انتشارات اطمینان

پزشکی

جهت خرید اینترنتی کتاب های اطمینان می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب Current Applications for Overcoming Resistance to Targeted Therapies نوشته Myron R. Szewczuk, Bessi Qorri, Manpreet Sambi از انتشارات اطمینان

کتاب Current Applications for Overcoming Resistance to Targeted Therapies اثر Myron R. Szewczuk, Bessi Qorri, Manpreet Sambi توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Advanced Studies in Experimental and Clinical Medicine نوشته P. Mereena Luke, K. R. Dhanya, Didier Rouxel از انتشارات اطمینان

کتاب Advanced Studies in Experimental and Clinical Medicine اثر P. Mereena Luke, K. R. Dhanya, Didier Rouxel توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Andrews' Diseases of the Skin نوشته William D. James, Dirk Elston, James R. Treat, Misha A. Rosenbach, Robert G. Micheletti از انتشارات اطمینان

کتاب Andrews' Diseases of the Skin اثر William D. James, Dirk Elston, James R. Treat, Misha A. Rosenbach, Robert G. Micheletti توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Clinical Foundations of Musculoskeletal Medicine نوشته Robert J. Esther از انتشارات اطمینان

کتاب Clinical Foundations of Musculoskeletal Medicine اثر Robert J. Esther توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب درسنامه جامع تجهیزات و ملزومات پزشکی نوشته دکتر هادی اسماعیلی دکتر الهام جمشیدی دکتر آرزو آشناگر از انتشارات اطمینان

کتاب درسنامه جامع تجهیزات و ملزومات پزشکی به تالیف دکتر هادی اسماعیلی دکتر الهام جمشیدی دکتر آرزو آشناگر توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته های پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب چکیده درسنامه جامع تجهیزات و ملزومات پزشکی نوشته دکتر هادی اسماعیلی دکتر الهام جمشیدی عیسی کاوه ورنوسفادرانی دکتر حسین مهدوی از انتشارات اطمینان

کتاب چکیده درسنامه جامع تجهیزات و ملزومات پزشکی به تالیف دکتر هادی اسماعیلی دکتر الهام جمشیدی عیسی کاوه ورنوسفادرانی دکتر حسین مهدوی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته های پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Neofax 2011 نوشته Thomson Reuters Clinical Editorial Staff از انتشارات اطمینان

کتاب Neofax 2011 اثر Thomson Reuters Clinical Editorial Staff توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Rheology of Drag Reducing Fluids نوشته Aroon Shenoy از انتشارات اطمینان

کتاب Rheology of Drag Reducing Fluids اثر Aroon Shenoy توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Sanders' Paramedic Textbook نوشته Mick J. Sanders, AAOS از انتشارات اطمینان

کتاب Sanders' Paramedic Textbook اثر Mick J. Sanders, AAOS توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Protein-Ligand Interactions: Methods and Applications نوشته Tina Daviter, Christopher M. Johnson, Stephen H. McLaughlin از انتشارات اطمینان

کتاب Protein-Ligand Interactions: Methods and Applications اثر Tina Daviter, Christopher M. Johnson, Stephen H. McLaughlin توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Signal Detection for Medical Scientists نوشته Ram Tiwari, Jyoti Zalkikar, Lan Huang از انتشارات اطمینان

کتاب Signal Detection for Medical Scientists اثر Ram Tiwari, Jyoti Zalkikar, Lan Huang توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Therapeutic Dressings and Wound Healing Applications نوشته Joshua Boateng از انتشارات اطمینان

کتاب Therapeutic Dressings and Wound Healing Applications اثر Joshua Boateng توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Stochastic Global Optimization نوشته Ch. Venkateswarlu, Satya Eswari Jujjavarapu از انتشارات اطمینان

کتاب Stochastic Global Optimization اثر Ch. Venkateswarlu, Satya Eswari Jujjavarapu توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Antidepressants: From Biogenic Amines to New Mechanisms of Action نوشته Matthew Macaluso, Sheldon H. Preskorn از انتشارات اطمینان

کتاب Antidepressants: From Biogenic Amines to New Mechanisms of Action اثر Matthew Macaluso, Sheldon H. Preskorn توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Alternative Pain Management نوشته Information Resources Management Association از انتشارات اطمینان

کتاب Alternative Pain Management اثر Information Resources Management Association توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Alkane Functionalization نوشته Armando J. L. Pombeiro, Maria de Fatima Costa Guedes da Silva از انتشارات اطمینان

کتاب Alkane Functionalization اثر Armando J. L. Pombeiro, Maria de Fatima Costa Guedes da Silva توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases نوشته Pier Alberto Testoni, Haruhiro Inoue, Michael B. Wallace از انتشارات اطمینان

کتاب Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases اثر Pier Alberto Testoni, Haruhiro Inoue, Michael B. Wallace توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Glycoscience: Basic Science to Applications نوشته Naoyuki Taniguchi, Tamao Endo, Jun Hirabayashi, Shoko Nishihara از انتشارات اطمینان

کتاب Glycoscience: Basic Science to Applications اثر Naoyuki Taniguchi, Tamao Endo, Jun Hirabayashi, Shoko Nishihara توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Henke's Med-Math: Dosage Calculation, Preparation, & Administration نوشته Susan Buchholz از انتشارات اطمینان

کتاب Henke's Med-Math: Dosage Calculation, Preparation, & Administration اثر Susan Buchholz توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Intuition in Therapeutic Practice: A Mind-Centered Depth Approach for Healing نوشته Margaret Arnd-Caddigan از انتشارات اطمینان

کتاب Intuition in Therapeutic Practice: A Mind-Centered Depth Approach for Healing اثر Margaret Arnd-Caddigan توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Principles of Translational Science in Medicine نوشته Martin Wehling از انتشارات اطمینان

کتاب Principles of Translational Science in Medicine اثر Martin Wehling توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Role of Phenolic Phytochemicals in Diabetes Management: Phenolic Phytochemicals and Diabetes نوشته Muddasarul Hoda, Shanmugam Hemaiswarya, Mukesh Doble از انتشارات اطمینان

کتاب Role of Phenolic Phytochemicals in Diabetes Management: Phenolic Phytochemicals and Diabetes اثر Muddasarul Hoda, Shanmugam Hemaiswarya, Mukesh Doble توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Cancer-Leading Proteases: Structures, Functions, and Inhibition نوشته Satya Prakash Gupta از انتشارات اطمینان

کتاب Cancer-Leading Proteases: Structures, Functions, and Inhibition اثر Satya Prakash Gupta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Pediatric Anesthesiology Review: Clinical Cases for Self-Assessment نوشته Robert S. Holzman, Thomas J. Mancuso, Joseph P. Cravero, James A. DiNardo از انتشارات اطمینان

کتاب Pediatric Anesthesiology Review: Clinical Cases for Self-Assessment اثر Robert S. Holzman, Thomas J. Mancuso, Joseph P. Cravero, James A. DiNardo توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.