کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها نوشته مهندس حمیدرضا روانشادنیا مهندس هومان بابااحمدی میلانی مهندس سینا اخطاری از نوآور

کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها توسط مهندس حمیدرضا روانشادنیا مهندس هومان بابااحمدی میلانی مهندس سینا اخطاری نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها مقدمه فصل اول / استاتیک و مقاومت مصالح 1-1 مقدمه 1-2 نیرو 1-3 بردار 1-3-1 جمع ترسیمی بردارها 1-3-2 تجزیه بردار به مولفه‌های آن 1-3-3 جمع تحلیلی دو بردار 1-3-4 ضرب داخلی و بردار 1-3-5 ضرب خارجی دو بردار 1-4 ایستایی یک جسم صلب 1-4-1 جهت قراردادی نیروها 1-4-2 انواع نیرو و نقطه اثر 1-4-3 گشتاور یک نیرو 1-4-4 جابجایی نیروها 1-4-5 گشتاور کوپل 1-5 معادله تعادل 1-6 عضو دو نیرویی 1-6-1 عضو سه نیرویی و بیشتر 1-7 قیود و تکیه‌گاه‌های دو بعدی 1-8 نمودار جسم آزاد 1-9 روش حل مسائل تعادل جسم صلب 1-10 خرپا 1-10-1 معین ـ نامعین 1-10-2معینی یا نامعینی خرپا 1-10-3 تحلیل خرپا 1-10-4 تحلیل خرپا به روش مفصل 1-10-5 تحلیل خرپا به روش مقطع 1-10-6 تشخیص اعضا صفر نیروئی 1-11 مرکز سطح 1-12 لنگر اول سطح یا ممان استاتیک 1-13 لنگر دوم سطح یا ممان اینرسی 1-13-1 حاصلضرب اینرسی 1-13-2 ممان اینرسی قطبی 1-13-3 قضیه محورهای موازی 1-13-4 ممان اینرسی مقاطع پر کاربرد 1-14 شعاع ژیراسیون 1-15 نیروهای داخلی و ترسیم نمودارهای آنها 1-16 نیروهای خارجی وارد شده به تیر 1-16-2 نیروهای داخلی 1-16-3 جهت‌های قراردادی در ترسیم نمودارهای نیروی محوری و لنگر خمشی 1-16-4 عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی 1-17 محاسبه نیروهای برشی و لنگر خمشی 1-17-1 رسم نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی 1-17-2 روابط میان نیروی بار، نیروی برشی و لنگر خمشی 1-18 مقاومت مصالح 1-18-1 تنش عمودی 1-18-2 تنش برشی (متوسط) 1-18-3 تنش برشی در پین‌های اتصال 1-18-4 تنش حرارتی 1-18-5کرنش 1-18-6 پیچش 1-18-7 تنش خمشی در تیرها فصل دوم / مبانی، مفاهیم و کلیات تحلیل سازه 2-1- سازه و تحلیل سازه 2-2- معرفی انواع اعضای سازه‌ای 2-2-1- معرفی عضو دو نیرویی (محوری) 2-2-2- تعریف تیر 2-2-3- تعریف سُتون 2-2-4- تعریف قاب 2-3- انواع قیدها و اتّصالات سازه‌ای 2-3-1- تعریف قید سازهای 2-3-1-6- قید کامل، صلب، گیردار، فیکس 2-4- انواع تکیه‌گاه‌ها و شرایط تکیه‌گاهی 2-4-1- تکیه‌گاه ساده 2-4-2- تکیه‌گاه غلتکی 2-4-3- تکیه‌گاه گیردار 2-4-4- تکیه‌گاه لغزنده گیردار 2-4-5- تکیه‌گاه رابط یا میله‌ای 2-5- معرفی انواع فنرها 2-6- انواع نیروهای وارد بر سازه‌ها 2-7- مفاهیم تعادل، پایداری و ناپایداری در سازه‌ها 2-7-1- تعادل 2-7-1-1- عضو دو نیروئی 2-7-1-2- عضو سه نیرویی 2-7-2- پایداری 2-7-2-1 ناپایداری ایستایی 2-7-2-2- ناپایداری هندسی داخلی 2-7-2-3- ناپایداری هندسی خارجی 2-7-3- الگوهای پایداری در سازه‌ها 2-7-3-1- مفصل موهومی 2-8- پایداری نسبی (اتصال دو سازه، سه سازه) 2-8-1- انواع اتصال دو جسم بهم 2-8-1-1-اتصال دو جسم توسط سه میله غیر همرس و غیر موازی 2-8-1-2- اتصال دو جسم توسط یک میله و یک مفصل 2-8-2- انواع اتصال سه جسم متصل 2-8-2-1- اتصال سه جسم توسط سه مفصل 2-8-2-2- اتصال سه جسم توسط شش عضو دو نیروئی فصل سوم / معین و نامعین بودن سازه‌ها 3-1- درجه نامعینی سازه‌ها 3-2- تعیین درجه نامعینی در قاب‌ها 3-2-1- روش شمارش معادلات و مجهولات 3-2-1-1- معادلات شرط 3-2-2- روش شمارش حلقه‌ها و کادرهای بسته 3-2-3- روش تبدیل قاب به شاخه‌های معین 3-3- تعیین درجه نامعینی در تیرهای سراسری 3-4- تعیین درجه نامعینی در خرپاها 3-5- تعیین درجه نامعینی در سازه‌های دارای کابل 3-6- تعیین درجه نامعینی در سازه‌های دارای فنرهای انتقالی، و فنرهای دورانی فصل چهارم / تحلیل سازه‌های معین پیش‌نیازهای فصل چهارم 4- 1- مقدمه 4-2- راهنمای انتخاب روش برای تحلیل سازه‌های معین 4-2-1- راهنمای روش‌های انرژی برای تحلیل سازههای معین 4-2-2- راهنمای روش تیر مزدوج 4-2-3- راهنمای روش لنگر سطح 4-2-4- راهنمای روابط تیرهای پایه 4-3- یادآوری از استاتیک 4-3-1- تعریف نیروی برشی 4-3-2- تعریف نیروی محوری 4-3-3- تعریف لنگر خمشی 4-3-4- نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (روش جمع زدن) 4-3-4-1- ترسیم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن 4-3-4-2- ترسیم نمودار لنگر خمشی به روش جمع زدن 4-3-4-3- مثال‌هایی برای ترسیم نمودار برش و لنگر خمشی در سازه‌های معین 4-4- تعیین تغییرشکل‌های سازه معین 4-5- روش کار مجازی ”بار واحد“ برای تحلیل سازههای معین 4-5-1- گامهای روش کار مجازی برای تحلیل سازه معین 4-5-2- محاسبه تغییر شکل سازه معین در صورتیکه نشست تکیه‌گاهی، تغییر دما یا خطای ساخت وجود داشته باشد 4-5-3- رابطه کار مجازی برای تحلیل خرپاهای معین 3-6- روش کار حقیقی ـ انرژی برای تحلیل سازههای معین 4-6-1- قضیه کاستیگلیانو 4-6-2- انرژی کرنشی داخلی تحت بارهای محوری 4-6-3- انرژی کرنشی داخلی تحت خمش خالص 4-6-4- انرژی کرنشی داخلی بر اثر تلاش برشی 4-6-5- انرژی کرنشی در تیر بر اثر نیروی برشی 4-6-6- انرژی کرنشی در میله بر اثر گشتاور پیچشی 4-6-7- تعیین تغییر شکل تیر و قابها به روش انرژی 4-6-7-1- تعیین تغییر شکل تیرهای خمیده 4-7- روش تیر مزدوج برای تحلیل سازههای معین 4-7-1- گام‌های روش تیر مزدوج 4-7-2- چند نکته مهم در روش تیر مزدوج 4-8- روش لنگر سطح 4-8-1- مراحل روش لنگرسطح 4-8-2- چند نکته مهم در روش لنگر سطح 4-9- استفاده از روابط تیرهای پایه برای تحلیل سازههای معین 4-10- تحلیل خرپاهای معین 4-10-1- روش مفصل برای تحلیل خرپای معین 4-10-2- روش مقطع برای تحلیل خرپاهای معین تست‌های فصل چهارم آزمـون نظام مهندسی سال‌‌های گذشته فصل پنجم / تحلیل سازه‌های نامعین 5-1- پیش نیازهای فصل 5 5-2- خلاصه تحلیل سازههای نامعین 5-3- راهنمای انتخاب روش تحلیل سازههای نامعین 5-3-1- راهنمای استفاده از روش نیرو (نرمی) 5-3-2- راهنمای استفاده از روش تغییر مکان (سختی) 5-3-3- راهنمای استفاده از روش معادل‌سازی با فنر 5-3-4- راهنمای استفاده از روش تحلیل تقریبی 5-4- روش سازگاری تغییر شکل‌ها برای تحلیل سازههای نامعین 5-5- روش معادل‌سازی با فنر برای تحلیل سازههای نامعین 5-5-1- معرفی انواع فنر و نحوه معادل سازی یک عضو با فنر 5-5-1-1- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت نیروی محوری 5-5-1-2- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت خمش 5-5-1-3- سختی فنرهای دورانی، معادل با اعضاء تحت پیچش 5-5-1-4- فنرهای موازی 5-5-1-5- فنرهای سری 5-6- روش شیب افت 5-6-1 درجه آزادی 5-6-1-1 درجه آزادی انتقالی (D1) 5-6-1-1-1- چند نکته در محاسبه درجه آزادی انتقالی 5-6-1-2 درجه آزادی چرخشی (D2) 5-6-1-3 نکات درجه‌ی آزادی 5-6-2 مجهولات، قراردادها و روابط روش شیب افت 5-6-2-1- قرارداد علامت شیب‌ها و دوران‌ها در روش شیب‌افت 5-6-2-2- روابط شیب افت 5-7 روش توزیع لنگر 5-7-1 تعاریف و اصطلاحات مربوط به روش توزیع لنگر 5-7-1-1- سختی دورانی 5-7-1-1-1- جدول مقادیر سختی دورانی 5-7-1-2- ضریب انتقال لنگر عضو (C) 5-7-1-3- ضریب توزیع لنگر (D) 5-7-1-3-1- جدول ضرایب انتقال 5-7-1-4- لنگرهای گیرداری F.E.M. 5-7-2 مراحل تحلیل سازه به روش توزیع لنگر 5-8 روش پرتال 5-9 تعاریف تقارن و پادمتقارن 5-9-1- نمونه‌هایی از بارگذاری متقارن 5-9-2- نمونه‌هایی از بارگذاری پادمتقارن 5-9-3- سازه متقارن ـ بار متقارن 5-9-4- سازه متقارن – بار پاد متقارن 5-9-5- سازه پادمتقارن ـ بار متقارن 5-9-6- سازه پادمتقارن ـ بار پادمتقارن تسـت‌های فصل پنجم آزمـون نظام مهندسی سال‌های گذشته فصل ششم / خط تاثیر 6-1- خط تأثیر چیست؟ 6-2- روش مولر ـ برسلاو 6-2-1- خط تأثیر لنگر خمشی 6-2-2- خط تأثیر نیروی برشی در عضو 6-3- خط تأثیر در سازه‌های نامعین 6-4- کاربرد خط تأثیر تسـت‌های فصل ششم آزمـون نظام مهندسی سال‌‌های گذشته کلید واژه

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس حمیدرضا روانشادنیامهندس هومان بابااحمدی میلانیمهندس سینا اخطاری
نوبت چاپ یازدهم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ رنگی
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 252
شابک 9786001685569