی نتایج طراحی گره اتصال در نرم افزار، همچنین تعیین ظرفیت برشی اتصالات و تعیین نسبت مقاومت خمشی تیر به ستون در گره اتصال نشان داده شده است. فصل چهارم: دیوارهای سازه‌ای در این فصل به ضوابط مربوط به دیوارهای سازه ای شامل (دیوارهای برشی، دیوارهای حـائل، دیوارهای برشی با بازشو و دیوارهای بنایی مسلح) همچنین نحوه مدل سازی آنها در نرم افزار پرداخته شده است. پروژه شماره 7: تعیین نیروهای طراحی دیوار برشی و طول ناحیه مرزی: در این پروژه نحوه تعیین و محاسبه موارد زیر برای یک دیوار برشی نشان داده شده است. –  تعیین عمق ناحیه فشاری دیوار (C Depth) و تعیین حداکثر نیروی محوری نهایی و لنگر نهاییکه دیوار برشی می تواند تحمل کند. – تعیین فاصله دورترین تار فشاری مقطع دیوار تا تار خنثی (C Limit) و تنش فشاری – تعیین طول ناحیه مرزی – نمایش خروجی نرم افزار پروژه شماره 8: تعیین فشار جانبی خاک و نیروی زلزله در دیوارهای حائل بتنی : در این پروژه تعیین فشار جانبی خاک در حالت سکون و تعیین نیروی زلزله به روش M-O در دیوارهای حائل بتنی اشاره شده است. پروژه شماره 9: طراحی دیوارهای برشی با بازشو: در این پروژه به نکات مدل سازی و طراحی دیوارهای برشی با بازشو مطابق ضوابط آیین نامه پرداخته شده است. پروژه شماره 10: طراحی دیوارهای بنایی مسلح: این پروژه مربوط به نکات مدل سازی و طراحی دیوارهای  بنایی مسلح با روش دستی و مقایسه آن با نرم‌افزار به طور کامل می باشد. فصل پنجم: پروژه کاربردی این فصل شامل یک پروژه کاربردی کامل می باشد. پروژه شماره 11: مدل سازی سازه 5 سقف با قاب خمشی بتنی متوسط: این پروژه شامل تحلیل و طراحی سازه 5 سقف با قاب خمشی بتنی متوسط از صفر تا 100 می باشد. فصل ششم: پروژه کاربردی این فصل شامل یک پروژه کاربردی کامل می باشد. پروژه شماره 12: مدل سازی سازه 7 سقف با سیستم دوگانه: این پروژه شامل تحلیل و طراحی سازه 7 سقف با قاب خمشی بتنی متوسط به همراه دیوار برشی بتنی متوسط از صفر تا 100 می باشد. فصل هفتم: تحلیل طیفی سازه‌ها این فصل مربوط به روش‌های تحلیل طیفی در سازه‌ها می باشد. پروژه شماره 13 : تحلیل طیفی یک سازه 3 طبقه به صورت دستی در پروژه فوق به تعیین پارامترهای زیر می پردازیم – محاسبه ماتریس جرم – محاسبه ماتریس سختی – محاسبه فرکانس طبیعی و زمان تناوب‌ها          – نمایش شکل مدهای ارتعاشی – محاسبه جرم مدی           – محاسبه ضریب تحریک – محاسبه ضریب بازتاب – محاسبه ضریب مشارکت و جذب جرم – محاسبه شتاب بزرگی شتاب – محاسبه نیروی جانبی طیفی درهرطبقه – محاسبه برش پایه طیفی – محاسبه برش پایه استاتیکی معادل پروژه شماره 14 : تحلیل طیفی سازه 6 سقف این پروژه شامل تحلیل طیفی سازه 6 سقف قاب خمشی بتنی متوسط می باشد. پروژه شماره 15 : تعیین تغییر مکان نسبی با استفاده اززمان تناوب تحلیلی این پروژه شامل تعیین تغییر مکان نسبی طبقات در سازه 6 سقف با سیستم قاب خمشی در یک راستا و قاب خمشی و دیوار برشی در راستای دیگر و همچنین  تعیین زمان تناوب تحلیلی سازه به روش رایلی و مقایسه آن با مقدار نرم افزار می باشد. فصل هشتم: تحلیل لرزه ای دیافراگم‌ها این فصل مربوط به تحلیل و طراحی دیافراگم ها می باشد. پروژه شماره 16 : تحلیل نیروی های وارد بر دیافراگم به همراه طراحی اجزای مرزی و … این پروژه شامل موارد زیر می باشد. – تعیین نیروی وارده در طبقه و تعیین نیروی دیافراگم – تحلیل دیافراگم – طراحی اجزای مرزی (Chord) و جمع کننده نیروها (Collector) – مشاهده نتایج برنامه پروژه شماره 17 : تعیین مساحت میلگردهای جمع کننده نیروها و برش اصطکاک در کنار … دراین پروژه به تعیین مساحت میلگرد مورد نیاز در تیر متصل به دیوار U شکل و همچنین تعیین مساحت میلگرد برش اصطکاک در کنار دیوار U شکل پرداخته می شود. پروژه شماره 18 : تحلیل دیافراگم سازه 4 سقف با سیستم دو گانه این پروژه نحوه تعیین موارد زیر برای یک سازه 4 سقف با سیستم دوگانه می باشد. – تعیین برش طبقات تحت اثرنیروهای جانبی لرزه ای          – تعیین نیروی دیافراگم در طبقات – تعیین سهم نیروی دیافراگم در دیوار برشی و یکی از قابهای خمشی – تعیین برش اسمی دیافراگم – طراحی کالکتور(جمع کننده نیرو) پروژه شماره 19 : تعیین ضخامت دال بتنی در سقف های متصل به دیوارهای محیطی در این پروژه نحوه محاسبه ضخامت دال بتنی در سقف های تیرچه بلوک با استفاده از روابطn مربوط به دیافراگم ها بررسی می گردد. فصل نهم: تحلیل و طراحی دال‌های دو طرفه این فصل مربوط به تحلیل و طراحی دال های دو طرفه  می باشد. پروژه شماره 20 : تحلیل و طراحی دال دو طرفه به روش مستقیم و مقایسه آن با نرم افزار این پروژه شامل موارد زیر می باشد. – تعیین ضخامت دال های دو طرفه – تحلیل و طراحی دال به روش مستقیم – تحلیل و طراحی دال با استفاده از نرم افزار – مشاهده و مقایسه نتایج پروژه شماره 21 : تعیین برش پانچ در دال‌های تخت این پروژه شامل موارد زیر می باشد. – تعیین برش پانچ ستون‌های کناری – تعیین برش پانچ توسط برنامه و مقایسه نتایج – نمایش میلگرد‌گذاری ویژه در گوشه های دال پروژه شماره 22 : نمایش رفتار نیرویی قاب‌ها ناشی از رفتارصفحه‌ای و غشایی دال‌ها در این پروژه می توانید موارد زیر را دنبال کنید. – تعیین لنگرهای وارده بر یکی از تیر قابهای انتخابب تحت بارهای ثقلی – تعیین لنگرهای وارده بر یکی از تیر قابهای انتخابی تحت بار جانبی لرزه ای – جمع لنگرهای طراحی تیر قاب انتخابی پیوست‌ها

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مهدی ترابی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 386
شابک 9786001683961