انتشارات اطمینان

پزشکی

جهت خرید اینترنتی کتاب های اطمینان می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب Remote C-H Bond Functionalizations نوشته Debabrata Maiti, Srimanta Guin از انتشارات اطمینان

کتاب Remote C-H Bond Functionalizations اثر Debabrata Maiti, Srimanta Guin توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Rheology and Processing of Construction Materials نوشته Viktor Mechtcherine, Kamal Khayat, Egor Secrieru از انتشارات اطمینان

کتاب Rheology and Processing of Construction Materials اثر Viktor Mechtcherine, Kamal Khayat, Egor Secrieru توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Primary Care for the Physical Therapist نوشته William G. Boissonnault PT DPT DHSc FAAOMPT FAPTA از انتشارات اطمینان

کتاب Primary Care for the Physical Therapist اثر William G. Boissonnault PT DPT DHSc FAAOMPT FAPTA توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Handbook of Critical and Intensive Care Medicine نوشته Joseph Varon از انتشارات اطمینان

کتاب Handbook of Critical and Intensive Care Medicine اثر Joseph Varon توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Herbs to treat diabetes نوشته Rufus Stewart, Claudia Alves از انتشارات اطمینان

کتاب Herbs to treat diabetes اثر Rufus Stewart, Claudia Alves توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب High-Throughput Protein Production and Purification نوشته Renaud Vincentelli از انتشارات اطمینان

کتاب High-Throughput Protein Production and Purification اثر Renaud Vincentelli توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Evidence-Based Physical Examination Handbook نوشته Kate Gawlik DNP APRN-CNP FAANP از انتشارات اطمینان

کتاب Evidence-Based Physical Examination Handbook اثر Kate Gawlik DNP APRN-CNP FAANP توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب The Handbook of Neuroprotection نوشته Kewal K. Jain از انتشارات اطمینان

کتاب The Handbook of Neuroprotection اثر Kewal K. Jain توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Synthesis of Therapeutic Oligonucleotides نوشته Satoshi Obika, Mitsuo Sekine از انتشارات اطمینان

کتاب Synthesis of Therapeutic Oligonucleotides اثر Satoshi Obika, Mitsuo Sekine توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Targeting Notch in Cancer: From the Fruit Fly to the Clinic نوشته Lucio Miele, Spyros Artavanis-Tsakonas از انتشارات اطمینان

کتاب Targeting Notch in Cancer: From the Fruit Fly to the Clinic اثر Lucio Miele, Spyros Artavanis-Tsakonas توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Targeting the DNA Damage Response for Anti-Cancer Therapy نوشته John Pollard, Nicola Curtin از انتشارات اطمینان

کتاب Targeting the DNA Damage Response for Anti-Cancer Therapy اثر John Pollard, Nicola Curtin توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Aptamers for Analytical Applications: Affinity Acquisition and Method Design نوشته Yiyang Dong از انتشارات اطمینان

کتاب Aptamers for Analytical Applications: Affinity Acquisition and Method Design اثر Yiyang Dong توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب BNF 81 (British National Formulary) نوشته Joint Formulary Committee از انتشارات اطمینان

کتاب BNF 81 (British National Formulary) اثر Joint Formulary Committee توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Secure and Trustworthy Cyberphysical Microfluidic Biochips نوشته Jack Tang, Mohamed Ibrahim, Krishnendu Chakrabarty, Ramesh Karri از انتشارات اطمینان

کتاب Secure and Trustworthy Cyberphysical Microfluidic Biochips اثر Jack Tang, Mohamed Ibrahim, Krishnendu Chakrabarty, Ramesh Karri توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Structure and Function of GPCRs (Book 30) نوشته Guillaume Lebon از انتشارات اطمینان

کتاب Structure and Function of GPCRs (Book 30) اثر Guillaume Lebon توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Targeting Chitin-containing Organisms نوشته Qing Yang, Tamo Fukamizo از انتشارات اطمینان

کتاب Targeting Chitin-containing Organisms اثر Qing Yang, Tamo Fukamizo توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب CRC Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis نوشته Thomas J.Bruno, Paris D.N.Syoronos از انتشارات اطمینان

کتاب CRC Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis اثر Thomas J.Bruno, Paris D.N.Syoronos توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Current Aspects of Flavonoids: Their Role in Cancer Treatment نوشته Hardeep Singh Tuli از انتشارات اطمینان

کتاب Current Aspects of Flavonoids: Their Role in Cancer Treatment اثر Hardeep Singh Tuli توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 نوشته Maxine Papadakis, Stephen McPhee, Michael Rabow از انتشارات اطمینان

کتاب CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 اثر Maxine Papadakis, Stephen McPhee, Michael Rabow توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Dimensional Analysis for Meds: Refocusing on Essential Metric Calculations نوشته Anna M.Curren از انتشارات اطمینان

کتاب Dimensional Analysis for Meds: Refocusing on Essential Metric Calculations اثر Anna M.Curren توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Dose-Response Analysis Using R نوشته Christian Ritz, Signe Marie Jensen, Daniel Gerhard, Jens Carl Strebig از انتشارات اطمینان

کتاب Dose-Response Analysis Using R اثر Christian Ritz, Signe Marie Jensen, Daniel Gerhard, Jens Carl Strebig توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Exact Design of Digital Microfluidic Biochips Softcover reprint of the original نوشته Oliver Keszocze, Robert Wille, Rolf Drechsler از انتشارات اطمینان

کتاب Exact Design of Digital Microfluidic Biochips Softcover reprint of the original اثر Oliver Keszocze, Robert Wille, Rolf Drechsler توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب First Aid for the USMLE Step نوشته Tao Le , Vikas Bhushan, Matthew Socat از انتشارات اطمینان

کتاب First Aid for the USMLE Step اثر Tao Le , Vikas Bhushan, Matthew Socat توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Cannabis: A Clinician's Guide نوشته Betty Wedman-St-St Louis از انتشارات اطمینان

کتاب Cannabis: A Clinician's Guide اثر Betty Wedman-St-St Louis توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.