کتاب مواد و روش های روسازی راه (قیر و آسفالت) نوشته مهندس محمدعلی توانائی مهندس فرهاد شهرکی از نوآور

کتاب مواد و روش های روسازی راه (قیر و آسفالت) توسط مهندس محمدعلی توانائی مهندس فرهاد شهرکی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب مواد و روش های روسازی راه (قیر و آسفالت): فصل اول / مقدمه منشأ کتاب اهمیت موضوع شرح مندرجات فصل دوم کتاب مواد و روش های روسازی راه / پالایش، کاربرد و خواص قیر تاریخچه و پالایش 1-2- تصفیه قیر 1-2-1- ترکیب نفت خام 1-2-2- تقطیر 1-2-3- آسفالتن زدایی با حلال‌ها 1-2-4- جداسازی با حلال (ROSE) 1-2-5- هوادهی پیوسته 1-2-6- پختن 1-2-7- چند گزینه تولید 2-2- انواع قیر و کاربردآنها 2-2-1- قیر خالص 2-2-2- قیر امولسیونی 2-2-3- قیر محلول 3-2- آزمایش‌های فیزیکی قیر خالص 3-2-1- آزمایش‌های غلظت 3-2-1-1- کندروانی مطلق در 140 ( 60) 3-2-1-2- کندروانی کینماتیک در 275 ( 135) 3-2-2- درجه نفوذ 3-2-3- نقطه‌ی نرمی 3-2-4- آزمایش شکل‌پذیری 3-2-5- آزمایش دوام 3-2-6- آزمایش لعاب نازک 3-2-7- آزمایش لعاب نازک چرخشی 3-2-8- آزمایش خلوص 3-2-9- آزمایش ایمنی(آزمایش درجه اشتعال) 3-2-10- آزمایش کارایی 3-2-11- سایر آزمایش‌ها 3-2-11-1- وزن مخصوص 3-2-11-2- آزمایش قطره قیر 4-2- سیستم درجه‌بندی قیر خالص 4-2-2- سیستم شاخص گذاری کندروانی 4-2-3- سیستم درجه‌بندی کندروانی AR خواص رئولوژیک و عملکرد روسازی‌ها 5-2- خواص رئولوژیک 5-2-1- پیرشدگی 5-2-2- نفوذپذیری 5-2-3- شکل‌پذیری 5-2-4- کندروانی 5-2-5- حساسیت دمایی 5-2-6- حساسیت برشی 5-2-7- سختی 6-2- عملکرد خواص رئولوژیکی قیر خالص روسازی‌ها 6-2-1- دانه‌دانه شدن 6-2-2- ترک‌خوردگی 6-2-2-1- ترک‌خوردگی وابسته به بارگذاری 6-2-2-2- ترک‌خوردگی غیر وابسته به بارگذاری 6-2-3- شیارشدگی 6-2-4- عریان شدگی 7-2- ویژگی‌های آزمایش‌های روسازی ممتاز 8-2- آزمایش‌های فیزیکی برای قیر با درجه‌بندی PG 8-2-1- لعاب نازک چرخشی (RTFO) 8-2-2- محفظه تسریع پیرشدگی (PVA) 8-2-3- ویسکومتر دورانی (RV) 8-2-4- رئومتر برشی دینامیکی (DSR) 8-2-5- داده‌های شیارشدگی 8-2-6- داده‌های خستگی 8-2-7- رئومتر تیرچه خمشی (BBR) 8-2-8- کشش مستقیم (DTT) 9-2- استانداردهای قیر روسازی ممتاز 9-2-1- تغییر شکل دائمی (شیارشدگی) 9-2-2- ترک‌خوردگی در اثر خستگی 9-2-3- ترک‌خوردگی‌های دمای پایین 9-2-4- سایر معیارها 9-2-5- انتخاب درجه‌های قیر PG 10-2- خواص شیمیایی قیر 10-2-1- منشأ قیر 11-2- عناصر تشکیل دهنده و ساختار مولکولی 12-2- گروه‌های قطبی یا اساسی 13-2- مدل ترکیبی قیر 13-2-1- آسفالتین 13-2-2- رزین‌ها 13-2-3- روغن‌ها 14-2- قیر به‌عنوان یک سیستم کلوئیدی 15-2- روش‌های تحلیلی 15-2-1- روش تشکیل رسوب‌شیمیایی 15-2-1-1- آسفالتن‌ها (A) 15-2-1-2- بازهای نیتروژنی (N) 15-2-1-3- اسید آفین‌های اولیه (A1) 15-2-1-4- اسید آفین‌های ثانویه (A2) 15-2-1-5- پارافین‌ها (P) 15-2-2- روش جذب-واجذب انتخابی 15-2-2-1- آسفالتن‌ها (A) 15-2-2-2- اشباع‌ها (S) 15-2-2-3- آروماتیک‌های نفتینیک (NA) 15-2-2-4- آروماتیک‌های قطبی (PA) 15-2-3- توزیع سایز مولکولی 15-2-4- پژوهش SHRP در شیمی قیر فصل سوم کتاب مواد و روش های روسازی راه / سنگدانه 1-3- دسته‌بندی سنگ‌ها 1-3-1- سنگ‌های آذرین 1-3-2- سنگ‌های رسوبی 1-3-3- سنگ‌های دگرگونی 1-3-4- شن 1-3-5- ماسه طبیعی 1-3-6- سرباره تولید سنگدانه 2-3- عملیات استخراج از معدن 3-3- نمونه‌گیری از سنگدانه‌ها کانی‌شناسی و خصوصیات شیمیایی 4-3- کانی‌شناسی سنگدانه 4-3-1- کانی‌های معمول یافته شده در سنگ‌دانه‌ها 4-3-2-تأثیر کانی بر عملکرد 4-3-3- آزمایش میکروسکوپ سنگ‌شناختی 5-3- خواص شیمیایی سنگدانه 6-3- خواص فیزیکی سنگدانه‌ها 7-3- چقرمگی و مقاومت سایشی 8-3- سلامت و دوام 9-3- شکل ذرات و بافت سطحی 10-3- تمیزی و مواد زیان‌آور 10-3-1- آزمایش هم‌ارز ماسه‌ای 10-3-2- کلوخه‌های رسی و ذرات ترد 11-3- شاخص خمیری 12-3- وزن مخصوص 12-3-1- وزن مخصوص و جذب مصالح درشت‌دانه 12-3-2- وزن مخصوص و جذب مصالح ریزدانه اندازه و دانه‌بندی 13-3- منحنی دانه‌بندی مطلوب 14-3- حداکثر اندازه سنگدانه 15-3- خصوصیات متداول در دامنه تغییرات 15-3-1- آزمایش الک کردن (ASTM C136,C117) 15-3-2- مخلوط کردن سنگدانه برای مطابقت مصالح با خصوصیات 16-3- مساحت سطح فصل چهارم کتاب مواد و روش های روسازی راه /  روش‌های طرح اختلاط آسفالت گرم 1-4- تاریخچه طرح اختلاط 1-4-1- آزمایش لکه قیر 2-4-1- مخلوط با دانه‌بندی درشت 3-4-1- دانه‌بندی توپر 4-4-1- روش هوبار- فیلد 5-4-1- روش طرح اختلاط ویم 6-4-1- روش طرح اختلاط مارشال 7-4-1- روش طرح اختلاط روسازی ممتاز 2-4- اهداف و عناصر طرح اختلاط 2-4-1- اهداف 2-4-2- مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی 2-4-3- مقاومت خستگی 2-4-4- مقاومت در مقابل ترک‌های دمای پایین 2-4-5- دوام 2-4-6- مقاومت در برابر خرابی رطوبتی 2-4-7- مقاومت لغزشی 2-4-8- کارایی 2-4-9- طبقه‌بندی و منحنی حداکثر چگالی                    خط حداکثر چگالی “A” خط حداکثر چگالی “B” خط حداکثر چگالی “C” 3-4- روابط وزنی- حجمی 3-4-1- تعاریف 3-4-1-1- فضای خالی در مصالح سنگی (VMA) 3-4-1-2- فضای خالی در کل مخلوط (VTM) 3-4-1-3- منافذ پرشده با قیر خالص (VFA) 3-4-1-4- وزن مخصوص ظاهری 3-4-1-5- وزن مخصوص واقعی خشک 3-4-1-6-وزن مخصوص مؤثر مصالح 3-4-1-7- وزن مخصوص واقعی بتن آسفالتی متراکم 3-4-1-8- حداکثر وزن مخصوص تئوری آسفالت 3-4-2- محاسبات 3-4-2-1- وزن مخصوص واقعی مصالح ترکیب‌شده 3-4-2-2- حجم فضای خالی مصالح سنگی (VMA) 3-4-2-3- منافذ هوایی در مخلوط متراکم (VTM) 3-4-2-4- منافذ پرشده با قیر (VFA) 3-4-2-5- وزن مخصوص مؤثر سنگدانه 3-4-2-6-حداکثر وزن مخصوص مخلوط با درصدهای مختلف قیر 3-4-2-7- جذب قیر 4-4- ضخامت لایه قیر 5-4-تراکم آزمایشگاهی روش طرح اختلاط مارشال مرحله A. ارزیابی مصالح مرحله B. ارزیابی قیر خالص مرحله C. آماده‌سازی نمونه‌های مارشال مرحلۀ D. تحلیل چگالی و فضای خالی مرحله E. استقامت مارشال و آزمایش روانی مرحله F. جدول‌بندی و رسم نتایج آزمایش مرحله G. تعیین درصد قیر بهینه 6-4- معیار حدود مارشال 6-4-1- فضای خالی مصالح سنگی 6-4-2- فضای خالی در کل مخلوط (VTM) 6-4-3- چگالی 6-4-4- استقامت 6-4-5- روانی روش طرح اختلاط ویم مرحله E. تهیه نمونه‌ها برای اندازه گیری استقامت ویم مرحله F. تحلیل فضای خالی و چگالی مرحله G. نتایج آزمایش و تحلیل آن‌ها روش طرح اختلاط روسازی ممتاز پیش‌زمینه 7-4- مواد و مصالح 8-4- انتخاب مصالح سنگدانهای مخلوط 9-4- متراکم کننده چرخشی روسازی ممتاز 10-4- متراکم کردن نمونه‌ها 11-4- انتخاب میزان قیر بهینه 12-4- حساسیت رطوبتی 13-4- بازیافت گرم ویژگی‌های اصطکاکی مخلوط‌های روسازی مثال‌های طرح اختلاط 12-4- طرح اختلاط مارشال 13-4- طرح اختلاط ویم 14-4- طرح اختلاط روسازی ممتاز فصل پنجم کتاب مواد و روش های روسازی راه / خصوصیات مخلوط‌های آسفالتی معیار آزمایش‌های مخلوط قیری 1-5- توانایی تخمین مشخصات بنیادی 2-5- سادگی انجام آزمایش 3-5- قابلیت تولید مجدد نتایج آزمایش آزمایش‌های مخلوط قیری 4-5-پیرشدگی آزمایش‌های مکانیکی تجربی 5-5- آزمایش استقامت مارشال 6-5- استقامت سنج ویم 7-5- دستگاه سنجش چسبندگی خاک ویم 8-5- آزمایش‌های رد چرخ 8-5-1- تحلیل‌کننده روسازی قیری، TP 63 8-5-2- آزمایش رد چرخ هامبورگ،T324 آزمایش‌های خواص مهندسی 9-5- خصوصیات سفتی 9-5-1- مدول برجهندگی ( ) 9-5-2- سختی خمشی 9-5-3- مدول دینامیکی 9-5-3-1- خصوصیات روش‌های AASHTO TP-62 و AMPT 9-5-3-2- مدول پیچیده کشش غیرمستقیم 9-5-3-3- معادلات پیش‌گویانه 9-5-3-4- نمودار ون در پل 9-5-3-5- معادله ویتزاک بر پایه کندروانی (NCHR 1-37A) 9-5-3-6- معادله ویتزاک بر پایه (NCHRP 1-40D) 9-5-3-7- مدل هایریش 10-5- مشخصات شیار شدگی 10-5-1- آزمایش‌کننده برشی روسازی ممتاز 11-5- آزمایش مدت روانی 12-5- آزمایش تعداد روانی 13-5- آزمایش تکرار خزش و بازیابی 14-5-خصوصیات ترک‌خوردگی 15-5- خصوصیات خستگی 15-5-1- آزمایش خستگی تیر خمشی 15-5-2- آزمایش کشش غیرمستقیم خستگی 15-5-3- آزمایش کشش مستقیم و مدل خرابی پیوسته ویسکوالاستوپلاستیک 15-5-3-1- مدل خرابی ویسکو الاستوپلاستیک 15-5-3-2- بکار گیری مدل VEPCD 16-5- خصوصیات مبتنی بر مکانیک شکست 16-5-1- آزمایش خزش/ مقاومت کششی غیرمستقیم و انرژی تلف‌شده کرنش خزشی 16-5-2- آزمایش خمش نیم‌دایره‌ای 7-5- دستگاه سنجش چسبندگی خاک ویم 8-5- آزمایش‌های رد چرخ 8-5-1- تحلیل‌کننده روسازی قیری، TP 63 8-5-2- آزمایش رد چرخ هامبورگ،T324 آزمایش‌های خواص مهندسی 9-5- خصوصیات سفتی 9-5-1- مدول برجهندگی ( MR) 9-5-2- سختی خمشی 9-5-3- مدول دینامیکی 9-5-3-1- خصوصیات روش‌های AASHTO TP-62 و AMPT 9-5-3-2- مدول پیچیده کشش غیرمستقیم 9-5-3-3- معادلات پیش‌گویانه 9-5-3-4- نمودار ون در پل 9-5-3-5- معادله ویتزاک بر پایه کندروانی (NCHR 1-37A) 9-5-3-6- معادله ویتزاک بر پایه (NCHRP 1-40D) 9-5-3-7- مدل هایریش 10-5- مشخصات شیار شدگی 10-5-1- آزمایش‌کننده برشی روسازی ممتاز 11-5- آزمایش مدت روانی 12-5- آزمایش تعداد روانی 13-5- آزمایش تکرار خزش و بازیابی 14-5-خصوصیات ترک‌خوردگی 15-5- خصوصیات خستگی 15-5-1- آزمایش خستگی تیر خمشی 15-5-2- آزمایش کشش غیرمستقیم خستگی 15-5-3- آزمایش کشش مستقیم و مدل خرابی پیوسته ویسکوالاستوپلاستیک 15-5-3-1- مدل خرابی ویسکو الاستوپلاستیک 15-5-3-2- بکار گیری مدل VEPCD 16-5- خصوصیات مبتنی بر مکانیک شکست 16-5-1- آزمایش خزش/ مقاومت کششی غیرمستقیم و انرژی تلف‌شده کرنش خزشی 16-5-2- آزمایش خمش نیم‌دایره‌ای فصل ششم کتاب مواد و روش های روسازی راه / تجهیزات و فرآیند‌های تولید تأسیسات آسفالت گرم (HMA) 1-6- نمونه آرایش 1-6-1- کارخانه خشک‌کن– مخلوط‌کن 1-6-2- کارخانه منقطع 1-6-3- تأسیسات خشک‌کن- مخلوط‌کن 1-6-3-1-تغذیه سنگدانه 1-6-3-2- استوانه 1-6-3-3- مشعل‌ها 1-6-3-4- فرایند گرم و خشک کردن 1-6-3-5-پاشش قیر خالص 1-6-4- کارخانه منقطع HMA 1-6-4-1- خشک‌کن سنگدانه 1-6-4-2- مشعل‌ها 1-6-4-3- سرند کردن و مخازن گرم 1-6-4-3- قیف توزین و پاکت (سطل) قیر 1-6-4-4- مخلوط‌کن آسیابی 1-6-4-5- سیستم کنترل آلودگی هوا 1-6-4-6- گردگیرهای خشک‌کن اولیه 1-6-4-7- گردگیرهای تصفیه‌کننده‌ی مرطوب 1-6-4-8- فیلترهای پارچه‌ای (اتاق فیلترها) عملیات حمل‌ و پخش 2-6- عملیات حمل‌ونقل 2-6-1- وسایل تخلیه در انتها 2-6-2- وسایل تخلیه از زیر 2-6-3- وسایل تخلیه با تسمه‌نقاله 2-6-4- فرایند بارگیری کامیون 2-6-5- محافظت در طول حمل 2-6-6- عوامل مؤثر بر سیکل حرکت کامیون 3-6- فینیشرها 3-6-1- اصول کار فینیشر 3-6-2-کنترل ضخامت 3-6-3- کنترل خودکار شمشه‌ی فینیشر 3-6-4- انواع سیستم‌های تراز مرجع 3-6-5- تأثیر مشخصات فینیشر در عملکرد آن 4-6- فاکتورهای موثر در تراکم مخلوط 4-6-1- تجهیزات تراکم 4-6-1-1- غلتک‌های چرخ فولادی استاتیک 4-6-1-2- غلتک‌های چرخ لاستیکی 4-6-1-3- غلتک‌های چرخ فولادی ارتعاشی 4-6-2- شرایط کارگاهی موثر بر تراکم 4-6-2-1- الگوی غلتک زنی 4-6-2-2- انواع مشخصات فنی وزن مخصوص مورداستفاده برای ساختن HMA 4-6-2-3- تعیین چگالی بر اساس درصدی از چگالی آزمایشگاهی 4-6-2-4- تعیین چگالی بر اساس درصدی از نوار کنترل 5-6- اندازه‌گیری چگالی 5-6-1- روش مغزه گیری 5-6-2- روش چگالی سنج هسته‌ای 6-6- تفکیک مخلوط 7-6- همواری سطح روسازی 7-6-1- روش‌هایی برای به دست آوردن همواری 7-6-2- روش‌هایی برای اندازه‌گیری همواری 8-6- قراردادها و مشخصات مصالح 8-6-1-کلیات 8-6-2- روش‌های مزایده 8-6-2-1- کمترین پیشنهاد (مناقصه) 8-6-2-2- بهترین پیشنهاد 8-6-2-3- پیشنهاد توافقی 8-6-3- پیشرفت معیارها 8-6-3-1- روش مشخصات 8-6-3-2- مشخصات نتایج پایان کار 8-6-4- نمونه‌گیری از سنگدانه‌ها و کالیبراسیون تغذیه‌کننده‌ها 8-6-4-1- نمونه‌گیری سنگدانه 8-6-4-2- تنظیم تغذیه‌کننده سنگدانه 8-6-4-3- نمونه‌گیری قیر خالص 8-6-4-4- نمونه‌گیری آسفالت گرم (HMA) 9-6- مفاهیم آماری 9-6-1- کنترل کیفیت/تضمین کیفیت (QC/QA) 9-6-2- دانه‌بندی سنگدانه 9-6-3- مقدار قیر 9-6-4- مدیریت خواص حجمی در کارگاه 9-6-5- ساخت 10-6- آزمایش و نمودارهای کنترل کیفیت 10-6-1-حدود آزمایش 10-6-2- صلاحیت تکنسین 10-6-3- نمودارهای کنترل کیفیت فصل هفتم کتاب مواد و روش های روسازی راه / مخلوط‌های ویژه، بازیافت و مواد افزودنی مخلوط‌های HMA با دانه‌بندی باز 1-7- مخلوط‌ها بر پایه‌ی دانه‌بندی باز 1-7-1- درشت‌دانه‌های اصطکاکی با دانه‌بندی باز (OGFC) 2-7- آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه ای (SMA) 2-7-1- تشریح 2-7-2- مواد و مصالح 2-7-3- طرح اختلاط 2-7-4- ساخت 2-7-5- عملکرد 3-7- مخلوط‌های با سنگدانه درشت و دانه‌بندی توپر آسفالت نیمه گرم (WMA) 4-7- مخلوط‌های آسفالتی لکه‌گیری 4-7-1- مخلوط‌های لکه‌گیری با اختلاط گرم، پخش گرم 4-7-1-1- در دسترس بودن 4-7-1-2- کمیت 4-7-2- مخلوط‌های لکه‌گیری با اختلاط گرم، پخش سرد 4-7-3- مخلوط لکه‌گیری با اختلاط سرد، پخش سرد 4-7-3-1- پایداری 4-7-3-2- چسبندگی 4-7-3-3- مقاومت در برابر آب 4-7-3-4- دوام 4-7-3-5- مقاومت لغزشی 4-7-3-6- کارایی 4-7-3-7- قابلیت ذخیره‌سازی 5-7-3- چالش‌های طرح اختلاط 5-7-3-1- دانه‌بندی سنگدانه 5-7-3-2- شکل سنگدانه 5-7-3-3- کندروانی قیر 5-7-3-4- مقدار قیر 6-7-3- راهکارهای جدید 7-7-3- فرمول‌بندی بهینه 7-7-3-1- دانه‌بندی یک اندازه و عمدتاً ریزدانه‌تر 7-7-3-2- سنگدانه ی تمیز 7-7-3-3- شکل گوشه‌دار سنگدانه 7-7-3-4- استفاده از کمترین سنگدانه‌های جاذب 7-7-3-5- نوع چسبنده مناسب 7-7-3-6- مقدار کافی قیر 7-7-3-7- نوع و مقدار مناسب عامل ضد عریان شدگی 5-7- تولید، نظارت و نگهداری 5-7-1- تولید 5-7-2- نظارت و آزمایش کردن 5-7-2-1- ترکیب مخلوط 5-7-2-2- آزمایش عریان شدگی 5-7-2-3- آزمایش کارایی 5-7-3- نگهداری 6-7- مخلوط‌های HMA برای سازه‌های هیدرولیکی آسفالت گرم بازیافتی 8-7- گزینه‌های کاندید برای بازیافت 8-7-1- ملاحظات طراحی برای مخلوط‌های بازیافت شده 8-7-2- تولید مخلوط‌های آسفالتی بازیافتی افزودنی‌ها و اصلاح‌کننده‌ها در HMA 9-7- قیر مناسب برای روسازی 10-7- طبقه‌بندی 11-7- فیلرها 12-7- پر کن (درزبند) 12-7- پلیمرها 13-7- لاستیک 13-7-1- فرایند تر (قیر-لاستیک) 13-7-2- فرایند خشک (لاستیک- مخلوط اصلاح‌شده) 14-7- پلاستیک 14-7-1- ترکیب‌ها 14-7-2- الیاف 14-7-3- اکسیدکننده‌ها 14-7-4- ضد اکسیدکننده‌ها 14-7-5- هیدروکربن‌ها 14-7-6- عوامل بازیافت 14-7-6-1- عوامل نرم‌کننده 14-7-6-2- عوامل جوان‌کننده 14-7-7- عوامل سفت کننده 14-7-7-1- قیرهای طبیعی 14-7-7-2- تولیدشده در پالایشگاه 15-7- عوامل ضد عریان شدگی 15-7-1- افزودنی‌های ضد عریان شدگی مایع 15-7-2- افزودنی‌های آهک 15-7-2-1- آهک هیدراته‌ی خشک: 15-7-2-2- آهک هیدراته‌ی دوغاب: 15-7-2-3- آهک هیدراته‌ی خشک به سنگدانه‌ی تر: 15-7-2-4- دوغاب داغ (آهک زنده): 15-7-3- مواد پسماند 15-7-4- تخته‌های سقف 15-7-5- ضایعات لاستیک ها 15-7-5-1- پسماند شیشه 15-7-5-2- متفرقه 15-7-5-3- سیلیکون 15-7-6- ریزدانه‌های کلسیم کلرید یخ‌زدا فصل هشتم کتاب مواد و روش های روسازی راه / عملکرد و خرابی HMA مفاهیم قابلیت خدمت و عملکرد 1-8- شاخص خدمت‌دهی روسازی (PSI) 2-8- شاخص وضعیت روسازی (PCI) 3-8- ناهمواری روسازی 3-8-1- روش‌های اندازه‌گیری ناهمواری جاده 3-8-1-1- پروفیل نگار 3-8-1-2-ابزار سنجش ناهمواری جاده‌ای نوع واکنش 3-8-1-3- ابزارهای نیمرخ کشی ناهمواری جاده 3-8-1-4- ابزارهای نیمرخ کشی سبک‌وزن غیر تماسی 3-8-1-5- سیستم‌های نیم‌رخ کشی لیزری قابل‌حمل 4-8- الزامات همواری برای ساخت خرابی‌ها در روسازی‌های HMA 5-8- ترک‌خوردگی 5-8-1- ترک‌خوردگی خستگی 5-8-2- ترک‌خوردگی دمای پایین (حرارتی) 5-8-3- ترک‌خوردگی طولی 5-8-4- ترک‌خوردگی بلوکی 5-8-5- ترک‌خوردگی انعکاسی 5-8-6- ترک‌خوردگی لغزشی 6-8- اعوجاج 7-8- شیارشدگی 8-8- برآمدگی و موجی شدن 8-8-1- گسیختگی 8-8-2- دانه‌دانه شدن 8-8-3- سایش ضعیف 9-8- عریان شدگی 10-8- گودال‌ها 11-8- کاهش اصطکاک فصل نهم کتاب مواد و روش های روسازی راه / تعمیر و نگهداری، نوسازی و بازسازی آسفالت گرم (HMA) 1-9- تعمیر پیشگیرانه 1-9-1- فاگ سیل‌ها 1-9-2- جوان‌کننده‌ها 1-9-3- چیپ سیل یا اندود سطحی 1-9-4- اسلاری سیل 1-9-5- آب‌بندی ترک 2-9- تعمیرات اصلاحی 2-9-1- لکه‌گیری 2-9-2- روکش‌های نازک HMA نوسازی 3-9- بازیافت گرم سطح 4-9- درشت‌دانه‌های اصطکاکی با دانه‌بندی باز 5-9- آسیاب کردن سرد 6-9- بازیافت آسفالت گرم HMA 7-9- روکش‌های ساختاری 8-9- لایه‌ها و سیستم‌های رهایی از ترک 8-9-1- روکش‌های ضخیم 8-9-2- اندود کردن روسازی موجود 8-9-3- اندود ترک‌های موجود و اتصال‌ها 8-9-4- ملاحظات ویژه طراحی روکش 9-9- روش‌ها برای کاهش ترک‌خوردگی انعکاسی در دال‌های بتنی 9-9-1- اره کردن و آب‌بندی 9-9-2- تجهیزات برای رابلایز کردن روسازی بتنی 9-9-3- رابلایز 9-9-4- الگوی ترک و اندازه قطعه 9-9-5- اره و آب‌بندی کردن بازسازی 10-9- مخلوط سرد بازیافتی همراه با روکش 11-9- مخلوط گرم بازیافتی همراه با روکش 12-9- زهکشی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدعلی توانائیمهندس فرهاد شهرکی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 488
شابک 9786001684227