کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 نوشته ماریو پازویلیام لای دکتر محمدقاسم وتر مهندس نسیم کردی مهندس نرگس توفیقی از نوآور

کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 توسط ماریو پازویلیام لای دکتر محمدقاسم وتر مهندس نسیم کردی مهندس نرگس توفیقی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب: پیش‌گفتار ویرایش پنجم مقدمه بخش اول / مدلسازی سازه‌ها به صورت سیستم یک درجه آزادی فصل اول: سیستم‌های یک درجه آزاد نامیرا :  1-1- درجات آزادی 1-2- سیستم‌های نامیرا 1-3- فنرهای موازی و سری 1-4- قانون حرکت نیوتن 1-5- نمودار جسم آزاد 1-6- اصل دالامبر 1-7- حل معادله دیفرانسیل حرکت 1-8- فرکانس و دوره تناوب 1-9- دامنه حرکت 1-10- خلاصه 1- 11- مسایل فصل دوم: سیستم یک درجه آزاد میرا :  2-1- میرایی لزج 2-2- معادله حرکت 2-3- میرایی بحرانی 2 -4- سیستم فوق بحرانی 2-5-سیستم زیر بحرانی 2-6- کاهش لگاریتمی 2-7- خلاصه 2- 8- مسایل فصل سوم: پاسخ سیستم یک درجه آزادی به بار هارمونیک :  3-1- ارتعاش هارمونیک سیستم نامیرا 3-2- ارتعاش هارمونیک سیستم میرا 3-3- اندازه‌گیری میرایی در تشدید 3-4- روش عرض نوار نیم‌توان برای محاسبه میرایی 3-5- انرژی تلف‌شده در میرایی لزج 3-6- میرایی لزجی معادل 3-7- پاسخ به حرکت تکیه‌گاه 3-8- نیروی منتقل شده به تکیه‌گاه 3-9- وسایل اندازه‌گیری ارتعاش 3-10 پاسخ سیستم یک درجه آزادی به نیروی هارمونیک با استفاده از نرمافزار SAP2000 3-11- خلاصه 3-12- مسایل تحلیلی 3-13- مسایل فصل چهارم: پاسخ به بارهای دینامیکی کلی :  4-1- انتگرال دو هامل-سیستم نامیرا 4-2- انتگرال دو هامل- سیستم میرا 4-3- پاسخ با استفاده از انتگرال‌گیری مستقیم 4-4- حل معادله حرکت 4-5 برنامه2-محاسبه پاسخ با استفاده از انتگرال مستقیم 4-6- برنامه 3- پاسخ به تحریک ضربه 4-7- پاسخ به نیروی دینامیکی کلی با استفاده از نرمافزار SAP2000 4-8- خلاصه 4-9- مسایل تحلیلی 4-10- مسایل فصل پنجم: طیف پاسخ :  5-1- تهیه طیف پاسخ 5-2- طیف پاسخ تکیه‌گاهی 5-3- طیف پاسخ سه جانبه 5-4- طیف پاسخ برای طراحی ارتجاعی 5-5- تأثیر شرایط خاک محل 5-6- طیف پاسخ سیستمهای غیر ارتجاعی 5-7- طیف پاسخ برای طراحی غیر ارتجاعی 5-8 – برنامه 6 – طیف پاسخ لرزهای 5-9- خلاصه 5- 10- مسایل فصل ششم: پاسخ غیر خطی سازه : 6-1- مدل یک درجه آزادی غیرخطی 6-2- حل معادله غیر خطی حرکت 6-3 – روش شتاب ثابت 6-4- روش گام به گام با شتاب خطی 6-5 – روش نیومارک- 6-6- رفتار ارتجاعی خمیری 6-7- الگوریتم روش گام به گام با شتاب خطی برای سیستم یک درجه آزادی با رفتار ارتجاعی خمیری 6-8– برنامه 5- پاسخ برای رفتار ارتجاعی خمیری 6-9- خلاصه 6-10- مسایل بخش دوم/ مدلسازی سازه‌ها به صورت ساختمان برشی 160 فصل هفتم: ارتعاش آزاد ساختمان برشی : 7-1- معادلات سختی برای ساختمان برشی 7-2- فرکانسهای طبیعی و مودهای نرمال 7-3- خاصیت تعامد مودهای نرمال 7-4- خارج قسمت رایلی 7-5- برنامه 8 – فرکانس طبیعی و تحلیل‌های مرکب مقدار ویژه 7-6- ارتعاش آزاد یک ساختمان برشی با استفاده از SAP2000 7-7- خلاصه 7-8- مسایل فصل هشتم: تحریک ساختمان‌های برشی تحت اثر بارگذاری :  8-1- روش جمع آثار مودها 8-2- پاسخ ساختمان برشی به حرکت تکیه‌گاه 8-3- برنامه 9- پاسخ برای جمع آثار مودها 8-4- تحریک نیروی هارمونیک 8-5- برنامه 10- پاسخ هارمونیک 8-6- حرکت اجباری با استفاده از SAP2000 8-7- ترکیب مقادیر حداکثر مودهای پاسخ 8-8- خلاصه 8-9- مسایل فصل نهم: کوچک کردن ماتریس‌های دینامیکی 9-1- تراکم استاتیکی 9-2- تراکم استاتیکی در مسایل دینامیکی 9-3 تراکم دینامیکی 9-4- تراکم دینامیکی اصلاح شده 9-5 برنامه 12-کاهش مسیله دینامیکی 9-6- خلاصه 9-7- مسایل بخش سوم / سازه‌های قابی مدل شده به صورت سیستم‌های چند درجه آزادی مجزا فصل دهم: تحلیل دینامیکی تیرها :  10-1- تابع شکل مقطع تیر 10-2- ماتریس سختی سیستم 10-3- خواص اینرسی- جرم متمرکز 10-4- خواص اینرسی- جرم همساز 10-5- خواص میرایی 10-6- بارهای خارجی 10-7- سختی هندسی 10-8- معادلات حرکت 10-9- نیروها در مختصات گرهی 10-10- برنامه13-مدل کردن سازهها به صورت تیر 10-11 تحلیل دینامیکی تیرها با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 10-12- خلاصه 10-13- مسایل فصل یازدهم: تحلیل دینامیکی قاب‌های مسطح :  11-1- ماتریس سختی عضو برای اثرات محوری 11-2- ماتریس جرم عضو برای اثرات محوری 11-3- انتقال مختصات 11-4- برنامه 14- مدل‌سازی سازه به صورت قاب‌های مسطح 11-5- تحلیل دینامیکی قاب‌های دو بعدی با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 11-6- خلاصه 11-7- مسایل فصل دوازدهم: تحلیل دینامیکی قاب‌های شبکه‌ای :  12-1- سیستم مختصات محلی و کلی 12-2- اثرات پیچشی 12-3- ماتریس سختی اعضای شبکه 12-4- ماتریس جرم همساز اعضای شبکه 12-5- ماتریس جرم متمرکز اعضای شبکه 12-6- انتقال مختصات 12-7- برنامه 15 – مدل‌سازی سازه‌ها به صورت قاب‌های شبکهای 12–8- تحلیل دینامیکی شبکهها با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 12-9- خلاصه 12-10- مسایل فصل سیزدهم: تحلیل دینامیکی قاب‌های سه بعدی :  13-1- ماتریس سختی المان 13-2- ماتریس جرم المان 13-3- ماتریس میرایی المان 13-4- انتقال مختصات 13-5- معادلات دیفرانسیل حرکت 13-6- پاسخ دینامیکی 13–7- برنامه 16 – مدل‌سازی سازه‌ها به صورت قاب‌هایی فضایی(سه بعدی) 13-8- تعیین پاسخ دینامیکی قاب‌های سه بعدی با استفاده از SAP2000 13-9- خلاصه 13-10- مسایل فصل چهاردهم: تحلیل دینامیکی خرپاها :  14-1- ماتریس‌های سختی و جرم خرپای دوبعدی 14-2- انتقال مختصات 14-3- برنامه شماره 17 مدل کردن سازه‌های خرپای دو بعدی 14-4- ماتریس‌های سختی وجرم خرپاهای فضایی 14-5- معادله حرکت خرپاهای فضایی 14 –6- برنامه 18 – مدل کردن سازه‌های خرپایی فضایی 14-7- تعیین پاسخ دینامیکی خرپا‌ها با استفاده از SAP2000 14-8- خلاصه 14- 9- مسایل فصل پانزدهم: تحلیل دینامیکی سازه‌هابا استفاده از روش اجزای محدود :  15-1- مسایل الاستیسیته صفحه‌ای (دو بعدی 15-2- خمش ورق 15-3- خلاصه 15-4- مسایل فصل شانزدهم: پاسخ تاریخچه زمانی چنددرجه آزادی :  16-1- معادلات نموی حرکت 16-2- روش ویلسون- 16-3- الگوریتم حل گام به گام سیستم‌های خطی کمک روش ویلسون – 16-4- برنامه 19- پاسخ به وسیله انتگرال‌گیری گام به گام 16–5-روش نیومارک – بتا 16-6- رفتار ارتجاعی – خمیری قابها 16-7- ماتریس سختی عضو 16-8- ماتریس جرم عضو 16-9- چرخش لولاهای خمیری 16-10- محاسبه نسبت شکل پذیری عضو 16-11- پاسخ تاریخچه زمانی سیستم‌های چند درجه آزادی با استفاده از SAP2000 16-12- خلاصه 16-13- مسایل بخش چهارم / مدلسازی سازه‌ها با خواص گسترده فصل هفدهم: تحلیل دینامیکی سیستم‌های با خواص گسترده :  17-1- ارتعاش خمشی تیرهای یکنواخت 17-2- حل معادلات حرکت ارتعاش آزاد 17-3- فرکانس طبیعی و اشکال مودی تیرهای یکنواخت 17-4- شرایط تعامد بین مودهای متعامد 17-5- ارتعاش اجباری تیرها 17-6- تنش‌های دینامیکی در تیرها 17-7- خلاصه 17-8- مسایل  فصل هجدهم: گسسته‌سازی سیستم‌های پیوسته :  کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 18-1-ماتریس دینامیکی برای اثرات خمشی 18-3- ماتریس دینامیکی برای اثرات پیچشی 18-4- خمش تیر با در نظر گرفتن اثر نیروی محوری 18-5- بسط ماتریس دینامیکی خمشی به سری‌های نمایی 18-6- بسط ماتریس دینامیکی محوری و پیچشی به سری‌های نمایی 18-7- بسط ماتریس دینامیکی متأثر از نیروی محوری به سری‌های نمایی 18-8- خلاصه بخش پنجم / موضوعات ویژه تحلیل فوریه، میرایی مطلق، مختصات تعمیم یافته فصل نوزدهم: تحلیل فوریه و پاسخ در حوزه فرکانس :  کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 19-1- تحلیل فوریه 19-2- پاسخ به باری که با سری فوریه نشان داده شده است 19-3- ضرایب فوریه برای توابع چندخطی 19-4- شکل توانی سری فوریه 19-5- تحلیل فوریه گسسته 19-6- تبدیل فوریه سریع 19-7- برنامه 4-پاسخ در حوزه فرکانس 19-8- خلاصه 19-9- مسایل فصل بیستم: ارزیابی دقیق میرایی با استفاده از نسبت‌های میرایی مودال :  کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 20-1- معادلات ساختمان‌های برشی میرا 20-2- معادلات میرای مستقل 20-3- شرایط مستقل کردن ماتریس میرایی 20-4- برنامه11-میرایی مطلق از روی نسبت‌های میرایی مودال 20-6 – مسایل فصل بیست و یکم: مختصات عمومی و روش رایلی :  کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 21-1- اصل کار مجازی 21-2- سیستم یک درجه آزادی عمومی جسم صلب 21-3- سیستم یک درجه آزادی عمومی- کشسانی گسترده 21–4- نیروهای برشی و ممان‌های خمشی 21-5- معادله حرکت تعمیمیافته برای ساختمان‌های چند طبقه 21-6- تابع شکل 21-7- روش رایلی 21-8- روش رایلی اصلاح شده 21-9- دیوارهای برشی 21-10- خلاصه 21-11- مسایل بخش ششم / ارتعاش تصادفی :  فصل بیست و دوم: ارتعاشات تصادفی : کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 22-1- توصیف آماری توابع تصادفی 22-2- تابع چگالی احتمال 22-3- توزیع نرمال 22-4- توزیع رایلی 22-5- همبستگی 22-6- انتقال فوریه 22-7- تحلیل طیفی 22-8- تابع چگالی طیفی 22-9- فرایندهای تصادفی باریک و پهن 22-10 پاسخ به تحریک تصادفی: سیستم یک درجه آزادی 22-11- پاسخ به تحریک تصادفی: سیستم چند درجه آزادی 22-12- خلاصه 22-13- مسایل بخش هفتم / مهندسی زلزله :  فصل بیست و سوم: آیین‌نامه ساختمانی متحد UBC 1997- روش نیروی جانبی معادل : کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 23-1- حرکت زمین لرزه 23-2- روش نیروی جانبی معادل 23-3- روش‌های طراحی مقاوم در برابر زلزله 23-4- ضریب لرزه‌ای منطقه 23-5- نیروی برش پایه 23-6- توزیع نیروهای جانبی لرزه‌ای 23-7- نیروی برشی طبقه 23-8- لنگر پیچشی افقی 23-9- لنگر واژگونی 23-10- تاثیرات 23-11- فراوانی/قابلیت اطمینان- ضریب 23-12- محدودیت جابجایی نسبی طبقه 23-13- نیروی طراحی دیافراگم 23-14 – اثر بار زلزله 23-15 – سازه‌های نامنظم 23-16 – خلاصه 23-17- مسایل فصل بیست و چهارم: آیین‌نامه ساختمانی متحد1997- روش دینامیکی : کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 24- 1- پاسخ‌های لرزه‌ای مودال ساختمانها 24-2- مقادیر کل طراحی 24-3- ضوابط UBC-97: روش دینامیکی 24-4 – مقیاس سازی نتایج 24-5- برنامه 24 – UBC-1997: روش نیروی دینامیکی 24-6- خلاصه 24-7 – مسایل فصل بیست و پنجم: آیین‌نامه بین‌المللی ساختمان IBC – 2000 : کتاب دینامیک سازه‌ها با SAP 2000 25- 1- طیف پاسخ شتاب: ، 25- 2- طیف پاسخ شتاب اصلاح شده بر اساس خاک: و 25- 3- طیف پاسخ شتاب طرح: ، 25- 4- تعریف طبقه‌بندی خاک A، B،… F 25- 5- گروه کاربری لرزه‌ای (SUG) و ضریب اهمیت سکونت 25-6 – طبقه‌بندی طراحی لرزه‌ای (A,B,C,D,E,F) 25-7- منحنی طیف پاسخ طراحی در مقابل T 25- 8- تعیین زمان تناوب مبنا 25- 9- شیوه حداقل نیروی جانبی (آیین‌نامه IBC-2000: بخش 1616.4.1) 25- 10- شیوه تحلیل ساده شده (آیین‌نامه IBC-2000 بخش 1617.5) 25- 11- روش نیروی جانبی لرزه‌ای معادل ] IBC-2000: بخش 1617.4 [ 25- 12- ضریب اطمینان / افزایشی 25- 13- تاثیر بار زلزله 25- 14- ساختمانهای نامنظم 25- 15- خلاصه پیوست 1 پیوست 2 پیوست 3 واژه‌نامه فهرست موضوعی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان ماریو پازویلیام لایدکتر محمدقاسم وترمهندس نسیم کردیمهندس نرگس توفیقی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 640
شابک 9786001682315