کتاب شرح و درس دینامیک خاک ویژه آزمون دکتری عمران نوشته دکتر سیدمحمد شعاری شعار از نوآور

کتاب شرح و درس دینامیک خاک ویژه آزمون دکتری عمران توسط دکتر سیدمحمد شعاری شعار نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب شرح و درس دینامیک خاک ویژه آزمون دکتری عمران مقدمه فصل اول / روانگرایی خاک‌ها تعریف روانگرایی پروسه وقوع روانگرایی عوامل موثر بر روان شدن خاک‌ها بررسی دقیقتر دو پارامتر (اثر سن ماسه و پیش کرنش) خودآزمایی بررسی پتانسیل روانگرایی (براساس آیین‌نامه‌ها) خودآزمایی وقوع روانگرایی و شتاب وارد بر ساختمان خودآزمایی عبور امواج مکانیکی تابع فاصله مولکول‌ها در محیط انتشار آیا رس روانگرا می‌شود؟ آیا شن‌ها روانگرا ‌می‌شوند؟ رفتار ماسه شل تحت بارگذاری سیکلی با دستگاه سه محوری سیکلی رفتار ماسه شل در آزمایش برش ساده سیکلی رفتار ماسه شل در آزمایش برشی پیچشی سیکلی رفتار ماسه متراکم در آزمایش سه محوری سیکلی رفتار ماسه متراکم در آزمایش برشی پیچشی سیکلی خودآزمایی بررسی‌های آزمایشگاهی به کمک دستگاه سه محوری سیکلی بررسی آزمایشگاهی به کمک دستگاه برش ساده سیکلی رابطه بین نتایج روان شدن از آزمایشات سه محوری و شرایط صحرایی مقایسه تنش‌های سیکلی مولد روانگرایی خاک‌ها در شرایط برش ساده سیکلی و سه محوری سیکلی خودآزمایی مطالعات آزمایشگاهی به کمک میز لرزان جهت بررسی رفتار ماسه شل خودآزمایی ضریب اطمینان در برابر روانگرایی ضریب اطمینان در برابر روانگرایی به کمک آزمایشهای آزمایشگاهی خودآزمایی رابطه بین حداکثر شتاب زمین و تراکم نسبی ماسه برای روان شدن خاک خودآزمایی محو اضافه فشار آب حفره­ای تحکیم پس از روانگرایی تاثیر روش‌های آماده سازی نمونه بر مقاومت در برابر روانگرایی در آزمایش­های برشی آزمایشگاهی تاثیر فرکانس بر مقاومت در برابر روانگرایی اهمیت بارگذاری دو طرفه در برش سیکلی با تنش استاتیکی اولیه خودآزمایی روش­های بهسازی خاک در برابر روانگرایی فصل دوم / دیوار حائل تحت بار لرزه‌ای مقدمه‌‌ای بر دیوارهای حائل تحت اثر بارهای استاتیکی خودآزمایی تاثیر زاویه اصطکاک بین خاک و دیوار  بر واژگونی دیوار گسیختگی خاک پشت دیوار حائل و تاثیر بر فشار جانبی وارد بر دیوار دیوار حائل با خاک روانگرا شده خودآزمایی آشنایی با روش شبه استاتیکی برای اعمال بار زلزله بر دیوار حائل بررسی دیوار حائل تحت اثر بار لرزه‌‌ای در حالت محرک خودآزمایی عوامل موثر بر ضریب فشار حالت محرک دینامیکی خودآزمایی نقطه اثر نیروی برآیند دینامیکی در حالت محرک بررسی سه وضعیت حرکت دیوار با معیار مونونوب – اوکابه به کمک مدلسازی فیزیکی خودآزمایی فشار جانبی خاک اشباع تحت اثر بار لرزه­ای اصلاح ضریب لرزه­ای دیوار حائل برای خاک­های اشباع خودآزمایی فشار هیدرودینامیک آب بر دیوار حائل خودآزمایی محاسبه شتاب تسلیم به منظور شروع لغزش دیوارهای حائل خودآزمایی فشار جانبی اعمالی به دیوار تحت اثر بار لرزه‌‌ای در حالت مقاوم خودآزمایی تست‌های تکمیلی فصل دیوار حائل تحت اثر بار لرزه­ای فصل سوم / خواص دینامیکی خاک‌ها تفاوت شرایط بارگذاری استاتیکی و دینامیکی مقاومت برشی خاک‌ها تحت شرایط بارگذاری سریع مقاومت برشی و مدول الاستیسیته خاک‌ها تحت بارگذاری گذرا خودآزمایی آزمایش‌های دینامیکی خاک‌ها خودآزمایی مدول برشی خاک‌ها و عوامل موثر بر آن‌ها خودآزمایی عوامل موثر بر نسبت تاثیر عوامل موثر بر نسبت  میرایی خودآزمایی روابط محاسباتی برای عوامل موثر بر خودآزمایی رفتار ماسه‌های اشباع تحت بارهای دینامیکی گذرا اثر میزان تنش استاتیکی و تعداد سیکل‌های بار بر مقاومت خاک‌های چسبنده خودآزمایی فصل چهارم / اثرات ساختگاه اثرات زمین نرم تاثیر عمق خاک بر پریود تشدید تاثیر تراکم خاک بر رفتار لرزه­ای بررسی پدیده تشدید در مهندسی ژئوتکنیک خودآزمایی تاثیر خاک نرم واقع بر بستر سنگی بر تقویت شتاب خودآزمایی اثر ساختگاه بر محتوای فرکانسی حرکت و طیف پاسخ اثر توپوگرافی بر پدیده تشدید بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی انتشار امواج در یک میله در آزمایشگاه خودآزمایی انواع تحلیل دینامیکی پاسخ زمین اثر هندسه حوزه آبرفتی بر پدیده تشدید اثرات شرایط خاک محلی در ماکسیمم شتاب زلزله نتایج ناشی از حرکت زمین در خلال زلزله 1985 مکزیکو اثر تپه بر تقویت شتاب زلزله تقویت حرکت در بالای تپه تاثیرات بزرگنمایی(تقویت) محاسبه شده در توپوگرافی به شکل تپه تخمین مدت زمان (duration) زلزله خودآزمایی فصل پنجم / شیب تحت اثر بار لرزه­ای مقدمه‌‌ای بر روش شبه استاتیکی روش شبه استاتیکی اصلاح شده حرکت قائم پایداری شیب تحت اثر بار زلزله به کمک روش شبه استاتیکی محاسبه ضریب اطمینان شیب تحت اثر بار زلزله خودآزمایی انتخاب ضریب شبه استاتیکی پایداری شیب تحت اثر بار لرزه‌‌ای – بلوک لغزشی نیومارک خودآزمایی محاسبه ضریب اطمینان با روش نیومارک اثر فرکانس بر جابجایی دائمی شیب‌ها محاسبه جابجایی دائمی شیب توسط روش نیومارک جهت بحرانی اعمال نیروی لرزه‌‌ای در طراحی خودآزمایی فصل ششم / تئوری انتشار امواج در محیط الاستیک مقدمه انتشار موج در یک میله ارتجاعی انعکاس امواج در انتهای آزاد یک میله ارتجاعی انعکاس امواج در انتهای گیردار یک میله ارتجاعی انتشار یک بعدی موج در مرز مشترک مصالح در یک میله نامحدود خودآزمایی انتشار امواج در محیط ارتجاعی سه بعدی انتشار امواج در محیط نیم فضا انواع انعکاس و عبور (انکسار) موج بر حسب نوع موج خودآزمایی انواع میرایی در خاک خودآزمایی امواج فشاری و برشی در خاک‌های اشباع انتشار امواج در محیط‌های جامد و مایع تغییرات سرعت موج فشاری و برشی در عمق خودآزمایی فصل هفتم / پی ماشین‌آلات انواع مختلف ماشین آلاتی که نیروهای پریودیک وارد ‌می‌کنند انواع پی ماشین‌آلات ضوابط طراحی شمع به عنوان پی ماشین‌آلات توصیه‌های مهم در طراحی پی ماشین­آلات درجات آزادی یک پی حجیم ضرایب مربوط به خاک (ضرایب بارکان) مقادیر توصیه شده برای  برای مساحت 10 متر مربع تغییرات  بر حسب فشار همه جانبه و کرنش برشی ارتعاشات قائم بلوک پی ارتعاشات افقی (لغزشی) بلوک پی نکات طراحی پی ماشین آلات برای از بین بردن تشدید خودآزمایی تئوری بایوت ( انتشار امواج در محیط متخلخل همگن اشباع) پرده کشی در برابر ارتعاش عایق سازی محرک به وسیله استفاده از کانال‌های روباز عایق سازی مقاوم به وسیله استفاده از کانال­های روباز عایق سازی مقاوم به کمک شمع‌های توخالی خودآزمایی فصل هشتم / ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی خودآزمایی ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی با روش شبه استاتیکی برای خاک‌های دانه­ای ظرفیت باربری نهایی پی سطحی بر روی خاک­های روانگرا بررسی منحنی بار – نشست پی‌های سطحی خودآزمایی فصل نهم / تئوری ارتعاشات مقدمه ارتعاش آزاد سیستم‌های یک درجه آزادی نامیرا ارتعاش اجباری سیستم‌های یک درجه آزادی نامیرا خودآزمایی ارتعاش آزاد یک سیستم یک درجه آزادی میرا خودآزمایی ارتعاش اجباری سیستم یک درجه آزادی میرا خودآزمایی سوالات دینامیک خاک کنکور دکترای سراسری 97 پاسخ سوالات دینامیک کنکور دکترای سراسری 97

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر سیدمحمد شعاری شعار
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 396
شابک 9786001683435