انتشارات اطمینان

پزشکی

جهت خرید اینترنتی کتاب های اطمینان می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injections نوشته James W. McNabb MD از انتشارات اطمینان

کتاب A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injections اثر James W. McNabb MD توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب A Practical Guide to Laser Procedures نوشته Rebecca Small MD FAAFP از انتشارات اطمینان

کتاب A Practical Guide to Laser Procedures اثر Rebecca Small MD FAAFP توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Cosmetic Injection Techniques نوشته Theda Kontis, Victor Lacombe از انتشارات اطمینان

کتاب Cosmetic Injection Techniques اثر Theda Kontis, Victor Lacombe توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Illustrated Manual of Injectable Fillers نوشته Neil S. Sadick, Paul J. Carniol, Deborshi Roy, Luitgard Wiest از انتشارات اطمینان

کتاب Illustrated Manual of Injectable Fillers اثر Neil S. Sadick, Paul J. Carniol, Deborshi Roy, Luitgard Wiest توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Injection Treatments in Cosmetic Surgery نوشته Benjamin Ascher, Marina Landau, Bernard Rossi از انتشارات اطمینان

کتاب Injection Treatments in Cosmetic Surgery اثر Benjamin Ascher, Marina Landau, Bernard Rossi توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب The Art and Science of Filler Injection نوشته Giwoong Hong از انتشارات اطمینان

کتاب The Art and Science of Filler Injection اثر Giwoong Hong توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Injectable Fillers: Facial Shaping and Contouring نوشته Derek H. Jones, Arthur Swift از انتشارات اطمینان

کتاب Injectable Fillers: Facial Shaping and Contouring اثر Derek H. Jones, Arthur Swift توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Dermal Fillers: Facial Anatomy and Injection Techniques نوشته André Vieira Braz از انتشارات اطمینان

کتاب Dermal Fillers: Facial Anatomy and Injection Techniques اثر André Vieira Braz توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Harry's Cosmeticology Volume 2 نوشته Meyer R. Rosen از انتشارات اطمینان

کتاب Harry's Cosmeticology Volume 2 اثر Meyer R. Rosen توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب PRP and Microneedling in Aesthetic Medicine نوشته Amelia Hausauer , Derek Jones از انتشارات اطمینان

کتاب PRP and Microneedling in Aesthetic Medicine اثر Amelia Hausauer , Derek Jones توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Augmentation Fillers نوشته neil s. Sadisk از انتشارات اطمینان

کتاب Augmentation Fillers اثر neil s. Sadisk توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Botulinum Toxin for Facial Harmony نوشته Altamiro Flávio از انتشارات اطمینان

کتاب Botulinum Toxin for Facial Harmony اثر Altamiro Flávio توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Lasers and Lights نوشته George J Hruza MD, Elizabeth L Tanzi MD FAAD, Jeffrey S. Dover MD FRCPC از انتشارات اطمینان

کتاب Lasers and Lights اثر George J Hruza MD, Elizabeth L Tanzi MD FAAD, Jeffrey S. Dover MD FRCPC توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Botulinum Toxin نوشته Alastair Carruthers MD از انتشارات اطمینان

کتاب Botulinum Toxin اثر Alastair Carruthers MD توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Soft Tissue Augmentation نوشته Alastair Carruthers MD, Jean Carruthers MD, Jeffrey S. Dover MD FRCPC از انتشارات اطمینان

کتاب Soft Tissue Augmentation اثر Alastair Carruthers MD, Jean Carruthers MD, Jeffrey S. Dover MD FRCPC توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Aesthetic Orthognathic Surgery and Rhinoplasty نوشته Derek M. Steinbacher از انتشارات اطمینان

کتاب Aesthetic Orthognathic Surgery and Rhinoplasty اثر Derek M. Steinbacher توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Art of Abdominal Contouring: Advanced Liposuction نوشته Sanjay Parashar از انتشارات اطمینان

کتاب Art of Abdominal Contouring: Advanced Liposuction اثر Sanjay Parashar توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Textbook of Plastic and Reconstructive Surgery نوشته Deepak K. Kalaskar, Peter E. Butler, Shadi Ghali از انتشارات اطمینان

کتاب Textbook of Plastic and Reconstructive Surgery اثر Deepak K. Kalaskar, Peter E. Butler, Shadi Ghali توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب New Concepts on Abdominoplasty and Further Applications نوشته Juarez M. Avelar از انتشارات اطمینان

کتاب New Concepts on Abdominoplasty and Further Applications اثر Juarez M. Avelar توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Body Contouring and Liposuction نوشته J. Peter Rubin از انتشارات اطمینان

کتاب Body Contouring and Liposuction اثر J. Peter Rubin توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Body Contouring (McGraw-Hill Plastic Surgery Atlas) نوشته Michele A. Shermak از انتشارات اطمینان

کتاب Body Contouring (McGraw-Hill Plastic Surgery Atlas) اثر Michele A. Shermak توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Atlas of Abdominoplasty نوشته Joseph Hunstad از انتشارات اطمینان

کتاب Atlas of Abdominoplasty اثر Joseph Hunstad توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Packaging Technology and Engineering نوشته Dipak Kumar Sarkar از انتشارات اطمینان

کتاب Packaging Technology and Engineering اثر Dipak Kumar Sarkar توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب A Guide to Research Methodology نوشته Shyma Prasad Mukherjee از انتشارات اطمینان

کتاب A Guide to Research Methodology اثر Shyma Prasad Mukherjee توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.