کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه 4311 نوشته مهندس محمدعلی فرشادفر از نوآور

کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه 4311 توسط مهندس محمدعلی فرشادفر نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه 4311: پیشگفتار کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه 4311 دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها پیوست بخشنامه شماره 842/54 1088/102 مورخ 3/3/1378. 10 1- موافقتنامه 2- شرایط عمومی 3- شرایط خصوصی موافقتنامه بخش اول: متن کامل شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 فصل اول / تعاریف و مفاهیم کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه 4311 ماده 1ـ پیمان ماده 2ـ موافقت‌نامه ماده 3ـ شرایط عمومی ماده 4ـ شرایط خصوصی ماده 5ـ برنامه زمانی اجرای کار ماده 6ـ کارفرما ماده 7ـ پیمانکار ماده 8ـ مدیر طرح ماده 9ـ مهندس مشاور، مهندس ناظر ماده 10ـ رئیس کارگاه ماده 11ـ پیمانکار جزء ماده 12ـ کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه ماده 13ـ ماده 14ـ ماده 15ـ روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها فصل دوم / تأییدات و تعهدات پیمانکار کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه 4311 ماده 16ـ تأییدات پیمانکار ماده 17ـ کارکنان ماده 18ـ ماده 19ـ کنترل نقاط نشانه‌، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه‌گیری ها ماده 20ـ تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات ماده 21ـ حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم ماده 22ـ ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها ماده 23ـ حفاظت تأسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آن‌ها ماده 25ـ اجرای کار در شب ماده 26ـ آثار تاریخی و اشیای عتیقه ماده 27ـ اقامتگاه قانونی فصل سوم / تعهدات و اختیارات کارفرما کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه 4311 ماده 28ـ تحویل کارگاه ماده 29ـ تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان.. 3 ماده 30ـ تغییر مدت پیمان ماده 31ـ مدیریت اجرا ماده 32ـ نظارت بر اجرای کار ماده 33ـ مهندس ناظر فصل چهارم / تضمین، پرداخت، تحویل کار ماده 34ـ تضمین انجام تعهدات ماده 35ـ تضمین حسن انجام کار ماده 36ـ پیش‌پرداخت ماده 37ـ پرداخت‌ها ماده 38ـ پرداخت‌های ارزی ماده 39ـ تحویل موقت ماده 40ـ صورت‌وضعیت قطعی ماده 41ـ تحویل قطعی ماده 42ـ مسئولیت‌های دوره تضمین فصل پنجم / حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه‌حساب، حل اختلاف ماده 43ـ بروز حوادث قهری ماده 44ـ ممنوعیت قانونی ماده 45ـ حقوق انحصاری ثبت‌شده ماده 46ـ موارد فسخ پیمان ماده 47ـ اقدامات فسخ پیمان ماده 48ـ خاتمه پیمان ماده 49ـ تعلیق ماده 50ـ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار ماده 51ـ صورتحساب نهایی ماده 52ـ تسویه‌حساب ماده 53‌ـ حل اختلاف. ماده 54ـ قوانین و مقررات حاکم بر پیمان شرایط خصوصی بخش دوم: متـن کامل شرایط عمومی پیمان  قـراردادهای طرح و ساخت EPC فصل اول / کلیات 1ـ1. تعاریف 1ـ1ـ1. پیمان 1ـ1ـ2. طرف‌ها و اشخاص 1ـ1ـ3. تاریخ‌ها، آزمایش‌ها، دوره‌ها و تکمیل 1ـ1ـ4. پول و پرداخت‌ها 1ـ1ـ5. کارها و کالاها 1ـ1ـ6. دیگر تعاریف1ـ2. تفسیر 1ـ3. ارتباطات 1ـ4. قانون و زبان 1ـ5. اولویت مدارک 1ـ6. موافقت‌نامه پیمان 1ـ7. واگذاری 1ـ8. نگهداری و ارایه مدارک 1ـ9. اشتباه در خواسته‌های کارفرما 1ـ10. استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار 1ـ11. استفاده پیمانکار از مدارک کارفرما 1ـ12. جزئیات محرمانه 1ـ13. رعایت قوانین 1ـ14. مسئولیت تضامنی و انفرادی 1ـ15. محرمانه بودن فصل دوم / کارفرما 2ـ1. حق دسترسی به کارگاه 2ـ2. مجوزها، گواهیها یا تأییدیه‌ها 2ـ3. کارکنان کارفرما 2ـ4. ترتیب‌های تأمین مالی کارفرما 2ـ5. دعاوی کارفرما فصل سوم / مهندس مشاور 3ـ1. اختیارها و وظایف مهندس مشاور 3ـ2. تفویض اختیار از سوی مهندس مشاور 3ـ3. دستورهای مهندس مشاور 3ـ4. تعویض مهندس مشاور 3ـ5. تصمیم‌ها فصل چهارم / پیمانکار 4ـ1. تعهدهای عمومی پیمانکار 4ـ2. تضمین انجام تعهدات 4ـ3. نماینده پیمانکار 4ـ4. پیمانکاران دست‌دوم 4ـ5. پیمانکاران دست‌دوم منتخب 4ـ6. همکاری 4ـ7. پیاده کردن کارها 4ـ8. روش‌های ایمنی 4ـ9. تضمین کیفیت 4ـ10. داده‌های مربوط به کارگاه 4ـ11. کفایت مبلغ پذیرفته شده پیمان 4ـ12. شرایط فیزیکی غیرقابل‌پیش‌بینی 4ـ13. حق عبورها و تسهیلات 4ـ14. اجتناب از دخالت 4ـ15. راه‌های دسترسی 4ـ16. حمل کالا 4ـ17. ماشین‌آلات پیمانکار 4ـ18. حفاظت از محیط‌زیست 4ـ19. برق، آب و گاز 4ـ20. ماشین‌آلات و ابزار کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرار داده می‌شود 4ـ21. گزارش‌های پیشرفت 4ـ22. امنیت کارگاه 4ـ23. عملیات پیمانکار در کارگاه 4ـ24. فسیل‌ها و آثار باستانی فصل پنجم / طراحی 5ـ1. تعهدهای عمومی طراحی 5ـ2. مدارک پیمانکار 5ـ3. تقبل کردن پیمانکار 5ـ4. استانداردهای فنی و مقررات 5ـ5. آموزش 5ـ6. مدارک چون ساخت 5ـ7. دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری 5ـ8. اشتباه طراحی فصل ششم / کارمندان و کارگران 6ـ1. به‌کارگیری کارمندان و کارگران 6ـ2. نرخ دستمزد و شرایط کارگری 6ـ3. افراد در خدمت کارفرما 6ـ4. قوانین کار 6ـ5. ساعات کار 6ـ6. تسهیلات برای کارمندان و کارگران 6ـ7. بهداشت، سلامت و ایمنی 6ـ8. کنترل و نظارت پیمانکار 6ـ9. کارکنان پیمانکار 6ـ10. سوابق کارکنان و ماشین‌آلات پیمانکار 6ـ11. رفتار مخل نظم 6ـ12. کارمند و کارگر خارجی 6ـ13. پیشگیری از مزاحمت حشرات و حیوانات مضر 6ـ14. مشروب‌های الکلی یا مواد مخدر 6ـ15. اسلحه و مهمات 6ـ16. جشن‌ها و مراسم مذهبی فصل هفتم / تجهیزات، مصالح و چگونگی اجرا 7ـ1. چگونگی اجرا 7ـ2. نمونه‌ها 7ـ3. بازرسی 7ـ5. رد کردن 7ـ6. کارهای علاج بخشی 7ـ7. مالکیت تجهیزات و مصالح 7ـ8. حقوق امتیاز 7ـ9. شرایط تأمین مالی فصل هشتم / آغاز، تأخیرها و تعلیق 8ـ1. آغاز کار 8ـ2. مدت تکمیل 8ـ3. برنامه زمانی 8ـ4. تمدید مدت تکمیل 8ـ5. تأخیرهای ناشی از مقام‌های قانونی 8ـ6. آهنگ پیشرفت 8ـ7. خسارت‌های تأخیر 8ـ8. تعلیق کار 8ـ9. پیامدهای تعلیق 8ـ10. پرداخت بهای تجهیزات و مصالح، در صورت تعلیق 8ـ11. طولانی شدن تعلیق 8ـ12. آغاز مجدد کار 8ـ13. پاداش برای تکمیل زودتر از موعد فصل نهم / آزمایش‌های زمان تکمیل 9ـ1. تعهدهای پیمانکار 9ـ2. آزمایش‌های به تأخیر افتاده 9ـ3. تکرار کردن آزمایش 9ـ4. با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های زمان تکمیل فصل دهم / تحویل کارها به کارفرما 10ـ1. تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها 10ـ2. تحویل قسمت‌هایی از کارها 10ـ3. مداخله در آزمایش‌های زمان تکمیل 10ـ4. سطوحی که نیاز به ترمیم دارند فصل یازدهم / مسئولیت نقص 11ـ1. تکمیل کار باقی مانده و رفع نقص 11ـ2. هزینه رفع نقص 11ـ3. تمدید دوره اعلام نقص 11ـ4. قصور در رفع نقص 11ـ5. خارج کردن کارهای معیوب از کارگاه 11ـ6. آزمایش‌های بیشتر 11ـ7. حق دسترسی 11ـ8. تحقیق به‌وسیله پیمانکار 11ـ9. گواهی عملکرد 11ـ10. تعهدهای ایفا نشده 11ـ11. پاک‌سازی کارگاه فصل دوازدهم / آزمایش‌های پس از تکمیل 12ـ1. روش انجام آزمایش‌های پس از تکمیل 12ـ2. آزمایش‌های به تأخیر افتاده 12ـ3. تکرار کردن آزمایش 12ـ4. با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های پس از تکمیل فصل سیزدهم / تغییرها و اصلاح‌ها 13ـ1. حق تغییر دادن 13ـ2. مهندسی ارزش 13ـ3. روش تغییر 13ـ4. پرداخت به پول‌های قابل کاربرد 13ـ5. مبالغ مشروط 13ـ6. کارهای روزمزدی 13ـ7. اصلاحات به علت تغییر در قوانین 13ـ8. تعدیل به علت تغییر در هزینه‌ها فصل چهاردهم / مبلغ پیمان و پرداخت 14ـ1. مبلغ پیمان 14ـ2. پیش‌پرداخت 14ـ3. درخواست صدور گواهی پرداخت میانی 14ـ4. جدول پرداخت‌ها 14ـ5. تجهیزات و مصالح مورد نیاز کارها 14ـ6. صدور گواهی پرداخت‌های میانی 14ـ7. پرداخت‌ها 14ـ8. تأخیر در پرداخت 14ـ9. پرداخت سپرده حسن انجام کار 14ـ10. صورت‌وضعیت زمان تکمیل 14ـ11. درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی 14ـ12. اقرارنامه 14ـ13. صدور گواهی پرداخت نهایی 14ـ14. پایان یافتن مسئولیت کارفرما 14ـ15. نوع پول‌های پرداخت فصل پانزدهم / فسخ پیمان به‌وسیله کارفرما 15ـ1. اعلام برای اصلاح 15ـ2. فسخ به‌وسیله کارفرما 15ـ3. ارزیابی در تاریخ فسخ 15ـ4. پرداخت پس از فسخ 15ـ5. حق کارفرما برای فسخ فصل شانزدهم / تعلیق و فسخ به‌وسیله پیمانکار 16ـ1. حق پیمانکار برای تعلیق کار 16ـ2. فسخ پیمان به‌وسیله پیمانکار 16ـ3. توقف کار و خارج کردن ماشین‌آلات پیمانکار 16ـ4. پرداخت پس از فسخ پیمان فصل هفدهم / خطرپذیری و مسئولیت 17ـ1. مصونیت‌ها 17ـ2. مراقبت پیمانکار از کارها 17ـ3. ریسک‌های کارفرما 17ـ4. پیامد ریسک‌های کارفرما 17ـ5. حقوق مالکیت فکری و صنعتی 17ـ6. محدودیت مسئولیت فصل هجدهم / بیمه کتاب شرایط عمومی و خصوصی پیمان نشریه 4311 18ـ1. الزام‌های عمومی بیمه‌ها 18ـ2. قصور در تهیه و تمدید بیمه‌نامه‌ها 18ـ3. محتوای بیمه‌نامه‌ها 18ـ4. بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما 18ـ5. دریافت خسارت از بیمه 18ـ6. بیمه‌نامه‌ها، در شرایط تحویل قسمتی از کارها 18ـ7. انطباق بیمه‌نامه‌ها با شرایط پیمان 18ـ8. مراجع صادرکننده بیمه‌نامه‌ها 18ـ9. تغییر در بیمه‌نامه‌ها، ناشی از تغییر کارها فصل نوزدهم / حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) 19ـ1. تعریف فورس ماژور 19ـ2. اخطار فورس ماژور 19ـ3. وظیفه به حداقل رساندن تأخیر 19ـ4. پیامدهای فورس ماژور 19ـ5. تأثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست‌دوم 19ـ6. فسخ اختیاری ، پرداخت، و آزادسازی 19ـ7. معافیت از انجام کار طبق قانون فصل بیستم / دعاوی، اختلاف‌ها و داوری 20ـ1. دعاوی پیمانکار 20ـ2. انتصاب هیئت حل اختلاف 20ـ3. عدم توافق در انتصاب هیئت حل اختلاف 20ـ4. تصمیم‌گیری هیئت حل اختلاف 20ـ5. حل‌وفصل دوستانه 20ـ6. داوری 20ـ7. عدم تبعیت از تصمیم هیئت حل اختلاف 20ـ8. خاتمه دوره انتصاب هیئت حل اختلاف بخش سوم: مقـایسه تطبیـقی شرایط عمومـی پیمان در  قـراردادهای دوعاملی (EPC) با قراردادهای متعارف سه عاملی (DBB) در طرح‌های عمرانی 1) تعریف پیمان 2) اولویت مدارک پیمان نسبت به یکدیگر 3) واگذاری ، پیمانکاران جزء بررسی تطبیقی شرایط عمومی پیمان در قراردادهای دوعاملی (EPC) با قراردادهای سه عاملی (DBB)

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدعلی فرشادفر
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
تعداد صفحات 180
شابک 9786001683671