کتاب راهنمای جامع اجرای اجزای بتنی سازه‌ها 3 (روش‌های اجرا از فونداسیون تا دال ) نوشته دکتر حسین خمسه پور از نوآور

کتاب راهنمای جامع اجرای اجزای بتنی سازه‌ها 3 (روش‌های اجرا از فونداسیون تا دال ) توسط دکتر حسین خمسه پور نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب راهنمای جامع اجرای اجزای بتنی سازه‌ها 3 : پیشگفتار مقدمه فصل اول / موارد خاص در اجرای سازه‌های بتنی 1-1- مقدمه 1-2- آرماتورهای ریشه (انتظار) 1-3- انکرینگ 1-3-1- انکربولت‌ 1-3-2- انکراژ 1-3-2-1- انکر مکانیکی 1-3-2-1-1- انکر اصطکاکی (انکر انبساطی یا رول بولت) یا اکسپنشن بولت ‌1-3-2-1-2- انکر کلیدی یا انکر چفت و بستی‌ ‌1-3-2-1-3- انکر ترکیبی 1-3-2-2- انکر شیمیایی (انکر تزریقی یا انکر چسب کاشت) یا کمیکال اکسپنشن بولت 1-3-3- میخ 1-4- نحوه اتصال اجزای سازه فولادی به بتن 1-4-1- استفاده از صفحه فولادی در زیر ستون فلزی (صفحه ستون یا بیس پلیت) 1-4-2- استفاده از قطعات فولادی تعبیه شده در بتن (امبدد پارت) 1-4-3- استفاده از قطعات فولادی که بر روی بتن سخت شده نصب می‌گردند (اینسرت پارت) 1-5- درزها 1-5-1- درزهای ثابت 1-5-1-1- درز اجرایی (درز ساخت) 1-5-2- درزهای حرکتی 1-5-2-1- درز انقباض (درز جمع‌شدگی) 1-5-2-2- درز انقطاع و درز انبساط 1-5-2-3- درزهای ترکیبی 1-6- آب‌بند (واتراستاپ) 1-6-1- واتراستاپ مسی 1-6-2- واتراستاپ PVC 1-6-2-1- واتراستاپ PVC تخت 1-6-2-2- واتراستاپ PVC حباب‌دار (واتراستاپ PVC حفره‌دار) 1-6-3- واتراستاپ هیدروفیلی 1-6-4- واتراستاپ بنتونیتی (واتراستاپ منبسط شونده) 1-7- آرماتورهای یک‌پارچگی (آرماتورهای دوخت) 1-8- آرماتورهای تقویت در تغییر جهت مقاطع بتنی 1-8-1- آرماتورهای تقویت در محل تغییر تراز روی پی 1-8-2- آرماتورهای تقویت در تغییر جهت گوشه‌های داخلی بتن 1-8-3- آرماتورهای تقویت در تغییر جهت‌های غیرپیوسته یا پیوسته در سمت فشاری بتن 1-8-4- آرماتورهای تقویت در تغییر جهت پله‌های بتنی 1-9- اجرای اتصالات مفصلی در سازه‌های بتنی درجا فصل دوم / اجرای پی بتنی 2-1- مقدمه 2-2- انواع پی‌های بتنی 2-2-1- انواع پی‌ها به لحاظ دارا بودن پدستال 2-2-2- انواع پی‌ها به لحاظ نحوه اجرا 2-2-3- انواع پی‌ها به لحاظ طراحی 2-2-3-1- پی‌های سطحی 2-2-3-1-1- اجرای پی‌های سطحی 2-2-3-2- پی‌های عمیق (پی‌های همراه با شمع) 2-2-3-2-1- انواع شمع‌ها 2-2-3-2-2- ظرفیت باربری شمع‌ها 2-2-4- انواع پی‌ها براساس مصالح مورد استفاده 2-2-4-1- پی بتنی مسلح یا غیر مسلح 2-2-4-2- پی فولادی 2-2-4-3- پی شفته‌ای 2-2-4-4- پی آجری 2-2-4-5- پی بلوک سیمانی 2-2-4-6- پی سنگی 2-2-4-7- پی‌های ابتکاری فصل سوم / اجرای ستون بتنی 3-1- مقدمه 3-2- ستون 3-2-1- انواع ستون 3-2-1-1- انواع ستون براساس نوع بارگذاری 3-2-1-2- انواع ستون براساس نسبت لاغری 3-2-1-3- انواع ستون براساس مصالح مورد استفاده 3-2-1-4- انواع ستون بتنی براساس شکل مقطع 3-2-1-5- انواع ستون بتنی براساس شکل طولی 3-2-1-6- انواع ستون بتنی براساس نحوه اتصال به دال (سقف) بتنی 3-2-1-7- انواع ستون بتنی براساس نحوه اجرا 3-2-1-8- انواع ستون بتنی براساس نحوه تسلیح 3-2-2- اجرای ستون‌ها 3-2-2-1- اجرای ستون‌های منفرد مسلح شده با آرماتور 3-2-2-2- اجرای ستون مسلح شده با آرماتور همراه با دیوار بتنی متصل به آن 3-2-2-3- اجرای ستون‌های کامپوزیت 3-2-2-3-1- اجرای ستون‌های کامپوزیت با جداره فولادی پُر شده از بتن (CFST) 3-2-2-3-2- اجرای ستون‌های کامپوزیت با پروفیل فولادی مدفون در بتن (SRC) 3-2-2-3-3- اجرای ستون‌های کامپوزیت جزئی محصور شده فصل چهارم / اجرای دیوار بتنی 4-1- مقدمه 4-2- دیوار 4-2-1- انواع دیوار 4-2-1-1- انواع دیوار براساس محل استفاده در ساختمان 4-2-1-2- انواع دیوار براساس مصالح ساخت 4-2-1-3- انواع دیوار بتنی براساس نحوه اجرا 4-2-1-4- انواع دیوار براساس عملکرد سازه‌ای 4-2-2- اجرای دیوارهای بتنی 4-2-2-1- فعالیتهای بتنی مرتبط با اجرای دیوارهای ساز‌ه‌ای با مصالح بنایی 4-2-2-1-1- اجرای دیوارهای بلوک سیمانی مسلح شده 4-2-2-2- اجرای دیوار با پانل سه بعدی 4-2-2-3- اجرای دیوارهای بتنی مسلح شده با آرماتور با قالب‌های عایق ماندگار 4-2-2-4- اجرای دیوارهای بتنی مسلح شده با آرماتور (فاقد ستون بتنی) 4-2-2-5- اجرای دیوارهای بتنی مسلح شده با آرماتور (همراه با ستون بتنی) 4-2-2-6- اجرای دیوارهای برشی کامپوزیت فصل پنجم / اجرای تیر بتنی 5-1- مقدمه 5-2- تیر 5-2-1- انواع تیر 5-2-1-1- انواع تیر براساس مصالح ساخت 5-2-1-2- انواع تیر بتنی براساس نحوه اجرا 5-2-1-3- انواع تیر بتنی براساس نحوه تسلیح 5-2-1-4- انواع تیر براساس طراحی و تکیه‌گاه آنها 5-2-1-5- انواع تیر براساس عملکرد سازه‌ای 5-2-1-6- انواع تیر بتنی براساس مقطع طولی 5-2-1-7- انواع تیر بتنی براساس مقطع عرضی 5-2-2- اجرای تیرهای بتنی 5-2-2-1- اجرای تیرهای بتنی مجزای مسلح شده با آرماتور 5-2-2-1-1- قالب‌بندی تیرهای بتنی مجزای بسیار حساس (درجا یا پیش‌ساخته) 5-2-2-2- اجرای تیرهای بتنی مسلح شده با آرماتور همراه با دال 5-2-2-3- اجرای تیرهای کامپوزیت 5-2-2-3-1- اجرای تیرهای کامپوزیت با جداره فولادی پُر شده از بتن (CFST) 5-2-2-3-2- اجرای تیرهای کامپوزیت با پروفیل فولادی مدفون در بتن (SRC) 5-2-2-3-3- اجرای تیرهای کامپوزیت جزئی محصور شده 5-2-2-4- اجرای تیرهای پیش‌تنیده فصل ششم / اجرای دال بتنی 6-1- مقدمه 6-2- دال (اسلب) 6-2-1- انواع دال‌ها 6-2-1-1- انواع سقف‌ها براساس مصالح ساخت 6-2-1-2- انواع سقف‌ها براساس کاربرد 6-2-1-3- انواع دال‌های بتنی براساس نحوه اجرا 6-2-1-4- انواع دال‌های بتنی براساس عملکرد سازه‌ای 6-2-1-5- انواع دال‌های بتنی براساس نحوه تسلیح 6-2-2- اجرای دال‌های بتنی 6-2-2-1- اجرای دال‌های بتنی بر روی زمین 6-2-2-1-1- اجرای دال‌های بتنی محوطه‌ها، کف‌سازی‌ها و پیاده‌روها 6-2-2-1-2- اجرای بتن روی سطوح شیب‌دار خاک (لاینینگ بتنی) 6-2-2-1-3- اجرای روسازی بتنی خیابان‌ها، جاده‌ها و باند فرودگاه‌ها با بتن غلتکی 6-2-2-2- اجرای آرماتورهای یک‌پارچگی (دوخت) در دال بتنی جهت اتصال به دیوار با مصالح بنایی یا 3D Panel (در صورت نیاز) 6-2-2-3- اجرای آرماتور در زیر سقف اصلی جهت اجرای سقف کاذب (در صورت نیاز) 6-2-2-4- اجرای سقف‌های تیرچه بتنی 6-2-2-4-1- اجرای سقف‌های تیرچه بتنی با بلوک‌های سیمانی، سفالی و یا پلی‌‌استایرن (بلوک عایق ماندگار) 6-2-2-4-2- اجرای سقف‌های تیرچه بتنی با بلوک‌های پلاستیکی غیرماندگار 6-2-2-4-3- اجرای سقف‌های تیرچه بتنی با قالب پلیمری (پلاستیکی یا لایت فُرم) 6-2-2-4-4- اجرای سقف‌های سیاک 6-2-2-5- اجرای دال‌های 3D Panel 6-2-2-5-1- اجرای سقف‌های 3D Panel 6-2-2-5-2- اجرای دال پله با 3D Panel 6-2-2-6- اجرای دال‌های بتنی یک‌طرفه، دوطرفه، تیر- دال، تخت معمولی و تخت قارچی 6-2-2-7- اجرای دال تخت مشبک (وافل اسلب) 6-2-2-7-1- اجرای دال تخت مشبک قابلمه‌ای (سقف مشبک، سقف قابلمه‌ای و یا سقف کاواک مشبک) 6-2-2-7-2- اجرای دال تخت کنگره‌ای (سقف کاواک کنگره­ای) 6-2-2-7-3- اجرای سقف کوبیاکس 6-2-2-7-4- اجرای سقف یوبوت 6-2-2-8- اجرای دال بتنی پله 6-2-2-9- اجرای سقف‌های کامپوزیت 6-2-2-9-1- اجرای سقف‌های تام 6-2-2-9-2- اجرای سقف‌های کامپوزیت معمولی 6-2-2-9-3- اجرای سقف‌های کامپوزیت کرومیت 6-2-2-9-4- اجرای سقف‌های کامپوزیت عرشه فولادی 6-2-2-9-5- اجرای سقف‌های کامپوزیت روفیکس 6-2-2-9-6- اجرای سقف‌های نیازیت 6-2-2-9-7- اجرای سقف‌های کامپوزیت معمولی و عرشه فولادی با تیرچه نیازیت 6-2-2-10- اجرای دال‌های پیش‌تنیده 6-2-2-10-1- اجرای دال‌های درجای پیش‌تنیده (بتن‌های روی زمین و سقف‌ها) 6-2-2-10-2- اجرای سقف با تیرچه پیش‌تنیده 6-2-2-11- اجرای سقف‌های پیش‌ساخته پیش‌تنیده مجوف (سوراخ‌دار) یا هالوکور 6-2-2-12- روش‌های اجرای عرشه پل‌ها 6-2-2-12-1- اجرای عرشه پل‌ها به روش تیر- دال 6-2-2-12-2- اجرای عرشه پل‌ها به روش دال درجا 6-2-2-12-3- اجرای عرشه پل‌ها به روش دهانه به دهانه 6-2-2-12-4- اجرای عرشه پل‌ها به روش جاگذاری پیشرو (PPM) 6-2-2-12-5- اجرای عرشه پل‌ها به روش طره متعادل 6-2-2-12-6- اجرای عرشه پل‌ها به روش پیش‌رانی (روش هل دادن رو به جلو یا روش پوشینگ) 6-2-3- شیب‌بندی سقف آخر ساختمان (پشت بام)

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر حسین خمسه پور
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 498
شابک 9786001685927