کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک نوشته مهندس سینا فتح الله زاده از نوآور

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک توسط مهندس سینا فتح الله زاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک  کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک : پیشگفتار فصل اول: مقدمه : فصل دوم: اصول ارتعاش : مقدمه 2ـ1ـ تعاریف اساسی ارتعاش آزاد: ارتعاش جبری درجه آزادی 2ـ2ـ سیستم با یک درجه آزادی 2ـ2ـ1ـ ارتعاش آزاد یک سیستم جرم ـ فنر 2ـ2ـ2ـ ارتعاش جبری در یک سیستم جرم ـ فنر 2ـ2ـ2ـ1ـ حداکثر نیروی وارد بر بستر پی 2ـ2ـ3ـ ارتعاش آزاد و میرا 2ـ2ـ3ـ1ـ حالت‌های مختلف میرایی 2ـ2ـ3ـ2ـ 2ـ2ـ4ـ ارتعاشات جبری مداوم توام با میرایی 2ـ3ـ سیستم با دو درجه آزادی 2ـ3ـ1ـ ارتعاش آزاد 2ـ2ـ3ـ ارتعاش جبری، وارد بر جرم 2ـ3ـ3ـ ارتعاش جبری، وارد بر جرم 2ـ3ـ4ـ تغییر مکان‌های دوگانه دو دوران یک سیستم جرمـ فنر (ارتعاش آزاد) حل مسائل اصول ارتعاشی فصل سوم: امواج در محیط‌های الاستیک : مقدمه 3ـ1ـ قانون هوک (Hook) 3ـ2ـ امواج تنشی الاستیک در یک میله 3ـ2ـ1ـ امواج الاستیک طولی در یک میله 3ـ2ـ2ـ امواج پیچشی در یک میله 3ـ3ـ شرایط انتهایی ارتعاشات طولی در میله‌های کوتاه 3ـ3ـ1ـ شرایط انتهایی آزاد ـ آزاد 3ـ3ـ2ـ شرایط انتهایی گیردار ـ گیردار 3ـ3ـ3ـ شرایط انتهایی گیردار ـ آزاد 3ـ4ـ امواج تنشی در یک محیط الاستیک نامحدود 3ـ4ـ1ـ ارتباط سرعت امواج و خواص خاک 3ـ5 ـ امواج تنشی در یک محیط نیمه محدود الاستیک 3ـ5 ـ 1‌ـ امواج رایلی (Rayleigh) 3ـ5 ـ2‌ـ جابجایی‌های ناشی از امواج رایلی 3ـ5 ـ3ـ کاهش دامنه (Attenuation) امواج الاستیک با جابجایی فصل چهارم: مشخصات دینامیکی خاک‌های بارگذاری شده : مقدمه 4ـ1ـ آزمایش ستون تشدید 4ـ1ـ1ـ در حالت انتهایی آزاد 4ـ1ـ2ـ بدست آوردن و E در حالت گیردار ـ آزاد 4ـ2ـ انعکاس و شکست امواج الاستیک ـ اصول اساسی 4ـ3ـ بررسی شکست امواج لرزه‌ای در لایه‌های افقی 4ـ4ـ بررسی شکست امواج در خاک‌ها با لایه‌بندی مایل 4ـ5 ـ بررسی انعکاس در خاک 4ـ5 ‌ـ 1ـ لایه‌بندی افقی 4ـ5ـ2ـ لایه‌بندی مایل 4ـ6ـ اکتشافات لایه‌های زیرین توسط ارتعاشات پایدار 4ـ7ـ اکتشافات خاک توسط روش‌های حفر چاهک 4ـ7ـ1ـ روش Up – Hole 4ـ7ـ2ـ روش Down – Hole 4ـ7ـ3ـ روش Cross – Hole 4ـ8 ـ روابط مربوط به مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D) 4ـ8 ـ1ـ مدول برشی و نسبت میرایی در ماسه 4ـ8 ـ2ـ مدول برشی و نسبت میرایی در شن ها 4ـ8 ـ3ـ مدول برشی و نسبت میرایی در رس‌‌ها 4ـ8ـ4ـ مدول برشی و نسبت میرایی برای ماسه‌های سیمانی شده حل مسائل مشخصات دینامیکی خاک‌های بارگذاری شده فصل پنجم: ارتعاش فنداسیون : مقدمه 5ـ1ـ روابط مربوط به ارتعاش قائم پی‌های دایره‌ای 5ـ2ـ روابط مربوط به ارتعاش دورانی (Rocking) پی‌های دایره‌ای 5ـ3ـ روابط مربوط به ارتعاش لغزشی پی‌های دایره‌ای 5ـ4ـ روابط مربوط به ارتعاش پیچشی (Torsional) پی‌های دایره‌ای 5ـ5 ـ روابط مربوط به ارتعاش ماشین‌آلات ضربه‌ای بر روی فنداسیون 5ـ6ـ روابط مربوط به ارتعاش قائم برای فنداسیون استوانه‌ای صلب مدفون 5ـ7ـ روابط مربوط به ارتعاش لغزشی برای فنداسیون استوانه‌ای صلب مدفون 5ـ8ـ روابط مربوط به ارتعاش دورانی (Rocking) فنداسیون استوانه‌ای صلب مدفون 5ـ9ـ روابط مربوط به ارتعاش پیچشی (Torsional) برای فنداسیون استوانه‌ای صلب مدفون حل مسائل ارتعاش فنداسیون فصل ششم: ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی : کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک مقدمه 6ـ1ـ ظرفیت باربری نهایی دینامیکی در ماسه 6ـ2ـ ظرفیت باربری نهایی دینامیکی در رس‌ها 6ـ3ـ ظرفیت باربری دینامیکی و نشست خاک‌های دانه‌ای در هنگام زلزله حل مسائل ظرفیت باربری دینامیکی پی‌های سطحی فصل هفتم: فشار جانبی خاک بر روی دیوارهای حائل : کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک مقدمه 7ـ1ـ تئوری فشار محرک زمین Mononobe – Okabe 7ـ2ـ محاسبه براساس مقادیر 7ـ3ـ تأثیر پارامترهای مختلف بر روی مقدار ضریب فشار محرک خاک 7ـ4ـ نتایج مدل‌های آ‌زمایشگاهی برای ضریب فشار محرک خاک 7ـ4ـ1ـ دوران دیوار حول نقطه پایینی 7ـ4ـ2ـ انتقال و جابجایی دیوار 7ـ4ـ3ـ دوران دیوار حول نقطه بالایی دیوار 7ـ5ـ محل برآیند نیروی محرک 7ـ5 ـ1ـ دوران حول نقطه پایینی دیوار 7ـ5 ـ2ـ انتقال دیوار 7ـ5 ـ3ـ دوران حول نقطه بالایی دیوار 7ـ6ـ طراحی دیوار حائل ثقلی براساس تغییر مکان‌های محدود 7ـ7ـ تأثیر فشارهای هیدرودینامیکی آب‌های منفذی 7ـ8 ـ فشار مقاوم دینامیکی در دیوارهای حائل حل مسائل فشار جانبی خاک بر روی دیوارهای حائل فصل هشتم: روانگرایی خاک : کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک مقدمه 8-1- روابط مربوط به بررسی روانگرایی خاک 8-1-1- روابط مرتبط به مقاومت برشی متوسط خاک 8-1-2- روابط مربوط به تنش برشی متناوب 8-2- آنالیز روانگرایی از آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد 8-3- بررسی روانگرایی خاک با استفاده از کرنش 8-4- مقابله جهت کاهش روانگرایی حل مسائل روانگرایی خاک فصل نهم: فنداسیون ماشین‌آلات بر روی شمع‌ها : کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک مقدمه 9-1- شمع‌ها تحت تأثیر ارتعاشات قائم 9-1-1- شمع‌های اتکایی 9-1-2- شمع های اصطکاکی 9-1-2-1- تک شمع 9-1-2-2- گروه شمع 9-1-2-3- گروه شمع همراه با کلاهک 9-1-3- روابط مربوط به پاسخ سیستم 9-2- شمع‌های تحت تأثیر ارتعاشی لغزشی 9-2-1- تک شمع 9-2-2- گروه شمع 9-2-3- گروه شمع همراه با کلاهک 9-2-4- روابط مربوط به پاسخ سیستم 9-3- شمع‌های تحت تأثیر ارتعاش دورانی (Rocking) 9-3-1- تک شمع 9-3-2 گروه شمع 9-3-3- گروه شمع همراه با کلاهک 9-3-4- روابط مربوط به پاسخ سیستم 9-4- ارتعاش پیچشی (Torsional) شمع‌های مدفون 9-4-1- تک شمع 9-4-2- گروه شمع همراه با کلاهک 9-4-3- روابط مربوط به پاسخ سیستم حل مسائل فنداسیون ماشین‌آلات بر روی شمع‌ها فصل دهم: پایداری لرزه‌خیزی خاکریزها : کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک مقدمه 10-1- معادلات ارتعاش آزاد یک خاکریز 10-2- معادلات ارتعاش جبری یک خاکریز 10-3- روش تقریبی در محاسبه بیشترین خزش شتاب و پریود طبیعی یک خاکریز 10-4- آنالیز پایداری برای شیب‌های رسی 10-5- آنالیز پایداری Majumdar برای خاک 10-6- آنالیز پایداری Prater برای خاک 10-7- آنالیز پایداری شیب با خاک به روش قطعات 10-8- بدست آوردن تغییر شکل شیب ناشی از زلزله حل مسائل پایداری لرزه‌خیزی خاکریزها

مشخصات محصول
نوع کتاب حل المسائل
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سینا فتح الله زاده
نوبت چاپ پنجم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 216
شابک 9786001681813