انتشارات اطمینان

پزشکی

جهت خرید اینترنتی کتاب های اطمینان می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب Harrison's Principles of Internal Medicine (Vol٫1 & Vol٫2) نوشته Joseph Loscalzo, Anthony Fauci, Dennis Kasper از انتشارات اطمینان

کتاب Harrison's Principles of Internal Medicine (Vol٫1 & Vol٫2) اثر Joseph Loscalzo, Anthony Fauci, Dennis Kasper توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Systemic Delivery Technologies in Anti-Aging Medicine نوشته Wing-Fu Lai از انتشارات اطمینان

کتاب Systemic Delivery Technologies in Anti-Aging Medicine اثر Wing-Fu Lai توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Vitamin C in Human Health and Disease نوشته Wang Jae Lee از انتشارات اطمینان

کتاب Vitamin C in Human Health and Disease اثر Wang Jae Lee توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب The Anxious Perfectionist: How to Manage Perfectionism نوشته Clarissa W. Ong PhD , Michael P. Twohig PhD از انتشارات اطمینان

کتاب The Anxious Perfectionist: How to Manage Perfectionism اثر Clarissa W. Ong PhD , Michael P. Twohig PhD توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب The Carbonic Anhydrases: Current and Emerging Therapeutic Targets نوشته W. Richard Chegwidden, Nicholas D. Carter از انتشارات اطمینان

کتاب The Carbonic Anhydrases: Current and Emerging Therapeutic Targets اثر W. Richard Chegwidden, Nicholas D. Carter توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Nelson Textbook of Pediatrics نوشته Robert M. Kliegman MD, Joseph St. Geme MD از انتشارات اطمینان

کتاب Nelson Textbook of Pediatrics اثر Robert M. Kliegman MD, Joseph St. Geme MD توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب BNF (British National Formulary) نوشته Joint Formulary Committee از انتشارات اطمینان

کتاب BNF (British National Formulary) اثر Joint Formulary Committee توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Bone Regulators and Osteoporosis Therapy نوشته Paula H. Stern از انتشارات اطمینان

کتاب Bone Regulators and Osteoporosis Therapy اثر Paula H. Stern توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Metastatic Diseases: Novel Approaches in Diagnosis and Therapeutic Management نوشته Sandeep Arora, Tapan Behl, Sukhbir Singh, Neelam Sharma, Saurabh Gupta از انتشارات اطمینان

کتاب Metastatic Diseases: Novel Approaches in Diagnosis and Therapeutic Management اثر Sandeep Arora, Tapan Behl, Sukhbir Singh, Neelam Sharma, Saurabh Gupta توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Natural Products and Human Diseases نوشته Amirhossein Sahebkar, Thozhukat Sathyapalan از انتشارات اطمینان

کتاب Natural Products and Human Diseases اثر Amirhossein Sahebkar, Thozhukat Sathyapalan توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Neurocutaneous Disorders: A Clinical, Diagnostic and Therapeutic Approach نوشته Christos P. Panteliadis, Ramsis Benjamin, Christian Hagel از انتشارات اطمینان

کتاب Neurocutaneous Disorders: A Clinical, Diagnostic and Therapeutic Approach اثر Christos P. Panteliadis, Ramsis Benjamin, Christian Hagel توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Particle Therapy Technology for Safe Treatment نوشته Jay Flanz از انتشارات اطمینان

کتاب Particle Therapy Technology for Safe Treatment اثر Jay Flanz توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Polymers in Therapeutic Delivery نوشته Tomoko Fujiwara, X. Michael Liu, Yuichi Ohya, Yongmei Wang از انتشارات اطمینان

کتاب Polymers in Therapeutic Delivery اثر Tomoko Fujiwara, X. Michael Liu, Yuichi Ohya, Yongmei Wang توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Netter's Surgical Anatomy and Approaches نوشته Conor MD Delaney MCh PhD FRSCI ( Gen) FACS از انتشارات اطمینان

کتاب Netter's Surgical Anatomy and Approaches اثر Conor MD Delaney MCh PhD FRSCI ( Gen) FACS توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Deep Learning in Healthcare: Paradigms and Applications نوشته Yen-Wei Chen, Lakhmi C. Jain از انتشارات اطمینان

کتاب Deep Learning in Healthcare: Paradigms and Applications اثر Yen-Wei Chen, Lakhmi C. Jain توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Emerging Chemicals and Human Health نوشته Yunhui Zhang از انتشارات اطمینان

کتاب Emerging Chemicals and Human Health اثر Yunhui Zhang توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Endophytes: Potential Source of Compounds of Commercial and Therapeutic Applications نوشته Ravindra H. Patil, Vijay L. Maheshwari از انتشارات اطمینان

کتاب Endophytes: Potential Source of Compounds of Commercial and Therapeutic Applications اثر Ravindra H. Patil, Vijay L. Maheshwari توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Bile Acids and Their Receptors نوشته Stefano Fiorucci, Eleonora Distrutti از انتشارات اطمینان

کتاب Bile Acids and Their Receptors اثر Stefano Fiorucci, Eleonora Distrutti توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Epigenetics in Precision Medicine نوشته Jose Luis Garcia-Gimenez از انتشارات اطمینان

کتاب Epigenetics in Precision Medicine اثر Jose Luis Garcia-Gimenez توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب The Power of Energy Medicine نوشته Hilary Crowley از انتشارات اطمینان

کتاب The Power of Energy Medicine اثر Hilary Crowley توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Pharmovation نوشته Kimber Boothe از انتشارات اطمینان

کتاب Pharmovation اثر Kimber Boothe توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب 5-Minute Clinical Consult 2021 نوشته Dr. Frank J. Domino MD از انتشارات اطمینان

کتاب 5-Minute Clinical Consult 2021 اثر Dr. Frank J. Domino MD توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Multiprotein Complexes: Methods and Protocols نوشته Arnaud Poterszman از انتشارات اطمینان

کتاب Multiprotein Complexes: Methods and Protocols اثر Arnaud Poterszman توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Polylactic Acid نوشته Lee Tin Sin, Bee Soo Tueen از انتشارات اطمینان

کتاب Polylactic Acid اثر Lee Tin Sin, Bee Soo Tueen توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.