کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP نوشته مهندس فرشاد نجومی از نوآور

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP توسط مهندس فرشاد نجومی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP : آموزش عملی و کاربردی چهارپروژه ساخته شده بر اساس آخرین مباحث مقررات ملی ساختمان بر اساس ویرایش چهارم استاندارد زلزله 2800 تحلیل و طراحی دستی پی، ورق کف ستون، جراثقال تحلیل و طراحی وال‌پست، لاپه (پرلین‌ها) طراحی دستی اتصال زانویی و طراحی پی در SAFE تفسیر نکات مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تجربیات اینجانب در امر محاسبات و اجرا، که در طول سالیان متمادی در ارتباط با تدریس دوره‌های آموزشی نرم‌افزار، دوره‌های آموزشی ارتقا پایه سازمان نظام مهندسی، کنترل مضاعف شهرداری، رئیس گروه مدیریت امور اجرایی مسکن در ارتباط با کنترل مضاعف و اجرا در سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، کنترل سازه در ارتباط با مهندسین مشاور، به دست آمده است مرا بر آن داشت تا کتاب حاضر را که شامل پروژه‌هایی که توسط بنده حقیر محاسبه و اجرا شده و این چهار پروژه که طیف وسیعی از انواع سوله‌ها از نظر ابعاد و هندسه را در برمی‌گیرد ارائه نمایم. این کتاب برای دانشجویان و طراحان سازه این کتاب برای دانشجویان و طراحی سازه این امکان را فراهم می‌سازد تا با تغییرات اندک در پروژه‌هایی مشابه مورد استفاده قرار دهند. 1- طراحی بر اساس حالت‌های حدیLRFD 2- طراحی حالت حدی 3- حالت حد مقاومت 4- حالت حدی بهره‌برداری 5- طراحی اعضای خمشی (تیرها به روش حالت حدی) LRFD 6- ناحیه یک حالت حدی تسلیم 7- ناحیه دو حالت حدی کمانش پیچشی – جانبی 8- ناحیه سوم کمانش خطی 9- طراحی نگهدارنده دیوار Wall Post به روش LRFD 10- بررسی نتایج دستی با نتایج نرم‌افزار فصل اول / پروژه تحلیل و طراحی سوله به دهانه 16 متر و به طول 6×6 متر و ارتــفاع 2/8 متـر با نرم‌افزارSap 2000 به روش LRFD :  1-1 اعضای اصلی تشکیل‌دهنده سوله 1-2 انتخاب واحدها 1-2-1 معرفی هندسه سازه 1-3 ترسیم خطوط کمکی 1-4 تعریف خواص فولاد (Material Property Data) 1-5 تعریف مقاطع اولیه با روش تولید I شکل 1-6 تعریف مقاطع متغیر Add Nonprismatic)) 1-7 ترسیم ستون‌ها 1-8 ترسیم تیر‌ها ترسیم تیر مهار جانبی (Strut): 1-9 ترسیم مهاربند 1-10 گره‌های تکیه‌گاهی 1-11 بارگذاری برف 1-11- 1 Cs ضریب اثر شیب 1-11- 2 Is ضریب اهمیت 1-11- 3 Ce ضریب برف‌گیری 1-11- 4 Ct ضریب شرایط دمایی 1-12 بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو یا چند طرفه 1-13 بارهای مرده سقف و دیوار و دتایل‌های اجرایی 1-14 بارگذاری اثر باد : 1-14-1 الف- روش تحلیل استاتیکی 1-14-2 ب- روش تحلیل دینامیکی 1-14-3 پ- روش تجربی استفاده از تونل باد 1-14-4 ارتفاع مبنا 1-14-5 اثر نیروی باد بر ساختمان 1-14-6 Iw ضریب اهمیت ساختمان برای بار باد 1-14-7 Ce ضریب بادگیری 1-14-8 ضریب اثر جهشی باد 1-14-9 Cp ضریب فشار خارجی 1-14-10 ضریب ترکیب بیشینه فشار – جهشی باد خارجی Cp Cg 1-14-11 سرعت مبنای باد 1-14-12 فشار مبنای باد 1-15 بارگذاری استاتیکی زلزله 1-15-1 شتاب مبنای طرح A 1-15-2 ضریب بازتاب ساختمان B 1-15-3 ضریب اصلاح طیف N 1-15-4 ضریب اهمیت ساختمان I 1-15-5 ضریب رفتار و شکل‌پذیری سازه Ru 1-15-6 تنظیمات بارگذاری 1-16 معرفی ترکیب بار(Define Load Combinations) 1-16-1 ترکیب بارهای در حالت حدی در طراحی ساختمان‌های فولادی 1-16-2 ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز 1-17 تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی (Mass Source) : 1-18 نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets) 1-19 معرفی تحلیل سازه 1-20 انجام طراحی 1-21 روش محاسبه ضریب کمانش 1-22 معرفی ضریب ‌K 1-23 معرفی نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها 1-24 نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی 1-25 کنترل تغییر مکان جانبی 1-26 بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی 1-27 طراحی لاپه (پرلین‌ها) با نیمرخ Z لنگر خمشی در جهت Y لنگر خمشی در جهت X 1-28 طراحی ورق کف‌ستون 1-29 طراحی جراثقال 1-30 محاسبه تیر زیرسری : 1-31 طراحی پی 1-31-1 قدم اول- تعیین ابعاد پی 1-31-2 قدم دوم -کنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای) 1-31-3 قدم سوم – تعیین میزان آرماتور مورد نیاز 1-32 انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE 1-32-1 ترسیم هندسه پی 1-32-2 معرفی مشخصات فولاد 1-32-3 معرفی مشخصات بتن پی 1-32-4 معرفی خاک زیر پی 1-32-5 نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پی 1-32-6 نسبت دادن مشخصات خاک به پی 1-32-7 معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی 1-32-8 معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی 1-32-9 ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها 1-32-10 آنالیز و کنترل ابعاد پی 1-32-11 کنترل تنش‌های خاک زیر پی 1-32-12 طراحی میلگردها 1-32-13 کنترل برش منگنه‌ای 1-33 نقشه‌های اجرایی فصل دوم / پروژه تحلیل و طراحی سوله به دهانه 0/20 متر و به طول6 ×8 متر و ارتفاع 0/9 متر با نرم‌افزار Sap 2000 به روش LRFD : 2-1 انتخاب واحدها 2-2 معرفی هندسه سازه 2-3 ترسیم خطوط کمکی 2-4 تعریف خواص فولاد (Material Property Data) 2-5 تعریف مقاطع اولیه با روش تولید I شکل 2-6 تعریف مقاطع متغیر Add Nonprismatic)) 2-7 ترسیم ستون‌ها 2-8 ترسیم تیر‌ها 2-8-1 ترسیم تیر مهار جانبی (Strut): 2-9 ترسیم مهاربند : کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP : 2-10 گره‌های تکیه‌گاهی 2-11 بارگذاری برف 2-11- 1 Cs ضریب اثر شیب 2-11- 2 Is ضریب اهمیت 2-11- 3 Ce ضریب برف‌گیری 2-11- 4 Ct ضریب شرایط دمایی 2-12 بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو یا چند طرفه 2-13 بارهای مرده سقف و دیوار و دتایل‌های اجرایی 2-14- اثر نیروی باد بر ساختمان 2-14-1 ارتفاع مبنا 2-14-2 Iw ضریب اهمیت ساختمان برای بار باد 2-14-3 Ce ضریب بادگیری 2-14-4 ضریب ترکیب بیشینه فشار – جهشی باد خارجی Cp Cg 2-14-5 سرعت مبنای باد 2-14-6 فشار مبنای باد 2-15 بارگذاری استاتیکی زلزله 2-15-1 شتاب مبنای طرح A 2-15-2 ضریب بازتاب ساختمان B 2-15-3 ضریب اصلاح طیف N 2-15-4 ضریب اهمیت ساختمان I 2-15-5 ضریب رفتار و شکل‌پذیری سازه Ru 2-16 معرفی ترکیب بار (Define Load Combinations) 2-16-1 ترکیب بارهای در حالت حدی در طراحی ساختمان‌های فولادی 2-16-2 ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز 2-17 تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی (Mass Source) 42-18 نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets) 2-19 معرفی تحلیل سازه 2-20 انجام طراحی : 2-21 روش محاسبه ضریب کمانش 2-22 معرفی ضریب ‌K 2-23 معرفی نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها 2-24 نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی 2-25 بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی 2-26 کنترل تغییر مکان جانبی 2-27 طراحی نگهدارنده دیوار Wall Post به روش LRFD 2-27-1بررسی نتایج دستی با نتایج نرم‌افزار 2-28 طراحی ورق کف ستون 2-29 طراحی پی 2-29-1 قدم اول- تعیین ابعاد پی 2-29-2 قدم دوم – کنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای) 2-29-3 قدم سوم – تعیین میزان آرماتور مورد نیاز 2-30 طراحی اتصال تیر به ستون : 2-31 نسبت دادن ضریب طول مؤثر مهاربندهای ضربدری 2-32 طراحی لاپه (پرلین‌ها) با نیمرخ ناودانی 2-33 طراحی جراثقال با نرم‌افزار 2-33-1 طراحی پل جراثقال 2-34 انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE 2-34-1 ترسیم هندسه پی 2-34-2 معرفی مشخصات فولاد 2-34-3 معرفی مشخصات بتن پی 2-34-4 معرفی خاک زیر پی 2-34-5 نسبت دادن مشخصات Slab 60 به پی 2-34-6 نسبت دادن مشخصات خاک به پی 2-34-7 معرفی سطح انتقال بار از بیس پلیت به پی 2-34-8 معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی 2-34-9 ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها 2-34-10 آنالیز و کنترل ابعاد پی 2-34-11 کنترل تنش‌های خاک زیر پی 2-34-12 طراحی میلگردها 2-34-13 کنترل برش منگنه‌ای 2-35 نقشه‌های اجرایی فصل سوم / پروژه تحلیل و طراحی سوله دو دهانه 14×2متر و به طول6×3 متر و ارتفاع40/8متر با نرم‌افزار SAP2000 به‌روشLRFD : 3-1 انتخاب واحدها 3-2 معرفی هندسه سازه 3-3 ترسیم خطوط کمکی 3-4 تعریف خواص فولاد (Material Property Data) 3-5 تعریف مقاطع اولیه با روش تولید I شکل 3-6 تعریف مقاطع متغیر Add Nonprismatic)) 3-7 ترسیم ستون‌ها 3-8 ترسیم تیر‌ها 3-9 ترسیم مهاربند 3-10 گره‌های تکیه‌گاهی 3-11 بارگذاری برف 3-11- 1 Cs ضریب اثر شیب 3-11- 2 Is ضریب اهمیت 3-11- 3 Ce ضریب برف‌گیری 3-11- 4 Ct ضریب شرایط دمایی 3-12 بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های دندانه‌دار : 3-13 بارهای مرده سقف و دیوار و دتایل‌های اجرایی 3-14- اثر نیروی باد بر ساختمان 3-14-1 ارتفاع مبنا 3-14-2 Iw ضریب اهمیت ساختمان برای بار باد 3-14-3 Ce ضریب بادگیری 3-14-4 ضریب ترکیب بیشینه فشار – جهشی باد خارجی Cp Cg 3-14-5 فشار مبنای باد 3-15 بارگذاری استاتیکی زلزله 3-15-1 شتاب مبنای طرح A 3-15-2 ضریب بازتاب ساختمان B 3-15-3 ضریب اصلاح طیف N 3-15-4 ضریب اهمیت ساختمان I 3-15-5 ضریب رفتار و شکل‌پذیری سازه Ru 3-16 معرفی ترکیب بار (Define Load Combinations) 3-16-1 ترکیب بارهای در حالت حدی در طراحی ساختمان‌های فولادی 2-16-2 ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز 3-17 تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی (Mass Source) 3-18 نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets) 3-19 معرفی تحلیل سازه 3-20 انجام طراحی : کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP : 3-21 روش محاسبه ضریب کمانش 3-22 معرفی ضریب ‌K 3-23 معرفی نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها 3-24 نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی 3-25 بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی 3-26 کنترل تغییر مکان جانبی 3-27 طراحی نگهدارنده دیوارWall Post به روش LRFD 3-27-1 بررسی نتایج دستی با نتایج نرم‌افزار 3-28 طراحی لاپه (پرلین‌ها) با نیمرخ Z لنگر خمشی در جهت X 3-29 طراحی ورق کف‌ستون 3-30 طراحی پی 3-30-1 قدم اول – تعیین ابعاد پی 3-30-2 قدم دوم – کنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای) 3-30-3 قدم سوم – تعیین میزان آرماتور مورد نیاز 3-31 طراحی اتصال تیر به ستون 3-32 انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE 3-32-1 ترسیم هندسه پی 3-32-2 معرفی مشخصات فولاد 3-32-3 معرفی مشخصات بتن پی 3-32-4 معرفی خاک زیر پی 3-32-5 نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پی 3-32-6 نسبت دادن مشخصات خاک به پی 3-32-7 معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی 3-32-8 معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی 3-32-9 ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها 3-32-10 آنالیز و کنترل ابعاد پی 3-32-11 کنترل تنش‌های خاک زیر پی 3-32-12 طراحی میلگردها 3-32-13 کنترل برش منگنه‌ای 3-33 نقشه‌های اجرایی فصل چهارم / پروژه تحلیل و طراحی سوله به دهانه 45 متر و به طول6×10 متر و ارتفاع0/13 متر با نرم‌افزار SAP2000 به‌روشLRFD : 4-1 انتخاب واحدها 4-2 معرفی هندسه سازه 4-3 ترسیم خطوط کمکی 4-4 تعریف خواص فولاد (Material Property Data) 4-5 تعریف مقاطع اولیه با روش تولید I شکل 4-6 تعریف مقاطع متغیر Add Nonprismatic)) 4-7 ترسیم ستون‌ها 4-8 ترسیم تیر‌ها ترسیم تیر مهار جانبی (Strut) 4-9 ترسیم مهاربند 4-9-1 گره‌های تکیه‌گاهی 4-10 بارگذاری برف 4-10- 1 Cs ضریب اثر شیب 4-10- 2 Is ضریب اهمیت 4-10- 3 Ce ضریب برف‌گیری 4-10- 4 Ct ضریب شرایط دمایی 4-10-5 بارگذاری نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو یا چند طرفه 4-11 بارهای مرده سقف و دیوار و دتایل‌های اجرایی 4-12 اثر نیروی باد بر ساختمان : 4-13 ارتفاع مبنا 4-14-1 Iw ضریب اهمیت ساختمان برای بار باد 4-14-2 Ce ضریب بادگیری 4-14-3 ضریب ترکیب بیشینه فشار – جهشی باد خارجی Cp Cg 4-14-4 سرعت مبنای باد 4-14 -5 فشار مبنای باد 4-15 بارگذاری استاتیکی زلزله 4-15-1 Ru ضریب رفتار سازه1-15-1 شتاب مبنای طرح A 4-15-2 ضریب بازتاب ساختمان B 4-15-3 ضریب اصلاح طیف N 4-15-4 ضریب اهمیت ساختمان I 4-15-5 ضریب رفتار و شکل‌پذیری سازه Ru 4-16 معرفی ترکیب بار(Define Load Combinations) 4-16-1 ترکیب بارهای در حالت حدی در طراحی ساختمان‌های فولادی 4-16-2 ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز 4-17 تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی (Mass Source) 4-18 نسبت دادن نواحی صلب (Frame End Length Offsets) 4-19 تحلیل سازه 4-20 انجام طراحی : کتاب تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP : 4-21 روش محاسبه ضریب کمانش 4-22 معرفی ضریب ‌K 4-23 معرفی نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها 4-24 نسبت دادن ترکیب‌بار طراحی 4-25 بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی 4-26 طراحی نگهدارنده دیوار Wall Post به روش LRFD 4-26-1 بررسی نتایج دستی با نتایج نرم‌افزار 4-27 کنترل تغییر مکان جانبی 4-28 طراحی لاپه (پرلین‌ها) با نیمرخ Z 4-29 طراحی ورق کف‌ستون 4-30 طراحی پی 4-31 قدم اول – تعیین ابعاد پی 4-31-1 قدم دوم – کنترل ضخامت پی (برش منگنه‌ای) 44-31-2 قدم سوم – تعیین میزان آرماتور مورد نیاز 4-32 طراحی اتصال تیر به ستون 4-33 انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه SAP به SAFE : 4-33-1 ترسیم هندسه پی 44-33-2 معرفی مشخصات فولاد 4-33-3 معرفی مشخصات بتن پی 4-33-4 معرفی خاک زیر پی 4-33-5 نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پی 4-33-6 نسبت دادن مشخصات خاک به پی 4-33-7 معرفی سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی 4-33-8 معرفی ترکیب بارها جهت کنترل تنش خاک زیر پی 4-33-9 ترسیم نوارهایی طراحی آرماتورها 4-33-10 آنالیز و کنترل ابعاد پی 4-33-11 کنترل تنش‌های خاک زیر پی 4-33-12 طراحی میلگردها 4-33-13 کنترل برش منگنه‌ای 4-34 نقشه‌های اجرایی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس فرشاد نجومی
نوبت چاپ دوم، ویرایش دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 360
شابک 9786001683220