کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2) نوشته مهندس داریوش هادی زاده از نوآور

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2) توسط مهندس داریوش هادی زاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2) کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2)  : بخش اول / سایکرومتری : 1ـ سایکرومتری 2ـ منحنی سایکرومتریک 3ـ دمای خشک 4ـ دمای تر یا مرطوب 5ـ دمای نقطه شبنم 6ـ رطوبت نسبی 7ـ رطوبت مخصوص 8ـ آنتالپی 9ـ انحراف آنتالپی 10ـ حجم مخصوص 11ـ دایره مبنا 12ـ ضریب کنار گذر 13ـ حرارت محسوس 13ـ 1ـ حرارت محسوس اتاق 13ـ 2ـ حرارت محسوس هوای تازه ورودی به فضا 13ـ 3ـ حرارت محسوس موثر اتاق 13ـ 4ـ حرارت محسوس کل 14ـ حرارت نهان 14ـ 1ـ حرارت نهان اتاق 14ـ 2ـ حرارت نهان هوای تازه ورودی به فضا 14ـ 3ـ حرارت نهان موثر اتاق 14ـ 4ـ حرارت نهان کل 15ـ حرارت کل 15ـ 1ـ حرارت کل هوای تازه به فضا 15ـ 2ـ حرارت کل موثر 15ـ 3ـ مجموع کل حرارت مورد نیاز 16ـ ضرایب حرارت 16ـ 1ـ ضریب حرارت محسوس 16ـ 2ـ ضریب حرارت محسوس اتاق 16ـ 3ـ ضریب حرارت محسوس موثر 16ـ 4ـ ضریب حرارت محسوس موثر کل 17ـ نقطه شبنم کویل 18ـ رسم فرایند سرمایش 19ـ فرایندها و تحولات هوا 19ـ 1ـ فرایند گرم کردن محسوس 19ـ 2ـ فرایند سرد کردن محسوس 19ـ 3ـ فرایند سرد کردن و رطوبت گیری 19ـ 4ـ فرایند اشباع آدیابتیک 19ـ 5ـ فرایند رطوبت زنی 19ـ 6ـ فرایند رطوبت گیری 19ـ 7ـ فرایند رطوبت زنی و گرمایش 19ـ 8ـ فرایند گرم کردن و رطوبتگیری 20ـ شرایط آسایش بخش دوم / تبرید : 1ـ محاسبه بارهای سرمایی 1ـ 1ـ کسب حـرارت از خورشـید توسـط پنجـره‌هـا بصـورت تشعشع 1ـ 2ـ محاسبه بار برودتی جداره‌ها 1ـ 3ـ محاسبه بار برودتی روشنایی 1ـ 4ـ محاسبه بار برودتی افراد 1ـ 5ـ محاسبه بار برودتی منابع داخلی 1ـ 6ـ محاسبه بار برودتی هوای خارج 1ـ 7ـ نمونه برگه محاسباتی بار برودتی ساختمان 2ـ انتخاب سیستم خنک کاری مناسب 2ـ 1ـ سیستم‌های خنک‌کاری 3ـ فلودیاگرام تبرید 4ـ موتورخانه تبرید 5ـ چیلرها 5ـ 1ـ محاسبه، انتخاب و انواع آن 5ـ 2ـ محاسبه ظرفیت چیلرها 5ـ 3ـ چیلرهای تراکمی 5ـ 4ـ چیلرهای تراکمی با محرک موتور احتراق داخلی 5ـ 5ـ چیلرهای تراکمی با محرک الکتریکی 5ـ 6ـ شرح ساختمان دستگاه‌های تبرید تراکمی )چیلر، کولر و…( 5ـ 7ـ اجزاء اصلی چیلرتراکمی 5ـ 8ـ سیستم‌های کنترل ایمن استپ/استارت کمپرسور چیلر 5ـ 9ـ روش‌های نشتیابی سیستم تبرید تراکمی 5ـ 10ـ چیلرهای جذبی 5ـ 11ـ مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی 6ـ برج‌های خنک کن 6ـ 1ـ انتخاب برج خنک کن 6ـ 2ـ برج خنک کن آبی اتمسفریک 6ـ 3ـ برج خنک‌کن آبی با مکش مکانیکی 6ـ 4ـ تصحیحات جوی برج‌های خنک کن آبی 6ـ 5ـ نکات اجرایی 6ـ 6ـ چک لیست برج خنک‌کن آبی 7ـ پمپ سیرکولاتور 7ـ 1ـ دبی پمپ سیرکولاتور 7ـ 2ـ هد پمپ 8ـ پمپ برج خنک کن 8ـ 1ـ دبی پمپ برج خنک‌کن برای چیلرهای تراکمی 8ـ 2ـ دبی پمپ برج برای چیلرهای جذبی 8ـ 3ـ هد پمپ برج خنک‌کن 9ـ لوله‌کشی آب مسیر چیلر و آب مسیر برج 9ـ 1ـ لوله های فولادی 9ـ 2ـ لوله های مسی 9ـ 3ـ لوله های چدنی 9ـ 4ـ لوله های PVCیا CPVC -5-9عایق کاری لوله‌ها 9ـ 6ـ تعیین قطر لوله‌ها -10منبع انبساط -11محاسبه و انتخاب فن کویل 12ـ محاسبه بار برودتی ساختمان‌ها به روش نیمه سریع بخش سوم / دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی مستقل : 1ـ دستگاه‌های گرم کننده 1ـ 1ـ پکیج حرارتی 1ـ 2ـ شومینه 1ـ 3ـ کوره هوای گرم 1ـ 4ـ بخاری 1ـ 5ـ پمپ حرارتی 1ـ 6ـ آب گرم کن‌ها 2ـ دستگاه‌های خنک کننده 2ـ 1ـ ایرواشر 2ـ 2ـ کولرهای آبی )تبخیری( 2ـ 3ـ کولر گازی 2ـ 4ـ یخچال‌های جذبی بخش چهارم / هوای فشرده : 1ـ هوای فشرده و کاربردهای آن 1ـ 1ـ مشخصات هوا 1ـ 2ـ کدها و استانداردها 1ـ 3ـ کیفیت هوای فشرده 1ـ 4ـ کلاس‌های کیفیت هوا 1ـ 5ـ هوای فشرده اشباع و خشک 1ـ 6ـ کیفیت و مشخصات هوای فشرده مورد نیاز تجهیزات گوناگون 1ـ 7ـ محاسبه کندانس حاصل از فشردن هوا 2ـ تولید و توزیع هوای فشرده و تجهیزات آن 2ـ 1ـ فلودیاگرام نمونه تولید هوای فشرده 2ـ 2ـ کمپرسورخانه 2ـ 3ـ کمپرسورها 2ـ 4ـ افتر کولر -5-2لوله‌کشی 2ـ 6ـ مخازن ذخیره هوا 2ـ 7ـ تله‌ها)(TRAPS 2ـ 8ـ فیلترها 2ـ 9ـ سپریتورها 2ـ 10ـ رطوبت‌گیری هوا 2ـ 11ـ نکات اجرایی سیستم هوای فشرده بخش پنجم / اطفاء حریق : 1ـ کلاسبندی آتشسوزی براساس نوع مواد آتشزا 1ـ 1ـ کلاس A 1ـ 2ـ کلاس B 1ـ 3ـ کلاس C 1ـ 4ـ کلاس D 2ـ انواع فضاها از نظر خطرپذیری 2ـ 1ـ فضاهای کم خطر 2ـ 2ـ فضاهایی با خطر متوسط 2ـ 3ـ فضاهای پرخطر 3ـ سیستم اعلام حریق و اجزاء 3ـ 1ـ اهمیت اعلام حریق 3ـ 2ـ سیستمهای اعلام حریق 3ـ 3ـ اجزاء سیستم اعلام حریق معمولی 4ـ روشهای عمومی اطفاء حریق 4ـ 1ـ روشهای کنترل و اطفاء حریق 4ـ 2ـ تجهیزات خاموش کننده 4ـ 3ـ تجهیزات متحرک 4ـ 4ـ سیستم‌های قابل حمل و یا دستی 4ـ 5ـ سیستم اطفاء حریق با کف )فوم( توسط پمپ 4ـ 6ـ سیستم کف )فوم( پیش مخلوط 4ـ 7ـ آتش خاموشکن‌های قابل حمل اسید و باز 4ـ 8ـ آتش خاموش کن‌های کف )فوم( شیمیایی 4ـ 9ـ سیستم شیلنگ و قرقره 4ـ 10ـ سیستم رایزر خشک 4ـ 11ـ سیستم رایزر تر 4ـ 12ـ سیستم اتوماتیک اطفاء حریق توسط گاز 4ـ 13ـ سیستم اطفاء حریق اسپرینک بخش ششم / گازرسانی : -1آشنایی با گاز طبیعی 2ـ تقسیم‌بندی ساختمان‌ها 2ـ 1ـ ساختمان‌های مسکونی 2ـ 2ـ ساختمان‌های عمومی 2ـ 3ـ ساختمان‌های خاص 3ـ لوله‌کشی گاز 3ـ 1ـ ماتریال لوله‌های فولادی 3ـ 2ـ لوله‌های مسی 3ـ 3ـ لوله‌های قابل انعطاف )شیلنگ( 3ـ 4ـ اتصالات فولادی 3ـ 5ـ تعیین قطر لوله‌های گاز 3ـ 6ـ الزامات و نکات اجرایی لوله‌کشی 3ـ 7ـ عایق کاری لوله‌های روکار 3ـ 8ـ عایق کاری لوله‌های توکار 4ـ تجهیزات گازرسانی و وسایل گازسوز و مقررات مربوطه 4ـ 1ـ کلکتور 4ـ 2ـ کنتور 4ـ 3ـ دیگ 4ـ 4ـ پکیج 4ـ 5ـ آبگرمکن دیواری 4ـ 6ـ آبگرمکن زمینی 4ـ 7ـ بخاری خانگی 4ـ 8ـ اجاق گاز خانگی ) 5شعله فردار( 4ـ 9ـ چراغ روشنایی 4ـ 10ـ شومینه 4ـ 11ـ پلوپز وکباب پز 4ـ 12ـ دودکش وسایل گازسوز 4ـ 13ـ شیرها 4ـ 14ـ ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی 5ـ آزمایش سیستم لوله‌کشی 5ـ 1ـ آزمایش مقاومت 5ـ 2ـ آزمایش نشتی 5ـ 3ـ آزمایش نشت گاز بعد از باز کردن جریان گاز -6طراحی و نقشه‌کشی و تعیین قطر لوله‌های گاز -1-6انتخاب مسیر لوله کشی گاز -2-6تهیه نقشه‌های سیستم لوله‌کشی گاز -3-6تعیین قطر لوله‌ها -7نقد و بررسی نصب دسـتگاه‌هـای گازسـوز در فضـاهای بـا درزبندی معمولی و هوابند مطابق مباحث مقررات ملی -1-7حداقل مساحت فضای با درزبندی معمولی برای نصـب بخـاری خانگی 8ـ چک لیست گازرسانی 1 4پوند بر اینچ مربع بخش هفتم / عایق‌کاری : 1ـ هدف از عایق‌کاری 2ـ انواع عایق‌ها 1ـ 1ـ مشخصات عایق‌ها 3ـ عایق‌کاری در تأسیسات 4ـ ضخامت عایق با فرمول 5ـ انتخاب ضخامت عایق‌ها با استفاده از جداول 6ـ ضخامت بحرانی عایق لولهها 7ـ عایقکاری کانال‌ها‌ 7ـ 1ـ تأسیسات داخل ساختمان، در آب و هوای گرم و مرطوب منابع کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (2)

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس داریوش هادی زاده
نوبت چاپ چهارم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 360
شابک 9786001682124
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی جلد 1 نوشته مهندس داریوش هادی زاده از نوآور

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی جلد 1 توسط مهندس داریوش هادی زاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.

کتاب مرجع کامل ترمودینامیک نوشته امید بابایی از جهش

کتاب مرجع کامل ترمودینامیک نوشته امید بابایی از انتشارات جهش به تشریح درس مفاهیم و قضایای درس ترمودینامیک پرداخته است و در این کتاب مسائل و تست ها با پاسخ تشریحی آمده است
550,000 تومان

کتاب راهنمای مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب راهنمای مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی نوشته دفتر مقررات ملی ساختمان از انتشارات مقررات ملی ساختمان

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم نوشته دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان از نشر توسعه ایران

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم نوشته دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان از انتشارات مقررات ملی ساختمان