کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات نوشته مهندس محمدمهدی حری مهندس محمد صفرپناه از نوآور

کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات توسط مهندس محمدمهدی حری مهندس محمد صفرپناه نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب: بخش اول: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث ششم سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آذرماه سال 1392» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «خردادماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آبان‌ماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «شهریور سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اسفندماه سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1396» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اردیبهشت‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1398» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1399» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1400» بخش دوم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث هفتم سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آذرماه سال 1392» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «خردادماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آبان‌ماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «شهریور سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اسفندماه سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1396» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اردیبهشت‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1398» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1399» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1400» بخش سوم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث هشتم سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آذرماه سال 1392» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «خردادماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آبان‌ماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «شهریور سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اسفندماه سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1396» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اردیبهشت‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1398» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1399» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1400» بخش چهارم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث نهم سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آذرماه سال 1392» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «خردادماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آبان‌ماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «شهریور سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اسفندماه سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1396» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اردیبهشت‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1398» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1399» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1400» بخش پنجم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده مبحث دهم سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آذرماه سال 1392» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «خردادماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آبان‌ماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «شهریور سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اسفندماه سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1396» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اردیبهشت‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1398» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1399» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1400» بخش ششم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده استاندارد 2800 سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آذرماه سال 1392» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «خردادماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آبان‌ماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «شهریور سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اسفندماه سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1396» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اردیبهشت‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1398» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1399» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1400» بخش هفتم: سؤالات طبقه‌بندی ‌شده تحلیل‌سازه سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آذرماه سال 1392» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «خردادماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «آبان‌ماه سال 1393» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1394» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «شهریور سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اسفندماه سال 1395» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1396» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «اردیبهشت‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «بهمن‌ماه سال 1397» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1398» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مهرماه سال 1399» سوالات آزمون‌های نظام مهندسی  «مردادماه سال 1400» ن پیشگفتار: مجموعه پیش‌رو از مجموعه کتاب‌های ویژه‌ی آزمون نظام مهندسی است که با توجه به تغییرات عمده در ویرایش سال 1399 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و تغییراتی که در ویرایش سال 1398 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان رخ داده است، مورد بازنگری اساسی و ویرایش کلی قرار گرفت. از ویژگی‌های بارز ویرایش جدید کتاب پیش‌رو باید به موارد ذیل اشاره کنیم: 1) برای تمامی سؤالات آزمون که از مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800 طرح شده‌اند (به‌جزء سؤالات تحلیل سازه‌ها)، در این ویرایش برای اولین بار کلیدواژه‌ی مدنظر سؤال ارائه شده است. این موضوع برای مخاطبین کتاب، اهمیت استفاده از کلیدواژه برای رسیدن به بند مدنظر طراح سؤال را روشن خواهد کرد. تمامی کلیدواژه‌های ارائه‌شده متناسب با “کلیدواژه طلایی انتشارات نوآور (عمران محاسبات)” می‌باشد تا داوطلبین بتوانند با نحوه‌ی استفاده از کتاب کلیدواژه نیز آشنا شوند. برای حدود 60 تا 70 درصد سؤالات، کلیدواژه می‌تواند کمک‌کننده باشد. کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات 2) برای تمامی سؤالات سعی شده است حل تشریحی به‌صورت گام به گام ارائه گردد. به این صورت که قدم به قدم با استخراج الزامات آیین‌نامه‌ها و بررسی اطلاعات ارائه‌شده در سؤال، به حل مشروح سؤال پرداخته شده است. 3) در مورد منابعی از آزمون که با تغییر ویرایش مواجه شده‌اند، سعی شده است که با تغییرات و فرضیاتی اندک امکان بررسی سؤالات وجود داشته باشد. در این مورد با چند وضعیت مواجه خواهیم شد: الف) برخی از موضوعات سؤالات ادوار گذشته در ویرایش جدید مباحث، دیگر مطرح نشده‌اند یا تغییر قابل توجه داشته‌اند و دیگر قابل حل نیستند. در این موارد با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با ویرایش 1399 امکان پاسخگویی به این سؤال وجود ندارد و بخش مد نظر طراح سؤال حذف شده است” از حل آن سؤال صرف‌نظر شد. تعداد این دسته سؤالات اندک است. ب) عمده موضوعات سؤالات ادوار گذشته در ویرایش جدید مباحث، با تغییر اندک مواجه شده‌اند اما با فرضیاتی قابل حل هستند. در این موارد با بیان فرضیات مورد نیاز در ابتدای حل مسأله، به حل تشریحی سؤال مطابق با ویرایش جدید اقدام شده است. کتاب تشریح کامل سؤالات طبقه بندی‌شده آزمون‌های نظام مهندسی عمران محاسبات پ) در برخی از موضوعات سؤالات ادوار گذشته، تغییرات در ویرایش جدید مباحث، منجر به تغییر نتیجه شده است که یا مقدار حاصل از محاسبات در بین گزینه‌ها نیست یا مقدار حاصل از محاسبات گزینه‌ای غیر از کلید اعلامی از سوی دفتر مقررات خواهد بود. در این موارد با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با مبحث نهم ویرایش 1399، مقدار حاصل در بین گزینه‌ها وجود ندارد” و یا با درج علامت و برای مثال با بیان عبارت “مطابق با مبحث نهم ویرایش 1399، گزینه (1) پاسخ صحیح می‌باشد” به این موضوع اشاره شده است و در انتهای حل، کلید اعلامی از سوی دفتر مقررات ارائه شده است. در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای همه‌ی داوطلبان محترم آزمون، به منظور هر چه پربارتر شدن مطالب این کتاب، از تمام خوانندگان ارجمند خواهشمندیم با ارائه نظرات اصلاحی خود، ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند. امید است که این کتاب به عنوان قطره‌ای از دریای بی‌کران علم، مورد پذیرش مهندسان و دانش‌پژوهان گرامی قرار بگیرد. کتاب آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب تست طبقه بندی شده
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدمهدی حریمهندس محمد صفرپناه
نوبت چاپ دوازدهم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 458
شابک 9786001682612