انتشارات اطمینان

پزشکی

جهت خرید اینترنتی کتاب های اطمینان می توانید کتاب خود را انتخاب کنید و در محل خود دریافت نمایید.

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کتاب Anatomy in Your Pocket نوشته Anne M Gilroy, Brian R MacPherson, et al. از انتشارات اطمینان

کتاب Anatomy in Your Pocket اثر Anne M Gilroy, Brian R MacPherson, et al. توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Animal Models for Endometriosis: Evolution, Utility and Clinical Relevance نوشته Kathy L.Sharpe-Timss از انتشارات اطمینان

کتاب Animal Models for Endometriosis: Evolution, Utility and Clinical Relevance اثر Kathy L.Sharpe-Timss توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Magnetic Nanoheterostructures: Diagnostic, Imaging and Treatment نوشته Surender Kumar Sharma, Yasir Javed از انتشارات اطمینان

کتاب Magnetic Nanoheterostructures: Diagnostic, Imaging and Treatment اثر Surender Kumar Sharma, Yasir Javed توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications(Book 246) نوشته Olena Fesenko, Leonid Yatsenko از انتشارات اطمینان

کتاب Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications(Book 246) اثر Olena Fesenko, Leonid Yatsenko توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب GEN COMBO LL ADMINISTERING MEDICATIONS; CONNECT ACCESS CARD نوشته Donna Gauwitz از انتشارات اطمینان

کتاب GEN COMBO LL ADMINISTERING MEDICATIONS; CONNECT ACCESS CARD اثر Donna Gauwitz توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Sterile Compounding for Pharm Techs--A text and review for Certification نوشته Kristy Malacos, Denise Propes از انتشارات اطمینان

کتاب Sterile Compounding for Pharm Techs--A text and review for Certification اثر Kristy Malacos, Denise Propes توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Pediatric Formulations: A Roadmap (Book 11) نوشته Daniel Bar-Shalom, Klaus Rose از انتشارات اطمینان

کتاب Pediatric Formulations: A Roadmap (Book 11) اثر Daniel Bar-Shalom, Klaus Rose توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Global Approach in Safety Testing: ICH Guidelines Explained (Book 5) نوشته Jan Willem van der Laan, Joseph J DeGeorge از انتشارات اطمینان

کتاب Global Approach in Safety Testing: ICH Guidelines Explained (Book 5) اثر Jan Willem van der Laan, Joseph J DeGeorge توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب FDA Bioequivalence Standards (Book 13) نوشته Lawrence X.Yu, Bing V.Li از انتشارات اطمینان

کتاب FDA Bioequivalence Standards (Book 13) اثر Lawrence X.Yu, Bing V.Li توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب cGMP Starter Guide: Principles in Good Manufacturing Practices for Begineers نوشته Mr Emmet P T obin از انتشارات اطمینان

کتاب cGMP Starter Guide: Principles in Good Manufacturing Practices for Begineers اثر Mr Emmet P T obin توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Cannabis Laboratory Fundamentals نوشته Shaun R.Opie از انتشارات اطمینان

کتاب Cannabis Laboratory Fundamentals اثر Shaun R.Opie توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Strategies for Formulations Development: A Step-by-Step Guide Using JMP نوشته Ronald D.Snee PhD , Roger W.Hoerl PhD از انتشارات اطمینان

کتاب Strategies for Formulations Development: A Step-by-Step Guide Using JMP اثر Ronald D.Snee PhD , Roger W.Hoerl PhD توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Solid Oral Dose Process Validation نوشته Pazhayattil از انتشارات اطمینان

کتاب Solid Oral Dose Process Validation اثر Pazhayattil توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Design for Health نوشته Emmanuel Tsekleves,Rachel Cooper از انتشارات اطمینان

کتاب Design for Health اثر Emmanuel Tsekleves,Rachel Cooper توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب آموزش پایه تا پیشرفته ی نسخه و اوردرهای رایج نوشته دکتر جواد قربانی از انتشارات اطمینان

کتاب آموزش پایه تا پیشرفته ی نسخه و اوردرهای رایج به تالیف دکتر جواد قربانی توسط انتشارات اطمینان برای دانشجویان رشته های پزشکی با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Classical Methods in Structure Elucidation of Natural Products نوشته Reinhard W.Hoffmann از انتشارات اطمینان

کتاب Classical Methods in Structure Elucidation of Natural Products اثر Reinhard W.Hoffmann توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Communicable Diseases of the Developing World نوشته Anil Kumar Saxena از انتشارات اطمینان

کتاب Communicable Diseases of the Developing World اثر Anil Kumar Saxena توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Gradient HPLC for Practitioners نوشته Stavros Kromidas از انتشارات اطمینان

کتاب Gradient HPLC for Practitioners اثر Stavros Kromidas توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Parenteral Medications نوشته Sandeep Nema, John D.ludwig از انتشارات اطمینان

کتاب Parenteral Medications اثر Sandeep Nema, John D.ludwig توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Treatment of Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants: For Prevention of Stroke نوشته Masaaki Uno, Kuniaki Ogasawara از انتشارات اطمینان

کتاب Treatment of Non-vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants: For Prevention of Stroke اثر Masaaki Uno, Kuniaki Ogasawara توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب 3D Printing: Applications in Medicine and Surgery Volume 2 نوشته Vasilieios N.Papadopoulos, Vassilios Tsioukas, Jasjit S.Suri از انتشارات اطمینان

کتاب 3D Printing: Applications in Medicine and Surgery Volume 2 اثر Vasilieios N.Papadopoulos, Vassilios Tsioukas, Jasjit S.Suri توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Bioactive Natural Products for the Management of Cancer نوشته Anil K. Sharma از انتشارات اطمینان

کتاب Bioactive Natural Products for the Management of Cancer اثر Anil K. Sharma توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Biomimetic Lipid Membranes: Fundamentals, Applications, and Commercialization نوشته Fatma N. Kök, Ahu Arslan Yildiz, Fatih Inci از انتشارات اطمینان

کتاب Biomimetic Lipid Membranes: Fundamentals, Applications, and Commercialization اثر Fatma N. Kök, Ahu Arslan Yildiz, Fatih Inci توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.

کتاب Bioprocess Engineering for a Green Environment نوشته V. Sivasubramanian از انتشارات اطمینان

کتاب Bioprocess Engineering for a Green Environment اثر V. Sivasubramanian توسط انتشارات اطمینان با تکیه بر رویکرد ارتقای استانداردهای بین المللی و خدمات به دانشجویان با زبان انگلیسی چاپ و با تیراژ بالا منتشر شده است.