کتاب مرجع قوانین ایمنی و حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته مهندس مجید میربد از نوآور

کتابکتاب مرجع قوانین ایمنی و حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط مهندس مجید میربد نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب مرجع قوانین ایمنی و حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مقدمه فصل اول  / آیین‌نامه حفاظتی حمل دستی بارپ هدف دامنه و شمول مبحث اول‌ـ تعاریف حمل دستی بار ارگونومی بار متعارف بار سنگین ایستگاه کار فیزیولوژی کار بارهای بددست کارگر نوجوان مبحث دوم‌ـ مقررات عمومی مبحث سوم‌ـ مقررات اختصاصی مبحث چهارم‌ـ مقررات متفرقه فصل دوم / آییـن‌نامه مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار قسمت اول ‌ـ تعاریف و اصطلاحات قسمت دوم ‌ـ مواد خطرناک و زیان بخش مبحث اول ‌ـ مقررات عمومی مبحث 2‌ـ علائم مشخصه برای وسائل و ظروف مبحث 3‌ـ آزمایش هوا مبحث 4‌ـ جلوگیری از تراکم گرد و غبار قسمت سوم ‌ـ مواد قابل استعمال و مواد قابل انفجار مبحث 1‌ـ مقررات عمومی مبحث2‌ـ پیشگیری‌های لازم در مورد تراوش یا سرازیر شدن مایعات مبحث3ـ راه‌های خروجی مبحث4: تجهیزات الکتریکی مبحث5‌ـ منع استعمال دخانیات و غیره مبحث6: حرارت مبحث7: الکتریسیته ساکن مبحث10: دستگاه‌های آتش‌نشانی مبحث 11‌ـ تجهیزات دستگاههای مولد مواد قابل اشتعال مبحث12‌ـ نقل و انتقالات مایعات قابل اشتعال مبحث13‌ـ مجاری فاضلاب مبحث14‌ـ جمع‌آوری گازها و بخارها مبحث15‌ـ جلوگیری از اختلاط مخاطره انگیز گازها قسمت چهارم‌ـ طریقه انبارکردن موادخطرناک مبحث 1‌ـ مقررات عمومی مبحث 2‌ـ مخزن انبار مایعات قابل اشتعال مبحث 3‌ـ مخازن مایعات خطرناک غیر قابل اشتعال مبحث 4‌ـ انبار کردن بشکه‌‌ها یا ظروف محتوی مایعات خطرناک مبحث 5 ـ قرابه‌‌های اسید مبحث 6‌ـ سیلو کردن مواد شیمیایی خشک ماده قسمت پنجم‌ـ مواد قابل انفجار حرارتی مبحث1– کلیات مبحث2– محصور ساختن محل تولید و نگهداری مواد منفجره مبحث3– ساختمان مبحث4– معابر خروجی مبحث 5– دیوار‌‌های داخلی و کف مبحث 6– پنجره‌‌ها مبحث 7– تعداد کارکنان در اتاق‌‌های کار مبحث 8– میزان مواد منفجره در اتاق‌‌ها مبحث 9– فواصل میز‌‌های کار مبحث 10– حفاظت از صاعقه مبحث 11– ابزار و لوازم مبحث 12– خطر استعمال دخانیات و حمل چراخ‌‌های شعله باز و غیره مبحث 13– وسائل نقلیه مبحث 14– جمع آوری موادی که ممکن است خود به خود محترق گردند مبحث 15– ضایعات مواد خطرناک مبحث 16– لباس کارکنان مبحث 17‌ـ تعمیرات مبحث 18‌ـ منع ورود اشخاص به محوطه کارگاه مبحث 10‌ـ اخطاریه‌ها قسمت ششم ‌ـ ماگنزیوم و ترکیبات آن مبحث1‌ـ کلیات مبحث2‌ـ تجهیزات و وسائل اضافی آتش‌نشانی مبحث3‌ـ ضایعات غیرقابل استفاده مبحث 4‌ـ کوره‌های ذوب ماگنزیوم مبحث 5‌ـ استعمال دخانیات و آتش‌‌های رو باز مبحث 6 ‌ـ بوته‌‌های ذوب ماگنزیوم مبحث 7‌ـ ذوب براده‌‌های ماگنزیوم مبحث 8‌ـ آتش گرفتن فلز مذاب ماگنزیوم مبحث 9‌ـ بیرون بردن براده‌های ماگنزیوم از اتاق‌های کار مبحث 10‌ـ ابزار و ادوات تولید براده مبحث 11‌ـ تهویه به منظور خارج کردن گرد و غبار فلزی مبحث 12‌ـ ماشین‌‌های تراش قابل حمل مبحث13– نابود کردن ضایعات ماگنزیوم مبحث14‌ـ بسته‌بندی مبحث 15– وسایل حفاظت انفرادی مبحث 16– تجهیزات الکتریکی قسمت هفتم‌ـ سلولویید و مواد سلولوییددار مبحث 1– اجازه تولید و نگهداری مبحث 2‌ـ کارگاه‌‌های سلولویید مبحث 3‌ـ تجهیزات و وسایل آتش‌نشانی مبحث 4‌ـ کار با ماشین مبحث 5– مقدار سلولویید در اتاق‌‌های مختلف کارگاه مبحث6– نظافت و تعمیرات کارگاه مبحث7– اشیا ساخته شده از سلولویید مبحث8– دریجه‌‌های خروج گاز مبحث9– بسته‌بندی مبحث 10‌ـ فیلم‌های بی‌مصرف قسمت هشتم‌ـ نگاهداری کاربید و تهیه استیلن مبحث1‌ـ شرایط نگهداری کاربید و تهیه استیلن مبحث 2‌ـ ظروف یا مخازن کاربید مبحث3‌ـ خاک کاربید مبحث4‌ـ میزان مجاز ناخالصی استیلن و کاربید مبحث 5‌ـ محل نگهداری دستگاه مولد استیلن مبحث6‌ـ تجهیزات الکتریکی مبحث 7‌ـ خطر استعمال دخانیات و آتش‌های رو باز مبحث 8 ‌ـ مشخصات مولدهای استیلن(ژنراتورها) مبحث 9 ‌ـ وسائل تغذیه خودکار مبحث 10‌ـ ارتباط به مخازن آب مبحث 11‌ـ مختلفه گاز مبحث 12 ‌ـ فشارسنج مبحث 13‌ـ لوله‌های اطمینان مبحث 14‌ـ دریچه‌های قطع گاز مبحث 15‌ـ دستگاههای فشار افزا (کمپرسور) مبحث 16‌ـ سوپاپهای هیدرولیک مبحث 17 ‌ـ مخازن مخصوص رسوبات ولای مبحث 18‌ـ تعلیم کارگران مبحث 19‌ـ حدود وشرائط کار مبحث 20 ‌ـ مولدهای قابل حمل استیلن(غیرثابت) مبحث 21– تعمیرات مبحث 22‌ـ تهیه استیلن محلول مبحث 23 ‌ـ کپسولهای استیلن فصل سوم / آیین‌نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ‌های آب گرم تعاریف مبحث اول‌ـ اصول کلی بخش یک‌ـ چگونگی ساختمان بخش دو‌ـ لوحه شناسایی بخش سه‌ـ مدارک و مشخصات مولد بخار بخش چهارم‌ـ بازرسی مبحث دوم‌ـ مولدهای بخار با فشار متوسط و قوی بخش یک‌ـ مرکز تولید بخار(دیگ خانه) بخش 2‌ـ دریچه‌های بازدید و انفجار بخش 3‌ـ سوپاپهای اطمینان بخش 4‌ـ شیرهای قطع جریان بخار بخش 5‌ـ لوله‌های منبع آب پرکن مولدهای بخار بخش 6‌ـ فشارسنج بخش 7‌ـ وسایل آبنما بخش 8‌ـ شیرهای کنترل سطح آب بخش 9‌ـ فشنگ فوزیبل بخش 10‌ـ سیستم کنترل خودکار سطح آب بخش 11‌ـ زیر آب یا لوله‌های تخلیه مولدهای بخار بخش12‌ـ آب‌رسانی مولدهای بخار بخش 13‌ـ پیش گرم کن آب بخش 14‌ـ دستگاه خودکار مکش دود بخش 15‌ـ سیستم‌های سوخت‌رسانی مولدها بخش 16‌ـ اتو کلاوهایی که مستقیماً با شعله گرم می‌شوند مبحث سوم مولد‌های بخار با فشار کم و دیگهای آب داغ بخش1‌ـ فشار و درجه حرارت بخش2‌ـ دریچه‌های بازدید بخش 3‌ـ سوپاپ اطمینان بخش4‌ـ سوپاپ اطمینان فشار آب بخش 6‌ـ منبع آب پر کن(منبع انبساط) بخش 7‌ـ فشار سنج بخش 8‌ـ فشار سنج آب بخش 9‌ـ تنظیم کننده سئخت به وسیله فشار بخار بخش 10‌ـ دماسنج بخش 11‌ـ دستگاه تنظیم سوخت به‌وسیله درجه حرارت بخش 12‌ـ آب نمای شیشه‌ای بخش 13 ‌ـ شیرهای کنترل سطح آب بخش 14 ‌ـ سیستم لوله‌های دیگ بخش 15 ‌ـ زیر آب و تأسیسات تخلیه دیگ بخش 16 ‌ـ لوله‌های آب‌رسانی بخش 17 ‌ـ دستگاه‌‌های خود کار آب‌رسانی و قطع سوخت مبحث چهارم ‌ـ بهره‌برداری و مراقبت مولدهای بخار و دیگهای آب داغ بخش 1ـ کلیات بخش 2‌ـ مقدمات برای راه‌اندازی مولدها بخش 3 ‌ـ گرم کردن مولدهای بخار و دیگهای آب داغ بخش 4 ‌ـ شروع بهره‌برداری از مولدها بخش 5 ‌ـ مراقبت از آتش مولدهای بخار بخش 6 ‌ـ سطح آب بخش7‌ـ تخفیف فشار و خارج کردن مولدهای بخار از سرویس بخش 8 ‌ـ کف کردن و سر رفتن آب بخش 9 ‌ـ پیش گرم کن آب بخش 10 ‌ـ زیر آب زدن مولدها بخش 11 ‌ـ تخلیه خاکستر بخش 12 ‌ـ متوقف کردن مولدها بخش 13‌ـ تمیز کردن و تعمیر مولدها بخش14‌ـ تعطیل مولد‌های بخار بخش15‌ـ تجهیزات حفاظتی انفرادی فصل چهارم / آیین‌نامه حفاظت وسایل حمل‌ونقل و جـابه‌جـایی مـواد و اشیاء درکارگـاه مبحث اول –تعاریف‌ مبحث دوم‌ـ کلیات‌ ساختمان و نگهداری نشان دادن ظرفیت مجاز ممنوعیت بلند کردن بار اضافه بر ظرفیت پیچ و مهره‌ها قطر استوانه نگهدارنده کابل‌های بالابر تجهیزات الکتریکی حداکثر بالابردن بار ترمزهای حفاظتی طناب‌های فرمان برای بالابرهایی که از پایین هدایت می‌شوند بازرسی علامت دادن نقل و انتقال بار مبحث سوم ‌ـ جرثقیل‌ها ساختمان جرثقیل حفاظ قسمت‌های انتقال نیرو الکترومغناطیس بالابرها راهرو برای جرثقیل‌های که از پایین هدایت می‌شوند اتاق جرثقیل جعبه ابزار تخصص مهارت رانندگان جرثقیل مبحث چهارم ‌ـ جرثقیل‌های متحرک مقررات عمومی فضای کار آزاد برای جرثقیل‌های متحرک ضریب اطمینان فشار باد شاسی جرثقیل لبه برای محافظت آرایی جرثقیل قلاب حفاظتی جرثقیل‌های یک ریلی مسیر حرکت جشن‌های یک ریلی راهرو و جرثقیل‌های یک ریلی سکوها و گذرگاه‌ها اتاق یا کابین فرمان حفاظت محور چرخ‌های پل جرثقیل لوازم الکتریکی دستگاه محدود‌کننده ارتفاع بالابردن بار ترمزهای دستگاه بالابر روشنایی چرخ‌های جرثقیل با دروازه متحرک دستگاه‌های اعلام خطر بلند کردن بار به وسیله دو جرثقیل متحرک حمل بار به وسیله دروازه متحرک تعمیر جرثقیل‌های متحرک کار کردن در مجاورت جرثقیل‌های با پل متحرک مبحث پنجم ‌ـ جرثقیل متحرک موتوری‌: مقررات عمومی آژیر اضافه بار فضای آزاد برای بدن انسان پلهها و نرده‌های اطراف اتاق فرمان دیگهای بخار موتورها ترمز‌های چرخ اتصال خودکار اهرم‌های فرمان حفاظ کابل‌ها تجهیزات الکتریکی روشنایی دستگاه‌های آگاه‌کننده مانور کردن دستگاه مبحث ششم‌ـ جرثقیل‌های بازویی مقررات عمومی نشان دادن ظرفیت جرثقیل بازویی ستون‌ها یا پایه‌ها مبحث هفتم‌ـ جرثقیل‌های متحرک زمینی و جرثقیل‌های سکو‌دار (بارچین) مقررات عمومی دستگاه‌های فرمان اهرم‌های فرمان اتصال زمین حفاظ سکوی محل راننده حفاظ چرخها ترمز چرخ‌ها دستگاه‌های آگاه‌کننده ممنوعیت سوار شدن روی بار جرثقیل‌های سکودار(بارچین)با بازوی ممبحثی یا بازوی کشویی تخیله بار از جرثقیل‌های سکودار(بارچین) تغییر مکان جرثقیل‌های سکو دار(بارچین) چرخ چاه شرایط ساختمان ضرائب اطمینان پی(فونداسیون) ترمزها استوانه کابل اهرم‌های فرمان جرثقیل‌های ساختمانی(چرخ چاه)که با بخار کار میکند جرثقیل‌های ساختمانی چرخ چاه دستی مبحث نهم ‌ـ جرثقیل‌‌های الکتریکی‌‌، بادی‌‌، زنجیری مقررات عمومی جرثقیل‌‌های التریکی جرثقیل‌‌های بادی جرثقیل‌‌های زنجیری (دستی) مبحث دهم‌ـ جرثقیل قرقره‌‌‌ای مقررات عمومی قطعه حمال طناب‌ها مبحث یازدهم‌ـ لوازم بلندکردن بار زنجیرها کابل‌‌های فلزی قرقره‌‌های شیاردار قلاب‌‌‌ها وسایل بستن بار فصل پنجم / آیین‌نامه علایم ایمنی در کارگاهها هدف دامنه و شمول‌ تقسیم‌بندی تابلوهای علائم ایمنی‌ تقسیم‌بندی اتیکت‌های ایمنی مبحث دوم‌ـ مقررات مربوط به نحوه ساخت و نصب تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی 73 علایم ایمنی حریق بخش اول‌ـ مقرارت مربوط به نحوه طراحی تابلو علایم و اتیکت‌های ایمنی بخش دوم‌ـ مقررات مربوط به نحوه ساخت تابلوی علایم و اتیکتهای ایمنی بخش سوم‌ـ مقررات مربوط به نحوه نصب تابلو علایم و اتیکتهای ایمنی مبحث سوم الزامات قانونی و وظایف کارگر و کار فرما ضمائم نمونه‌هایی از علائم ایمنی خطر نمونه‌هایی از علائم ایمنی هشداردهنده نمونه‌هایی از علائم احتیاط نمونه‌هایی از علائم ایمنی آگاه‌کننده نمونه‌هایی از علائم دستورالعمل‌های ایمنی نمونه‌هایی از علایم ایمنی حریق نمونه‌هایی از علائم ایمنی خطرات بیولوژیکی نمونه‌هایی از علایم ایمنی خطرات امواج تشعشعی فصل ششم / آییﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ایﻤﻨی ﻣﺎﺷیﻦ‌‌ﻫﺎی اﻓﺰار هدف وداﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮل‌ مبحث اول‌ـ ﺗﻌﺎریﻒ ﻣﺎﺷیﻦ‌های اﻓﺰار ﻣﺎﺷیﻦ ﻣﺘﻪ ﻣﺎﺷیﻦ ﺗﻮﺗﺮاش‌ ﻣﺎﺷیﻦ ﺗﺮاش‌ ﻣﺎﺷیﻦ ﻓﺮز ﻣﺎﺷیﻦ ﺻﻔﺤﻪ تراش دروازه‌ای‌ ﻣﺎﺷیﻦ رﻧﺪه‌ ﻣﺎﺷیﻦ کﻠﻪ زﻧی ﻣﺎﺷیﻦ ﺳﻨﮓ زﻧی اره‌های ﻣﺎﺷیﻨی ﻣﻮاد ﭼﺮﺑکﺎری ﻓﺼﻞ دوم ـ ﻣﻘﺮرات عمومی‌ اﺧﺘﺼﺎصی‌ـ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات‌ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ سایر ﻣﻘﺮرات فصل هفتم / مقدمه مبحث اول‌ـ کلیات انجام بازرسی‌ها و آزمون‌های اولیه و تعیین شرایط موجود فواصل مجاز اقدامات اضطراری و کمک‌های اولیه کارشبانه کار در نزدیکی یا بر فراز آب مایعات دستگاه‌های هیدرولیک مبحث دوم‌ـ ابزار و لوازم ایمنی وسائل ایمنی لوازم انفرادی بالا رفتن نردبان ابزار کار روی خطوط برق‌دار مترها یا نوارهای اندازه‌گیری ابزارهای دستی مبحث سوم‌ـ تجهیزات مکانیک کلیات دیرک بالابر مبحث چهارم‌ـ برقراری اتصال زمین تجهیزات و خطوط برای حفاظت افراد نصب اتصال زمین الکترود زمین اتصاف زمین از طریق برج هادی اتصال زمین مبحث پنجم‌ـ خطوط هوایی کلیات کار بر خطوط برق‌دار با دست لخت فصل هشتم / آیین‌نامه و مقررات حفاظتی پرسها(پرسکاری سرد فلزات) مبحث اول‌ـ تعاریف و مفاهیم مبحث دوم‌ـ مقررات کلی مبحث سوم ‌ـ حوادث و خطرات پرس‌‌های قدرتی مبحث چهارم ‌ـ تجهیزات و کنترل‌‌های الکتریکی پرس‌ها (POWER PRESS ELECTRICAL CONTROLS) مبحث پنجم‌ـ عملیات پرس پرس‌های هیدرولیک HYDRAULIC PRESS مبحث ششم‌: حفاظ‌های حصاری منطقه عمل پرس OPERATION GUARDING OG POINT‌ اندازه‌های مطمئن انواع حفاظ‌های حصاری فضای آزاد CLEARANCE جلوگیری از قیچی دست مبحث هفتم‌ـ تجهیزات و وسایل ایمنی منطقه عمل پرسها مبحث دوم‌ـ پرس‌‌های ایمن با تجهیزات از نوع بند(2) پاراگراف اول ماده 76 مبحث سوم‌ـ پرس‌‌های ایمن با تجهیزات از نوع بند (3) پاراگراف اول ماده 76 مبحث چهارم‌ـ پرس‌‌های ایمن با تجهیزات از نوع بند 4 پاراگراف اول ماده 76 مبحث هشتم‌ـ بریک پرس‌‌ها یا پرس‌‌های خم کاری خطرات جلوگیری از خطرات کنترل کورس STROKE CONTROL کنترل پدال پایی کنترل دو دستی (کنترل کلاچ / ترمز الکتروپنوماتیک) مبحث نهم ‌ـ وسایل تغذیه پرس FEEDING DEVICES عملیات مقدماتی PRIMARY OPERATIONS عملیات ثانویه تغذیه با سطح شیب‌‌‌‌دار CHUTE FEED تغذیه خشاب‌دار SLID Or PUSH MAGAZINE قالب کشویی SLIDING DIES تغذیه با دیسک چرخان DIAL FEEDS قالب‌‌های چرخشی(میز دوار) REVOLVING DIES وسایل بیرون‌اندازی (قطعه کار از قالب) ابزار‌های تغذیه دستی مبحث دهم: بستن‌ـ تنظیم کردن و باز کردن قالب‌های پرس‌های قدرتی‌ـ POWER PRESS SETUP and DIEREMOVAL جا‌به‌جایی و نقل و انتقال سالم و بی‌خطر قالب‌های پرس مبحث یازدهم بازرسی و تعمیرات و نگاهداری چک لیست بازرسی بلوک ایمنی مبحث دوازدهم ‌ـ مقررات مختلفه مبحث اول ‌ـ مشخصات صندلی کارگر مبحث دوم ‌ـ جلوگیری از ارتعاش و کنترل سروصدا مبحث سوم‌ـ مخازن هوای فشرده مبحث چهارم‌ـ روش‌های کار و انتخاب و به کار گماردن کارگران فصل نهم / آیین‌‌‌نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون‌‌‌ساز مبحث اول‌ـ تعاریف مبحث دوم‌ـ مقررات عمومی قسمت اول‌ـ کلیات قسمت دوم‌ـ وسایل حفاظتی قسمت سوم ‌ـ مراقبت و اندازه‌گیری قسمت چهارم ‌ـ تغییر شغل یا ممانعت از ادامه کار قسمت پنجم‌ـ پرتوگیری بیش از حد مجاز مبحث سوم ‌ـ مقررات اختصاصی قسمت اول ‌ـ چشمه‌‌های بسته و مولدهای پرتوهای یون‌ساز قسمت دوم ‌ـ حفاظت لامپ‌‌های اشعه ایکس قسمت سوم ‌ـ رادیوگرافی صنعتی قسمت چهارم‌ـ ضخامت‌سنج‌‌‌ها‌‌، کاهنده‌‌‌های الکتریسیته ساکن و سایر وسایل مشابه که ازچشمه‌‌‌های بسته استفاده می‌‌‌کنند قسمت پنجم ‌ـ رادیو گرافی با اشعه ایکس قسمت ششم ‌ـ دستگاه‌‌های پراش (Difraction) اشعه ایکس قسمت هفتم ‌ـ تعیین ضخامت به وسیله اشعه ایکس قسمت هشتم ‌ـ چشمه‌‌های رادیواکتیو باز قسمت نهم ‌ـ حفاظت فردی قسمت دهم ‌ـ تشخیص و تعیین آلودگی قسمت یازدهم ‌ـ رفع آلودگی قسمت دوازدهم –انبارکردن چشمه هارادیواکتیو باز قسمت سیزدهم– پسمانده‌های مواد رادیواکتیو قسمت چهاردهم ‌ـ ختم کار با چشمه‌‌های رادیواکتیو باز قسمت پانزدهم –طبقه‌بندی کارگاهها جدول پیوست به آیین‌نامه و مقررات حفاظت در مقابل پرتوهای یون‌ساز فصل دهم / آیین‌نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه دستی مبحث اول ‌ـ تعاریف مبحث دوم – ساختمان چرخ چاه مبحث سوم ‌ـ لوازم حمل بار مبحث چهارم ‌ـ مقدمات ایمنی عملیات حفاری مبحث پنجم ‌ـ عملیات حفر میل چاه مبحث ششم ـ عملیات حفر انبار مبحث هفتم‌ـ تکمیل عملیات حفاری و مراقبت‌‌ها بعد‌ی از چاه مبحث هشتم‌ـ عملیات تخلیه فاضلاب مبحث نهم ـ وسایل حفاظت انفرادی مبحث دهم‌ـ وسایل الکتریکی مبحث یازدهم‌ـ متفرقه فصل یازدهم / آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی هدف و دامنه شمول مبحث اول‌ـ تعاریف مبحث دوم‌ـ مقررات عمومی مبحث سوم‌ـ مقررات اختصاصی عینک‌ کلاه ایمنی لباس کار وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع مبحث چهارم‌ـ سایر مقررات فصل دوازدهم / آیین‌نامه ایمنی در صنایع شیشه هدف مبحث اول‌ـ تعاریف مبحث دوم‌ـ مقررات عمومی الف ‌ـ ساختمان کارگاه‌ها ب ‌ـ وسایل و تجهیزات مبحث سوم‌ـ سایر مقررات فصل سیزدهم / آیین‌نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم هدف و دامنه شمول مبحث اول ‌ـ تعاریف مبحث دوم‌ـ مقررات عمومی مبحث سوم –جوشکاری و برشکاری با گاز مبحث چهارم‌ـ عملیات جوشکاری و برشکاری با برق فصل چهاردهم / آیین‌نامه ایمنی در بنادر هدف دامنه شمول مبحث اول: تعاریف بندر اسکله کار در بندر شناور راهنما تجهیزات نجات غریق رمپ کانتینر یدک‌کش وسایل حمل و نقل و جابجایی بار مبحث دوم‌: مقررات عمومی مبحث سوم‌: مقررات اختصاصی مبحث چهارم‌: مقررات متفرقه فصل پانزدهم / آیین‌نامه و مقررات حفاظت فنی در ریخته‌گـری‌‌‌، آهنگری و جوشکاری هدف و دامنه شمول دامنه شمول مبحث اول‌ـ تعاریف مبحث دوم‌: مقررات عمومی مبحث سوم‌ـ آماده‌سازی ماسه‌‌‌، قالب‌گیری و ماهیچه‌سازی مبحث چهارم‌ـ کوره‌های ذوب و ریخته‌گری بارگیری خودکار کوره کوره‌های بوته‌ای کوره‌های شعله‌ای کوره‌های القایی کوره‌های قوس الکتریک مبحث پنجم ‌ـ پاتیل‌ها مبحث ششم‌ـ حمل و نقل و بارریزی مذاب لیفتراک‌های حمل و نقل پاتیل تجهیزات حمل ونقل و بارریزی مذاب تجهیزات سقفی حمل و نقل مذاب تجهیزات خاص جا به جایی مواد جا‌به‌جایی و بارریزی مذاب جایه جایی و انتقال مذاب در ارتفاع مبحث هفتم ‌ـ تعمیر و نگهداری و بازرسی از مجموعه ذوب و انتقال مذاب مبحث هشتم ‌ـ عملیات ثانویه بر روی فلز مذاب مبحث نهم ‌ـ تمیز کاری و تمام کاری قطعات ریخته‌گری مراقبت از تجهیزات تمیزکاری و تمام کاری جدا نمودن سیستم راه‌گاهی پلیسه‌برداری قلاب‌های طراحی شده برای حمل و نقل قطعات ریختگی مبحث دهم ‌ـ ماشینهای ریژه ریزی(ثقلی و فشار پایین) مبحث یازدهم ‌ـ ریخته‌گری گریز از مرکز مبحث دوازدهم ‌ـ سایر مقررات فصل شانزدهم / آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های دامپروری هدف و دامنه شمول مبحث اول ‌ـ تعاریف مبحث دوم ‌ـ مقررات عمومی مبحث سوم‌ـ مقررات اختصاصی بخش اول: مقررات ایمنی دستگاهها و ابزار‌آلات بخش دوم: وسایل حفاظت فردی بخش سوم: حمل و نقل‌‌، جابهجایی و مهار دام‌‌، طیور و حیوانات خانگی بخش چهارم‌: ایمنی کار با دام‌های سواری بخش پنجم: سیلوها‌‌، مخازن و گودالهای کود مبحث چهارم‌ـ سایر مقررات فصل هفدهم / آیین‌نامه ایمنی در معادن هدف دامنه شمول مبحث اول: تعاریف مبحث دوم: مقررات عمومی مبحث سوم: راههای معدن الف) الزامات عمومی ب) راه‌ها در معادن سطحی ج) راه‌ها در معادن زیر‌زمینی د) شفت‌ها (چاه‌های معدنی) مبحث چهارم: ماشین‌آلات معدنی الف) الزامات عمومی ب) ماشین‌آلات بارگیری و باربری ج) ماشین‌آلات حفاری ماده103 ماده104 مبحث پنجم: باربری در معادن الف) الزامات عمومی ب) باربری دستی ج) باربری ریلی د) لوکوموتیو باطریدار در معادن زیرزمینی هـ) باربری با لوکوموتیوهای الکتریکی در معادن زیرزمینی و) باربری با لوکوموتیوهای دیزلی و سایر وسایل نقلیه دیزلی در معادن زیرزمینی ز) باربری در مسیر شیب‌دار با وینچ ح) باربری در چاه (بالابرها) ط) باربری با کامیون مبحث ششم: حفاری استخراجی و اکتشافی مبحث هفتم: نگهداری مبحث هشتم: مواد منفجره و آتشباری الف) الزامات عمومی ب) انبار مواد منفجره ج) حمل و نقل مواد منفجره د) عملیات آتشباری مبحث نهم: تهویه معدن الف) الزامات عمومی ب) عملیات تهویه مبحث دهم: روشنایی مبحث یازدهم: تاسیسات برق مبحث دوازدهم: آتش‌سوزی و انفجار الف) الزامات عمومی ب) مقررات ویژه زغال سنگ مبحث سیزدهم: کمکهای اولیه و نجات فصل هجدهم / آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع کلیات و تعاریف‌ هدف‌ دامنه شمول کار در ارتفاع سطح مبنا‌ مراجع ذی صلاح آموزشی مجری ذی صلاح‌ شخص ذیصلاح‌ عامل کار در ارتفاع حفاظت از سقوط‌ روش‌های ایمن انجام کار در ارتفاع فاصله ایمن‌ لنیارد کمربند ایمنی حمایل بند کامل بدن (هارنس) قلاب قفل‌شونده (کارابین) شوک‌گیر‌ انواع طناب طناب تکیه‌گاهی طناب عملیات‌ طناب ایمنی‌ طناب دینامیک‌ انواع نردبان‌ داربست‌ اجزاء داربست‌ صفحه پایه بالشتک راه دسترسی مهار بادبند‌ بالابر سیار‌ ضریب ایمنی‌ حد بار کاری‌ بار کاری ایمن (SWL) مبحث اول‌ـ الزامات عمومی مبحث دوم‌ـ نردبان مبحث سوم‌ـ جایگاه کار مبحث چهارم‌ـ داربست مبحث پنجم‌ـ روش دسترسی با طناب مبحث ششم‌ـ سامانه‌های متوقف کننده و محدود کننده سقوط مبحث هفتم‌: تور ایمنی مبحث هشتم‌: بالابرهای سیار فصل نوزدهم / آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های لیفتراک هدف مبحث اول‌ـ تعاریف مبحث دوم ‌ـ مقررات عمومی مبحث سوم ‌ـ مقررات اختصاصی مبحث چهارم ‌ـ سایر مقررات فصل بیستم / آیین‌نامه ایمنی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی هدف مبحث اول‌ـ تعاریف مبحث دوم‌ـ مقررات عمومی مبحث سوم‌ـ مقررات اختصاصی مبحث چهارم‌ـ سایر مقررات فصل بیست‌ویکم / آیین‌نامه ایمنی مخازن آب و استخرها هدف تعاریف (مبحث اول) مبحث دوم: مخازن آب مبحث سوم‌ـ استخرها مبحث چهارم: مقررات عمومی مبحث پنجم: پسآب فصل بیست‌ودوم / آیین‌نامه حفاظت حمل و نقل‌‌، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع مقدمه‌ مبحث اول ‌ـ تعاریف مبحث دوم‌: مقررات حفاظتی مخازن حمل گاز مایع سوپاپ اطمینان‌ لوله‌ها و شیرها و اتصالها وسایل اندازه‌گیری سطح مایع صفحه مشخصات وسایل برقی و روشنایی مخزن‌دار گاز مایع در حال تخلیه مبحث سوم‌: مقررات حفاظتی مخازن ذخیره‌سازی گاز مایع مبحث چهارم: مقررات حفاظتی تاسیسات ذخیره‌سازی و سیلندر پرکنی از مایع مبحث پنجم‌ـ مقررات حفاظتی پر کردن و نگهداری سیلندر توزیع گاز مایع و وظائف توزیع‌کنندگان فصل بیست‌وسوم / آیین‌نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل نیرو قسمت اول مبحث اول‌ـ مقررات کلی مبحث دوم‌ـ جنس حفاظ‌ها‌ مبحث سوم‌‌‌ـ نصب مبحث چهارم‌ـ قاب و پوشش آن مبحث پنجم‌ـ حفاظ تسمه‌های افقی سقفی مبحث ششم‌ـ پوشش قاب‌ها مبحث هفتم‌ـ توری‌های فلزی مبحث هشتم‌ـ نصب مبحث نهم‌ـ چشمه‌های توری فلزی مبحث دهم‌ـ ارتفاع حفاظ‌ها مبحث یازدهم‌ـ فاصله بین حفاظ‌ها از کف کارگاه مبحث دوازدهم‌ـ حفاظ خودکار مبحث سیزدهم‌ـ حفاظ‌های ناودانی شکل (سپری) مبحث چهاردهم‌ـ حفاظ‌های چوبی (مصالح) قسمت دوم‌ـ حفاظ برای وسایل ناقل نیرو (ترانسمیسیون) مبحث اول‌ـ تأسیسات انتقال حرکت در محوطه بسته مبحث دوم‌ـ محورهای ناقل حرکت (ترانسمیسیون) مبحث سوم‌ـ محورهای ناقل سقفی مبحث چهارم‌ـ کلیه محورهای ناقل که زیر ماشین قرار دارند مبحث پنجم‌ـ حفاظت انتهای محورها مبحث ششم‌ـ پیوست‌ها (اتصالات محورها) مبحث هفتم‌ـ پیچ‌های اتصال‌ـ گاوه‌ها‌ـ خارها زواید و شیارهای جای گاوه قسمت سوم‌ـ ناقل‌های اصطکاکی مبحث اول‌: کلاچ مبحث دوم‌ـ چرخ دنده‌ها قسمت چهارم‌ـ فلکه‌ها قسمت پنجم‌ـ انتقال حرکت به وسیله تسمه مبحث اول‌ـ مقررات مربوط به حفاظت مبحث دوم‌ـ تسمه‌های افقی قسمت ششم‌ـ انتقال نیرو به وسیله کابل‌‌، زنجیر یا تسمه لقمه‌ای‌ قسمت هفتم‌ـ انتقال حرکت قائم یا مورب‌ قسمت هشتم‌ـ تسمه‌های واقعی در روی فلکه‌های پله‌ای قسمت نهم‌ـ فلکه هرزگرد تسمه کش‌ قسمت دهم‌ـ یاتاقان‌ها و وسایل روغن‌کاری قسمت یازدهم‌ مبحث اول‌ـ وسایل کلی مبحث دوم‌ـ کلیدهای قطع و وصل‌کننده مبحث سوم‌ـ شستی کلیدها قسمت دوازدهم‌ـ ترمزها‌ قسمت سیزدهم‌ـ دو شاخه قسمت چهاردهم‌ـ اهرم کلاچ‌ها و درو شاخه تسمه‌ها قسمت پانزدهم‌ـ پدال‌ها‌ قسمت شانزدهم‌ـ چنگک تسمه قسمت هفدهم‌ـ تکیه گاه تسمه‌ قسمت هیجدهم‌ـ علایم خبری‌ فصل بیست‌وچهارم / آیین‌نامه حفاظتی پرس‌های تزریقی پلاستیک و دایکاست مبحث اول: ساخت صنعتی پلاستیک مبحث دوم‌ـ پرس‌های دایکاستیگ DIE‌ـ CASTING PRESSES فصل بیست‌وپنجم / آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌سوزی‌ در کارگاه‌ها مبحث‌ اول‌ ‌ـ وسایل‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌سوزی تدارکات‌ عمومی‌ ذخیره‌ آب‌ لوله‌ها و شلانگهای‌ آب‌ آتش‌ نشانی‌ استعمال‌ آب‌ خاموش‌کننده‌های‌ دستی‌ و چرخ‌دار مبحث‌ دوم‌ ‌ـ وسایل‌ اعلام‌ خطر و تمرین‌های‌ مربوط‌ به‌ اطفاء حریق‌ تمرین‌های‌ تخلیه‌ ساختمان‌ در کلیه‌ کارگاه‌ها تمرین‌های‌ مبارزه‌ با حریق شرکت‌ کارکنان‌ در مبارزه‌ با حریق مبحث‌ سوم‌‌ـ انبار کردن‌ و نگاهداری‌ مواد قابل‌ انفجار و مایعات قابل‌ اشتعال‌ مواد قابل‌ انفجار مایعات‌ قابل‌ اشتعال‌ گازهای‌ فشرده‌ ذغال‌سنگ‌‌‌ـ سلولویید و سایر اجسام‌ جامد شدید الاشتعال‌ مواد بسته‌بندی‌ شده‌ استعمال‌ دخانیات‌ مبحث‌ چهارم‌ ‌ـ از بین‌ بردن‌ فضولات‌ و جمع‌ آوری‌ فضولات‌ از بین‌ بردن‌ فضولات‌ سوزاندن‌ فضولات‌ ذغال‌ و دوده‌ مبحث‌ پنجم‌‌ـ جلوگیری‌ از حوادث‌ ناشی‌ از صاعقه‌ اتصال‌ زمین‌ در ساختمان برق‌ گیر و منضمات‌ آن‌ صاعقه‌شکن‌ فصل بیست‌وششم / آئین‌نامه ایمنی کار در صنایع چاپ هدف و دامنه شمول مبحث اول: تعاریف و روش‌ها الف – تعاریف ب- روشها مبحث دوم: مقررات عمومی مبحث سوم: مقررات اختصاصی تصاویر ضمیمه فصل بیست‌وهفتم / آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی هدف دامنه شمول مبحث اول– تعاریف مبحث دوم – مقررات صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه صلاحیت مبحث سوم- ارکان و تشکیلات مبحث چهارم- رسیدگی به شکایات و تخلفات دارندگان پروانه صلاحیت مبحث پنجم- مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی مبحث ششم- شرایط و ضوابط متقاضیان حقوقی مبحث هشتم – سایر مقررات فصل بیست‌وهشتم / آیین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مبحث اول- تعاریف و اصطلاحات اضافه جریان باتری برق‌دار بی‌برق تابلو برق تأسیسات الکتریکی تجهیزات الکتریکی تجهیزات سرویس‌دهی زمین زمین مؤثر سپر (شیلد) سیستم سیم‌کشی قسمت‌‌های برق‌دار قطع کننده مدار قوس الکتریکی کلید محافظ جان (وسیله جریان تفاضلی- (RCD ورودی اصلی برق وسایل قطع وسیله فرمان الکتریکی ولتاژ فشارقوی مبحث دوم- مقررات عمومی مبحث سوم – سیم‌کشی مبحث چهارم- تجهیزات الکتریکی مبحث پنجم – سایر مقررات فصل بیست‌ونهم / آیین‌نامه حفاظتی چوب ﻓﺼﻞ اول – ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣی ﻓﺼﻞ دوم – اره‌‌ﻫﺎی ﺗﺴﻤﻪ‌‌‌ای یﺎ اره فلکه آییﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘی ﺻﻨﺎیﻊ ﭼﻮب مبحث سوم _اره‌‌های گرد مبحث چهار – دستگاه‌‌های فرز و گندگی و رنده مبحث پنجم – دستگاههای خراطی مبحث ششم- پیشگیری از آتش‌سوزی مبحث هفتم – کارگاههای روکش چوب و پرس چوب مبحث هشتم- مقررات متفرقه فصل سی‌ام / آیین‌نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه هدف و دامنه شمول مبحث اول- تعاریف آفات سموم دفع آفات درجه سمیت مسمومیت دوره ابقاء سم یا دوره احتیاط (دوره کارنس) وسایل دفع آفات عمل دفع آفات مبحث دوم – الزامات عمومی مبحث سوم – انبار سموم مبحث چهارم – وسایل و تجهیزات دفع آفات مبحث پنجم – آماده کردن و جابجایی سم مبحث ششم – دفع ضایعات سموم مبحث هفتم – دوره ابقاء سم مبحث هشتم – وسایل حفاظت فردی فصل سی‌ویکم / آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی مبحث اول – هدف، دامنه شمول و تعاریف الف- هدف ب – دامنه شمول ج – تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی د- تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی ه- تعریف مهندس ناظر و – تعریف حادثه ناشی از کار ز – تعریف شخص ذیصلاح مبحث دوم – مقررات کلی مبحث سوم – ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی مبحث چهارم- وسایل دسترسی موقت(داربست ونردبان) بخش اول –داربست بازرسی وکنترل داربست بخش دوم – نردبان مبحث پنجم – تخریب بخش اول – عملیات مقدماتی تخریب بخش سوم – اصول کلی تخریب بخش سوم – تخریب و برچیدن دیوارها بخش چهارم – تخریب و برچیدن طاق‌ها بخش پنجم –تخریب وبرچیدن اسکلت فلزی ساختمان بخش ششم –تخریب دودکش‌‌های بلند. برج‌‌ها وسازه‌‌های مشابه مبحث ششم- گودبرداری وحفاری بخش اول – عملیات مقدماتی گودبرداری وحفاری بخش دوم –اصول کلی گودبرداری وحفاری بخش سوم- را‌‌ه‌های ورود و خروج به محل گودبرداری وحفاری بخش چهارم- حفر چاه‌‌های آب فاضلاب باوسایل دستی مبحث هفتم – ساخت و برپا نمودن اسکلت‌‌های فلزی و بتنی مبحث هشتم – انبار کردن مصالح مبحث نهم_مقررات فصل سی‌ودوم / آیین‌نامه حفاظتی ماشین‌‌های سنگ‌زنی هدف مبحث اول- تعاریف سنگ سمباده سنگ برش سنگ بغل ساب سنگ‌ساب سنگ پرداخت سنگ صیغل بشکه پرداخت نوار صیقل سمباده چوب مبحث دوم- اصول نصب مبحث سوم – اصول نگهداری و بهره‌برداری مبحث چهارم – سایر موارد فصل سی‌وسوم / آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری هدف و دامنه شمول مبحث اول – تعاریف مانی پولاتور(MANIPULATOR) مبحث دوم – مقررات عمومی مبحث سوم – مقررات اختصاصی ماشین پتک آهنگری جهت جلوگیری از سقوط تخته‌های (BOARD DROP HAMMER) ماشین پرس آهنگری غلطک آهنگری تجهیزات گرمایی مبحث چهارم – سایر مقررات ضمایم فصل سی‌وچهارم / آیین‌نامه ایمنی دستگاه‌‌های مخلوط‌کن و همزن در کارگاه‌ها هدف مبحث اول- تعاریف مبحث دوم- مقررات عمومی مبحث سوم – دستگاه‌های مخلوط‌کن و همزن مبحث چهارم-بشکه‌ها و غلطک‌های مخلوط کن(کلندر) فصل سی‌وپنجم / آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور متن آیین‌‌‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور فصل سی‌وششم / آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار فصل سی‌وهفتم / آیین‌‌‌نامه نحوه تشخیص و تأیید مشـاور فنـی و خدمـات ایمنـی مبحث اول- کلیات مبحث دوم- نحوه تشخیص صلاحیت و تأیید فعالیت مشاور فنی و خدمات ایمنی مبحث سوم- صلاحیت فنی و تخصص متقاضیان صلاحیت مشاوره فنی و خدمات ایمنی مبحث چهارم- رسیدگی به تخلفات و عملکرد مشاورین فنی و خدمات ایمنی فصل سی‌وهشتم / آیین‌نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه‌ها کلیات هدف دامنه شمول مبحث اول- تعاریف مبحث دوم- مقررات فصل سی‌ونهم / آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری هدف دامنه کاربرد مبحث اول- تعاریف کارفرما/ مقاطعه دهنده پیمانکار/ مقاطعه کار قرارداد/پیمان پیمانکار اصلی پیمانکار فرعی صاحب کار مبحث دوم- مقررات فصل چهلم / آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) مبحث اول- تعاریف 1- زمین (ارت) 2- سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) 3- الکترود ارت (زمین) 4- مقاومت الکترود ارت 5- امپدانس حلقه اتصال به زمین 6- اتصالی 7- جریان اتصال به زمین (جریان اتصال کوتاه) 8- جریان نشتی زمین 9- سیم اتصال به زمین (سیم ارت) 10- سیم خنثی (نول) 11- هادی حفاظتی (PE) 12- سیم غلافدار فلزی به منظور زمین کردن 13- سیم مشترک ارت- نول (PEN) 14- قسمت‌‌‌های بی‌‌حفاظ (روباز) هادی 15- ترمینال اصلی اتصال به زمین (ارتینگ) 16- قسمت‌‌‌های برق دار 17- پتانسیل زمین (ارت) 18- کرادیان پتانسیل (در یک نقطه از زمین) 19- دستگاههای سیار (قابل حمل) 20- قسمت‌‌‌هایی که به طور همزمان با هم قابل دسترسی هستند کتاب مرجع قوانین ایمنی و حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 21- دستگاه پس ماند جریان (RCD) 22- هادی بیگانه 23- وسایل قطع و وصل و کنترل (قبل یا بعد از تابلو) 24- تابلو (مجموعه‌‌‌ای از تجهیزات قطع و وصل و کنترل) 25- حصار 26- باتری 27- کانال کابل 28- سینی کابل 29- تونل کابل 30- مدار (برقی در یک تاسیسات) 31- مدار توزیع (از یک تاسیسات) 32- کلید خودکار 33- جریان طراحی (یک مدار) 34- جریان مجاز حرارتی (یک هادی) 35- اضافه جریان 36- جریان اضافه بار (یک مدار) 37- شدت جریان عملیاتی قراردادی (مربوط به یک وسیله حفاظتی) 38- تماس مستقیم 39- تماس غیر مستقیم 40- ترمینال اصلی زمین (شینه ارت) 41- تجهیزات الکتریکی 42- تجهیزات مصرف کننده جریان 43- فیوز 44- تاسیسات الکتریکی 45- سرویس ورودی تاسیسات الکتریکی 46- عایق‌بندی 47- عایق‌بندی کابل 48- ممبحث 49- سپر (شیلدینگ کابل) 50- کلید قطع بار 51- ولتاژ تماس 52- ولتاژ تماس احتمالی 53- ولتاژ کام 54- اضافه ولتاژ صاعقه 55- سیستم سیم کشی مبحث دوم- مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین مبحث سوم- سیستم‌‌‌های اتصال به زمین مبحث چهارم- انواع الکترودهای مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین الف) الکترودهای صفحه‌‌‌ای ب- الکترود میله‌‌‌ای ج) الکترودهای تسمه‌‌‌ای مبحث پنجم- مقاومت ویژه خاک و محل نصب الکترودها مبحث ششم- الکترودهای متفرقه مبحث هفتم- همبندی سیستم مبحث‌‌‌هشتم- انتخاب و نصب‌‌‌هادی زمین مبحث نهم- اندازه‌‌‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین مبحث دهم- اتصال به زمین تجهیزات تولید برق مبحث یازدهم- اتصال به زمین خطوط هوایی مبحث دوازدهم- اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الکتریکی مستقر درخیابان‌ها مبحث سیزدهم- اتصال به زمین داربست‌‌های موقت و سازه‌‌های فلزی مبحث چهاردهم- اتصال به زمین کاروان‌‌های مسافرتی و توقفگاه آنها مبحث پانزدهم- اتصال به زمین بندرگاه کشتی‌‌های کوچک و قایق‌ها فصل چهل‌ویکم / آیین‌نامه‌ ایمنی‌ تاسیسات‌الکتریکی‌ با اتصال‌ به‌زمین‌ (پیوست) بخش‌ اول‌ – کلیات‌ بخش‌ دوم‌ – تعاریف‌ بخش‌ سوم‌ – انواع‌ سیستم‌های‌ توزیع‌ نیروی‌ برق‌ بخش‌ چهارم‌ – الکترود اتصال‌ زمین‌ بخش‌ پنجم‌ – هادی‌ اتصال‌ زمین‌ بخش‌ ششم‌ – ابعاد هادی‌های‌ حفاظتی‌ و خنثی‌ هادی‌ فاز بخش‌ هفتم‌ – هم‌ پتانسیل‌ کردن‌ فصل چهل‌ودوم / آیین‌نامه ایمنی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب هدف مبحث اول: تعاریف مبحث دوم: مقررات عمومی مبحث سوم: ضد عفونی مبحث چهارم: نمونه برداری و آزمایشگاه مبحث پنجم: واحدهای تصفیه فصل چهل‌وسوم / آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های وسایط نقلیه مقدمه مبحث اول – مقررات عمومی مبحث دوم – مقررات اختصاصی الف – مکانیکی ب- چاله سرویس ج- باطری‌سازی مبحث سوم – سایر مقررات فصل چهل‌وچهارم / آئین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری هدف و دامنه شمول مبحث اول – تعاریف مبحث دوم – مقررات عمومی مبحث سوم – مقررات اختصاصی ماشین پتک آهنگری ماشین پرس آهنگری غلطک آهنگری تجهیزات گرمایی مبحث چهارم – سایر مقررات مبحث چهل‌وپنجم / آیین‌نامه و مقررات حفاظت فنی در ریخته‌گـری، آهنگـری و جوشکاری هدف و دامنه شمول هدف دامنه شمول مبحث اول – تعاریف مبحث دوم: مقررات عمومی مبحث سوم – آماده‌سازی ماسه، قالب‌گیری و ماهیچه‌سازی مبحث چهارم -کوره‌های ذوب و ریخته‌گری بارگیری خودکار کوره کوره‌های بوته‌ای کوره‌های شعله‌ای کوره‌های القایی کوره‌های قوس الکتریک مبحث پنجم – پاتیل‌ها مبحث ششم- حمل و نقل و بارریزی مذاب لیفتراک‌های حمل و نقل پاتیل تجهیزات حمل ونقل و بارریزی مذاب تجهیزات سقفی حمل و نقل مذاب تجهیزات خاص جا به جایی مواد جا به جایی و بارریزی مذاب جابه‌جایی و انتقال مذاب در ارتفاع مبحث هفتم – تعمیر و نگهداری و بازرسی از مجموعه ذوب و انتقال مذاب مبحث هشتم – عملیات ثانویه بر روی فلز مذاب مبحث نهم – تمیز کاری و تمام کاری قطعات ریخته‌گری مراقبت از تجهیزات تمیزکاری و تمام کاری جدا نمودن سیستم راهگاهی پلیسه‌برداری سنگ‌های ساب، سمباده و برش سنگ‌زنی قطعات منیزیمی قلاب‌های طراحی شده برای حمل و نقل قطعات ریختگی (SLING) ابزار و وسایل باربرداری مبحث دهم – ماشینهای ریژه ریزی(ثقلی و فشار پایین) مبحث یازدهم – ریخته‌گری گریز از مرکز الف – لوله‌ریزی ب – بوش ریزی مبحث دوازدهم – سایر مقررات فصل چهل‌وششم  / آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق هدف دامنه شمول مبحث اول- تعاریف و اصطلاحات شبکه شبکه انتقال بی(bay) پست یا ایستگاه برق مرکز کنترل (دیسپاچینگ) کد ولتاژ مدارها بدون برق کردن جداسازی بدون انرژی کردن مانور اپراتور اپراتور سیار اپراتور دیسپاچینگ مجری انجام کار جانشین مجری انجام کار دریافت کننده فرم درخواست صدور ضمانت نامه تصویب کننده خروج دستگاه و یا خط از مدار تصویب کننده نهایی در فرم درخواست صدور ضمانت نامه کار مجاز دستگاه مجاز خطوط انتقال نیرو خط گرم ترانسفورماتور بریکر/ دژنکتور سکسیونر سکسیونر ارت اتصال زمین تجهیزات اتصال به زمین آزمایش آزمایش مجاز نقطه تضمین محصور کردن محیط انجام کار بازدید کنندگان و سرپرستان انواع فرمهای ضمانت نامه (حفاظتی) انواع کارتهای حفاظتی مبحث دوم- مقررات ایمنی جداسازی بدون انرژی کردن وظایف صادرکننده کارت احتیاز (اپراتور) مقررات ابطال کارت احتیاط کاربرد کارت حفاظت شخصی مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی وظایف دارنده کارت حفاظت شخصی (مجری انجام کار) وظایف صادر کننده کارت حفاظت شخصی کارت حفاظت دستگاه مقررات لغو کارت حفاظت دستگاه فرم‌های ضمانت نامه فرم تضمین نامه ایستگاه مقررات صدور فرم درخواست و لغو انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه مقررات صدور فرم ضمانت نامه مقررات ابطال فرم ضمانت نامه وظایف صادر کننده ضمانت نامه (اپراتور) مقررات عمومی فرمهای ضمانت نامه فصل چهل‌وهفتم / آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی مبحث اول- کلیات و تعاریف هدف دامنه شمول مبحث اول- تعاریف ماشین‌آلات عمرانی براساس نوع کاربری مبحث دوم- مقررات عمومی مبحث سوم- مقررات اختصاصی فصل چهل‌وهشتم / آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها432 مبحث اول – ساختمان مبحث دوم – روشنایی مبحث سوم – تهویه و حرارت مبحث چهارم – جلوگیری از آتشسوزی و مبارزه با حری

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس مجید میربد
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 454
شابک 9786001684098