کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ نوشته مهندس امیر روحی مهر مهندس محمد بهپور گوهری از نوآور

کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ توسط مهندس امیر روحی مهر مهندس محمد بهپور گوهری نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ پیشگفتار فصل اول / مقدمه 1-1 بررسی اجمالی 1-2 هدف 1-3 تعریف نیلینگ 1-4 پیش زمینه 1-4-1 پیدایش روش میخ‌کوبی دیوارها 1-4-2 تاریخچه به کارگیری و توسعه نیلینگ در ایالات متحده 1-4-3 اسناد تاریخی برجسته در ایالات متحده 1-6 فصل‌بندی کتاب فصل دوم / کاربردها و ارزیابی امکان‌سنجی 2-1 مقدمه 2-2 اجزاء دیوار نیلینگ 2-2-1  نیل‌ها 2-2-2- رویه 2-2-3 سایر اجزاء 2-3 مراحل ساخت 2-4 کاربرد دیوار‌های نیلینگ 2-4-1 بررسی اجمالی 2-4-2 خاکبرداریهای راهسازی 2-4-3 تعریض جاده در زیر پایه‌های کناری پل موجود 2-4-4 پرتالهای تونل 2-4-5 تعمیر و بازسازی سازه‌های حائل موجود 2-4-6 دیوارهای نیلینگ مرکب (ترکیبی) 2-4-7 دیوارهای نیلینگ 2-5 مزایا و محدودیت‌های نیلینگ 2-5-1 مزایای نیلینگ 2-5-1-1 ساخت 2-5-1-2 اجرا 2-5-1-3 هزینه 2-5-2 محدودیتها 2-6 ارزیابی دیوار‌های نیلینگ 2-6-1 بررسی اجمالی 2-6-2 ریسک‌های اصلی و مدیریت ریسک 2-6-3 زیبایی شناسی 2-7 شرایط خاک مطلوب و نامطلوب برای نیلینگ 2-7-1 بررسی اجمالی 2-7-2 شرایط زمین نامطلوب برای نیلینگ 2-7-3 خاک‌ها با شرایط سخت برای نیلینگ 2-7-4 خاک‌های نامطلوب برای نیلینگ 2-8 عوامل مؤثر بر قیمت و برنامه اجرای پروژه فصل سوم / روش‌های ساخت و مصالح مورد نیاز 3-1 مقدمه 3-1-1 بررسی اجمالی 3-2 اجرای دیوار نیلینگ 3-2-1 نیل‌ها (یا آرماتورها) 3-2-2- اجزای اتصال 3-2-3  گروت 3-2-4 مرکز نگهدارها 3-2-5  اجزای حفاظت از خوردگی 3-2-6  رویه دیوار 3-2-7- زهکشی 3-3 روشهای اجرا 3-3-1 مقدمه 3-3-2 حفاری 3-3-3 حفاری چاله‌‌های نیل 3-3-4 نصب نیلها و تزریق 3-3-5 جایگذاری زهکش‌ها 3-3-6 ساخت رویه اولیه 3-3-6-1 مقدمه 3-3-6-2 تسلیح شاتکریت 3-3-7 ساخت رویه نهایی 3-3-7 -1 شاتکریت مسلح 3-3-7 -2 بتن مسلح درجاریز 3-3-7 -3 رویه نهایی پیش‌ساخته 3-4 مصالح جایگزین 3-4-1 رویه دیواری حجاری شده 3-4-2 حفاری زهکش‌ها با نیلهای توخالی(راد خودحفار) فصل چهارم / اطلاعات مورد نیاز طراحی 4-1 مقدمه 4-2 اطلاعات اولیه و الزامات ویژه پروژه 4-2-1 الزامات ویژه پروژه 4-2-2 اطلاعات اولیه 4-3 بررسی‌های زیرسطحی 4-3-1 مقدمه 4-3-2 اهداف 4-3-3 الزامات انتخاب موقعیت و تعداد گمانه‌ها اکتشافی 4-3-4 دستورالعمل‌های صحرائی 4-3-4-1 بررسی اجمالی 4-3-4-2  گمانه‌های آزمایش و آزمایش نفوذ استاندارد 4-3-4-3 آزمایش نفوذ مخروط 4-3-4-4 سایر تکنیک‌های آزمایشات صحرائی 4-3-4-5 چاه‌های شناسائی 4-3-5  آب زیرزمینی 4-3-5-1 بررسی اجمالی 4-3-5-2 روش‌های مشاهده آب زیرزمینی 4-4 آزمایشات آزمایشگاهی خاک 4-4-1 بررسی اجمالی 4-4-2 طبقه‌بندی خاک و آزمایشات اندیس خاک 4-4-3 آزمایشات مقاومت برشی 4-4-4 مدول و تغییرشکل 4-4-5 سایر آزمایش‌ها 4-5 انتخاب پارامترهای طراحی 4-5-1 بررسی اجمالی 4-5-2 پارامترهای خاک برای طراحی 4-5-3 وزن واحد 4-5-4 مقاومت برشی 4-5-4-1  خاک‌های غیرچسبنده 4-5-4-2 خاک‌های چسبنده – شرایط زهکشی‌شده 4-5-4-3 خاک‌های چسبنده – شرایط زهکشی‌نشده 4-5-5 مدول و تراکم‌پذیری 4-5-6 مقاومت چسبندگی بین گروت و خاک (مقاومت باند) 4-5-6-1 نیل‌های حفاری و تزریق شده 4-5-6-2 مقاومت بیرون‌کشیدگی در واحد طول 4-6  خزش خاک 4-7 پتانسیل خورند خاک 4-7-1  بررسی اجمالی 4-7-2 آزمایش خورند کارگاهی (صحرائی) 4-7-3 آزمایش پتانسیل خورند خاک 4-7-4 انواع خاک‌های خورنده 4-8 پتانسیل یخ‌زدگی 4-9 داده‌های لرزه‌ای (زلزله) فصل پنجم / مکانیزم مقاومت و حالات حدی 5-1 مقدمه 5-2 انتقال بار در دیوارهای نیلینگ 5-2-1 اندرکنش خاک- نیل و توزیع نیروی کششی 5-2-1-1 بررسی اجمالی 5-2-1-2 توزیع نیروی کششی ماکزیمم 5-2-1-3 نیروی کششی در رویه دیوار 5-2-1-4 سایر ملاحظات طراحی 5-3  مقدمه‌ای بر چارچوب طراحی 5-3- 1- استفاده از روشهای تنش مجاز و حالات حدی 5-3-2- طراحی تنش مجاز (ASD) 5-3-3- طراحی ضریب مقاومت و بارها  (LRFD) 5-3- 4- کالیبراسیون فاکتورهای مقاومت 5-4- ترکیبات بار و ضریب بار 5-4- 1 ترکیبات بار 5-4- 2- ضرایب بار 5-5 حالات حدی شکست 5-5 -1 پایداری کلی 5-5 -2 حالت حدی شکست مقاومتی 5-5 -3 حالت حدی شکست غیرمتعارف 5-5 -4 حالت حدی شکست تحت سرویس 5-6 پایداری عمومی دیوارهای نیلینگ 5-6-1 مقدمه 5-6-2 پایداری داخلی 5-6-3 پایداری کلی 5-6-4 یک مثال ساده 5-6-5 ضریب مقاومت برای پایداری کلی 5-6-6 برآمدگی از کف(شکست قاشقی) 5-6-6-1 اصول کلی 5-6-6-2 ضرایب مقاومت برای برآمدگی از کف 5-6-6-3 فشار جانبی 5-7 حالت حدی مقاومت ژئوتکنیکی 5-7-1- مقدمه 5-7-2 مقاومت بیرون‌کشیدگی نیل 5-7-3 پایداری لغزش جانبی 5-7-3-1 اصول کلی 5-7-3-2 ضرایب مقاومت برای لغزش جانبی 5-8 حالات حدی مقاومت سازه‌ای 5-8-1 مقاومت کششی نیل 5-8-2 مروری بر حالات حدی رویه دیوار 5-8-3 حالات حدی مقاومت خمشی رویه 5-8-3-1 مقدمه 5-8-3-2 مکانیزم خمش 5-8-3-3 ضرایب مقاومت برای خمش در رویه 5-8-4 حالت حدی مقاومت سوراخ‌شدگی برشی 5-8-5 هداستات‌ها در کشش در رویه نهایی 5-9 حالت حدی سرویس 5-9 -1 مقدمه 5-9 -2 تغییر مکان در دیوار نیلینگ کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ فصل ششم / طراحی دیوارهای نیلینگ 6-1  مقدمه 6-1-1  بررسی اجمالی 6-1-2  ملاحظات طراحی اولیه 6-1-2-1 گام اول  نیازهای پروژه 6-1-2-2 گام دوم  مطالعات زیرسطحی و درنظر گرفتن پارامترهای طراحی 6-1-2-3 گام سوم  تعیین بار 6-2  مرحله طراحی 6-2-1  مقدمه 6-3 گام چهارم   پیکربندی دیوارهای نیلینگ و انتخاب مصالح 6-3-1  مقدمه 6-3-2  گام 4-1  ایجاد طرح دیوار 6-3-3 گام 4-2  انتخاب مقطع عرضی دیوارهای نیلینگ 6-3-3-1 شیب و خمیدگی دیوار 6-3-3-2 فاصله نیل‌ها 6-3-3-3  شیب نیل‌ها 6-3-3-4  طول نیل‌ها 6-3-3-5  توزیع طول نیل‌ها در ارتفاع 6-3-4  گام 4-3  انتخاب الگوی نیل در رویه دیوار 6-3-5  گام 4-4 ارزیابی کج کردن افقی نیل‌ها 6-3-6  گام 4-5  جزئیات حفاظت از خوردگی 6-3-7  انتخاب نوع نیل و مشخصات مصالح 6-4  گام پنجم انتخاب ضرائب مقاومت 6-5  گام ششم پایداری کلی 6-5-1  ارزیابی پایداری داخلی 6-5-2 ارزیابی پایداری کلی 6-5-3 گام 6-3  ارزیابی برآمدگی از کف(شکست قاشقی)(اگر لازم باشد) 6-5-4  گام 6-4 ارزیابی پایداری لغزش(اگر لازم باشد) 6-6  گام هفتم   تایید مقاومت سازه‌ای و ژئوتکنیکی 6-6-1 بررسی اجمالی 6-6-2 تایید مقاومت بیرون‌کشیدگی 6-6-3  گام 7 ارزیابی پایداری لغزش(اگر لازم باشد) 6-6-4  گام 7 تایید مقاومت کششی نیل مقاومت کششی اسمی نیل به صورت زیر بیان می‌گردد: 6-6-5  گام 7 تایید مقاومت خمشی رویه دیوار 6-6-5-1 محاسبات اولیه 6-6-5-2 تخمین مقاومت خمشی اسمی 6-6-6  تایید مقاومت برشی سوراخ‌شدگی رویه 6-6-7  گام 7-6 تایید مقاومت هداستات رویه 6-6-8 گام 7-7 سایر ملاحظات طراحی رویه دیوار 6-7  گام هشتم حالت حدی سرویس(تغییر شکل) 6-7-1 ارزیابی تغییرمکان عمودی و جانبی دیوار 6-7-2 گام 8-2 ارزیابی فشردگی جانبی(اگر لازم باشد) 6-8 گام هشتم طراحی لرزه‌ای 6-8-1 بررسی اجمالی 6-8-2 انتخاب پارامترهای لرزه‌ای طراحی 6-8-3 گام 9-2 اصلاح ضرایب لرزه‌ای طراحی 6-8-4  گام 9-3  ارزیابی پایداری کلی با بارهای لرزه‌ای 6-8-5 روش دیگر برای ارزیابی اثرات لرزه‌ای روی پایداری کلی 6-9  گام 10 زهکش و جزئیات آن 6-9-1 مقدمه 6-9-2  کنترل آب‌های زیرزمینی و آب سطحی کوتاه مدت 6-9-3  سطح آب زیرزمینی بلندمدت و کنترل سطح آب زیرزمینی 6-9-3-1 کنترل حجم پایین نشت یا سطح آب زیرزمینی با سطح پایین 6-9-3-2 کنترل آب‌های زیرزمینی با حجم زیاد 6-9-3-3 کنترل سطح دائمی آب 6-10  ملاحظات ویژه 6-10-1  دیوارهای پله‌ای 6-10-2 دیوارهای ترکیبی 6-10-3  نیل پشتبند 6-10-3-1  بررسی اجمالی 6-10-3-2  کاربردها 6-10-4  ملاحظات حفاظت در برابر یخ‌زدگی 6-11  سایر ملاحظات طراحی 6-12  قبل از ساخت، ساخت و بعد از ساخت 6-12-1 قبل از ساخت 6-12-2 ساخت و بعد از ساخت کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ فصل هفتم / حفاظت خوردگی 7-1 مقدمه 7-2 پیش‌زمینه تاریخی 7-3 اصطلاحات فنی 7-4 مکانیسم‌های خوردگی 7-4-1 بررسی اجمالی 7-4-2 انواع خوردگی 7-4-2-1  خوردگی عمومی 7-4-2-2 خوردگی موضعی 7-4-2-3 جریان جاری (منحرف سرگردان) 7-5 ارزیابی پتانسیل خوردگی خاک 7-5-2  معیار ارزیابی پتانسیل خوردگی زمین 7-6 سیستم‌های حفاظت خوردگی 7-6-1 مقدمه 7-6-2 پوشش گروت 7-6-3 پوشش اپوکسی 7-6-4 پوشش روی (گالوانیزه کردن) 7-6-5 کپسوله کردن (غلاف‌گذاری) 7-6-6 فولاد قربانی 7-6-7 حفاظت خوردگی هدنیل 7-6-8 حفاظت در برابر جریان‌های انحرافی 7-7 اصول انتخاب سطح حفاظت خوردگی 7-7-1 مقدمه 7-7-2 فرایند انتخاب 7-7-2-1 بررسی اجمالی 7-7-2-2 تحمل ریسک 7-7-2-3 سطوح حفاظت خوردگی 7-8 طراحی حفاظت خوردگی 7-8-1 گام‌های طراحی حفاظت خوردگی نیل‌ها 7-9 شرایط غیرمعمول فصل هشتم / مشخصات فنی و رویکردهای قراردادی 8-1 مقدمه 8-2 تحلیل‌های ژئوتکنیکی مورد نیاز مشخصات فنی 8-3 الزامات تجربی برای پیمانکاران 8-4 الزامات فنی فرایندی 8-5 الزامات فنی مبتنی بر عملکرد کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ فصل نهم / بازرسی ساخت و نظارت بر عملکرد 9-1 مقدمه 9-2 بازرسی مصالح ساخت 9-2-1  بازرسی مصالح 9-2-2 انبار کردن 9-2-3  بازرسی حفاظت خوردگی 9-3 بازرسی فعالیت‌های ساخت 9-3-1 مقدمه 9-3-2 خاکبرداری 9-3-3 حفاری 9-3-4 نصب نیل 9-3-5 تزریق 9-3-6 زهکش‌های نواری ژئوکامپوزیت 9-3-7 رویه دیواره 9-4 آزمایش بارگذاری 9-4-1 مقدمه 9-4-1-1 آزمایشات بارگذاری تصدیق 9-4-1-2 آزمایشات اثبات 9-4-1-3 آزمایشات اثبات 9-4-2 تجهیزات آزمایش 9-4-3 جزئیات آزمایش تصدیق 9-4-4 جزئیات آزمایش اثبات 9-4-5 جزئیات آزمایش خزش 9-4-6 جزئیات آزمایش خزش 9-5  ابزاربندی و مونیتورینگ 9-5-1 مقدمه 9-5-2 پارامترهای نظارت شده 9-5-3 مونیتورینگ و برنامه عملیاتی 9-5-4 ابزارهای مونیتورینگ 9-5-4-1 انحراف‌سنج‌ها 9-5-4-2  نقاط نقشه‌برداری 9-5-4-3 کرنش‌سنج‌ها 9-5-4-4 لودسل در هدنیل فصل دهم / ملاحظات رادهای خودحفار 10-1 مقدمه 10-2  نصب 10-3 مقاوت باند 10-4 حفاظت خوردگی رادهای خودحفار 10-4-1 مقدمه 10-4-2 فولاد قربانی 10-4-3 مراحل طراحی حفاظت خوردگی رادهای خودحفار 10-5 مونیتورینگ حفاظت خوردگی کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ فصل یازدهم / مثال کاربردی 11-1 مقدمه 11-2 معرفی پروژه 11-2-1 مطالعات ژئوتکنیک و پارامترهای درنظر گرفته شده 11-2-2 تعریف سربار 11-2-3 پیکربندی نیل‌ها و مصالح مورد استفاده برای نیل‌ها 11-2-4 جزئیات حفاظت خوردگی 11-2-5 مشخصات مصالح نیل 11-2-6 انتخاب ضرایب مقاومت 11-2-7 انتخاب مشخصات اجزای دیوار نیلینگ 11-3 بررسی پایداری کلی دیوار با استفاده از GeoStudio-SLOPE/W 11-3-1 مقدمه 11-3-2 مفاهیم کاربردی در نرم‌افزار GeoStudio-SLOPE/W 11-3-2-1 روش Morgenstern-Price 11-3-2-2 روش Grid & Radius 11-4 شروع مدلسازی دیوار با استفاده از SLOPE/W 11-4-1 تنظیمات منوی Set 11-4-1-1 تنظیمات صفحه نمایش منوی Page 11-4-1-2 تنظیمات مقیاس و واحدها منوی Scale 11-4-1-3 تنظیمات خطوط کمکی در منوی Grid 11-4-1-4 تعیین نوع آنالیز 11-4-2 تعریف مصالح 11-4-3 ترسیم هندسه مدل 11-4-4 اختصاص خصوصیات مصالح به مدل 11-4-5 رسم نیل‌ها 11-4-6 ایجاد سربار 11-4-7 تعریف Grid و Radius 11-4-8 تحلیل مدل و ارزیابی نتایج 11-4-9 خروجی نتایج و ارزیابی آنها 11-5 کنترل و تصدیق در روش LRFD 11-5-1 کنترل و تصدیق مقاومت بیرون‌کشیدگی نیل 11-5-2 کنترل و تصدیق مقاومت کششی نیل 11-5-3 کنترل و تصدیق مقاومت خمشی رویه 11-5-4 کنترل و تصدیق مقاومت سوراخ‌شدگی رویه 11-5-5 کنترل و تصدیق مقاومت کششی هداستات 11-6 کنترل تغییر شکل دیوار با استفاده از نرم‌افزار در PLAXIS 11-6-1 مقدمه 11-6-2 تنظیمات اولیه 11-6-3 ایجاد هندسه مدل 11-6-4 شرایط مرزی 11-6-5 تنظیمات داده مصالح 11-6-6 ایجاد مش 11-6-7 شرایط اولیه 11-6-7 اجرای محاسبات 11-6-9 خروجی کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ فصل دوازدهم / مسائل حقوقی 12-1 مقدمه 12-2  مسائل حقوقی در زمینه حریم شخصی و تجاوز به حریم دیگران 12-3 مفهوم شش‌دانگ در زمین شخصی و تجاوز به حریم دیگران 12-4 قرارداد اجرای نیلینگ 12-5 اصول و فرمت رضایت از همسایه 12-6 مسائل حقوقی تجاوز به حریم دیگران 12-7  مسائل حقوقی و کیفری در صورت بروز حوادث در هنگام اجرای نیلینگ 12-8 وظایف مالک، ناظر و پیمانکار و اسناد لازم 12-9 متن اخذ رضایت همسایه 12-10 چندی از اصول و مواد قانونی مرتبط با اجرای نیلینگ 12-10-1 مواد قانون آیین دادرسی مدنی شامل 12-10-2 مواد قانون تعزیرات ضمیمه 1 / مشخصات مسلح‌کننده‌ها ضمیمه 2 / نمودارها برای طراحی اولیه ضمیمه 3 / چک‌لیست‌های مورد نیاز برای کنترل طراحی 3-1 چک‌لیست پیشنهادی مورد نیاز برای کنترل طرح پایدارسازی گود 3-2 مدارک مورد نیاز برای کنترل طرح پایدارسازی گود ضمیمه 4 / مشخصات فنی ساخت رویه‌ای دیوارهای نیلینگ قسمت اول- کلیات 1-1 مقدمه 1-2 تعاریف 1-3 مصالح 1-3-1 مصالح رویه 1-3-1-1 بتن درجاریز 1-3-1-2 فولاد مسلح کننده 1-3-1-3 شاتکریت اولیه 1-3-1-4 شاتکریت نهایی 1-3-1-5 پرداخت رویه معماری 1-3-2 نیل‌ها 1-3-2-1 نیل‌های توپر 1-3-2-2 کوپلرها 1-3-2-3 روکش اپوکسی 1-3-2-4 پوشش زینگ 1-3-2-5 غلاف‌گذاری 1-3-3 سایر متعلقات نیل 1-3-3-1 مرکزنگهدار‌ها 1-3-3-2 گروت 1-3-3-3 ماسه 1-3-3-4 سیمان پرتلند 1-3-3-5 مواد افزودنی 1-3-3-6 غشای محافظ 1-3-4 اجزای اتصال 1-3-4-1 صفحات باربر 1-3-4-2 مهره‌ها 1-3-4-3 اتصالات برشی 1-3-5 شبکه فولادی(مش) 1-3-6  فولاد مسلح کننده 1-3-7  نوارهای زهکش ژئوکامپوزیتی 1-3-8  اجزای زهکش تحتانی 1-3-8-1  لوله 1-3-8-2  اتصالات 1-4  تجربه پیمانکار 1-5  موارد ارسالی 1-5-1  سوابق افراد 1-5-2  نقشه‌برداری محل 1-5-3  طرح ساخت 1-6  انبار و شرایط نگهداری 1-7  اجرا 1-7-1  حفاری 1-7-2  نصب نیل‌ها 1-7-3  تزریق 1-8  آزمایش نیل 1-8-1  کل 1-8-2  تجهیزات 1-8-3  آزمایش تصدیق 1-8-3-1 روش‌های آزمایش تصدیق 1-8-3-2 برنامه آزمایش تصدیق 1-8-4 آزمایش اثبات 1-8-4-1 روش آزمایش اثبات 1-8-4-2 برنامه  آزمایش اثبات 1-9- معیار قابل قبول برای آزمایش نیل 1-9- 1 معیار قابل قبول برای آزمایش تصدیق 1-9- 2 معیار قابل قبول برای آزمایش اثبات 1-10-  آزمایش‌های نیل مردود 1-10- 1 آزمایش‌های تصدیق مردود 1-10- 2 آزمایش‌های اثبات مردود 1-11 شبکه زهکش دیوار 1-11-1 کلیات 1-11-2 زهکش‌های نواری ژئوکامپوزیتی 1-11-3 زهکش‌های پای دیوار 1-12 شاتکریت 1-12-1 کلیات 1-12-2 پرداخت رویه نهایی 1-12-3 اتصالات صفحه باربر و مهره‌ها 1-12-4 رواداری‌های رویه شاتکریت 1-13 فولاد مسلح کننده 1-14 بتن سازه‌ای 1-15 سطح معماری تمام‌شده 1-16 پرکردن پشت قسمت بالایی رویه دیوار 1-17 حفاظت خوردگی 1-18 حفاظت سازه‌های مجاور 1-19 پذیرش قسمت دوم- متره برآورد و پرداخت هزینه دیوارهای نیلینگ 2-1 نیل‌ها 2-2 نیل‌های برای آزمایش تصدیق 2-3 حفاری 2-4 رویه دیوار 2-5 پرداخت 2-5-1 کلیات 2-5-2 آیتم‌های پرداخت قسمت سوم- ملاحظات ویژه برای رادخودحفار 3-1 راد خودحفار 3-2 کوپلرها 3-3 مرکزنگهدار‌ها 3-4 گروت 3-5 سرمته حفاری 3-6 پمپ و میکسر گروت کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ ضمیمه 5 / مشخصات فنی مبتنی بر عملکرد قسمت 1: عمومی 1-1 شرح 1-2 تعاریف 1-3 منابع 1-3-1 آئین‌نامه‌ها و استانداردها 1-3-2 آئین‌نامه و استانداردهای مربوطه 1-3-3 اطلاعات موجود 1-4  بررسی ساختگاه پروژه 1-5 تجربه پیمانکار 1-6 ارسال‌ها 1-6-1 پرسنل 1-6-2 ارسال‌های طراحی 1-2-6-1 عمومی 1-6-2-2 محاسبات طراحی 1-6-2-3 نقشه‌های طراحی 1-6-3 ارسال‌های ساخت 1-6-3-1 برنامه ساخت 1-6-3-2 طرح مونیتورینگ 1-7  الزامات ساخت 1-7-1 ذخیره‌سازی 1-7-2 خاکبرداری 1-7-3 نصب نیل 1-7-4 حفاظت از سازه‌های مجاور 1-8 آزمایش نیل 1-8-1 آزمایشات 1-8-2 آزمایش تصدیق 1-8-3 آزمایش اثبات 1-9 معیار پذیرش 1-9-1 آزمایشات تصدیق 1-9-2 آزمایشات اثبات 1-10 رد آزمایش نیل 1-10-1 آزمایشات تصدیق 1-10-2 آزمایش اثبات 1-11 سیستم زهکشی دیوار 1-11-1 عمومی 1-11-2 زهکش‌های نواری ژئوکامپورزیت 1-11-3 زهکش‌های پایه 1-12 رویه شاتکریت 1-12-1 عمومی 1-12-2 رواداری‌های رویه شاتکریت 1-13 فولاد مسلح‌کننده 1- 14 بتن سازه‌ای 1-15 سطح معماری تمام‌شده 1-16 حفاظت خوردگی ضمیمه 6 / تکنولوژی‌های مشابه 6-1 نیل‌های پرتابی 6-2 نیل‌های حلزونی واژه نامه مراجع و ماخذ  انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتب نظام مهندسی کتاب مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس امیر روحی مهرمهندس محمد بهپور گوهری
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 334
شابک 9786001684029