کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder نوشته مهندس حامد مصلحی مهندس رعنا عبدالهی ریزی دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی از نوآور

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder توسط مهندس حامد مصلحی مهندس رعنا عبدالهی ریزی دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder : مقدمه : فصل اول: نصب نرم‌افزار مقدمه 1-1 دیزاین بیلدر 1-1-1- قابلیت‌‌‌های نرم افزار دیزاین بیلدر: 1-1-2- استاندارد نرم افزار دیزاین بیلدر 1-1-3- پیش نیازهای نصب نرم افزار دیزاین بیلدر 1-1-4- معرفی وب سایت دیزاین بیلدر 1-1-5- عضویت در وب سایت 1-1-6- دانلود نرم افزار 1-1-7- نصب نرم افزار 1-1-8- معرفی راهنمای نرم افزار 1-2- انرژی پلاس (EnergyPlus) 1-2-1- کاربرد انرژی پلاس در دیزاین بیلدر 1-2-2- دانلود نرم افزار انرژی پلاس 1-2-3- نصب نرم افزار انرژی پلاس 1-3- داده‌های آب و هوایی فصل دوم: شروع به کار نرم‌افزار : 2-1- فعال سازی نرم افزار 2-1-1- فعال سازی نرم افزار از طریق فایل مجوز رسمی(لایسنس) 2-1-2- فعال سازی نسخه رایگان نرم افزار 2-2- اجرای نرم افزار 2-3- استفاده از فایل‌های آب و هوایی موجود در کتابخانه نرم افزار 2-4- انتخاب موتور شبیه ساز نرم افزار 2-5- ایجاد فایل آب و هوایی جدید 2-6 وارد کردن تنظیمات مربوط به فایل آب و هوایی 2-6-1- یکسان‌‌سازی تنظیمات فایل آب و هوایی 2-6-2- محاسبه دمای سطح خاک در تماس با کف ساختمان 2-6-3- دمای زمین در عمق‌های متفاوت 2-6-4- تبدیل فرمت فایل‌های آب و هوایی به فرمت‌های مورد نیاز فصل سوم: رسم هندسه ساختمان :  3-1- معرفی محیط شبیه‌سازی    43 3-1-1- تعریف الگوی هندسی ترسیم مدلسازی 3-2- فراخوانی نقشه پلان ساختمان 3-3- رسم بلاک 3-3-1- افزودن بلاک همسان 3-3-2-  افزودن بلاک جدید 3-4- گزینه‌‌‌های ترسیم 3-4-1- Block type 3-4-2- Outline block 3-4-3- Component block 3-4-3-2- Component block Standard 3-4-3-3- Component block Ground 3-4-3-4- Component block Adiabatic 3-5- ابزار رسم 3-5-1- چند ضلعی (Polygon) 3-5-1-1- خط مستقیم (Straight line) 3-5-1-2- کمان (Arc) 3-5-2- مستطیل (Rectangle) 3-5-3- دایره (Circle) 3-6- ابزار کمکی رسم 3-6-1- نقاله (Protractor) 3-6-2- تشخیص جهت (Direction Snaps) 3-6-3- تشخیص نقطه (Point Snaps) 3-6-4- Drawing Guides 3-7- معرفی ابزارهای ترسیمی- ویرایشی 3-7-1- معرفی ابزارهای نمایشی و بزرگنمایی 3-7-2- معرفی ابزار‌‌‌های ویرایشی 3-7-3- حذف احجام انتخاب شده (Delete selected object) 3-7-4- بسط دادن احجام انتخاب شده (Stretch object) 3-7-5- چرخش احجام انتخاب شده (Rotate selected object) 3-7-6- کپی آینه‌ای حجم انتخاب شده (Mirror selected object) 3-7-7- کپی احجام انتخاب شده (Copy selected object) 3-7-8- انتقال احجام انتخاب شده (Move selected object) 3-8- معرفی ابزار‌‌‌های ترسیم و ویرایش بلاک 3-8-1- ابزار اندازه گیری (Measure) 3-8-2- Place construction line 3-8-3- ادغام یا یکپارچه سازی (Boolean) 3-8-4- برش بلاک در طول یک صفحه (Cut block along plane) 3-8-5- امتداد دادن (Drag face) 3-8-6- تبدیل نوع بلاک (Convert selected outline blocks to building blocks) 3-8-7- Place assembly 3-9- ترسیم پارتیشن‌های داخلی 3-10- نحوه رسم بازشوها (پنجره، در و‌‌‌…) 3-10-1- رسم پنجره (Draw window) 3-10-2- رسم سطوح برجسته (Draw sub-surface) 3-10-3- رسم حفره (Draw hole) 3-10-4- رسم در (Draw door) 3-10-4- رسم دریچه هوا یا ونت (Draw vent) 3-11- کپی کردن طبقات 3-12- انواع نمای مشاهده پروژه فصل چهارم: تعریف کاربری و تجهیزات :  4-1- مقدمه 4-2- الگوهای کاربری کتابخانه نرم افزار 4-3- مشخصات هر فضا 4-3-1- نوع فضا 4-3-2- تعریف فضاهای مشابه 4-3-3- زیربنا و حجم هر فضا 4-4- کاربری فضا 4-4-1- تعداد افراد 4-4-2- برنامه زمانی 4-4-3- تعریف خصوصیات افراد هر فضا 4-4-3-1- فعالیت افراد 4-4-3-2- ضریب جنسیت 4-4-3-3- نرخ تولید کربن دی اکسید 4-4-3-4- ضریب لباس 4-5- حجم آب گرم مورد نیاز 4-6- تعریف شرایط آسایش مورد نیاز سیستم HVAC و روشنایی 4-6-1- دمای طرح داخل برای فصل زمستان 4-6-2- دمای طرح داخل برای فصل تابستان 4-6-3- رطوبت مورد نیاز 4-6-4- دمای تهویه 4-6-5- هوای تازه مورد نیاز 4-2-6- شدت روشنایی مورد نیاز 4-7- تعریف تجهیزات هر فضا 4-7-1- تعریف ضرایب هدر رفت انرژی تجهیزات 4-7-1-1- نسبت هدر رفت (Fraction lost) 4-7-1-2- نسبت بار نهان (Latent fraction) 4-7-1-3- نسبت تابش (Radiant fraction) 4-7-1-4- محاسبات حرارت منتشر شده از تجهیزات فصل پنجم: تعریف برنامه زمان بندی :  5-1- برنامهی زمانی با جزییات (7/12 Schedules) 5-1-1- انواع برنامه زمانی 24 ساعته 5-1-1-1- برنامه زمانی ثابت، Constant 5-1-1-2- برنامه زمانی On/Off، Single period 5-1-1-3- برنامه زمانی با درصد وزنی، Custom 5-2- برنامه زمانی با نوشتن دستور 5-3- عملکرد تجهیزات داخلی با توجه به حضور افراد فصل ششم: تعریف مصالح و جدارههای ساختمان: 6-1- الگوهای جداره کتابخانه نرم افزار 6-2- انواع جدار ساختمان 6-2-1- دیوار خارجی 6-2-2- دیوار مجاور با زمین 6-2-3- بام تخت 6-2-4- بام شیروانی دارای سکنه 6-2-5- بام شیروانی بدون سکنه 6-2-6- پارتیشنهای (دیوارهای) داخلی 6-2-7- جدارهای فضاهای کنترل نشده 6-2-8-  انواع جدار کف فضا 6-2-9- سطوح برجسته 6-3- وسایل دارای ذخیره حرارتی 6-4- تعریف خواص component block 6-5- تعریف شرایط مجاور جدارها 6-6- انتخاب نحوه محاسبه حجم و مساحت جدارها 6-7- انتخاب الگوریتم محاسبه ضرایب انتقال حرارت جابجایی 6-8- تعریف ضریب انتقال حرارت برای اتصالات فلزی 6-9- لایه‌‌بندی جداره ها 6-9-1- تعریف مصالح جدید 6-9-1-1- تعریف خواص حرارتی مصالح 6-9-2- ضرایب انتقال حرارت جابه جایی سطوح داخلی و خارجی 6-9-3- تصویر کلی جدار 6-9-4- مشخصات جدار 6-9-5- Condenstation analysis 6-9-6- تغییر ساختار جدارهها 6-10- تعریف جدار ساختمان با داشتن مقدار ضریب کلی انتقال حرارت فصل هفتم: بازشوها : 7-1- مقدمه 7-2- الگوهای کتابخانه نرم افزار 7-3- پنجره‌‌‌های خارجی 7-3-1- انواع پنجره خارجی کتابخانه نرم افزار 7-3-2- تعریف پنجره 7-4- رسم پنجره بصورت خودکار 7-4-2- ابعاد پنجره (Dimentions) 7-5- قرارگیری پنجره نسبت به عرض دیوار 7-6- تعریف قاب و تقسیم کننده‌‌‌های پنجره 7-6-1- نوارهای وسط پنجره 7-6-2-  قاب پنجره 7-7- کنترل جریان هوای هر پنجره 7-8- پنجره‌‌‌های داخلی 7-9- پنجره‌های بام / نورگیرهای سقفی 7-10- درهای داخلی و خارجی 7-10-1- رسم خودکار درهای خارجی 7-10-2- رسم خودکار درهای داخلی 7-11- دریچه و ونتها فصل هشتم: سیستم روشنایی ساختمان : 8-1- چراغ‌‌‌های موجود در کتابخانه نرم افزار 8-2- تعریف سیستم روشنایی 8-2-1- میزان مصرف انرژی سیستم روشنایی 8-2-2- انواع چراغ 8-2-3- ضرایب اتلاف انرژی سیستم روشنایی 8-2-3-1- نسبت هوای برگشتی (Return air fraction) 8-2-3-2- نسبت تابش (Radiant fraction) 8-2-3-3- نسبت نور مریی (Visible fraction) 8-2-3-4- نسبت جابه‌جایی (Convected fraction) 8-3- روشنایی اختصاصی 8-3-1- مصرف انرژی سیستم روشنایی اختصاصی 8-3-2- برنامه زمانی سیستم روشنایی اختصاصی 8-4- روشنایی محوطه 8-4-1- مصرف انرژی سیستم روشنایی خارجی 8-4-2- برنامه زمان بندی 8-4-3- کنترل سیستم روشنایی خارجی 8-4-3-1- Schedule only 8-4-3-2- Schedule + Override off in daytime فصل نهم: سیستم سرمایش گرمایش :  9-1- دمای طرح داخل برای گرمایش و سرمایش 9-2- تعریف سطح دسترسی به تنظیمات HVAC 9-2-1- تعریف سیستم با توجه به سطح Simple 9-2-1-1- (Heating ) گرمایش 9-2-1-2- (Cooling) سرمایش 9-2-2- تعریف سیستم با توجه به سطح Compact 9-2-3- تعریف سیستم با توجه به سطح Detailed 9-3- محاسبه انرژی مصرفی سیستم سرمایش و گرمایش 9-3-1- Simple HVAC 9-3-2- Compact HVAC فصل دهم: آب گرم مصرفی :  10-1- تعیین نرخ مصرف آب گرم 10-2- فعال‌‌سازی سیستم تامین آب گرم مصرفی 10-2-1- انتخاب الگو 10-2-2- انتخاب نوع سیستم آب گرم مصرفی 10-2-3- تعریف بازده سیستم آب گرم مصرفی 10-2-4- انتخاب نوع سوخت برای سیستم آب گرم مصرفی 10-2-5- دمای آب سیستم تامین آب گرم 10-2-6- تعریف برنامه زمانبندی عملکرد سیستم آب گرم مصرفی 10-3- انرژی مصرفی سیستم آب گرم (Simple and Compact HVAC) فصل یازدهم: کنترل هوشمند روشنایی :  11-1- تعریف ارتفاع سطح کار 11-2- تعریف سطح روشنایی مورد نیاز 11-3- نوع سیستم کنترلی روشنایی 11-3-1- کنترل هوشمند خطی 11-3-2- کنترل هوشمند خطی / خاموش کننده 11-3-3- سیستم کنترل پله‌ای 11-4- جانمایی سنسور روشنایی فصل دوازدهم: روشنایی روز :  12-1- انتخاب نوع گزارش خروجی 12-2-1- تصویر گرافیکی توزیع روشنایی روز Map)) 12-2-2- Grid 12-2-3- گزارش استاندارد LEED v2 Credit EQ8.1 12-2-4- گزارش استاندارد LEED v3 Credit IEQ 8.1 12-2-5- گزارش استاندارد BREEAM Credit HEA1 12-2-6- گزارش استاندارد Green Star Credit IEQ4 12-3- تعیین دقت محاسبات، Detail template 12-3-1- روش سریع،Fast 12-3-2- روش استاندارد، Standard 12-3-3- روش خوب (بدون درونیابی) (Good (no interpolation 12-3-4- روش خوب،Good 12-3-5- روش دقیق، Accurate 12-3-6- روش بسیار دقیق،High quality 12-4- تعیین ارتفاع برای محاسبات سطح روشنایی، Working plane height 12-5- تعیین حاشیه از اطراف سطح کار، Margin 12-6- تعیین ضریب صافی آسمان، Sky model 12-6-1- روز روشن آفتابی، صاف، CIE sunny clear day 12-6-2- روز روشن، صاف، CIE clear day 12-6-3- روز نسبتا آفتابی، CIE sunny intermediate day 12-6-4- روز متوسط، CIE intermediate day 12-6-6- روز ابری، CIE overcast day 12-6-7- CIE overcast day (scaled) 12-6-8- آسمان ابری یکنواخت ،Uniform cloudy sky 12-7- نحوه توزیع شدت روشنایی در روزهای مختلف 12-8- تعیین ابعاد شبکه‌‌بندی برای محاسبات روشنایی، Grid Size 12-8-1- حداکثر ابعاد شبکه، Maximum grid size 12-8-2- حداقل ابعاد شبکه، Minimum grid size فصل سیزدهم: تحلیل سیالاتی داخل و خارج ساختمان، CFD :  13-1- تحلیل CFD خارجی ساختمان 13-1-1- مش زدن اطراف ساختمان 13-1-1-1- مدل مش بندی‌‌، Grid type 13-1-1-2- فاصله بین سلول‌‌‌های شبکه بندی 13-1-1-3- حداکثر فاصله قابل قبول برای شبکه حل 13-1-2- تعریف شرایط مرزی 13-1-2-1- سرعت باد 13-1-2-2- جهت وزش باد 13-1-2-3- نوع مجاورت ساختمان 13-1-3- تعریف دامنه حل 13-2- تحلیل CFD داخلی ساختمان 13-2-1- تعیین شرایط مرزی 13-2-1-1- افزدون مدل رادیاتور یا بخاری 13-2-1-2- شرایط مرزی جدار 13-2-1-3- شرایط مرزی پنجره 13-2-1-4- افزودن فن گردش هوا 13-2-1-5- ایجاد شرایط مرزی داخلی فضا 13-2-2- شبکه‌‌بندی فضای داخل 13-2-3- بررسی صحت بالانس سیستم 13-3- ویرایش و نحوه کنترل مدل شبکه بندی 13-3-1- تنظیم و اصلاح شبکه‌‌‌های CFD خارجی 13-3-2- تنظیم و اصلاح شبکه‌‌‌های CFD داخلی 13-3-3- مشاهده‌‌‌‌ی شبکه 13-4- آغاز به کار شبیه‌‌سازی CFD 13-4-1- مدل حل توربولانسی 13-4-2- الگوی گسسته‌‌سازی معادلات 13-4-3- تعداد تکرار 13-4-4- مقادیر اولیه حل 13-4-5- تعیین یک نقطه برای نمایش نحوه حل 13-4-6- نمودار باقیماندهها 13-4-7- تنظیمات اختصاصی حل هر یک از معادلات 13-5- نمایش خروجی‌ها 13-5-1- نحوه نمایش هندسه 13-5-2- افزایش کیفیت تصویر 13-5-3- نمایش جزییات 13-5-4- جهت شمال 13-5-5- راهنمای خروجی ها 13-5-6- مشاهده شبکه و نحوه شبکه بندی 13-5-7- نمایش کانتورهای سه بعدی 13-5-8- نمایش کانتور و بردار 13-5-8-1- تنظیمات بازه عددی رنگ‌ها و طول بردارها 13-6- محاسبات شرایط آسایش حرارتی (COMFORT CALCULATIONS) 13-6-1- نرخ سوخت و ساز بدن (متابولیک) 14-6-2- سطح پوشش 13-6-3- رطوبت نسبی 13-6-4- تعداد بخش‌های حوزه در محاسبات دمای متوسط تابشی 13-7- محاسبات سن هوای داخل فصل چهاردهم: طراحی سایبان داخلی و خارجی :  14-1- windows shading‌‌، پوشش پرده 14-1-1-  Type ،انتخاب نوع پوشش داخلی 14-2- تعریف اطلاعات پرده 14-2-1- تعریف خواص فیزیکی پره‌ها 14-2-2- تعریف خواص پره‌ها در مواجهه با پرتو‌‌‌های خورشیدی 14-2-3- تعیین خواص پخش خورشیدی پرهها 14-2-4- تعیین خواص پرتو نور مریی برخوردی به پره‌ها 14-2-5- تعیین خواص انتشار مریی از پره‌ها 14-2-6- تعیین میزان خواص مادون قرمز پره‌ها 14-2-7- تعیین میزان بازبودن پرده 14-3- انتخاب جایگاه سایبان داخلی 14-4- انتخاب نحوه کنترل پرده 14-4-1- فعال بودن سایبان 14-4-2- کنترل با میزان روشنایی روز 14-4-3- به وسیله برنامه زمان بندی 14-4-4- فعالیت سایبان در صورت ازدیاد پرتوهای خورشیدی 14-4-5- فعالیت سایبان در صورت ازدیاد خیرگی نور 14-4-6- فعالیت سایبان در صورت افزایش دمای بیرون 14-4-7- فعالیت سایبان در صورت بالا بودن دمای هوای داخل 14-4-8- سرمایش 14-4-9- Day cooling and solar + night 14-4-10- Day cooling and solar 14-4-11- Night outside low air temp 14-4-12- Night inside low air temp 14-4-13-  Night heating 14-4-14- Night outside low air temp + day cooling 14-4-15- Night heating + day cooling 14-4-16- Horizontal solar 14-4-17- Outdoor air temp + Solar on window 14-4-18- Outdoor air temp + Horizontal solar 14-5- Local shading 14-5-1- General 14-5-2- Louvres 14-5-3- Sidefins 14-5-4- Overhangs 14-6- تعریف سایبان سفارشی فصل پانزدهم : نفوذ هوا :  15-1-  نفوذ هوا (Infiltration) 15-2- تعریف واحد نرخ نفوذ هوا 15-3- تعریف نفوذ هوا در حالت Schedule 15-4- تعریف نفوذ هوا در حالت Calculated 15-4-1-  Airtightness method 15-4-1-1- Template slider 15-4-1-2- Crack template 15-5- محاسبات مربوط به تهویه فصل شانزدهم: تهویه طبیعی 16-1- تعیین بازه دمایی برای تهویه 16-1-1- حداقل دمای داخلی 16-1-2- حداکثر دمای داخلی 16-2- انتخاب نحوه تنظیمات تهویه طبیعی 16-3- تهویه طبیعی در حالت Scheduled 16-3-1- Outside air definition method 16-3-1-1- By zone 16-3-1-2- Min fresh air per person 16-3-2- Operation 16-3-3- کنترل تهویه بر اساس دمای بیرون 16-3-3-1- Outdoor min temperature control 16-3-3-2- Outdoor max temperature control 16-3-4- Delta T Limits 16-3-4-1- Delta T definition 16-3-5- Delta T and Wind Speed Coefficients 16-4- تهویه طبیعی در حالت Calculated 16-4-1- تنظیم بازشوها و درصد بازشدگی آنها در زمانهای مختلف 16-4-2- تنظیمات تهویه طبیعی در حالت Calculated 16-4-2-1- Wind Factor 16-4-2-2- Control mode 16-4-3- Modulation of Openings area 16-5- محاسبات تهویه طبیعی 16-5-1- Wind-Driven Ventilation 16-5-2- Excluding Wind-Effects 16-5-3- Modelling Infiltration 16-6- Calculation Of Air Density فصل هفدهم: تهویه مکانیکی :  17-1- تهویه‌‌‌‌ی مکانیکی 17-1-1- Room ventilation 17-1-1-1- air definition method Outside 17-1-1-2- برنامه زمانبندی 17-1-1-3- انتخاب نوع فن 17-1-2- Ideal loads 17-1-2-2- air definition method Outside (تعریف روش دریافت سرعت هوای بیرون) 17-1-2-3- Operation 17-1-2-4- Economiser 17-1-2-5-  Heat recovery فصل هجدهم: تحلیل نتایج :  :18-1- General 18-2- Option 18-2-1- Calculation Option 18-2-1-1- تنظیم گام زمانی حل 18-2-1-2- نحوه کنترل دما 18-2-2-Solar 18-2-2-1- Include all buildings in shading calcs 18-2-2-2- I Model reflections and shading of ground reflected solar 18-2-2-3- I Solar distribution 18-2-3- General solution 18-2-3-1- الگوریتم حل 18-2-3-2- Allow individual constructions to override solution method 18-2-4- FINITE DIFFERENCE SETTING 18-2-4-1- Difference Scheme 18-2-4-2- Space discretisation constant 18-2-4-3- Relaxation factor 18-2-4-4- Inside face surface temperature convergence criteria 18-2-5- AIRFLOW NETWORK 18-2-5-1- Relative airflow convergence tolerance 18-2-5-2- Absolute airflow convergence tolerance 18-2-6- Convection 18-2-7- Warmup 18-2-8- Shading 18-2-9- Include IDF Data (not heating/cooling design) 18-2-10- Other 18-2-10-1- Air velocity for comfort calculations 18-3- Output 18-3-1- Output data 18-3-1-1- Building and block output of zone data 18-3-1-2- Include unoccupied zones in block and building totals and averages 18-3-2- Energy 18-3-2-1- Surface heat transfer 18-3-3- Internal gains including solar 18-3-3-1- Energy, HVAC etc 18-3-3-2- Latent loads 18-3-4- Comfort and Environmental 18-3-4-1- Reporting period 18-3-4-2- Environmental 18-3-4-3- Fresh air supply 18-3-4-4- شاخص‌های آسایش حرارتی 18-3-4-5- Temperature distribution 18-3-5- Miscellaneous Outputs 18-4- نمایش نتایج 18-4-1- تنظیمات نمایش نتایج 18-4-1-1- Data 18-4-1-2- Interval 18-4-1-3-Show as 18-4-1-4-Normalise by floor area 18-4-2- تنظیمات گراف نتایج 18-4-3- نحوه خروجی گرفتن نتایج 18-4-3-1- خروجی عکس 18-4-3-2- خروجی اکسل

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس حامد مصلحیمهندس رعنا عبدالهی ریزیدکتر سیدعلیرضا ذوالفقاریدکتر پیمان ابراهیمی ناغانی
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 288
شابک 9786001683374