کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در در طرح‌های عمرانی نوشته مهندس محمدعلی فرشادفر از نوآور

کتاب راهنمای جامع انتخاب مشاور در در طرح‌های عمرانی توسط مهندس محمدعلی فرشادفر نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

بلند مشاوران روشهای انتخاب مشاور در معاملات بزرگ دامنه شمول و محدودیتهای روشهای انتخاب مشاور :  الف) روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS) ب) روش انتخاب براساس کیفیت (QBS) پ) روش بودجه ثابت ت) روش انتخاب تک‌گزینه‌ای ث) روش مسابقه ج) روش انتخاب براساس تعرفه گامهای فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش کیفیت و قیمت (QCBS) :  جزئیات گام دوم در روش (QCBS) (انجام فرآیند ارزیابی کیفی مشاوران) جزئیات گام سوم در روش (QCBS) انجام فرآیند ارزیابی فنی و مالی مشاوران گام اول: (تمهیدات لازم قبل از شروع فرآیند خرید خدمات مشاور) گام دوم (انجام فرآیند ارزیابی کیفی مشاوران (روش (QCBS)) گام سوم: (ارزیابی فنی و مالی مشاوران (روش QCBS) گام چهارم انعقاد قرارداد با مشاور (مادة 10 آیین‌نامه) (QCBS) گام پنجم (مستندسازی و اطلاع‌رسانی) (مادة 11 آیین‌نامه) (QCBS) گامهای فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش کیفیت (QBS) گامهای فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش بودجه ثابت گامهای فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش تک‌گزینه‌ای انتخاب مشاوران به روش مسابقه گامهای فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش تعرفه روشهای تعیین حق‌الزحمه مشاوره در خدمات مشاوره‌ای :  1) روش درصدی 2) روش مقطوع 3) تعیین حق‌الزحمه مشاور به روش نفر ماه مثال نحوة محاسبه حق‌الزحمه مشاور به روش درصدی در مطالعات مرحلة اول مثال نحوة محاسبه حق‌الزحمه مشاور به روش درصدی در مطالعات مرحله دوم مثالهای آنالیز حق‌الزحمه مشاور به روش نفر ماه شرح مطالعات مرحلة سوم 1) قسمت اول از مرحله سوم 2) قسمت دوم از مرحلة سوم 3) قسمت سوم از مرحلة سوم – نحوة تعیین و پرداخت حق‌الزحمه خدمات قسمت سوم مرحله سوم نظارت کارگاهی مثال نحوه محاسبه حق‌الزحمه قسمت دوم از مرحله سوم نظارت عالیه محاسبة حق‌الزحمه مرحلة سوم مثال: نحوه‌ی محاسبه خدمات مرحله سوم مثال آنالیز حق‌الزحمه مشاور در نظارت عالیه برحسب نفر ماه مثال آنالیز حق‌الزحمه مشاور در نظارت کارگاهی برحسب نفر ماه نکات ویژه قابل توجه نحوة محاسبه حق بیمه سهم مشاور و کارفرما در طرحهای عمرانی و غیرعمرانی 1) طرح‌‌های عمرانی 2) طرح‌‌های غیرعمرانی فصل سوم: مدارک و اسناد قراردادی :  دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و پیوست‌‌های قراردادهای خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مشاوران، موضوع: ساختمانهای عمومی و دولتی موافقتنامه شرایط عمومی ماده 1. تعاریف و مفاهیم :  1-1. قرارداد 1-2. موافقتنامه 1-3. شرایط عمومی 1-4. شرایط خصوصی 1-5. کارفرما 1-6. مدیرطرح 1-7. مهندس مشاور 1-8. خدمات 1-9. مرحله، قسمت 1-10. مدارک و گزارشها 1-11. برنامه زمانی کلی 1-12. برنامه زمانی تفصیلی 1-13. مدت اولیه 1-14. متوسط حق‌الزحمه ماهانه 1-15. روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها ماده 2. شروع و تنفیذ قرارداد :  ماده 3. حدود خدمات و تغییرات آن ماده 4. برنامه زمانی انجام خدمات ماده 5. پیشرفت کار ماده 6. کارکنان مهندس مشاور ماده 7. نمایندگان ماده 8. دقت و کوشش ماده 9. استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعمل‌‌های فنی ماده 10. اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد ماده 11. نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها ماده 12. تسهیلات بر عهده کارفرما ماده 13. خدمات جنبی ماده 14. تضمین حسن انجام کار ماده 15. حق‌الزحمه ماده 16. نحوه پرداخت حق‌الزحمه ماده 17. پیش‌پرداخت ماده 18. صورتحساب نهایی و تسویه حساب 19. تغییرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مربوط :  ماده 20. خسارت تأخیر ماده 21. تعلیق ماده 22. خاتمه دادن به قرارداد ماده 23. فسخ قرارداد ماده 24. حل اختلاف ماده 25. مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی ماده 26. مسئولیت مهندس مشاور ماده 27. ممنوعیت قانونی ماده 28. حوادث قهری ماده 29. انتقال به غیر ماده 30. اشخاص و یا قراردادهای ثالث ماده 31. دسترسی به محل ماده 32. رعایت مقررات ایمنی ماده 33. کارآموزی ماده 34. مالکیت اسناد ماده 35. ابلاغ‌‌ها ماده 36. زبان قرارداد ماده 37. قانون حاکم بر قرارداد پیوست شماره «یک» شرح موضوع قرارداد : پیوست شماره «دو»: مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری حدود خدمات و شرح وظایف مهندس مشاور پیوست شماره «سه»: حق‌الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن چک‌لیستهای مستندسازی فرآیند خرید خدمات مشاوره فصل چهارم: بخشنامه‌ها و دستورالعملها : آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره فصل اول – کلیات : ماده 1- هدف و کاربرد ماده 2- تعاریف و عبارت‌‌های اختصاری فصل دوم – اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره : ماده 3- مسئولیت‌‌ها و نقش‌‌ها ماده 4- تمهیدات خرید خدمات مشاوره ماده 5- گزارش شناخت: ماده 6- شرح کلی خدمات ماده 7- تهیه فهرست بلند ماده 8- همزمانی خدمات مشاوره ماده 9- تشخیص صلاحیت و موازین کلی ماده 10- انعقاد قراردادهای مشاوره ماده 11- مستندسازی و اطلاع‌رسانی فصل سوم – ارزیابی کیفی مشاوران : ماده 12- ارزیابی کیفی مشاوران ماده 13- استعلام ارزیابی کیفی مشاوران ماده 14- امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران ماده 15- گزارش ارزیابی کیفی مشاوران فصل چهارم – ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور : ماده 16- روش‌‌های انتخاب مشاوران ماده 17- فرآیندهای خرید خدمات مشاوره ماده 18- درخواست پیشنهاد ماده 19- تهیه و تحویل پیشنهادها ماده 20- توضیح و تشریح اسناد ماده 21- ارزیابی فنی پیشنهادها ماده 22- ارزیابی مالی پیشنهادها ماده 23- صورتجلسه پایانی ماده 24- خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور : دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره‌ای که حق‌الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می‌شود. بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسین مشاور دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1388 بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسین مشاور به شمارة 2600/54/16729-1 مورخ 20/11/1361، نحوة محاسبه حق‌الزحمه مهندس مشاور برای کارهای سیویل راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدعلی فرشادفر
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1400
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 464
شابک 9786005514803