کتاب مباحث پیشرفته و کنترل‌های آیین‌نامه‌ای سازه‌های فولادی در ETABS 2016 نوشته مهندس ایمان نخعی از نوآور

کتاب مباحث پیشرفته و کنترل‌های آیین‌نامه‌ای سازه‌های فولادی در ETABS 2016 توسط مهندس ایمان نخعی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب مباحث پیشرفته سازه فولادی در etabs 2016 پیشگفتار فصل اول / نکات اولیه محاسبات مقدمه 1-1 بررسی نقشه‌های معماری 1-1-1. نحوه ستون‌گذاری و محور‌بندی 1-1-2  ابعاد مفید آسانسور 1- 2. انتخاب نوع اسکلت سازه 1-3  انواع سیستم سازه‌ای 1-3-1 سیستم دیوارهای باربر 1-3-2  انواع دیوار‌های باربر 1-3-3 سیستم قاب ساختمانی ساده 1-3-4 سیستم قاب خمشی 1-3-5  سیستم دوگانه یا ترکیبی 1-3-6 سایر سیستم‌های سازه‌ای 1- 4 انتخاب سیستم باربری مناسب 1-4-1 قاب خمشی 1-4-2  قاب مهاربندی شده واگرا: (EBF ) 1-4-3  قاب مهاربندی شده همگرای معمولی: (OCBF) 1-4-4  قاب مهاربندی شده همگرای ویژه: (SCBF) 1-4-5 دیوار برشی: (Shear Wall) 1-4-6 سیستم‌ها‌ی رایج 1-4-7 نکته‌هایی در مورد انتخاب سیستم 1-4-8 نحوه قرارگیری سیستم مقاوم در سازه 1-5 سقفها در سازه 1-5-1 تعریف دیافراگم در آیین‌نامه 2800 1-5-2 انواع دیافراگم 1-5-3  بررسی انواع سقف‌های متداول 1-6 بررسی تیر ریزی در سازه‌های بتنی و فولادی 1-6-1  انواع تیر ریزی 1-7  نحوه قرارگیری تیر، ستون و بادبند در سازه که بهترین عملکرد را داشته باشند 1-7-1  نحوه تعیین محور قوی و ضعیف پروفیل 1-7-2  نحوه اتصالات اعضای سازه 1-8  بارگذاری سازه 1-8-1 بارهای ثقلی 1-8-2  بار زنده 1-8-3  بار برف 1-8-4  بارگذاری زلزله 1-9  کنترل درز انقطاع 1-10  تعیین تراز پایه 1-11  ترکیب سیستم‌ها درارتفاع 1-12  نامنظمی در پلان 1-13  نامنظمی هندسی در ارتفاع 1-14  نامنظمی جرمی در ارتفاع 1-15 نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی در ارتفاع 1-16  نامنظمی در سختی جانبی 1-18- نامنظمی در مقاومت جانبی فصل دوم / کنترل بندهای طراحی لرزه‌ای نرم‌افزار ETABS 2016 با مبحث دهم مقررات ملی 1392 مقدمه 2-1  تنظیمات طراحی Design Preferences در نرم‌افزار 2-2  تنظیمات Design Overwrites در نرم‌افزار 2-3  انواع سیستم‌های پشتیبانی شده در نرم‌افزار 2-4  مقررات قابل اجراء طرح لرزه‌ای در نرم‌افزار 10-3-1 هدف و دامنه کاربرد 10 -3-2 تعاریف 2-5  ترکیب بارهای طراحی نرم‌افزار 2-6  تقسیم‌بندی مقاطع برای کمانش موضعی در نرم‌افزار 2-7  کنترل‌های ویژه برای مقاومت ستون در نرم‌افزار 2-8  طراحی عضو در نرم‌افزار قاب خمشی معمولی Ordinary Moment Frames (OMF) قاب خمشی متوسط Intermediate Moment Frames (IMF) قاب خمشی ویژه Special Moment Frames (SMF) قاب خمشی خرپایی ویژه Special Truss Moment Frames (STMF) قاب بادبند همگرای معمولی Ordinary Concentrically Braced Frames (OCBF) قاب بادبندی ویژه 17BSpecial Concentrically Braced Frames (SCBF) بادبند واگرا Eccentrically Braced Frames (EBF) قاب بادبند کمانش‌ناپذیر Buckling Restrained Braced Frames (BRBF) دیوار برشی فلزی Special Plate Shear Walls (SPSW) 2-9 طراحی گره Joint Design در نرم‌افزار طراحی ورق‌های پیوستگی در نرم‌افزار طراحی ورق چشمه اتصال Design of Doubler Plates در نرم‌افزار تیر ضعیف ستون قوی در نرم‌افزار بررسی برش اتصال تیر در نرم‌افزار بررسی نیروهای اتصال بادبند در نرم‌افزار فصل سوم / طراحی سازه فولادی مقدمه 3-1  روشهای متداول طراحی سازه فولادی 3-1-1  روش حالت حدی 3-2  الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری 3-3  دسته‌بندی سیستم‌های قاب‌بندی شده و طول موثر کمانش اعضاء 3-4  روش‌های تحلیل مرتبه دوم 3-5  روش‌های قابل قبول تحلیل و طراحی 3-5-1 روش تحلیل مستقیم 3-5-2  محدودیت‌ها و الزامات روش طول موثر 3-5-3  محدودیت‌ها و الزامات روش تحلیل مرتبه اول 3-6  نکات طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در نرم‌افزار ETABS فصل چهارم / ترکیب بارگذاری مقدمه 4-1 ترکیب بارهای سازه‌های فولادی در روش ضرائب بار و مقاومت 4-2  معرفی حالات بار برای نرم‌افزار ETABS 4-2-1  نکات ساخت ترکیب بارها 4-3  ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی 4-3-1  ترکیب بارهای تحلیل استاتیکی سازه‌های فولادی در روش ضرائب بار و مقاومت 4-3-2  ترکیب بارهای آنالیر دینامیکی حالت حدی LRFD 4-3-3  ترکیب بارهای تیر کامپوزیت 4-3-4  ترکیب بار جهت محاسبه جرم موثر سازه جهت محاسبه برش پایه زلزله 4-3-5  ترکیب بارهای تشدید یافته در زلزله 4-3-6  ترکیب بار P-∆ 4-3-7  ترکیب بار طراحی اتصالات سازه فصل پنجم / سبک‌سازی سازه‌ها مقدمه فصل ششم / برخی کنترلهای مهم در سازه مقدمه 6-1 تعیین ضریب نامعینی سازه ρ 6-1-1 آیین‌نامه 2800 در رابطه با نحوه تعیین ρ(بند 3-3-2 آیین‌نامه 2800) 6-1-2  مراحل تعیین ضریب نامعینی 6-1-3  در ساختمان‌ها یا اجزاء زیر مقدار ضریب نامعینی برابر است با یک 6-2  کنترل طبقه نرم و سختی طبقات 6-3  کنترل دیافراگم صلب طبقات 6-3-1  کنترل دیافراگ صلب در طبقه بام 6-4  کنترل بار تشدید یافته 6-5  کنترل‌های قاب خمشی ویژه فصل هفتم / طراحی برخی از اعضاء سازه‌ای و اتصالات 7.مقدمه 7-1  طراحی مهاربندهای جانبی (Lateral Brace) 7-1-1  مهارهای جانبی برای نیروهای زیر طراحی میشوند 7-2  طراحی دیوار برشی فولادی در ایتبز 7-2-1  مدل سازی دیوار بصورت نوارهای مورب در ایتبز 7-2-2  ظرفیت اسمی برش جان مطابق با AISC 341 7-2-3  حداقل ضخامت جان ورق در روش تنش مجاز 7-2-4  طراحی اولیه ستونها کناری 7-2-5  طراحی اولیه تیرها 7-3  طراحی گام به گام اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری (کله گاوی) 7-4 طراحی اتصالات گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS) 7-4-1 انواع اتصالات گیرار از پیش تایید شده 7-4-2 الزامات عمومی اتصالات گیردار از پیش تایید شده 7-4-3  ساخت برش‌های بال 7-4-4 اصول طراحی 7-4-5 کنترل اتصال RBS در نرم‌افزار ETABS 2016 فصل هشتم / روش‌های تحلیل دینامیکی مقدمه 8-1 روش تحلیل دینامیکی برای ساختمان 8-1-1 تحلیل استاتیکی 8-1-2 تحلیل دینامیکی و روش‌های خطی آن 8-2 روش تاریخچه زمانی 8- 2-1 اصلاح مقادیر بازتاب‌ها 8-2-2 روش کار: 8-2-3 محاسبه ضریب مقیاس 8-2-4 ادامه در نرم‌افزار ETABS 2016 8-2-5 اصلاح مقادیر بازتاب‌ها 8-3- روش تحلیل طیفی 8-3-1 تعداد مدهای نوسان 8-3-2 ترکیب اثر مودها 8-3-3 اصلاح مقادیر بازتاب: 8-3-4 طیف طرح استاندارد: 8-3-5 طیف طرح ویژه ساختگاه: 8-3-6 محاسبه طیف طرح استاندارد 8-3-7 مراحل کار در نرم‌افزار ETABS 2016 8-3-8 همپایه سازی برش‌های پایه حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی 8-3-9 کنترل درصد مشارکت مودها 8-3-10 کنترل دریفت و نامنظمی پیچشی سازه در آنالیز طیفی 8-3-11 کنترل نامنظمی پیچشی سازه فصل نهم / طراحی بادبند کمانش تاب BRB در نـــرم‌افــزار ETABS 2016 مقدمه 9-1 آشنایی با مهار بند کمانش تاب (BRB) 9-2 اجزاء تشکیل دهنده مهاربند کمانش تاب 9-3 اصول طراحی مهاربند کمانش تاب 9-4 طراحی اتصال مهار بند کمانش تاب 9-5 ضوابط تیرها و ستونهای قاب مهاربند کمانش تاب 9-6 منطقه محافظت شده 9-7 طراحی مهاربند کمانش تاب در ETABS 2016 9-7-1 اصلاح سختی 9-7-2 پارامترهای طراحی بادبند کمانش تاب در ETABS 2016a 9-7-3 نتایج طراحی بادبند کمانش تاب در Etabs 2016 9-7-4 کنترل ضریب اصلاح سختی مهاربندهای کمانش تاب 9-7-5 تعیین نیروهای نامتعادل و طراحی لرزه‌ای تیرها و ستون‌ها در قاب‌های مهاربندی‌شده 9-7-6 تعیین ابعاد تقریبی برای غلاف فولادی پیرامونی 9-8 الزامات مهار جانبی تیرها در مهاربند کمانش تاب فصل دهم / اثرات اندرکنش خاک و سازه مقدمه 10-1 آشنایی با اندرکنش خاک و سازه 10-2 درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه 10-3 روشهای مدلسازی خاک: 10-3-1 نمونه‌ای از مدلسازی اندرکنش خاک و سازه 10-4 فرآیند تحلیل 10-5 روش‌های تحلیل 10-5-1-روش تحلیل استاتیکی معادل 10-5-2  روش تحلیل دینامیکی طیفی فصل یازدهم: طراحی دیوار برشی فولادی مقدمه: 11-1 سیستم دیوار برشی فولادی ویژه (Special Steel Plate Shear Wall) 11-1-1 مزایای استفاده از دیوار برشی فولادی: 11-1-2 نکات مربوط به سیستم دیوار برشی فولادی: 11-2 طراحی گام به گام دیوار برشی در نرم افزار ETABS: 11-2-1 روشهای تحلیل و طراحی دیوار برشی: 11-2-2 مراحل گام به گام طراحی: 11-3 طراحی دستی المان‌های مرزی دیوار برشی فولادی مطابق با AISC DSIGN GUIDE 20: 11-3-1 طراحی تیر (HBE): 11-3-2 طراحی ستون (VBE): 11-4 دیوار برشی سوراخ‌دار: پیوست 1 / جداول استاندارد ابعادی آسانسور آسانسورهای کنار هم دارای چاه مشترک پیوست 2 / جدول شماره خطاهای نرم‌افزار ETABS 2016 در سازه فلزی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس ایمان نخعی
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 274
شابک 9786001684005