کتاب طراحی سازه‌های فولادی و بتنی در ETABS 2018 نوشته دکتر علی قمری از نوآور

کتاب طراحی سازه‌های فولادی و بتنی در ETABS 2018 توسط دکتر علی قمری نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب طراحی سازه‌های فولادی و بتنی در ETABS 2018: پیشگفتار فصل اول: کلیات بارگذاری مقدمه بارهای مرده سقف‌ها تیرچه و بلوک تعیین ضخامت سقف سقف کرومیت دال یکطرفه دال دو طرفه با تیرهای میانی جدول جزئیات سقف کامپوزیت بار مرده دیوارها دیوار بدون نما تیغه‌های داخلی ساختمان دیوارهای تقسیم کننده (سربار معادل تیغه بندی) بارگذاری راه پله بار زنده محاسبه بار زلزله فصل دوم: ساختمان پنج‌طبقه با مهاربند همگرا مشخصات پروژه بارگذاری ثقلی بار سقف بار دیوارها سربار معادل تیغه‌بندی بار زلزله محاسبه ضریب بازتاب ساختمان راه‌اندازی برنامه ایجاد هندسه مدل و ترسیم اجزا ترسیم خطوط شبکه تعریف مشخصات مدل معرفی مصالح معرفی مشخصات معرفی مصالح معرفی مقاطع تیر ساخت مقاطع مرکب ساختن مقطع مرکب تقویت شده برای ستون ساخت مقطع ناودانی دوبل معرفی لیست خودکار برای طراحی معرفی مقطع تیرچه معرفی نوع بارها معرفی بار معادل جهت محاسبه وزن موثر ساختمان معرفی الگو بارهای جانبی فرضی معرفی ترکیبات بار اصلاح ترکیبات بار ترسیم مدل سازه ترسیم ستون‌ها ترسیم تیرها ترسیم مهاربندها ترسیم کف‌ها انتقال تیر پاگرد نیم طبقه اختصاص مشخصات به عناصر تکیه‌گاه اختصاص مقاطع خطی اختصاص اتصال مفصلی تیر به ستون اختصاص نواحی صلب ایجاد دیافراگم صلب اختصاص بارها بار دیوارها بار مرده معادل‌سازی جرم پیش نیاز تحلیل تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار تنظیمات تحلیل کنترل خطا در مدلسازی تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل طراحی سازه تنظیم پارامتر طراحی تیرها تنظیم پارامترهای طراحی ستون تنظیم پارامترهای طراحی مهاربند انتخاب ترکیب بار طراحی طراحی سازه کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب اصلی ساختمان فصل سوم: ساختمان هفت طبقه با قاب خمشی فولادی متوسط و سقف تیرچه و بلوک معرفی هندسه پروژه مقاطع اعضا بارگذاری ثقلی محاسبه بارهای کف بار زنده سربار معادل تیغه‌بندی بار دیوارها بارهای جانبی انتخاب ارتفاع سازه محاسبه زمان تناوب محاسبه ضریب بازتاب ساختمان مدلسازی سازه در ETABS شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه ترسیم ستون‌ها ترسیم تیرها ترسیم عناصر سطحی (سقف) حذف عناصر اضافی و ترسیم خرپشته معرفی مشخصات معرفی مصالح معرفی پروفیل‌های فولادی معرفی تیر ورق معرفی مقاطع ستون معرفی لیست خودکار برای طراحی ستون‌ها معرفی مقطع سقف (تیرچه) بارهای استاتیکی مولفه قائم زلزله معرفی الگو بارهای جانبی فرضی ترکیب بار اصلاح ترکیبات بار اثرات ∆-P تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی تنظیم آنالیز مودال اختصاص مشخصات تکیه‌گاه‌ها اختصاص مقطع تیر و ستون آزاد‌سازی دو انتهای تیرهای مفصلی ایجاد خرپشته انتقال تیر پاگرد نواحی صلب انتهایی اختصاص بارها بار سقف بار دیوارهای جانبی بار دیوارهای اطراف راه پله بار شمشیری و پاگرد راه پله دیافراگم صلب تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار انجام تنظیمات تحلیل پیش نیاز تحلیل کنترل خطا در مدلسازی تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل طراحی سازه تنظیم پارامتر طراحی تیرها تنظیم پارامترهای طراحی ستون طراحی سازه اجرایی کردن مقاطع طراحی شده کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب اصلی ساختمان کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان کنترل تغییر مکان جانبی کنترل پیچش کنترل ضریب نامعینی کنترل بار تشدید یافته کنترل واژگونی فصل چهارم: قاب خمشی ویژه ـ مهاربند واگرا با سقف کامپوزیت شرح پروژه معرفی هندسه پروژه مشخصات سازه‌ای طرح بارگذاری سازه بارگذاری ثقلی بار سقف بار دیوارها سربار معادل تیغه‌بندی بار زنده بارهای جانبی انتخاب ارتفاع سازه مولفه قائم زلزله مقاطع اعضا راه‌اندازی برنامه شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه ترسیم خطوط شبکه ترسیم ستون‌ها ترسیم تیرها ترسیم عناصر سطحی (سقف) ترسیم تیرها فرعی تقسیم‌بندی ستون ترسیم طبقات و خرپشته معرفی مشخصات معرفی مصالح معرفی پروفیل‌های فولادی معرفی تیرها و ستون‌ها معرفی تیر ورق معرفی مهاربندها معرفی لیست خودکار برای طراحی معرفی مقطع سقف معرفی بارهای استاتیکی معرفی الگوی مولفه قائم زلزله معرفی الگو بارهای جانبی فرضی ترکیب بار اصلاح ترکیبات بار اصلاح ترکیب 100-30 تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی تنظیم آنالیز مودال اختصاص مشخصات تکیه گاه‌ها اختصاص مقطع تیر و ستون آزادسازی دو انتهای تیرهای مفصلی انتقال تیر پاگرد اختصاص بارها بار سقف بار دیوارهای جانبی اعمال بار دیوارهای نمادار بار دیوارهای اطراف راه پله و شمشیری بار معادل‌سازی شده جرم بار قائم زلزله اختصاص نواحی صلب انتهایی دیافراگم صلب تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار تنظیمات تحلیل کنترل خطا در مدلسازی تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل کنترل خروجی‌های تحلیل طراحی سازه تنظیم ترکیبات بار تنظیم پارامتر طراحی تیرها تنظیم پارامترهای طراحی ستون تنظیم طراحی مهاربند واگرا طراحی سازه بررسی ضوابط اجرایی تیرها مقاطع اجرایی ستون‌ها بررسی مسائل اجرایی بررسی مهاربندها نهایی کردن مقاطع مقاطع نهایی تیرها طراحی تیرهای کامپوزیت کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب اصلی ساختمان کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان کنترل تغییر مکان جانبی کنترل نامنظمی پیچشی کنترل تغییر مکان نسبی کنترل ضریب نامعینی کنترل بار تشدید یافته کنترل واژگونی فصل پنجم: ساختمان هشت طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی و سقف دال تحت تحلیل طیفی مشخصات پروژه مشخصات مصالح بارگذاری ثقلی محاسبه بارهای کف بار دیوارها سربار معادل تیغه‌بندی بار زنده محاسبه بار زلزله استاتیکی محاسبه ضریب بازتاب ساختمان راه‌اندازی برنامه ایجاد هندسه مدل و ترسیم اجزا ترسیم خطوط شبکه ترسیم ستون‌ها ترسیم تیرها ترسیم عناصر سطحی (سقف) ترسیم خرپشته معرفی مشخصات معرفی مصالح معرفی مقاطع بتن آرمه معرفی مقاطع جهت انتخاب خودکار نرم افزار معرفی مقطع سقف معرفی بارها بارهای ثقلی تکیه‌گاه‌ها اختصاص مقطع تیر و ستون اختصاص نواحی صلب انتهایی اختصاص بارها بار سقف بار شمشیری راه پله بار دیوارهای جانبی اعمال بار معادل جرم برای محاسبه وزن موثر ساختمان دیافراگم صلب تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار معرفی طیف طرح تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی در وزن موثر لرزه‌ای اعمال ضرایب ترک خوردگی به تیرها و ستون‌ها معرفی گره‌های اضافی جهت پیش نیاز تحلیل تنظیم آنالیز مودال محاسبه بار زلزله استاتیکی معرفی اثر مولفه قائم زلزله انجام تنظیمات تحلیل پیش نیاز تحلیل کنترل خطا در مدلسازی تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان اصلاح برش پایه برای کنترل تغییر مکان کنترل سازه برای نامنظمی پیچشی کنترل فاصله مرکز جرم و مرکز سختی کنترل طبقه نرم کنترل برش پایه حاصل از تحلیل طیفی کنترل تغییر مکان نسبی کنترل واژگونی کنترل ضریب نامعینی کنترل شاخص پایداری طراحی سازه تنظیم پارامتر طراحی سازه طراحی سازه طراحی نهایی ستون طراحی نهایی تیرها نمایش آرماتورهای برشی تیر وزن اسکلت و آرماتورها فصل ششم: ساختمان نه طبقه بتن‌آرمه قاب خمشی ویژه با دیوار برشی ویژه و سقف دال معرفی هندسه پروژه مصالح مصرفی محاسبه بارهای کف بار ثقلی محاسبه ضخامت دیوار برشی پوشش بتن بار زنده سربار معادل تیغه بندی بار دیوارها بارهای جانبی انتخاب ارتفاع سازه مدلسازی سازه در ETABS شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه ترسیم ستون‌ها و تیرها معرفی مشخصات معرفی مصالح معرفی مقطع تیر و ستون معرفی مقطع سقف و دیوار برشی بارهای استاتیکی معرفی طیف زلزله ترکیب بار ترکیب بار طراحی معرفی اثر مولفه قائم زلزله اثرات ∆-P تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی تنظیم آنالیز مودال اختصاص مشخصات تکیه‌گاه‌ها اختصاص مقطع تیر و ستون انتقال تیر پاگرد ترسیم دیوار برشی نامگذاری دیوارهای برشی نامگذاری ستون‌های متصل به دیوار برشی نواحی صلب انتهایی اختصاص بارها بار سقف بار دیوارهای جانبی بار قائم زلزله طره‌ها دیافراگم صلب تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار اعمال ضرایب ترک خوردگی اعمال ضرایب ترک خوردگی به دیوارها اعمال ضرایب ترک خوردگی به تیرها و ستون‌ها تقسیم‌بندی دیوارها انجام تنظیمات تحلیل پیش نیاز تحلیل کنترل خطا در مدلسازی تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان کنترل ترک خوردگی مقطع قفل نرم‌افزار را باز کنید کنترل ضریب نامعینی همپایه کردن برش استاتیکی و دینامیکی کنترل تغییر مکان نسبی کنترل واژگونی و کنترل شاخص پایداری طراحی سازه تنظیم پارامتر طراحی سازه طراحی سازه طراحی نهایی تیرها نمایش آرماتورهای طولی تیر طراحی نهایی ستون کنترل ستون قوی-تیر ضعیف طراحی دیوار برشی تنظیمات مربوط به دیوار برشی کنترل قاب برای 25% برش اصلاح برش پایه همپایه کردن برش استاتیکی و دینامیکی کنترل دیوارهای برشی برای 50% برش طراحی سازه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر علی قمری
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 458
شابک 9786001685064