کتاب ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه‌های بتنی در AutoCad Structural Detailing نوشته مهندس سهیل صادقی مهندس سامان صادقی از نوآور

کتاب ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه‌های بتنی در AutoCad Structural Detailing توسط مهندس سهیل صادقی مهندس سامان صادقی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

لوازم و مصالح ، جزئیات سازه،انتخاب انواع اتصالات، ارائه اسناد و مدارک ، دستورات اجرایی و.. را تماما در خود گرد‌آورده است. آموزش این نرم‌افزار در دو جلد ارائه می‌شود، کتاب اول مربوط به سازه‌های بتنی و کتاب دوم مربوط به سازه‌های فولادی می‌باشد. در تمامی روند آموزشی کتاب همواره، سعی بر آن داشته‌ایم که مطالب را بصورت تصویری و پویا ارائه نمائیم، تا روند یاد‌گیری و یاد‌آوری مطالب آموخته شده ، به‌منظور بهره‌وری بیشتر، تسریع و تسهیل شود. فهرست کتاب آموزش ترسیم نقشه‌های اجرایی سازه‌های بتنی در AutoCad Structural : فصل 1: پیشگفتار فصل 2: شرح کلی برنامه 2-1- شرح کلی برنامه 2-2- مراحل کار روی نقشه‌های سازه مربوط یک پروژه 2-3- روبان فصل 3: پیکربندی : 3-1- نحوه استفاده از Job preferences برای تنظیم اولویت‌ها 3-1-1- تنظیم اولویت‌ها 3-1-2- تنظیم واحدها 3-1-3- تنظیم آیین‌نامه‌ها/کدها/متریال‌ها 3-1-4- آپشن‌ها 3-1-5- نحوه نمایش میلگردها 3-1-6- نحوه توزیع (میلگردها) 3-1-7- آپشن‌های میلگرد 3-1-8- مدل شکل میلگرد 3-1-9- استایل‌های میلگرد 3-1-10- نحوه نمایش تور فولادی 3-1-11- استایل‌های تور فولادی 3-1-12- استایل‌های پروفایل‌های فولادی 3-1-14- استایل‌ها (سمبل‌ها) 3-1-15- اطلاعات پروژه 3-2- نحوه استفاده از Preferences برای تنظیم اولویت ها 3-2-1- اولویت‌ها فصل 4: بازبینی اشیا : 4-1- توصیف بازبینی اشیا 4-2- سربرگ Model 4-3- سربرگ Positions 4-4- سربرگ ASD-Center 4-5- سربرگ Printouts فصل 5: سازه‌های نمونه (ماکروهای بتن آرمه) : 5-1- آرماتورگذاری / قالب المانهای سازه‌ی بتن آرمه نمونه 5-2- توصیف سازه‌های نمونه (ماکروهای بتن آرمه) 5-2-1- المان‌های اتصال 5-3- پی غلافی 5-1-3- تعریف هندسه قالب پی غلافی 5-2-3- تعریف آرماتورگذاری پی غلافی 5-3-3- تعریف آرماتورگذاری پایه‌ها و ستونک‌های پی غلافی 5-4- پی یکسره 5-4-1- تعریف هندسه قالب پی یکسره 5-4-2- تعریف آرماتورگذاری پی یکسره 5-5- گوشه 5-5-1- تعریف هندسه قالب گوشه‌ها و کنج‌های بتن آرمه 5-5-2- تعریف آرماتورگذاری گوشه‌ها و کنج‌های بتن آرمه 5-6- آرماتورگذاری بازشو (دال بتن آرمه) 5-6-1- تعریف هندسه و ابعاد باز شو 5-6-2- تعریف آرماتورگذاری باز شو 5-7- گوشه‌ی دال 5-7-1- تعریف آرماتورگذاری گوشه‌ی دال 5-7- توزیع دال‌های پیش ساخته 5-7-1- تعریف هندسه قالب دال‌های پیش ساخته 5-7-2- تعریف آرماتورگذاری دال‌های پیش ساخته 5-7-3- تعریف پارامترهای مربوط به ترسیم دال‌های پیش ساخته 5-9- مثالی از تعریف توزیع دال پیش ساخته 5-10- پلکان 5-10-1- تعریف هندسه قالب پلکان 5-10-2- تعریف آرماتورگذاری پلکان 5-11- کلاهک شمع 5-11-1- تعریف هندسه قالب کلاهک شمع 5-11-2- تعریف آرماتورگذاری کلاهک شمع 5-12- شمع 5-12-1- تعریف آرماتورگذاری در مقطع شمع 5-12-2- تعریف آرماتورگذاری در طول شمع 5-13- تیر کف 5-13-1- تعریف هندسه قالب تیر کف 5-13-2- تعریف آرماتورگذاری عرضی تیر کف 5-13-3- تعریف آرماتورگذاری طولی تیر کف 5-14- جان پناه (دست انداز) 5-14-1- تعریف هندسه قالب جان پناه (دست انداز) 5-14-2- تعریف آرماتورگذاری جان پناه (دست انداز) 5-15- دیوار حائل 5-15-1- تعریف هندسه قالب دیوار حائل 5-15-2 تعریف هندسه پی دیوار حائل 5-15-3- تعریف هندسه پیشامدگی‌های دیوار حائل 5-15-4- تعریف آرماتورگذاری دیوار ححائل 5-16- المان‌های اتصال 5-16-1- المان‌های اتصال 5-17- تیر 5-17-1- تعریف هندسه تیر 5-17-2- تعریف آرماتورگذاری 5-17-2-1- تعریف آرماتورگذاری عرضی 5-17-2-2- آرماتورگذاری طولی 5-17-3- تقسیم و وصله اورلپ آرماتورها 5-18- ستون 5-18-1- تعریف هندسه ستون 5-18-2- تعریف آرماتور گذاری 5-18-2-1- آرماتورگذاری طولی 5-18-2-2- آرماتورگذاری عرضی 5-18-3- آرماتورهای انتظار 5-19- پی گسترده 5-19-1- تعریف هندسه پی گسترده 5-19-2- آرماتورگذاری پی گسترده 5-19-2-1- آرماتورگذاری طولی 5-19-2-2- آرماتورگذاری عرضی 5-19-3- آرماتورهای انتظار (ریشه و مهار) 5-20- المان‌های خطی 5-20-1- خلق المان‌های خطی 5-20-2- درج المان‌های خطی 5-20-3- پارامترهای المان‌های خطی 5-20-4- مثالی از کاربرد المان‌های خطی فصل 6: قواعد بکار رفته در حین تعریف آرماتورگذاری : 6-1- موقعیت آرماتورها در نقشه 6-2- زاویه خمش قلاب فصل 7: مشخصات/تعریف آرماتور- آرماتور طولی : 7-1- تعریف آرماتورگذاری- نمای میلگرد (آرماتورگذاری طولی) 7-2- میلگرد مستقیم 7-3- تعریف میلگرد مستقیم (آرماتورگذاری طولی) 7-4- میلگرد خمیده – تیپ 1 7-5- میلگرد خمیده – تیپ 2 7-6- میلگرد از دیتابیس 7-7- شکل دلخواهی از میلگرد 7-8- توصیف آرماتورها 7-9- مثالی از تعریف آرماتورگذاری طولی فصل 8: تعریف آرماتورگذاری – آرماتورگذاری عرضی : 8-1- تعریف آرماتورگذاری – مقطع میلگرد (آرماتورگذاری عرض) 8-2- خاموت مستطیل شکل (بسته) 8-3- خاموت دایره‌ای 8-4- آرماتور پین شکل 8-4- آرماتور سنجاقی (قلاب شکل) 8-6- میلگرد از دیتابیس 8-7- ترسیم شکل میلگرد دلخواه 8-8- توصیف آرماتورگذاری 8-9- مثالی برای تعریف آرماتورگذاری عرضی فصل 9: تعریف آرماتورگذاری – خاموت‌های ویژه : 9-1- تعریف آرماتورگذاری – مقطع میلگرد (خاموت‌های ویژه) 9-2- خاموت‌های ویژه – خاموت با چهار ساق 9-3- خاموت‌های ویژه – میلگردها با شکل دو حرف U فصل 10: تعریف آرماتورگذاری نقطه‌ای 10-1- آرماتورگذاری نقطه‌ای 10-2- قانون توزیع آرماتورگذاری 10-3- توزیع خودکار آرماتورگذاری 10-4- توزیع آرماتورها به هر صورت 10-5- مثالی از تعریف آرماتورگذاری نقطه‌ای فصل 11: تعریف آرماتورگذاری ویژه : 11-1- آرماتورگذاری ویژه 11-2- آرماتورگذاری تاج شکل 11-2- مثالی برای تعریف آرماتورگذاری تاج شکل 11-3- آرماتورگذاری کمانی شکل 11-4- آرماتورگذاری “دوپایه” 11-5- آرماتورگذاری پیشامدگی (دستک زیر سری) 11-6- آرماتورگذاری مار پیچ 11-6-1- مثالی از آرماتورگذاری مار پیچ 11-7- حلقه عمودی 11-8- آرماتور دستگیره‌های انتقالی (دستگیره‌های انتقالی) فصل 12: تور فولادی در برش عرضی : 12-1- تور فولادی در برش عرضی – شکل تور فولادی 12-2- توصیف آرماتورها – شکل تور فولادی فصل 13: توزیع تور فولادی 13-1- توزیع تور فولادی فصل 14: توزیع آرماتورها – آرماتورها : 14-1- توزیع آرماتورها 14-2- توزیع همزمان میلگردهای عرضی 14-2-1- توزیع خطی 14-2-1-1- توزیع خطی (Zone) 14-2-1-2- توزیع خطی(Module) 14-2-1-3- توزیع خطی (Caquot) 14-2-1-2- توزیع خطی مختلف 14-2-1-3- توزیع بطور خطی مختلف (Zone) 14-2-2-2- توزیع خطی مختلف(Module) 14-2-3- توزیع شعاعی 14-2-3- توزیع در امتداد polyline 14-2-4-1- توزیع آرماتورها – در امتداد polyline 14-2-5- توزیع به هر شکل فصل 15: توزیع آرماتورها بصورت سطحی – تورهای فولادی : 15-1- توزیع سطحی تورهای فولادی 15-2- توزیع تورهای فولادی – سبک دستی 15-3- توزیع تورهای فولادی – سبک خودکار 15-3-1- مثالی از تعریف توزیع سطحی تورهای فولادی فصل 16: توزیع آرماتورها بصورت سطحی – میلگردها : 16-1- توزیع بصورت سطحی – میلگردها 16-2- آرماتورگذاری – مشخصات و جزئیات 16-2-1- آرماتورگذاری 16-2-2- شکل/قالب 16-2-3- بازشوها 16-2-4- جزئیات آرماتورگذاری 16-2-5- گزینه‌های جزئیات 16-2-6- اورلپ آرماتورگذاری 16-2-7- پارامترهای اضافی 16-3- توصیف آرماتورهای توزیع شده 16-3-1- مثالی از تعریف توزیع میلگردها بصورت سطحی فصل 17: توزیع آرماتورها بصورت سطحی – میلگردها (آرماتورگذاری شعاعی) : 17-1- آرماتورگذاری شعاعی – میلگردها 17-2- مشخصات و جزئیات آرماتورگذاری شعاعی/قطبی 17-2-1- شکل آرماتورگذاری 17-2-2- توزیع آرماتورها 17-2-3- گزینه‌های توزیع 17-2-4- وصله اورلپ 17-3- توصیف آرماتورها – آرماتورگذاری شعاعی/قطبی فصل 18: پروفیل‌های آهن : 18-1- پروفیل‌های آهن 18-2- توصیف پروفایل‌های آهن 18-3- عملیات انجام شده روی پروفایل‌های آهن فصل 19: مدیریت المان : 19-1- مدیریت المان فصل 20: اصلاح آرماتورگذاری : 20-1- اصلاح آرماتورگذاری طولی (آرماتورگذاری در نما و ارتفاع) 20-2- اصلاح آرماتورگذاری عرضی (آرماتورگذاری در مقطع) 20-3- اصلاح آرماتورگذاری ویژه 20-4- وصله‌های اورلپ آرماتور 20-5- وصله‌های اورلپ تور فولادی 20-6- اصلاح پارامترهای گرافیکی آرماتورگذاری 20-6-1- اصلاح پارامترهای گرافیکی آرماتورگذاری (میلگردها) 20-6-2- اصلاح پارامترهای گرافیکی آرماتورگذاری (تورهای فولادی) 20-7- اصلاح توزیع آرماتورها 20-8- اصلاح شکل تور فولادی-اصلاح برش عرضی تور فولادی 20-8-3- مثالی از اصلاح آرماتورگذاری فصل 21: توصیف آرماتورگذاری : 21-1- توصیف شکل آرماتورگذاری 21-2- توصیف آرماتورها 21-2-1- میلگرد‌ها 21-2-1-1- شکل میلگرد 21-2-1-2- توصیف آرماتورگذاری دو انتهای میلگرد 21-2-1-3- تعریف سمبل‌های انتهای میلگرد 21-2-1-4- توصیف آرماتورهای دو انتهای میلگرد (آرماتورهای فرعی) 21-2-1-5- نمای توزیع المان‌ها 21-2-1-6- توزیع آرماتورگذاری نقطه‌ای 21-2-1-7- سمبل میلگرد 21-2-2- تورهای فولادی 21-2-2-1- شکل تور فولادی 21-2-2-2- توزیع تورهای فولادی 21-2-2-3- سمبل تور فولادی 21-2-3- پروفیل‌ها 21-2-3-1- پروفیل آهن 21-2-3-2- ارائه گرافیکی فصل 22: استایل‌های سمبل‌ها : 22-1- استایل‌های سمبل‌ها 22-1-1- محورها 22-1-3- علامت ارتفاع 22-2- علامت ارتفاع روی پلان 22-3- سمبل برش 22-3-1- علامت نمودار گرافیکی 22-3-2- توصیف برش فصل 23: استایل‌های الگوی نقشه : 23-1- تنظیمات نقشه‌های ساختمان 23-2- المان‌های اتصال 23-3- پارامترهای نما/برش 23-4- لایوت‌های نقشه 23-5- اندازه‌گذاری 23-6- توصیف آرماتورها فصل 24: جداول آرماتورگذاری : 24-1- جداول آرماتورگذاری (مدیریت استایل) 24-1-1- اصلاح / تعریف استایل 24-1-1-1- اصلاح / تعریف استایل جدول آرماتورگذاری

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس سهیل صادقیمهندس سامان صادقی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 380
شابک 9786001681615