کتاب اصول مقدماتی مهندسی ژئوتکنیک نوشته مهندس رسول اجل لوئیان مهندس ارشک سبزی پور از نوآور

کتاب اصول مقدماتی مهندسی ژئوتکنیک توسط مهندس رسول اجل لوئیان مهندس ارشک سبزی پور نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب اصول مقدماتی مهندسی ژئوتکنیک فصل اول / تحقیقات درون سایتی و استراتژی نمونه‌گیری 1-1- مقدمه 2-1- مراحل تحقیقات یک سایت 3-1- چاله‌‌‌های آزمایشی 4-1- گمانه‌‌‌های آزمایشی حفر شده در خاک 5-1- استراتژی نمونه‌‌‌گیری 6-1- ملاحظاتی بر الزامات گمانه‌زنی‌‌‌های اکتشافی بر پایه مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 1-6-1- گروه بندی ساختمان‌‌‌ها براساس درجه اهمی 2-6-1- شرایط نیاز یا عدم نیاز به گمانه‌‌‌زن 3-6-1-تعیین فاصله گمانه‌‌‌ها یا چاهک‌‌‌های شناسای 4-6-1- عمق گمانه‌‌‌های اکتشاف 7-1- سایر روش‌‌‌های پیشنهادی برای تعیین عمق بررسی‌‌‌ها و گمانه‌‌‌ها 8-1- استفاده از اطلاعات پیشینه و گذشته 9-1- انجام آزمون‌‌‌های آزمایشگاهی و برجا 1-9-1- متداول‌‌‌ترین آزمون‌‌‌های برج 1-1-9-1- آزمون نفوذ استاندارد SPT 2-1-9-1- آزمون نفوذسنج مخروطیCPT 10-1- چاه‌‌‌های مشاهده‌‌‌ای آب‌‌‌های زیرزمین 11-1- ارائه همبستگی‌‌‌های مناسب در آزمون‌‌‌های برجا 12-1- نتایج مشاهداتی 1-12-1- پروفیل‌ها 1-12-2- نقشه‌‌ها Maps 1-12-3- مدل‌‌‌های سه بعد 1-12-4- انیمیشن‌‌ فصل دوم / مشخصات خاک‌‌‌ها 2-1- مقدمه 2-2- روابط وزنی- حجمی 2-2-1- نسبت تخلخل (e) 2-2-2- تخلخل (پوکی) 2-2-3- درجه اشباع 2-2-4- درصد رطوب 2-2-5- وزن مخصوص ظاهر 2-2-6- وزن واحد حجم خش 2-2-7- چگالی ذرات جامد خا 2-2-8- درصد هوای موجود (A) 2-2-9- دانسیته نسبی (Dr) 2-3- حدود اتربرگ 2-4- مقاومت برشی 2-5- فعالیت خاک‌‌‌ها 2-6- حساسیت 2-7- آزمون‌‌‌های تعیین پلاستیسیته خاک‌‌‌ها در محل 2-8- طبقه‌بندی مهندسی خاک‌‌‌ها 2-8-1- سیستم طبقه‌بندی آشتو (AASHTO) 2-8-2- سیستم طبقه‌بندی متحد (USCS) 2-9- مفهوم تنش و تنش‌‌‌های برجا 2-10- خواص مهندسی توده‌‌‌ فصل سوم / آشنایی با مدلسازی رفتار خاک‌‌‌ها 3-1 مقدمه 3-2- کلیات مدلسازی رفتار خاک 3-2-1- مفهوم تنش و کرنش 3-2-2- مفهوم ارائه ماتریس رفتاری 3-3- انواع رفتار تنش- کرنش یک بعدی مواد و مصالح فصل چهارم / تعیین نفوذپذیری خاک‌‌‌ها 4-1- مقدم 4-2- ضریب نفوذ پذیری خاک 4-3- تعیین نفوذپذیر 4-3-1- روش‌‌‌های آزمایشگاهی 4-3-2- روش‌‌های صحرایی 4-3-3- روش‌‌‌های تجربی 4-4- نفوذپذیری معادل در خاک‌‌‌های لایه‌‌‌ای 4-4-1- امتداد جریان به موازات لایه‌‌‌های خاک 4-4-2- امتداد جریان عمود بر لایه‌‌‌های خاک 4-4-3- نفوذپذیری معادل برای کل خاک 4-5- تراوش آب در خاک 4-5-1- انرژی آب در خاک 4-5-2- معادله پیوستگی جریان آب در خاک 4-5-2-1- تراوش یک بعد 4-5-2-2- تراوش دو بعدی 4-5-2-2-1- شبکه جریان و قوانین رسم آن 4-5-3- نیروی بلندکننده (Upli) فصل پنجم / بهسازی خاک‌‌ 5-1- مقدمه 5-2- لزوم و اهداف بهس 5-3- خاک‌‌‌های مسئله‌دار 5-3-1- خاک‌‌‌های نرم و شل 5-3-2- خاک‌‌‌های انبساطی 5-3-3- خاک‌‌‌های فروری 5-3-4- خاک‌‌‌های دستی 5-4- روش‌‌های بهسازی 5-4-1- عملیات خاکی (برداشت خاک مشکل ساز با حفاری، جابجایی یا جایگزینی) 5-4-2- تراکم سطحی 5-4-3- تراکم دینامیکی 5-4-4- استفاده از مواد افزودنی 5-4-5- بهسازی بیولوژیکی 5-4-6- انفجار 5-4-7- پیش بارگذاری خاک‌‌‌ها 5-4-8- تراکم ویبره‌ای 5-4-8-1- میله مرتعش 5-4-8-2- تراکم ویبره‌‌ای شناور 5-4-8-3- تراکم با ارتعاش و هوای فشرده 5-4-8-4- تراکم توسط شمع کوبی 5-4-9- سیستم‌‌‌های حرارتی 5-4-10- تزریق 5-4-11- بهسازی الکتریکی                           5-4-12- تسلیح خاک‌‌‌ها 5-4-13- ستون‌‌‌های سنگی فصل ششم / ظرفیت باربری پی‌‌‌های سطحی 6-1- مقدمه 6-2- حالات گسیخ 6-3- ظرفیت باربری شالوده‌‌های سطحی نو 6-4- معادله عمومی ظرفیت باربری 6-4-1- نظریه مایرهوف 6-5- ظرفیت باربری و شرایط آب زیرزمینی 6-6- ضریب اطمینان (F. 6-7- ظرفیت باربری محت 6-8- سایر ملاحظات مربوط به ظرفیت بارب 6-9- انتخاب خصوصیات مهند 6-10- نکات مهم و ضرو 6-11- تحلیل تعینی در برابر تحلیل احتما فصل هفتم / نشست شالوده‌‌‌های سطحی 7-1- مقدم 7-2- مولفه‌‌‌های نشست در خاک‌‌ 7-2-1- نشست‌‌‌های آنی 7-2-2- تحکیم اولیه 7-2-3- تحکیم ثانویه 7-3- نشست شالوده‌‌‌های متکی بر بستر ماسه‌‌‌ای 7-4- نشست شالوده سطحی متکی بر بستر رسی 7-5- نرخ زمان نشست (سرعت رخ دادن نشست) 7-6- ناحیه موثر فصل هشتم / فشار جانبی خاک 8-1- مقدمه 8-2- دسته‌بندی فشارهای جانبی خاک 8-3- محاسبه ضریب فشار جانبی خاک 8-3-1- ضریب حالت سکون 8-3-2- ضریب فشار جانبی خاک در حالت محرک و مقاوم 8-4- محاسبه فشار موثر قائم ناشی از سربار 8-5- محاسبه فشار جانبی خاک 8-6- محاسبه نیروی کل فشاری جانبی خاک 8-7- سایر نیروهای اعمالی بر روی دیوار 8-7-1- بار ناشی از سربار 8-7-2- نیروی ناشی از زلزله 8-7-3- فشار ناشی از آب 8-8- تراکم 8-9- نشانه‌ها، کدها و استانداردهای ساختمانی 8-10- نکات مهم فصل نهم / دیوارهای حائل 9-1- مقدمه 9-2- محاسبه نیروی کل فشاری محرک از سوی خاک 9-3- سایر نیروهای اعمالی بر روی دیوار 9-4- ضریب اطمینان 9-5- دیوارهای متناسب 9-6- مشخصات خاک پشت دیوار حائل 9-7- لغزش 9-8- واژگونی 9-9- ظرفیت باربری خاک زیر دیوارهای حائل 9-10- ملاحظات دیگر 9-11- نکات مهم  فصل دهم / فنداسیون‌‌‌های عمیق (شمع‌‌‌ها) 10-1- مقدمه 10-2- شمع‌‌‌ها 10-2-1- انواع شمع‌‌‌ها 10-2-2- شمع‌‌های اصطکاکی و اتکایی 10-2-3- ظرفیت باربری شمع 10-2-4- نشست شمع 10-2-5- آزمون بارگذاری استاتیکی شمع 10-2-6- آزمون دینامیکی 10-3- شفت‌‌‌های حفاری شده 10-3-1- ظرفیت باربری ژئوتکنیکی شفت‌‌‌های حفاری شده 10-3-2- نشست ناشی از شفت‌‌‌های حفاری فصل یازدهم / شرحی بر فنداسیون ماشین‌‌آلات مرتعش 11-1- مقدمه 11-2- الزامات طراحی فنداسیون ماشین‌‌آلات مرتعش 11-2-1- گزارش ژئوتکنیک و پارامترهای طراحی 11-2-2- ارزیابی و مطالعات مربوط به گزینه‌‌های مختلف فنداسیون برای ماشین‌آلات مرتعش 11-3- روش تحلیل 11-4- اقدامات لازم در برابر ارتعاش

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس رسول اجل لوئیانمهندس ارشک سبزی پور
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 220
شابک 9786001684302