کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی با microsoft project نوشته مهندس فرشاد نجومی از نوآور

کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی با microsoft project توسط مهندس فرشاد نجومی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی با microsoft project  کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی با microsoft project : دانلود فایل های الحاقیه کتاب دانلود نرم افزار Microsoft Project شرح کامل قدم به قدم وارد نمودن فعالیت‌ها به نرم‌افزار پروژه زمان‌بندی ساختمان هفت طبقه بتنی با سقف تیرچه بلوک پروژه زمان‌بندی ساختمان ده طبقه فلزی با سقف کامپوزیت به همراه زمان‌بندی پروژه‌ها فصل اول: علم مدیریت : 1-1مدیریت ذاتی 1-2 مدیریت کارآمد فصل دوم: فرآیند‌های برنامه‌ریزی : 2-1 تعریف پروژه 2-2 تعریف فعالیت 2-3 تعریف زمان فعالیت 2-4 شناسایی فعالیت و شکست ساختار WBS 2-5 روش تخمین زمان برای هر فعالیت 2-5-1 روش کارشناسی 2-5-2 روش میزان کار 2-5-3 روش استفاده از پروژه‌های قبلی 2-5-4روش شکست فعالیت‌ها WBS 2-6 زمان تقریبی برای تعدادی از فعالیت‌های ساختمانی 2-7 ترسیم شبکه …….17 فصل سوم: آموزش کاربردی نرم‌افزار : 3-1 معرفی نرم‌افزار 3-1-1 منوی File 3-1-2 منوی Edit 3-1-3 منوی View 3-1-4 منوی lnsert 3-1-5 منوی Format 3-1-6 منوی Tools 3-1-7 منوی Project 3-1-8 منوی Window 3-1-9 منوی Help 3-1-10 تقویم Calendar 3-1-11 منوی Cantt Chart 3-1-12 منوی Net Work Diagram 3-1-13 تعریف زمان شروع و خاتمه 3-1-14 منوی Task Name 3-1-15 منوی Task Infomation 3-2 اضافه نمودن یادداشت 3-3 ارتباط دادن فعالیت‌های جزء به فعالیت مرجع 3-4 تعریف تقویم کار 3-5 نسبت دادن تقویم کار به فعالیت‌ها 3-6 اضافه کردن یک فعالیت جدید 3-7 حذف یک فعالیت 3-8 مسیر بحرانی 3-9 شناوری 3-9-1 شناوری آزاد 3-9-2 شناوری کل 3-10 تغییر نمای Cantt Chart 3-11 Tracking Gantt 3-12 نمایش بردار زمانی فصل چهارم: پروژه زمان‌بندی ساختمان ده طبقه فلزی با سقف کامپوزیت : 4-1 پروژه اجرای ساختمان فلزی 4-2 اجرای خاک‌برداری و پی‌‌سازی 4-2-1 اجرای خاک‌برداری 4-2-2 اجرای پی‌سازی 4-2-3 آرماتوربندی 4-2-4 قالب‌بندی 4-2-5 بتن‌ریزی 4-3 ساخت و نصب اسکلت و سقف 4-3-1 جوشکاری با گاز محافظ 4-3-2 جوش زیر پودری 4-3-3 نصب اسکلت فلزی 4-3-4 سقف کامپوزیت 4-4 اجرای سفت‌کاری 4-4-1 دیوار بلوک سفالی 4-4-2 دیوار بلوک لیکا 4-4-3 دیوار بلوک سی‌پورکس 4-4-4 درای‌وال (Dray Wall) 4-4-5 دیوار پانل گچی 4-5 ساخت و نصب چهارچوب فلزی 4-6 ساخت و نصب فریم پنجر‌ها 4-7 اجرای گچ و خاک 4-8 اجرای کُرم و شیب‌‌بندی زیر ایزولاسیون 4-9 اجرای ایزولاسیون 4-10 اجرای کاشی‌کاری 4-11 اجرای سرامیک کف 4-12 اجرای سفیدکاری 4-13 اجرای سنگ نما و راه‌پله 4-13-1 روش سنگ‌کاری خشک 4-13-2 روش سنگ خشک پین واقع در ضخامت سنگ 4-13-3 روش سنگ خشک نمایان 4-13-4 روش سنگ خشک قرار دادن نبشی پایین و بالا واقع در ضخامت 4-13-5 روش سنگ خشک قرار دادن نبشی در پشت 4-14 اجرای رنگ‌آمیزی 4-15 تخمین زمان برای فعالیت‌ها 4-15-1 خاکبرداری و پی‌سازی 4-15-1-1 تخمین زمان خاک‌برداری 4-15-1- 2 تخمین زمان اجرای بتن مگر 4-15-1-3 تخمین زمان آرماتوربندی 4-15-1-4 تخمین زمان قالب‌بندی 4-15-1-5 تخمین زمان بتن‌ریزی 4-15-1-6 تخمین زمان نصب و هواگیری بیس پلیت‌ها 4-15-2 تخمین زمان ساخت اسکلت 4-15-2-1 تخمین زمان برش‌کاری 4-15-2-2 تخمین زمان ساخت ستون 4-15-2-3 تخمین زمان ساخت تیر ورق 4-15-2-4 تخمین زمان نصب ستون‌ها 4-15-2-5 تخمین زمان نصب تیر ورق و تیر فرعی 4-15-3 تخمین زمان اجرای سقف کامپوزیت 4-15-3-1 تخمین زمان اجرای قالب‌بندی 4-15-3-2 تخمین زمان اجرای آرماتوربندی 4-15-3-3 تخمین زمان اجرای بتن‌ریزی سقف 4-15-4 تخمین زمان اجرای دیوارچینی 4-15-5 تخمین زمان نصب چهارچوب فلزی 4-15-6 تخمین زمان اجرای گچ و خاک 4-15-7 تخمین زمان اجرای کُرم‌بندی و بتن سبک کف 4-15-8 تخمین زمان اجرای ایزولاسیون 4-15-9 تخمین زمان اجرای کاشی‌کاری و سرامیک 4-15-10 تخمین زمان اجرای سنگ نما 4-15-11 تخمین زمان اجرای سفیدکاری 4-15-12 تخمین زمان نصب شیشه 4-15-13 تخمین زمان اجرای رنگ‌آمیزی 4-16 وارد کردن اطلاعات به نرم‌افزار 4-17 تعریف تقویم کار 4-18 Task name 4-19 Indent 4-20 یادداشت‌های ضروری فصل پنجم: پروژه زمان‌بندی اجرای ساختمان هفت طبقه بتنی با سقف تیرچه بلوک : 5-1پروژه اجرای ساختمان بتنی 5-2 اجرای خاک‌برداری 5-3 اجرای پی‌سازی 5-4 آرماتوربندی 5-5 قالب‌بندی 5-6 بتن‌ریزی 5-7 سقف تیرچه بلوک 5-8 تخمین زمان اجرای برای فعالیت‌ها 5-8-1 تخمین زمان اجرای خاک‌برداری 5-8-2 تخمین زمان اجرای بتن مگر 5-8-3 تخمین زمان اجرای آرماتوربندی 5-8-4 تخمین زمان اجرای قالب‌بندی 5-8-5 تخمین زمان اجرای بتن‌ریزی پی 5-8-6 تخمین زمان اجرای آرماتوربندی اسکلت 5-8-7 تخمین زمان اجرای قالب‌بندی ستون و تیر‍‌ها 5-8-8 تخمین زمان اجرای بتن‌ریزی ستون 5-8-9 تخمین زمان اجری سقف تیرچه بلوک 5-8-10 تخمین زمان اجرای دیوار چینی 5-8-11 تخمین زمان نصب چهارچوب فلزی 5-8-12 تخمین زمان اجرای گچ و خاک 5-8-13 تخمین زمان اجرای کُرم‌بندی و بتن سبک کف 5-8-14 تخمین زمان اجرای ایزولاسیون 5-8-15 تخمین زمان اجرای کاشی‌کاری 5-8-16 تخمین زمان اجرای سنگ نما 5-8-17 تخمین زمان اجرای سفیدکاری 5-8-18 تخمین زمان نصب شیشه 5-8-19 تخمین زمان اجرای رنگ‌آمیزی 5-9 وارد کردن اطلاعات به نرم‌افزار 5-9-1 تعریف تقویم کار 5-9-2 Task name 5-9-3 Indent فصل ششم: کنترل پروژه : کتاب برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی با microsoft project 6-1 کنترل پروژه 6-2 گزارش پیشرفت پروژه 6-3 بازنگری برنامه زمان‌بندی فصل هفتم: نمونه قراردادها : 7-1 نمونه قرار داد‌ها 7-1-1 قرارداد گچ‌کاری 7-1-2 قرارداد آهن‌کشی آسانسور 7-1-3 قرارداد رنگ‌آمیزی 7-1-4 قرارداد گازکشی 7-1-5 قرارداد کاشی‌کاری و سرامیک 7-1-6 قرارداد سنگ پله، سنگ بدنه 7-1-7 قرارداد فروش درب 7-1-8 تیپ قرارداد بدون مصالح 7-1-9 تیپ قرارداد با مصالح

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس فرشاد نجومی
نوبت چاپ سوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 200
شابک 9786001680793