کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران نوشته مهندس محمد عظیمی آقداش از نوآور

کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران توسط مهندس محمد عظیمی آقداش نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

: مقدمه بخش اول: قوانین و مقررات حمل و نقل قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور آیین‌نامه موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور حمل و نقل در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاریخچه و قوانین پایانه‌ها بخش دوم / طرح هندسی راه‌های ایران ۞ کلیات طرح هندسی راه‌های ایران v سابقه آیین‌نامه‌های طرح هندسى راه‌ها v هدف آیین‌نامه طرح هندسى راه‌های ایران v کاربرد آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران v موارد عدول از معیارها v بازرسی ایمنی راه ۞ تعاریف و اختصارات طرح هندسی راه‌های ایران v انواع راه‌ها v اختصارها ۞ طبقه‌بندى راه‌ها در طرح هندسی v طبقه‌بندى راه‌ها ■ طبقه‌بندى عملکردی راه‌ها ■ طبقه‌بندی راه‌ها بر اساس پستی و بلندی * راه هموار (دشتی) کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران * راه تپه ‌ماهورى * راه کوهستانى ۞ مبانی طرح هندسی راه‌های ایران v کلیات مبانی طراحی v خودروی طرح ■ انواع خودروی طرح * حداقل مسیر گردش برای خودروهای طرح v سرعت طرح ■ انتخاب سرعت طرح * سرعت طرح در تونل‌ها v دسترسى ■ مدیریت دسترسی ■ کنترل دسترسی * دسترسی با کنترل کامل * دسترسی محدود ■ انواع دسترسی ■ محل و تعداد دسترسی‌های اختصاصی ■ راه جانبى v تسهیلات پیاده v ساخت مرحله‌اى راه‌ها و اتصال آن به راه‌های موجود ■ مطالعه مسیر با بررسى امکان اتصال آن به راه‌های موجود ■ مطالعه مسیر با امکان توسعه خط‌های عبور v تأسیسات جانبى راه ■ مجتمع‌های خدماتی و رفاهی ■ توقفگاه‌ها ■ محل‌های استراحت ■ ایستگاه‌های اتوبوس ■ پاسگاه‌های پلیس ■ راهدارخانه‌ها ■ ایستگاه‌های اخذ عوارض ■ بازشوهای اضطراری ■ گذرهای غیر همسطح ■ دوربرگردان غیر همسطح ■ مراکز امداد v تأثیر محیط و کاربری‌های اطراف در طراحى راه v منظرآرایی ■ اهمیت انتخاب سرعت طرح بر اساس منظرآرایی ■ نکات مرتبط با منظرآرایى راه v محل‌هاى قرضه و انبار (دپو) v خصوصیات رانندگان v ایمنی v محیط زیست v تحلیل اقتصادی ۞ معیارهاى طرح هندسی راه‌ها v فاصله دید ■ انواع فواصل دید * فاصله دید توقف * فاصله دید سبقت کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران * فاصله دید انتخاب ■ مشخص کردن فاصله دید در نقشه‌ها v مسیر افقی (پلان) ■ قوس افقى (پیچ) * حداقل و حداکثر طول قوس افقی * قوس افقی مرکب * قوس افقی معکوس * قوس افقی تخت پشت * قوس افقی اتصال تدریجى (کلوتوئید) * قوس افقی مارپیچ * پل‌ها در قوس افقی * تعریض قوس افقی * فاصله دید در قوس‌های افقی ■ بربلندى * مقادیر حداکثر بربلندى * طول تأمین بربلندى * نحوه اعمال بربلندى * محدودیت‌های بربلندى * نحوه اعمال بربلندى در قوس‌های افقی مرکب ■ خط‌های عبور کمکى * خط کمکی سبقت ■ مسر افقی (پلان) راه در محل تونل‌ها * فاصله دید توقف در تونل‌ها * راه در بخش‌های ابتدایى و انتهایى داخل تونل * تقاطع‌ها و دسترسی‌ها در نزدیکى ورودى و خروجى تونل * راه در حوالى ورودى تونل ■ ضوابط کلى امتداد افقى مسیر (پلان) v مسیر قائم ■ موقعیت خط پروژه در نیمرخ عرضى (مسیر قائم) ■ شیب طولی (مسیر قائم) ■ طول بحرانى شیب (مسیر قائم) ■ خط کمکى در سربالایى (مسیر قائم) ■ قوس قائم (خم) *تعیین طول قوس قائم گنبدى (قوس برآمده) *تعیین طول قوس قائم کاسه‌ای (قوس فرورفته) * کنترل طول قوس قائم کاسه‌اى در زیرگذر ■ نیمرخ طولى (خط پروژه) در تونل‌ها (مسیر قائم) ■ نقش پل در نیمرخ طولى (مسیر قائم) ■ معیارهاى کلى نیمرخ طولى مسیر (مسیر قائم) v هماهنگى پلان و نیمرخ طولى مسیر v تغییر عرض راه v روشنایى راه ■ طراحى و نصب واحدهاى روشنایى v خروجى اضطرارى راه‌ها ■ تعیین محل خروجى اضطرارى راه‌ها ■ انواع خروجى اضطرارى راه‌ها * خروجى اضطرارى نوع وزنى (سربالایى) * خروجى اضطرارى نوع تپه ماسه‌ای * خروجى اضطرارى نوع شنى ■ معیارهاى طراحى خروجى اضطرارى راه‌ها v محوطه‌های کنترل ترمز ۞ نیمرخ‌های عرضی و ابنیه در طرح هندسی راه‌ها v کلیات نیمرخ‌های عرضی راه و ابنیه v سواره‌رو ■ تعداد خطوط و عرض سواره‌رو ■ شیب عرضى سواره‌رو v شانه راه‌ها ■ شیب عرضى شانه ■ رویه‌سازى شانه v آماس و نهر جانبى ■ آماس (جدول آسفالتى) ■ نهر جانبى (جوى کنارى) v حریم راه‌ها کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران v ناحیه عاری از مانع v شیروانى راه‌ها ■ اندازه شیب شیروانى * شیب‌های ملایم و حذف حفاظ و ایمنى بیشتر راه (راه‌حل اول) * شیب‌های تند و در نظر گرفتن حفاظ (راه‌حل دوم) ■ فاصله آزاد شیروانى تا حد حریم ■ پلکانى کردن شیروانى خاکبردارى ■ گرد کردن لبه شیروانى v میانه راه‌ها ■ عرض میانه راه‌ها ■ شیب عرضى میانه راه‌ها ■ جدول و حفاظ در میانه v مقطع عرضی راه جانبى v پل‌ها ■ عرض و دهانه پل‌ها ■ شیب عرضى پل‌ها ■ میانه پل‌ها ■ پل کوله باز ■ روگذر و زیرگذر ویژه پیاده ■ زیرگذر مال‌رو ■ زیرگذر و روگذر راه‌آهن ■ نرده پل‌ها ■ ارتفاع آزاد پل‌ها v دیوارهاى حایل ■ انواع دیوارهاى حایل * دیوار حایل وزنى * دیوار حایل طره‌اى * دیوار حایل با پشت‌بند * دیوار حایل صندوقه‌اى * خاک مسلح ■ منظرآرایى دیوارهاى حایل ■ استفاده از حفاظ در دیوار حایل ■ زهکشى دیوارهای حایل ■ فاصله جانبى دیوار حایل از راه v تونل‌ها ■ گروه‌بندى تونل‌ها * گروه‌بندى تونل‌ها برحسب نوع مسیر راه * گروه‌بندى تونل‌ها برحسب شکل مقطع تونل ■ نیمرخ عرضى تونل‌ها * سواره‌رو تونل‌ها * شانه‌های راه در تونل‌ها * توقفگاه اضطرارى تونل‌ها *پیاده‌رو تونل‌ها * ارتفاع تونل‌ها * شیب عرضى تونل v حفاظ‌های ایمنی راه‌ها ■ انواع حفاظ‌های ایمنی راه‌ها * طبقه‌بندی حفاظ‌ها بر اساس سختی * طبقه‌بندی حفاظ‌ها بر اساس جنس – حفاظ‌های فلزی – حفاظ‌های بتنی * طبقه‌بندی حفاظ‌ها بر اساس کاربرد – حفاظ‌های ایمنی طولی – حفاظ‌های ایمنی عرضی ■ کاربرد حفاظ‌های ایمنی راه‌ها v ضربه‌گیرها v جدول ■ انواع جدول ۞ ترافیک و گنجایش در طرح هندسی راه‌ها v مبانی ترافیک v آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده از راه‌های موجود v پیش‌بینی ترافیک سال طرح رشد سالانه ترافیک v داده‌های ترافیکی مورد نیاز تعیین متوسط حجم ترافیک روزانه در سال یا متوسط سالیانه حجم ترافیک روزانه کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران تعیین حجم ترافیک ساعت طرح (DHV) v تعیین سطح کیفیت ترافیک (LOS) تعیین سطح کیفیت ترافیک در آزادراه‌ها * تفکیک آزادراه‌ها به لحاظ رفتار ترافیکی * سطح کیفیت ترافیک در آزادراه‌ها * روش گام به گام تعیین سطح کیفیت ترافیکی * سطح کیفیت ترافیک در نواحی تداخلی آزادراه‌ها * سطح کیفیت ترافیک در ناحیه تحت تأثیر رابط‌ها تعیین سطح کیفیت ترافیک راه‌های چند خطه * سطح کیفیت ترافیک راه‌های چند خطه تعیین سطح کیفیت ترافیک راه‌هاى دو خطه * معیارهای کیفیت ترافیک در راه‌هاى دو خطه * سطح کیفیت ترافیک راه‌های دو خطه- روش تحلیل دو جهته * سطح کیفیت ترافیک راه‌های دو خطه- روش تحلیل جهتی * سطح کیفیت ترافیک قطعات خاص * سطح کیفیت ترافیک برای قطعات دارای خط سبقت ۞ تقاطع‌ها در طرح هندسی راه‌ها v کلیات تقاطع‌ها 3 موقعیت تقاطع 3 اهداف طراحى تقاطع‌ها 3 انواع تقاطع * انواع طرح‌های سه‌راهى * طرح‌های چهارراه * طرح‌های چندراهى * میدان v عوامل مؤثر براى طراحى تقاطع‌ها n اطلاعات مربوط به عامل‌های انسانى طراحى تقاطع‌ها n اطلاعات مربوط به عامل‌های ترافیکى طراحى تقاطع‌ها n اطلاعات مربوط به عامل‌های فیزیکى طراحى تقاطع‌ها n اطلاعات مربوط به عامل‌های اقتصادى طراحى تقاطع‌ها n منابع گردآورى آمار و اطلاعات طراحى تقاطع‌ها v مسیر افقی و قائم در تقاطع‌ها n مسیر افقی در تقاطع‌ها n مسیر قائم در تقاطع‌ها v مسیرهای گردشی در تقاطع‌ها n طرح حداقل مسیرهای گردشی در تقاطع‌ها n انتخاب طرح حداقل در تقاطع‌ها n طرح مسیرهای گردشی با جزیره‌های ترافیکی * انواع جزیره‌های ترافیکى – جزیره‌های هدایت کننده – جزیره‌های جدا کننده – جزیره‌های پناه دهنده * مشخصات جزیره‌های ترافیکى * روش‌های ایجاد جزیره * آشکارسازی و ایمن‌سازی انتهاى تقرب جزیره * طرح مسیرهای گردشی با جزایر گوشه n طراحی مسیرهای گردشی برای جریان آزاد کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران n عرض مسیر گردشی n بربلندی مسیر گردشی تقاطع‌ها * اختلاف نسبی شیب طولی در تقاطع‌ها * بربلندی در محل پایانه‌های مسیر گردشی * کنترل خط تغییر شیب عرضی تقاطع‌ها v فاصله دید در تقاطع n مثلث دید در تقاطع * انواع حالت‌های مثلث دید v بریدگی میانه‌ها در محل تقاطع‌ها v دور برگردان‌ها v خط‌های کمکی در تقاطع‌ها n خط کمکی گردش به چپ در راه‌های دارای میانه * لچکی ورودی * طول کاهش سرعت * طول انباشت * طرح گردش به چپ در راه‌های فاقد میانه v تقاطع با راه‌آهن v روش طراحى تقاطع‌ها n اطلاعات پایه طراحی تقاطع‌ها * اطلاعات ترافیکى طراحی تقاطع‌ها * اطلاعات محلى طراحی تقاطع‌ها n طراحى مقدماتى تقاطع‌ها * آماده‌سازى انگاره‌های مطالعاتى تقاطع‌ها * تجزیه و تحلیل انگاره‌های مطالعاتى تقاطع‌ها n تعیین طرح پیشنهادى تقاطع‌ها * تهیه طرح‌های اولیه تقاطع‌ها * ارزیابی و مقایسه طرح‌های اولیه تقاطع‌ها * انتخاب گزینه بهینه تقاطع‌ها * طراحى نهایى گزینه بهینه تقاطع‌ها ۞ تبادل‌ها در طرح هندسی راه‌ها v کلیات تبادل‌ها n افزایش تحرک و کاهش تأخیر در تبادل‌ها n اصلاح گلوگاه‌ها n حذف یا کاهش نقاط پُر تصادفات n وضعیت منطقه تقاطع n هزینه استفاده‌کنندگان n حجم ترافیک n تقاطع با راه‌آهن v انواع تبادل n تبادل‌های سه‌راه n تبادل‌های چهارراه * تبادل با رابط یگانه * تبادل‌های لوزوى * تبادل‌های شبدرى * تبادل‌های نیمه شبدری * تبادل‌های جهتى و نیمه جهتی * سایر انواع تبادل v انتخاب روگذر یا زیرگذر v معیارهاى طراحى تبادل‌ها n فواصل دید تا دماغه خروجى کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران n شیب طولی مسیرهای متقاطع n فاصله بین تبادل‌ها n توازن تعداد خط‌ها n خط‌هاى کمکی تغییر سرعت n بخش تداخلی تبادل‌ها n رابط‌ها * سرعت طرح رابط‌ها * فاصله دید در رابط‌ها * شیب طولی رابط‌ها * ناحیه سه گوش * تعداد خط‌های عبور رابط‌ها * عرض خط رابط‌ها * عرض شانه‌های رابط‌ها * گردراهه‌ها n پایانه‌های رابط‌ها * موقعیت پایانه رابط‌ها در روى راه متقاطع * پایانه رابط‌هاى چند خطه – پایانه رابط ورودی دو خطه v محدودیت دسترسى در تبادل‌ها ۞ تخلیه آب‌های سطحی در طرح هندسی راه‌ها v تخلیه آب‌های سطحی v مطالعات هیدرولوژى و تعیین دبى سیلاب n خصوصیات آب و هوایی * بارندگى * برف * تبخیر و تعرّق n خصوصیات حوزه آبگیر * مساحت حوزه آبگیر * شکل حوزه آبگیر * شیب حوزه آبگیر * بهره‌وری زمین حوزه آبگیر * خاک شناسى و زمین شناسى اراضى حوزه آبگیر * نگهداشت سطحى حوزه آبگیر * ارتفاعات نقاط اراضى حوزه آبگیر * موقعیت جغرافیایى حوزه آبگیر * آبراهه اصلی حوزه آبگیر * زمان تمرکز n دبى سیلاب طرح * روش‌های اندازه‌گیری دبی سیلاب طرح * روش‌های تخمین دبى سیلاب طرح v ابنیه فنى جمع‌آورى و هدایت آب n پل‌ها و آبروها n انتخاب دوره بازگشت سیلاب n فرازآب و پایاب * فرازآب * پایاب n کنترل توده نخاله در طراحى آبرو n امتداد شیب طولى آبروها n انواع آبروها n طراحى هیدرولیکى آبروها nطراحى ورودى و خروجی آبروها n قطر و طول آبروهای لوله‌ای v تخلیه آب‌های سطح راه n تخلیه آب‌های کف راه n تخلیه آب‌های میانه n تخلیه آب‌های ورودى به حریم راه * تخلیه آب‌های بالادست * تخلیه آب‌های پایین‌دست v کانال‌های هدایت آب‌ها n ملاحظات طراحی کانال‌های هدایت آب‌ها * ملاحظات ایمنى کانال‌های هدایت آب‌ها * طرح مسیر و شیب طولى کانال‌های هدایت آب‌ها بخش سوم / طراحی شهری و تقاطع‌های خیابانی ۞ طراحی شهری ۞ گره‌ها و تقاطع‌های شهری بخش چهارم / پارک خودرو و پارکینگ‌های شهری ۞ اهمیت و برآورد پارکینگ ۞ برنامه‌ریزی پارکینگ‌های عمومی ۞ مکان‌یابی پارکینگ‌ها ۞ انواع پارکینگ‌های شهری n توقف حاشیه‌ای در تقاطع‌های شهری n پارکینگ‌های همسطح یا روباز n پارکینگ‌های بامی n پارکینگ‌های زیرزمینی n پارکینگ‌های طبقاتی n پارکینگ‌های مکانیکی بخش پنجم / مبانی طراحی راه‌های شهری ۞ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران(آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری) ۞ طبقه‌بندی راه‌های شهری n کاربرد طبقه‌بندی راه‌های شهری n هسته‌های شهری n نقش‌های مختلف راه‌های شهری n راه‌های شریانی درجه 1 * نقش اجتماعی راه‌های شریانی درجه 1 n راه‌های شریانی درجه 2 (خیابان‌های شریانی) * نقش جابه‌جایی و دسترسی راه‌های شریانی درجه 2 * نقش اجتماعی راه‌های شریانی درجه 2 n خیابان‌های محلی * نقش جابه‌جایی خیابان‌های محلی * نقش دسترسی خیابان‌های محلی * نقش اجتماعی خیابان‌های محلی n اصول و سیاست‌ها (دسترسی در راه‌های شهری) * دسترسی برای پیاده‌ها * دسترسی برای دوچرخه‌ها * دسترسی برای وسایل نقلیه اضطراری * دسترسی برای وسایل نقلیه خدمات شهری * دسترسی برای وسایل نقلیه حمل کالا * دسترسی به ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی * دسترسی برای اتومبیل شخصی n تنظیم دسترسی‌ها n روش‌های مختلف تنظیم دسترسی‌ها * طبقه‌بندی راه‌ها * طراحی یکپارچه شهر و شبکه * جاده‌های کناری * اصلاحات جزیی شبکه و مدیریت ترافیک ۞ سرعت در طراحی راه‌های شهری n اصول سرعت در طراحی راه‌های شهری n سرعت مجاز در طراحی در راه‌های شهری * سرعت مجاز راه‌های شریانی درجه 1 * سرعت مجاز در راه‌های شریانی درجه 2 * سرعت مجاز در خیابان‌های محلی n سرعت طرح در طراحی راه‌های شهری ۞ ترافیک در طراحی راه‌های شهری n اطلاعات ترافیکی لازم برای طراحی n تغییرات زمانی ترافیک n توزیع جهتی ترافیک n ترکیب ترافیک ۞ ظرفیت در طراحی راه‌های شهری n مقدمات ظرفیت راه‌های شهری * آشنایی (ظرفیت راه‌های شهری) * طرز استفاده از ارقام مربوط به ظرفیت * کیفیت ترافیک راه‌ها n ظرفیت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * ظرفیت رابط‌ها n ظرفیت راه‌های شریانی درجه 2 n ظرفیت تقاطع‌های با چراغ راهنما n ظرفیت تقاطع‌های بدون چراغ راهنما n ظرفیت خیابان‌های محلی n ظرفیت مسیرهای پیاده n ظرفیت مسیرهای دوچرخه n ظرفیت سیستم‌های جابه‌جایی جمعی ۞ ظرفیت وسیله نقلیه تیپ طراحی n وسیله نقلیه تیپ در طراحی راه‌های شهری n سواری تیپ n کامیون تیپ n اتوبوس تیپ n اتوبوس مفصلی تیپ n تریلی تیپ ۞ عوامل انسانی در طراحی راه‌های شهری n پیاده‌ها در طراحی راه‌های شهری * خصوصیات فیزیکی پیاده‌ها * سرعت پیاده‌روی * فاصله پیاده‌روی * ایمنی پیاده‌ها * توجه به معلولان n رانندگان * رفتار رانندگی * کارهای مشترک * مخروط دید * زمان تصمیم‌گیری * زمان عکس‌العمل n دوچرخه‌سواران (عوامل انسانی) ۞ ایمنی در طراحی راه‌های شهری n ایمنی در راه‌های شهری n ایمنی پیاده‌ها و دوچرخه‌سواران * مشخص کردن مناطق و خیابان‌ها (ایمنی پیاده‌ها) * کاهش سرعت (ایمنی پیاده‌ها) * روشنایی راه‌ها (ایمنی پیاده‌ها) * عرض کم (ایمنی پیاده‌ها) * سکوی پیاده (ایمنی پیاده‌ها) * پیاده‌رو (ایمنی پیاده‌ها) * مشخص کردن لبه سواره‌روها (ایمنی پیاده‌ها) * طراحی ایستگاه‌ها (ایمنی پیاده‌ها) * طراحی صحیح و جریان‌بندی تقاطع‌ها (ایمنی پیاده‌ها) * پیاده‌گذر و چراغ راهنما (ایمنی پیاده‌ها) * زیرگذر و روگذر (ایمنی پیاده‌ها) * نرده و علایم پیاده (ایمنی پیاده‌ها) کتاب طرح هندسی راه‌های شهری ایران * فراهم ساختن محل بازی برای کودکان (ایمنی پیاده‌ها) n ایمنی وسایل نقلیه موتوری * بهبود ایمنی پیاده‌ها * طبقه‌بندی راه‌ها (ایمنی) * توجیه در شهر و سادگی راه‌یابی (ایمنی) * روشنایی سواره‌رو (ایمنی) * سرعت طرح متناسب با محیط (ایمنی) * طراحی صحیح تقاطع‌ها (ایمنی) * کاهش تعداد دسترسی‌ها (ایمنی) * مشخص کردن پیچ‌ها (ایمنی) * مشخص کردن شانه و لبه و میانه (ایمنی) * مشخص کردن موانع کنار راه (ایمنی) * نصب علایم در محل مناسب (ایمنی) * قرار دادن علایم در مخروط دید راننده (ایمنی) * کوتاه نوشتن نام مقصدها (ایمنی) * قرار دادن راننده در برابر انتخاب‌های کمتر (ایمنی) * مشخص بودن موضوع پیام (ایمنی) * جدا کردن راه رفت و برگشت (ایمنی) * جلوگیری از نصب تابلوهای تبلیغاتی (ایمنی) * حفاظت در مقابل موانع واقع در کنار راه (ایمنی) ۞ محیط زیست در طراحی راه‌های شهری n تأثیرات راه‌ها بر محیط زیست * کاربری زمین (تأثیرات نامطلوب زیست محیطی راه) * محیط شهری (تأثیرات نامطلوب زیست محیطی راه) * فضاهای شهری (تأثیرات نامطلوب زیست محیطی راه) * محیط طبیعی (تأثیرات نامطلوب زیست محیطی راه) n کنترل تأثیرات راه بر محیط شهری n کنترل تأثیرات را بر محیط طبیعی و توسعه پایدار * حفظ مناطق با ارزش – مناطق با ارزش طبیعی – باغ‌ها و مزارع * کنترل سر و صدا * کنترل آلودگی هوا * کنترل آلودگی آب‌ها * کنترل آب‌شستگی * کنترل سیل n استفاده‌های چند منظوره از حریم راه n طرح یکپارچه راه و اطراف آن بخش ششم / پلان و نیمرخ‌های طولی راه‌های شهری ۞ شکل هندسی پلان و نیمرخ‌های طولی راه‌ها n پلان هندسی راه‌ها * مشخص کردن فواصل نسبت به خط محور * قوس‌های افقی – قوس ساده – قوس مرکب – قوس اتصال n نیمرخ طولی * موقعیت و مقیاس (نیمرخ طولی) * قوس‌های قائم (نیمرخ طولی) * قوس‌های قائم مرکب ۞ فاصله دید در طراحی راه‌های شهری n اصول فاصله دید در راه‌ها n فاصله دید توقف در راه‌ها * فاصله تصمیم‌گیری n تعیین فاصله دید توقف در راه‌ها * تأثیر شیب طولی در فاصله دید توقف – دید قائم – دید افقی n فاصله دید انتخاب در راه‌ها n فاصله دید سبقت در راه‌ها ۞ پلان راه‌های شهری n تعادل وسیله نقلیه در قوس‌ها * حدود ضریب اصطکاک n شیب عرضی حداکثر در قوس‌های افقی * حدود شیب عرضی حداکثر n تعیین شعاع حداقل برای قوس‌ها n تغییر شیب‌های عرضی * تعیین طول سرشکن * طرز قرار دادن طول سرشکن * تعیین حداقل طول مستقیم واقع بین دو قوس معکوس * تبدیل شیب‌های عرضی – شیوه اعمال شیب عرضی n تعریض خط در قوس‌ها n محدودیت دید افقی در قوس‌ها n هماهنگی اجزای پلان راه ۞ نیمرخ‌های طولی راه n حرکت وسایل نقلیه در شیب‌ها n حداکثر شیب طولی راه‌ها n حداقل شیب طولی راه‌ها n قوس‌های قائم راه‌ها n ضوابط کلی نیمرخ‌های طولی راه ۞ هماهنگی پلان و نیمرخ طولی راه‌ها n پلان و نیمرخ طولی راه n پلان و نیمرخ طولی خیابان‌های محلی n پلان و نیمرخ طولی راه‌های شریانی درجه 2 n پلان و نیمرخ طولی راه‌های شریانی درجه 1 * سیمای راه از دید محیط (راه‌های شریانی درجه 1) * سیمای محیط از دید راه (راه‌های شریانی درجه 1) * سیمای راه از دید راه (راه‌های شریانی درجه 1) n رابطه شیب‌ها و قوس‌ها n قرارگیری مستقل دو طرف ۞ عوامل تعیین کننده پلان و نیمرخ طولی راه‌ها n علایم کنترل و هدایت ترافیک n چراغ راهنما در راه‌ها n هدایت آب‌های بارش سطحی راه‌ها * عرض مجاز پخشی آب‌های سطحی راه‌ها * چاهک و دریچه و حوضچه هدایت آب‌های سطحی راه‌ها * لوله زیرزمینی هدایت آب‌های سطحی راه‌ها * مطالعه جریان آب‌ها در سطح روسازی * پل‌ها و مسیل‌های هدایت آب‌های سطحی راه‌ها * آبروهای هدایت آب‌های سطحی راه‌ها * آب‌هایی که وارد حریم راه می‌شوند. * طراحی محل‌های تخلیه آب‌های سطحی راه‌ها n تأسیسات شهری در راه‌ها n کنترل ترافیک در حین اجرا بخش هفتم / اجزای نیمرخ‌های عرضی راه‌های شهری ۞ آشنایی با اجزای نیمرخ‌های عرضی راه‌ها n اجزای نیمرخ‌های عرضی راه‌های شهری n مرحله‌ای ساختن راه‌های شهری n روسازی راه‌های شهری ۞ شیب عرضی راه‌ها n میزان شیب‌های عرضی * شیب‌های عرضی راه‌های شریانی درجه 1 * شیب‌های عرضی راه‌های شریانی درجه 2 * شیب‌های عرضی خیابان‌های محلی n شیوه‌های اعمال شیب عرضی در راه‌ها n حداکثر مجاز تفاوت شیب‌های عرضی راه‌ها ۞ نیمرخ‌های عرضی خط‌های اصلی راه‌های شهری n خط‌های اصلی راه‌ها ۞ نیمرخ‌های عرضی خط‌های کمکی راه‌های شهری n خط‌های کمکی راه‌ها n خط گردش به راست(خط راستگرد) n خط گردش به چپ(خط چپگرد) n خط ممتد گردش به چپ n خط‌های کاهش و افزایش سرعت n خط‌های تداخل n خط سربالایی ۞ نیمرخ‌های عرضی شانه راه‌های شهری n شانه راه‌ها n عرض شانه راه‌ها * عرض شانه راه‌های شریانی درجه 1 * عرض شانه راه‌های شریانی درجه 2 * عرض شانه خیابان‌های محلی n روسازی شانه راه‌های شهری ۞ خط پارکینگ در راه‌های شهری n خط پارکینگ در راه‌های شریانی درجه 1 n خط پارکینگ در راه‌های شریانی درجه 2 n خط پارکینگ خیابان‌های محلی ۞ میانه در راه‌های شهری n میانه راه‌ها n انواع میانه برای راه‌های شریانی درجه 1 * میانه با دیواره حافظ در راه‌های شریانی درجه 1 * میانه با نرده حافظ در راه‌های شریانی درجه 1 * میانه وسیع در راه‌های شریانی درجه 1 n انواع میانه برای راه‌های شریانی درجه 2 * میانه سکویی در راه‌های شریانی درجه 2 * میانه باغچه‌ای در راه‌های شریانی درجه 2 * جداسازها در راه‌های شریانی درجه 2 n قابل عبور ساختن میانه برای معلولین ۞ جدول در راه‌های شهری n جدول در راه‌ها n انواع جدول در راه‌های شهری * جدول قائم در راه‌ها * جدول مایل در راه‌ها * ناودان در راه‌ها n موارد استفاده از جدول در راه‌ها n نصب جدول در راه‌ها ۞ شیروانی‌ها و سیستم‌های تخلیه آب در راه‌های شهری n شیروانی‌ها در راه‌های شهری n سیستم‌های تخلیه آب در راه‌های شهری * کانال‌های تخلیه آب در راه‌های شهری ۞ دیواره حافظ در راه‌های شهری n دیواره حافظ در راه‌ها ۞ نرده حافظ در راه‌های شهری n نرده حافظ در راه‌ها ۞ مقطع عرضی سازه‌های راه‌های شهری n انواع سازه‌های پل n مقطع عرضی سازه‌های راه n جان‌پناه سازه‌های راه n نرده پیاده و دوچرخه در راه‌ها ۞ عرض آزاد و عرض ایمنی در راه‌های شهری n عرض آزاد و عرض ایمنی n عرض ایمنی راه‌ها n عرض آزاد در سازه‌های راه‌های شهری n عرض آزاد در راه‌های شریانی درجه 1 n عرض آزاد در راه‌های شریانی درجه 2 و خیابان‌های محلی ۞ بیرون‌رفتگی ایستگاه‌ها در راه‌های شهری n بیرون‌رفتگی ایستگاه‌ها در راه‌های شریانی درجه 1 n بیرون‌رفتگی ایستگاه‌ها در راه‌های شریانی درجه 2 n بیرون‌رفتگی ایستگاه‌ها در خیابان‌های محلی n ایستگاه تاکسی در راه‌های شهری ۞ حریم راه و کناره در راه‌های شهری n حریم راه و کناره n اصول تعیین حریم راه‌ها * توسعه آینده (اصول تعیین حریم راه‌ها) * محیط شهری (اصول تعیین حریم راه‌ها) * بناها و تأسیسات موجود (اصول تعیین حریم راه‌ها) * مناطق با ارزش و موانع طبیعی (اصول تعیین حریم راه‌ها) * منابع مالی (اصول تعیین حریم راه‌ها) n کناره راه * حاشیه یا شانه خاکی کناره راه * تأسیسات تخلیه آب‌ها در کناره راه * پیاده‌رو در کناره راه * دوچرخه‌رو در کناره راه ۞ استفاده از حریم راه‌ها برای تأسیسات شهری n اصول استفاده از حریم راه برای تأسیسات شهری n ضوابط عمومی استفاده از حریم راه برای تأسیسات شهری * توجه به آینده * دسترسی به خطوط تأسیسات شهری * نحوه قرارگیری خطوط زیرزمینی * استفاده از حریم راه‌های شریانی درجه 1 برای تأسیسات شهری * استفاده از حریم راه‌های شریانی درجه 2 برای تأسیسات شهری * استفاده از حریم خیابان‌های محلی برای تأسیسات شهری * جابه‌جا کردن خطوط تأسیسات شهری در راه‌ها ۞ فضای سبز و زمین آرایی راه‌های شهری n فضای سبز و زمین آرایی راه‌ها * جلوگیری از فرسایش (فضای سبز و زمین آرایی) * زیباسازی (فضای سبز و زمین آرایی) * متمایز کردن خیابان‌های محلی از شریانی (فضای سبز و زمین آرایی) * شکستن نور ترافیک مقابل (فضای سبز و زمین آرایی) * افزایش فضاهای سبز شهر (فضای سبز و زمین آرایی) * تخفیف تأثیرات نامطلوب زیست محیطی (فضای سبز و زمین آرایی) n موانع و محدودیت‌ها (فضای سبز و زمین آرایی) * آب و سیستم آبیاری (فضای سبز و زمین آرایی) * نگهداری (فضای سبز و زمین آرایی) * نحوه استفاده (فضای سبز و زمین آرایی) * ایمنی وسایل پیاده و سواره (فضای سبز و زمین آرایی) * امنیت و آرامش پیاده (فضای سبز و زمین آرایی) * ساختار معماری شهری (فضای سبز و زمین آرایی) n عناصر تشکیل دهنده فضای سبز * گل و بوته (فضای سبز و زمین آرایی) * درخت (فضای سبز و زمین آرایی) * آب (فضای سبز و زمین آرایی) n روش طراحی (فضای سبز و زمین آرایی) ۞ روشنایی راه‌های شهری n معیارهای سنجش میزان روشنایی n اصول طراحی سیستم‌های روشنایی راه‌های شهری بخش هشتم / راه‌های شریانی درجه 1 ۞ کلیات راه‌های شریانی درجه 1 n عملکرد راه‌های شریانی درجه 1 n تشخیص نیاز راه‌های شریانی درجه 1 n مطالعه تأثیرات زیست محیطی راه‌های شریانی درجه 1 ۞ ضوابط کلی راه‌های شریانی درجه 1 n وضعیت راه نسبت به زمین‌های اطراف * پایین‌گذر در راه‌های شریانی درجه 1 * بالاگذر در راه‌های شریانی درجه 1 * ضوابط کلی راه‌های همسطح (راه‌های شریانی درجه 1) * ضوابط کلی راه‌های سرپوشیده و نیمه سرپوشیده (راه‌های شریانی درجه 1) n ضوابط کلی کنترل دسترسی پیاده‌ها و دوچرخه‌ها (راه‌های شریانی درجه 1) n کنترل دسترسی ترافیک موتوری (ضوابط کلی راه‌های شریانی درجه 1) n ضوابط کلی مدیریت ترافیک (راه‌های شریانی درجه 1) * خط‌کشی و تابلوهای هدایتی (مدیریت ترافیک) * تنظیم تقاطع‌های همسطح (مدیریت ترافیک) * اعمال مقررات (مدیریت ترافیک) ۞ ضوابط اجزا راه‌های شریانی درجه 1 n اجزای راه‌های شریانی درجه 1 n تعداد خطوط راه‌های شریانی درجه 1 n سرعت طرح راه‌های شریانی درجه 1 n پلان و نیمرخ‌های طولی راه‌های شریانی درجه 1 n عرض خط‌های اصلی راه‌های شریانی درجه 1 n عرض خط‌های کمکی راه‌های شریانی درجه 1 n شانه راه‌های شریانی درجه 1 n جدول در راه‌های شریانی درجه 1 n عرض آزاد و ارتفاع آزاد راه‌های شریانی درجه 1 n میانه در راه‌های شریانی درجه 1 n وسایل نقلیه همگانی در راه‌های شریانی درجه 1 n پارک سوار در راه‌های شریانی درجه 1 ۞ استفاده اتوبوس‌ها از آزادراه و بزرگراه n سیاست‌های استفاده اتوبوس‌ها از آزادراه و بزرگراه n استفاده مشترک اتوبوس‌ها از آزادراه و بزرگراه با سایر وسایل نقلیه * ایستگاه همسطح اتوبوس در آزادراه‌ها * ایستگاه غیر همسطح اتوبوس در آزادراه‌ها * بزرگراه (استفاده مشترک اتوبوس‌ها از آزادراه و بزرگراه با سایر وسایل نقلیه) * ایستگاه همسطح اتوبوس در بزرگراه‌ها * ایستگاه غیر همسطح اتوبوس در بزرگراه‌ها n خط ویژه اتوبوس در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * خط ویژه اتوبوس موافق جریان در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * خط ویژه اتوبوس مخالف جریان در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها n اتوبوس‌رو در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * کلیات اتوبوس‌رو در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * ضوابط کلی اتوبوس‌رو در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * سرعت طرح اتوبوس‌رو در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * پلان و نیمرخ‌های طولی اتوبوس‌رو در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * عرض خط اتوبوس‌رو در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * شانه اتوبوس‌رو در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها * ارتفاع آزاد اتوبوس‌رو در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها ۞ نیمرخ‌های عرضی راه‌های شریانی درجه 1 n نیمرخ‌های عرضی تیپ راه‌های شریانی درجه 1 بخش نهم / تبادل‌ها در راه‌های شهری ۞ اصول تبادل‌های راه‌های شهری n قسمت‌های مختلف تبادل‌ها * سازه‌ رابط‌های تبادل‌ها * طرز کار رابط‌های تبادل‌ها n موارد استفاده از زیرگذر، روگذر و تبادل * کنترل دسترسی‌ها در تبادل‌ها * اصلاح نقاط گلوگاهی در تبادل‌ها * اصلاح نقاط خطرناک با تبادل‌ها * استفاده از وضعیت زمین برای تبادل‌ها * برتری دادن به وسایل جمعی، پیاده و دوچرخه در تبادل‌ها n تعیین شکل تبادل ۞ انواع تبادل‌های راه‌های شهری n تبادل بین راه‌های شریانی درجه 1 * تبادل تمام میان‌بُر در راه‌های شریانی درجه 1 * تبادل شبدری کامل در راه‌های شریانی درجه 1 * محدودیت رابط‌های چنبری (در تبادل شبدری کامل) * تبادل مختلط در راه‌های شریانی درجه 1 * تبادل سه‌راهی در راه‌های شریانی درجه 1 n تبادل بین راه‌های شریانی درجه 1 با سایر راه‌ها * تبادل لوزی در راه‌های شریانی درجه 1 n تبادل در راه‌های شریانی درجه 2 ۞ ضوابط کلی تبادل‌ها در راه‌های شهری n فاصله تبادل‌ها از یکدیگر * موقعیت ورودی‌ها و خروجی‌ها در تبادل‌ها n همسانی تبادل‌های راه‌های شهری n تعداد پایه خط‌های اصلی در تبادل‌ها n تعادل تعداد خط‌ها در تبادل‌ها n تداوم جهت اصلی (در تبادل‌ها) n تبادل ناقص و کامل n قرار گرفتن انتهای رابط‌ها (در تبادل‌ها) n کاهش تعداد خط‌های آزادراه و بزرگراه در تبادل‌ها n کنترل دسترسی در رابط‌های تبادل‌ها n قسمت‌های تداخلی در تبادل‌های راه‌های شهری ۞ ضوابط اجزا تبادل‌های راه‌های شهری n دهانه‌های رابط تبادل‌ها n دهانه خروجی رابط تبادل‌ها * تعداد خط‌های رابط در دهانه خروجی * فاصله دید در دهانه خروجی رابط تبادل‌ها * اعمال شبب عرضی در دهانه خروجی رابط تبادل‌ها * پلان و نیمرخ طولی دهانه خروجی * استفاده از جدول در دهانه خروجی * عرض رابط در دهانه خروجی * خط نجات در دهانه خروجی n دهانه ورودی رابط تبادل‌ها * تعداد خط‌های رابط در دهانه ورودی * فاصله دید در دهانه ورودی * خط افزایش سرعت در دهانه ورودی * استفاده از جدول در دهانه ورودی * عرض رابط در دهانه ورودی n بدنه رابط‌ها تبادل‌ها * تعداد خط‌ها در بدنه رابط تبادل‌ها * سرعت طرح در بدنه رابط تبادل‌ها * فاصله دید در بدنه رابط تبادل‌ها * شانه در بدنه رابط تبادل‌ها * شیب عرضی بدنه رابط تبادل‌ها * پلان و نیمرخ‌های طولی بدنه رابط تبادل‌ها * پیاده‌رو و دوچرخه‌رو در بدنه رابط تبادل‌ها * حافظ‌ها و شیب شیروانی‌ها در بدنه رابط تبادل‌ها * خط‌کشی بدنه رابط تبادل‌ها * کنترل دسترسی در بدنه رابط تبادل‌ها n انتهای رابط تبادل‌ها * اصول طراحی انتهای رابط تبادل‌ها * تعداد خط‌های انتهای رابط تبادل‌ها * فاصله دید در انتهای رابط تبادل‌ها * خطر ورود اشتباه در انتهای رابط تبادل‌ها بخش دهم / راه‌های شریانی درجه 2 ۞ عملکرد و نقش راه‌های شریانی درجه 2 n عملکرد راه‌های شریانی درجه 2 * نقش جابه‌جایی و دسترسی راه‌های شریانی درجه 2 * نقش اجتماعی راه‌های شریانی درجه 2 * تغییر و تداخل نقش‌ها در راه‌های شریانی درجه 2 ۞ ضوابط کلی راه‌های شریانی درجه 2 n تشخیص نیاز راه‌های شریانی درجه 2 * تشخیص نیاز در بافت‌های پُر(راه‌های شریانی درجه 2) * تشخیص نیاز در آبادانی‌های جدید(راه‌های شریانی درجه 2) n شکل شبکه راه‌های شریانی درجه 2 n مقررات شهری راه‌های شریانی درجه 2 * مقررات مربوط به دسترسی ترافیک موتوری (راه‌های شریانی درجه 2) * مقررات مربوط به تنظیم نقش اجتماعی (راه‌های شریانی درجه 2) n طرح هندسی راه‌های شریانی درجه 2 * شکل تقاطع‌ها در راه‌های شریانی درجه 2 * فاصله تقاطع‌ها در راه‌های شریانی درجه 2 * میانه در راه‌های شریانی درجه 2 * جدول در راه‌های شریانی درجه 2 * جاده‌های کناری راه‌های شریانی درجه 2 n کنترل ترافیک در راه‌های شریانی درجه 2 * مأمور راهنما (کنترل ترافیک در راه‌های شریانی درجه 2) * تابلوهای انتظامی (کنترل ترافیک در راه‌های شریانی درجه 2) * تابلوهای هدایتی در راه‌های شریانی درجه 2 * خط‌کشی راه‌های شریانی درجه 2 * ممنوع ساختن گردش‌ها در راه‌های شریانی درجه 2 * جدا کردن گردش‌ها در راه‌های شریانی درجه 2 * ممنوع ساختن پارکینگ حاشیه‌ای در راه‌های شریانی درجه 2 * تنظیم عبور پیاده در راه‌های شریانی درجه 2 * تنظیم پیاده و سوار شدن‌ها در راه‌های شریانی درجه 2 * یک طرفه کردن خیابان‌ها در راه‌های شریانی درجه 2 ۞ ضوابط اجزاء راه‌های شریانی درجه 2 n سرعت طرح در راه‌های شریانی درجه 2 n حجم ترافیک ساعت طرح راه‌های شریانی درجه 2 n ظرفیت راه‌های شریانی درجه 2 n تعداد خط‌های راه‌های شریانی درجه 2 n فاصله دید در راه‌های شریانی درجه 2 n پلان راه‌های شریانی درجه 2 n نیمرخ‌های طولی راه‌های شریانی درجه 2 n شیب‌های عرضی راه‌های شریانی درجه 2 n عرض خط راه‌های شریانی درجه 2 n میانه راه‌های شریانی درجه 2 n جدول در راه‌های شریانی درجه 2 n تخلیه آب‌های سطحی راه‌های شریانی درجه 2 n حاشیه راه‌های شریانی درجه 2 n تأسیسات پیاده در راه‌های شریانی درجه 2 n دوچرخه‌رو در راه‌های شریانی درجه 2 n پارکینگ حاشیه‌ای در راه‌های شریانی درجه 2 ۞ استفاده اتوبوس از راه‌های شریانی درجه 2 n برنامه‌ریزی استفاده اتوبوس از راه‌های شریانی درجه 2 * رهنمودهای عام (برنامه‌ریزی استفاده اتوبوس از راه‌های شریانی درجه 2) * برنامه‌ریزی شبکه (استفاده اتوبوس از راه‌های شریانی درجه 2) * برنامه‌ریزی ایستگاه‌ها (استفاده اتوبوس از راه‌های شریانی درجه 2) n ایستگاه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 * بیرون‌رفتگی ایستگاه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 * سکو ایستگاه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 * سرپناه ایستگاه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 * ظرفیت سرپناه ایستگاه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 * خط‌کشی و تابلو ایستگاه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 * اثاثه شهری ایستگاه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 n خط ویژه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 * خط ویژه کنار و موافق جریان در راه‌های شریانی درجه 2 * خط ویژه کتار و مخالف جریان در راه‌های شریانی درجه 2 * خط ویژه وسط در راه‌های شریانی درجه 2 * خط ویژه وسط و مخالف جریان در راه‌های شریانی درجه 2 * خط‌های ویژه میانی در راه‌های شریانی درجه 2 n خیابان ویژه اتوبوس در راه‌های شریانی درجه 2 ۞ نیمرخ‌های عرضی راه‌های شریانی درجه 2 n اصول نیمرخ‌های عرضی راه‌های شریانی درجه 2 بخش یازدهم / تقاطع‌ها در راه‌های شهری ۞ کلیات تقاطع‌های راه‌های شهری n اهداف طرح تقاطع‌ها n اطلاعات لازم برای طرح تقاطع‌ها * اطلاعات فیزیکی طرح تقاطع‌ها * اطلاعات ترافیکی طرح تقاطع‌ها * اطلاعات اقتصادی طرح تقاطع‌ها * اطلاعات مربوط به رفتار انسانی طرح تقاطع‌ها n منابع و وسایل تهیه اطلاعات طرح تقاطع‌ها n نقشه تقاطع‌های راه‌های شهری n اصول طرح تقاطع‌ راه‌های شهری * اعمال مقررات در تقاطع‌ راه‌های شهری * اصلاحات هندسی و ترافیکی تقاطع‌های شهری * طرح هندسی تقاطع‌های شهری * انتخاب محل مناسب برای تقاطع‌های شهری * انواع تقاطع‌های شهری از نظر کنترل ترافیک * انواع تقاطع‌های شهری از نظر شکل n انواع مانورها در تقاطع‌های شهری ۞ ضوابط کلی تقاطع‌های شهری n موقعیت تقاطع‌ها در پلان راه‌ها n موقعیت تقاطع‌ها در نیمرخ طولی راه‌ها n نیمرخ عرضی در محل تقاطع‌ها n رعایت حال پیاده‌ها و دوچرخه‌سواران در تقاطع‌ها n جریان‌بندی ترافیک در تقاطع‌ها * ضوابط طرح جریان‌بندی ترافیک تقاطع‌ها ۞ ضوابط اجزا تقاطع‌های شهری n فاصله دید در تقاطع‌های شهری * دیده شدن تقاطع‌های شهری * دید در تقاطع‌های شهری * کنترل تقاطع‌های شهری با چراغ راهنما * کنترل تقاطع‌های شهری با تابلوی «ایست» قطع جریان ترافیک در راه اصلی پیوستن به جریان ترافیک راه اصلی * کنترل تقاطع‌ها با تابلوی «رعایت تقدم» * تقاطع بدون علایم کنترل کننده n عریض کردن تقاطع‌ها * اضافه کردن خط‌های گردشی با بیرون‌رفتگی در تقاطع‌ها * اضافه کردن خط‌های مشترک یا مستقیم در تقاطع‌ها * اضافه کردن خط با منحرف کردن امتداد خط‌های اصلی در تقاطع‌ها n خط مخصوص گردش به چپ در تقاطع‌ها * آشنایی با خط مخصوص گردش به چپ تقاطع‌ها * کاربرد خط مخصوص گردش به چپ تقاطع‌ها * مشخصات هندسی خط مخصوص گردش به چپ تقاطع‌ها n خط مخصوص گردش به راست تقاطع‌ها * آشنایی با خط مخصوص گردش به راست تقاطع‌ها * کاربرد خط مخصوص گردش به راست تقاطع‌ها * مشخصات هندسی خط مخصوص گردش به راست تقاطع‌ها * خط گردش به راست پیوسته در تقاطع‌ها n رابط‌های تقاطع‌های شهری * رابط راستگرد تقاطع‌ها * رابط چپگرد تقاطع‌ها * پلان و نیمرخ طولی رابط‌های تقاطع‌ها * عرض رابط‌های تقاطع‌ها * خط افزایش و کاهش سرعت در رابط‌های تقاطع‌ها n قوس گوشه‌های تقاطع‌ها * قوس گوشه‌های خیابان‌های محلی در تقاطع‌ها * قوس گوشه‌های راه‌های شریانی درجه 2 در تقاطع‌ها * قوس گوشه‌های راه‌های شریانی درجه 1 در تقاطع‌ها * استفاده از شابلون برای قوس گوشه‌های تقاطع‌ها n جزیره تقاطع‌های شهری * انواع جزیره‌ها در تقاطع‌های شهری * جزیره جدا کردن جریان‌های ترافیک دو طرف در تقاطع‌ها * جزیره جریان‌بندی ترافیک در تقاطع‌ها * جزیره پیاده‌ها در تقاطع‌ها n بریدگی میانه در تقاطع‌ها n موقعیت چراغ راهنما در تقاطع‌ها * چراغ راهنمای بالاسری در تقاطع‌ها * چراغ راهنمای جانبی در تقاطع‌ها * محل نصب چراغ راهنما در تقاطع‌ها ۞ میدان در راه‌های شهری n آشنایی با میدان n کاربرد میدان * کاربرد میدان در راه‌های شریانی * کاربرد میدان

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمد عظیمی آقداش
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات 516
شابک 9786001685637
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

کتاب تشریح سوالات طبقه‌بندی شده آزمون‌‌‌های نظام مهندسی ترافیک نوشته دکتر سعید منجم مهندس رامین عابدیان از نوآور

کتاب تشریح سوالات طبقه‌بندی شده آزمون‌‌‌های نظام مهندسی ترافیک توسط دکتر سعید منجم مهندس رامین عابدیان نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.