کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول نوشته JOHN A. DUFFIEWILIIAM A.BECKMAN ترجمه ی مهندس یاسر طاهری مهندس مهران دیبا مهندس فرهاد مختاری از نوآور

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول نوشته ی JOHN A. DUFFIEWILIIAM A.BECKMAN ترجمه ی مهندس یاسر طاهری مهندس مهران دیبا مهندس فرهاد مختاری به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول فصل اول: تابش خورشیدی 1-1- خورشید 1-2- ثابت خورشیدی 1-3- توزیع طیفی از تابش در بیرون از جو زمین 1-4- تغییر تابش در خارج از جو زمین 1-5- تعاریف 1-6- جهت تابش مستقیم 1-7- زوایای ردیابی سطوح 1-8- نسبت تابش مستقیم روی سطح شیبدار به تابش مستقیم روی سطح افقی 1-9- سایه 1-10- تابش مربوط به خارج از جو زمین روی یک سطح افقی 1-11- خلاصه فصل دوم تابش خورشیدی قابل دریافت 2ـ1 تعاریف 2-2- گرماسنج ها و مقیاس های گرماسنجی 2-3- پیرانومترها 2-4- اندازه گیری مدت تابش خورشید 2-5- داده های تابش خورشیدی 2-6- تضعیف تابش خورشیدی ناشی از اتمسفر 2-7- تخمین تابش خورشیدی متوسط 2-8- تخمین تابش در آسمان بدون ابر و صاف 2-9- توزیع ساعت ها و روزهای صاف و ابری 2-10- مولفه مستقیم و پراکنده تابش ساعتی 2-11- مولفه های مستقیم و پراکنده مربوط به تابش روزانه 2-12- مولفه های پراکنده و مستقیم مربوط به تابش ماهیانه 2-13- تخمین تابش در هر ساعت با استفاده از داده های روزانه 2-14- تابش روی سطوح شیبدار 2-15- تابش بر روی سطوح شیبدار: آسمان ایزوتروپیک 2-16- تابش روی سطوح شیبدار: آسمان غیرایزوتروپیک 2-17- افزایش تابش 2-18- تابش مستقیم روی سطوح متحرک 2-19- تابش متوسط روی سطوح شیبدار: آسمان ایزوتروپیک 2-20- تابش متوسط روی سطوح شیبدار: روش kT 2-21- اثرات جهت سطح دریافت کننده بر روی 2-22- بهره برداری 2-23- بهره برداری کلی 2-24- بهره برداری روزانه 2-25- خلاصه مطالب فصل سوم: عناوین برگزیده از انتقال حرارت 3-1- طیف الکترومغناطیسی 3-2- تشعشع فوتونی 3-3- جسم سیاه: جاذب و منتشرکننده ی کامل 3-4- قانون پلانک و قانون جابجایی وین 3-5- معادله ی استفان – بوتنزمن 3-6- جدول های تابشی 3-7- شدت تابش و شار 3-8- تبادل تابش مادون قرمز بین سطوح خاکستری 3-9- تابش آسمان 3-10- ضریب انتقال حرارت تابشی 3-11- همرفت طبیعی بین صفحات موازی هموار و بین سیلندرهای هم مرکز 12-3- توقف همرفت 14-3- حصارهای موج دار V شکل 3-14- روابط انتقال حرارت برای جریان داخلی 3-15- ضرایب همرفت باد 3-16- انتقال حرارت و افت فشار در صفحات سوراخ دار و بسترهای گروهی 3-17- محاسبه ی ضریب کارایی- NTu برای مبدل های حرارتی فصل چهارم: خصوصیات تشعشعی مواد تیره 4-1- ضریب جذب و شدت نشر 4-2- قانون کیرشهف 4-3- قابلیت بازتاب صفحات 4-4- روابط بین ضریب جذب، شدت نشر، و ضریب بازتاب 4-5- شدت نشر پهن باند و ضریب جذب 4-6- محاسبات شدت نشر و ضریب جذب 4-7- اندازه گیری خصوصیات تشعشعی سطح 4-8- سطوح انتخابی 4-9- سازوکار انتخاب 4-10- خصوصیات بهینه 4-11- وابستگی زاویه ای ضریب جذب خورشیدی 4-12- ضریب جذب گیرنده های محفظه 4-13- سطوح بازتاب کننده آینه ای فصل پنجم عبور تشعشع از طریق شیشه: تشعشع جذب شده 5-1- بازتاب تشعشع 5-2- جذب بوسیله شیشه 5-3- خصوصیات نوری سیستم های پوشش 5-4- ضریب عبور برای تابش پراکنده 5-5- حاصلضرب ضریب عبور– ضریب جذب 5-6- وابستگی زاویه ای 5-7- وابستگی طیفی ضریب عبور 5-8- اثرات لایه های سطح بر روی ضریب عبور 5-9- تابش خورشیدی جذب شده 5-10- متوسط ماهیانه تابش جذب شده 5-11- ضریب جذب فضاها 5-12- ضریب جذب سلول های فتوولتاییک 5-13- خلاصه مطالب فصل ششم کلکتورهای صفحه تخت 6-1- تشریح کلکتورهای صفحه تخت 6-2- معادلات اساسی موازنه انرژی صفحه تخت 6-3- توزیع دمایی در کلکتورهای صفحه تخت 6-4- ضریب اتلاف حرارتی کلی کلکتور 6-5- توزیع دما بین لوله ها و ضریب بازدهی کلکتور 6-6- توزیع دمایی در جهت جریان 6-7- ضریب تفکیک گرمایی و ضریب جریان کلکتور 6-8- میزان تابش بحرانی 6-9- دماهای متوسط سیال و صفحه 6-10- حاصلضرب ضریب عبور- ضریب جذب موثر 6-11- اثرات گرد و خاک و سایه 6-12- اثرات ظرفیت گرمایی در کلکتورهای صفحه تخت 6-13- هندسه های صفحه گرم کننده مایع 6-14- هوا گرمکن ها 6-15- اندازه گیری کارایی کلکتور 6-16- خصوصیات کلکتور 6-17- آزمایشات کلکتور: کارایی، اصلاح کننده زاویه برخورد و ثابت زمانی 6-18- داده های آزمایش 6-19- تبدیل داده های آزمایش دمایی 6-20- اصلاحات شدت جریان نسبت به و 6-21- توزیع جریان در کلکتورها 6-22- کارایی کلکتور در محل طبیعی 6-23- ملاحظات عملی برای کلکتورهای صفحه تخت 6-24- قرار دادن همه آن ها با هم 6-25- خلاصه مطالب فصل هفتم کلکتورهای متمرکز 7-1- وضعیت های کلکتور 7-2- نسبت تمرکز 7-3- کارایی دمایی کلکتورهای متمرکز 7-4- کارایی نوری کلکتورهای متمرکز 7-5- آرایش های جاذب استوانهای 7-6- خصوصیات نوری کلکتورهای بدون تصویر 7-7- جهت گیری و انرژی جذب شده برای کلکتورهای CPC 7-8- کارایی کلکتورهای CPC 7-9- متمرکزکننده های تصویری خطی: هندسه 7-10- تصاویر ایجاد شده بوسیله متمرکزکننده های خطی کامل 7-11- تصاویری از متمرکزکننده های خطی غیرکامل 7-12- روش های ردیابی پرتو برای ارزیابی متمرکزکننده ها 7-13- اصلاح کننده های زاویه برخورد و توازن انرژی 7-14- متمرکزکننده های سهموی شکل 7-15- کلکتورهای با دریافت کننده مرکزی 7-16- بررسی های کاربردی فصل هشتم ذخیره انرژی 8-1- فرآیند بارگذاری و خروجی کلکتورهای خورشیدی 8-2- ذخیره انرژی در سیستم های فرآیند خورشیدی 8-3- مخزن آب 8-4- طبقه بندی در مخازن ذخیره 8-5- مخزنی با بستر متراکم 8-6- دیوارهای ذخیره سازی 8-7- ذخیره سازی فصلی 8-8- ذخیره انرژی تغییر فاز 8-9- ذخیره انرژی شیمیایی 8-10- مخزن باتری فصل نهمبارهای فرآیند خورشیدی 9-1- مثال هایی از بارهای وابسته به زمان 9-2- بارهای آبگرم 9-3- بارهای گرمایی فضا، روز-درجه ها و دمای تعادل 9-4- ضرایب اتلاف ساختمان 9-5- ظرفیت ذخیره انرژی ساختمان 9-6- بارهای سرمایش 9-7- بارهای گرمایشی استخر شنا فصل دهم محاسبات حرارتی سیستم کتاب مهندسی خورشیدی فرآیند‌های حرارتی جلد اول 10-1- مدل های اجزاء 10-2- ضریب مبدل حرارتی کلکتور 10-3- ضرایب اتلاف لوله و کانال 10-4- کنترل ها 10-5- آرایش های کلکتور: اتصالات سری 10-6- کارایی کلکتورهایی که بصورت جزیی سایه دار شده 10-7- آرایش های سری با بخش های دارای جهت های مختلف 10-8- استفاده از معادلات تصحیح شده کلکتور 10-9- مدل های سیستم 10-10- کسر خورشیدی و کسر ذخیره خورشیدی 10-11- خلاصه فصل یازدهم: علم اقتصاد فرآیند خورشیدی 11-1- هزینه سیستم های فرآیند خورشیدی 11-2- متغییرهای طراحی 11-3- شاخص های مزیت اقتصادی 11-4- کاهش قیمت و تورم 11-5- ضریب ارزش فعلی 11-6- روش صرفه جویی طول عمر مفید 11-7- ارزیابی دیگر شاخص های اقتصادی 11-8- روش P1، P2 11-9- عدم قطعیت ها در تحلیل های اقتصادی 11-10- تحلیل اقتصادی با استفاده از کسر صرفه جویی خورشیدی 11-11- خلاصه مطالب

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری ترجمه
نویسنده / نویسندگان JOHN A. DUFFIEWILIIAM A.BECKMAN ترجمه ی مهندس یاسر طاهریمهندس مهران دیبا مهندس فرهاد مختاری
نوبت چاپ دوم، ویرایش سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 440
شابک 9786001682353