کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول نوشته مهندس محمدعلی فرشادفر از نوآور

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول توسط مهندس محمدعلی فرشادفر نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول : مقررات عمومی پیشگفتار طرحهای عمرانی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390) : نمودار گردشی قانون بودجه کل کشور نمودار سلسله مراتب بودجه در طرحهای عمرانی طبقه‌بندی عملیات بودجه‌ریزی الف) امور عمومی ب) امور دفاعی ج) امور اجتماعی د) امور اقتصادی فصل برنامه فعالیت جاری طرح عمرانی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای به تفکیک فصول نمونه‌هایی از برنامه‌های زیرمجموعة فصول طرحهای عمرانی و قانون برنامه و بودجه : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول ماده (1) قانون برنامه و بودجه (تعاریف) مواد (2) و ( 3) قانون برنامه و بودجه (شورای اقتصاد) ماده (5) قانون برنامه و بودجه مواد (7 )، (9) و (10) قانون برنامه و بودجه لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوبه شماره 2232 د مورخ 23/11/1358 مواد (11) الی (15) قانون برنامه و بودجه (بودجه کل کشور) مواد (17) الی ( 20 ‌) قانون برنامه و بودجه (بودجه کل کشور) ماده (21) قانون برنامه و بودجه (اجرای طرحهای عمرانی) ماده ‌(22 ) قانون برنامه و بودجه (اجرای طرحهای عمرانی) مواد ‌(24) و (25) قانون برنامه و بودجه (منابع مالی) مواد ‌( 28) الی (30) قانون برنامه و بودجه (تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی) مصوبه شماره 75128 مورخ 15/2/1353 آیین‌نامه اجرایی تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول ماده (30) قانون برنامه و بودجه مواد (31) و (32) قانون برنامه و بودجه (تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی) مواد (34) الی (37) قانون برنامه و بودجه (نظارت) گزارش پیشرفت عملیات پروژه‌های عمرانی ملی گزارش پیشرفت عملیات پروژه‌های عمرانی ملی سال مواد (39) الی (41) قانون برنامه و بودجه (مقررات مختلف) مواد (48) و (50) قانون برنامه و بودجه (مقررات مختلف) مصوبه شماره 2438 د مورخ 27/11/1358 شورای انقلاب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروهای تخصصی : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول بخش اول ـ کلیات بخش دوم ـ کارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری بخش سوم ـ کارگروه زیربنایی و عمران بخش چهارم ـ کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی بخش پنجم ـ کارگروه صنعت و معدن بخش ششم ـ کارگروه بهینه‌سازی مصرف سوخت بخش هفتم ـ کارگروه شهرسازی و معماری بخش هشتم ـ کارگروه آمایش و محیط زیست بخش نهم ـ کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی بخش دهم ـ کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش یازدهم ـ کارگروه توسعه صادرات بخش دوازدهم ـ کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات بخش سیزدهم ـ کارگروه آموزش و پرورش بخش چهاردهم ـ کارگروه اجتماعی بخش پانزدهم ـ کارگروه بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی بخش شانزدهم ـ کارگروه فرهنگ، هنر و تربیت بدنی بخش هفدهم ـ اعضای کارگروه بانوان و جوانان بخش هجدهم ـ کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها آیین‌نامه نحوه کار شورای فنی استان : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول طرحهای عمرانی و لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها طرحهای عمرانی و دستورالعمل‌های تکمیل فرمهای موافقتنامه طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمودار طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع نظام جدید بودجه‌ریزی مرداد ماه 1381 : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول 1- دارایی‌های ثابت (110000) 2- موجودی انبار (120000) 3- اقلام گرانبها (130000) 4- دارایی‌های تولید نشده (200000) راهنمای طبقه‌بندی هزینه‌ها (شرح مواد هزینه) (اعتبارات جاری) آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور «نظام فنی و اجرایی کشور» آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی طرحهای عمرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول مواد (6) و (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آیین‌نامه اجرایی ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ماده (32) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده (36) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد (41) و (42) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آیین‌نامه اجرایی ماده (42) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد (44)، (45) و (46) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد (61) و (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد (65)، (68) و (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آیین‌نامه اجرایی ماده (65) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد (78) و (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: ماده (80) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: آیین‌نامه اجرای ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد (82)، (83) و (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور مواد (103) و (104) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون تشکیل هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوبه شماره 386/دش مورخ 29/1/1368 : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مصوبه شماره 32482/ت 23020 هـ مورخ 14/3/1380 موضوع ماده (10) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ماده (107) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طرحهای عمرانی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 «آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1387» دستورالعمل حسابداری موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1387 ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورـ وزارت امور اقتصادی و دارایی : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران “آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی” طرحهای عمرانی و آیین‌نامه اموال دولتی تصویب‌نامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوبه شماره 40358/ت 25617 هـ مورخ 20/9/1380 موضوع کارکنانی که در قالب طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه‌ها همکاری می‌نمایند. بند «ب» ماده (104) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 ماده (87)، (154) و (181) قانون کار مواد (12) و (19) قانون مدنی طرحهای عمرانی و قانون محاسبات عمومی کشور : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مواد (6) الی (8) قانون محاسبات عمومی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع ماده (8) محاسبات عمومی کشور مواد (9) الی (14) قانون محاسبات عمومی کشور مواد (18) الی (36) قانون محاسبات عمومی کشور مصوبه شماره 81278/ت مورخ 17/11/1367 موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (36) قانون محاسبات عمومی کشور مواد (37) الی (39) قانون محاسبات عمومی کشور (درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار) ماده (50) قانون محاسبات عمومی کشور (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها) مواد (52) الی (62) قانون محاسبات عمومی کشور (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها) آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌های موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومی کشور : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور مواد (56) الی (62) قانون محاسبات عمومی کشور ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها) مواد (65) و (72) قانون محاسبات عمومی کشور (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها) ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور (هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها) آیین‌نامه موضوع ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور مواد (75) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مواد (90) الی (94) قانون محاسبات عمومی کشور (نظارت مالی) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور بخشنامه 15513/59175/53 مورخ 11/5/1368 دستورالعمل تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات کشور مواد (96) و (97) قانون محاسبات عمومی کشور (تنظیم حساب و تفریغ بودجه) : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول دستورالعمل اجرایی ماده (97) قانون محاسبات عمومی کشور مواد (99) الی (102) قانون محاسبات عمومی کشور (تنظیم حساب و تفریغ بودجه) ماده (105) قانون محاسبات عمومی کشور مواد (106)، (113)، (122) و (124) قانون محاسبات عمومی کشور طرحهای عمرانی و قانون دیوان محاسبات کشور مواد (1) الی (7) قانون دیوان محاسبات کشور مواد (23) الی (26) قانون دیوان محاسبات کشور مواد (28) الی (37) قانون دیوان محاسبات کشور ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور ماده (44) قانون دیوان محاسبات کشور «طرحهای عمرانی و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی هستند» : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364 مصوبه شماره 4130 مورخ 28/2/1365 «آیین‌نامه اجرایی بند «م» قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات مصوب 6/11/1364» دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب) : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول فصل اول ـ مواد قانونی فصل دوم ـ طبقه‌بندی قراردادها فصل سوم ـ نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری فصل چهارم ـ وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی فصل پنجم ـ فصل حساب قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و نحوه صدور آن فصل ششم ـ پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول طرحهای عمرانی و سازمان حسابرسی مواد (6) و (7) اساسنامه سازمان حسابرسی (موضوع، وظایف و اختیارات) طرحهای عمرانی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مواد (1)، (2) و (3) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مواد (7)، (10)، (12) و (13) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت آیین‌نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب 1379 آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت «طرحهای عمرانی و قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب» : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول مواد (1 ) و (2) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب» ماده (4) و بند «4» قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب» طرحهای عمرانی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی مواد (128) و (132) قانون محاسبات عمومی کشور آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسناد موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه‌های عمرانی طرحهای عمرانی و تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول تبصره (38) قانون بودجه سال 1352 ضوابط مربوط به تغییر در اعتبار مواد هزینه طرحهای عمرانی تبصره (59) قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 تعیین اعتبارات ارزی دستگاه‌های اجرایی تبصره (67) قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 تأیید پرداخت بهای خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت تبصره (68) قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 موضوع پیشنهاد سازمان برنامه و تأیید شورای اقتصاد جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های تخصصی از محل تمام یا قسمتی از اعتبارات عمرانی که به صورت وام پرداخت شده است. تبصره (67) قانون بودجه سال 1355 مشارکت در تنظیم دستورالعمل تبصره (67) قانون بودجه سال 1355 (نظارت مالی) تبصره (55) قانون بودجه سال 1357 ابلاغ نقل و انتقال اعتبارات جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و طرحهای خاص ناحیه‌ای و طرحهای منطقه‌ای ناشی از تغییر تقسیمات کشوری به مقامات محلی : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول تبصره (33) قانون بودجه کل کشور سال 1358 تبصره (40) قانون بودجه سال 1359 تسویه حساب برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه چهارم و انجام اقدامات قانونی لازم در زمینه متخلفان از حکم مندرج در تبصره (40) قانون بودجه 1359 بند «ت» تبصره (40) قانون بودجه سال 1359 پیشنهاد ضوابط برای تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و رفع واخواهی از اسناد واخواهی شده و ممیزی برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمان‌های پیمانکاران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح‌های رایانه‌ای : کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول عدم پیش‌بینی وسیله نقلیه در اسناد و مدارک پیمان رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط اهداف کمی طرح مبتنی بر اهداف کمی برنامه آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدعلی فرشادفر
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 424
شابک 9786001680564