کتاب روسازی بتن غلتکی نوشته مهندس روح الله براتی مهندس محمد کریمی گوغری دکتر سید علی صحاف از نوآور

کتاب روسازی بتن غلتکی توسط مهندس روح الله براتی مهندس محمد کریمی گوغری دکتر سید علی صحاف نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

مطالب کتاب روسازی بتن غلتکی فصل اول: کلیات اهداف فصل اول 1-1- معرفی 1-2- بتن غلتکی 1-3- تاریخچه بتن غلتکی 1-4- روسازی‌های بتنی 1-5- انواع روسازی بتنی 1-5-1- روسازی بتنی ساده درزدار (JPCP) 1-5-2- روسازی بتنی مسلح درزدار (JRCP) 1-5-3- روسازی بتنی پیوسته (CRCP) 1-5-4- روسازی بتنی پیش تنیده (PCP) 1-6- جایگاه بتن غلتکی در روسازی‌های بتنی 1-7- روسازی بتن غلتکی 1-7-1- کاربردهای روسازی بتن غلتکی 1-7-2- مزایای روسازی بتن غلتکی 1-7-3- معایب روسازی بتن غلتکی خلاصه فصل اول سؤالات فصل اول فصل دوم: مصالح مصرفی و مواد افزودنی اهداف فصل دوم 2-1- معرفی 2-2- سنگدانه 2-3- مواد سیمانی 2-4- آب 2-5- افزودنی‌ها 2-5-1- خاکستر بادی 2-5-2- دوده سیلیس خلاصه فصل دوم سؤالات فصل دوم فصل سوم: خواص و عملکرد روسازی بتن غلتکی اهداف فصل سوم 3-1- معرفی 3-2- مقاومت‌های مکانیکی 3-2-1- مقاومت فشاری 3-2-2- مقاومت کششی برزیلی 3-2-3- مقاومت خمشی 3-2-4- مقاومت برشی 3-3- مدول الاستیسیته 3-4- رفتار خستگی 3-5- نفوذپذیری و مقاومت در برابر یخ‌زدگی 3-6- انتقال بار 3-7- اتصال بین لایه‌ها (مقاومت چسبندگی بین لایه‌ها) 3-8- بافت سطحی 3-9- کارآیی 3-10- جرم حجمی و درجه تراکم 3-11- همواری خلاصه فصل سوم سؤالات فصل سوم فصل چهارم: طرح اختلاط اهداف فصل چهارم 4-1- معرفی 4-2- طرح اختلاط بتن غلتکی روسازی 4-3- الزامات کلی طرح اختلاط بتن غلتکی روسازی 4-3-1- تعیین مقاومت مشخصه طرح 4-3-2- تعیین دانه‌بندی مصالح سنگی 4-3-3- تعیین چگالی اشباع، درصد جذب آب مصالح و درصد رطوبت قابل تبخیر مصالح سنگی 4-3-4- تعیین عیار سیمان طرح 4-3-5- تعیین نسبت آب به سیمان 4-4- طرح اختلاط با استفاده از آزمایش روانی بتن 4-4-1- مقدمه 4-4-2- مراحل طرح اختلاط 4-5- طرح اختلاط با استفاده از روش تراکم خاک 4-5-1- مقدمه 4-5-2- مراحل طرح اختلاط خلاصه فصل چهارم سؤالات فصل چهارم فصل پنجم: دستورالعمل‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بـررسـی خـواص بتـن غلتـکی روســازی اهداف فصل پنجم 5-1- معرفی 5-2- تعیین درصد رطوبت قابل تبخیر مصالح سنگی بر اساس استانداردASTM C566-97 5-3- تعیین کارآیی و زمان VB نمونه‌های بتن غلتکی روسازی (با استفاده از میز لرزان) بر اساس استاندارد ASTM C1170 5-4- ساخت نمونه‌های استوان‌های بتن غلتکی روسازی (با استفاده از میز لرزان) بر اساس استاندارد ASTM C1176 5-5- تعیین نسبت آب به سیمان بتن غلتکی روسازی به روش تراکم اصلاح شده بر اساس استاندارد ASTM D1557 5-6- آزمایش‌های مورد استفاده در بحث روسازی بتن غلتکی خلاصه فصل پنجم سؤالات فصل پنجم فصل ششم: روش‌های طراحی ضخامت روسازی بتن غلتکی اهداف فصل ششم 6-1- معرفی 6-2- طراحی ضخامت به روش ارتش آمریکا 6-2-1- انتقال بار 6-2-2- متغیرهای طراحی 6-2-3- طراحی ضخامت روسازی 6-2-4- تعیین مدول عکس‌العمل بستر (k) 6-2-5- ترافیک 6-2-5-1- اثر ترافیک بر روی طراحی ضخامت روسازی 6-2-5-2- ارزیابی ترافیک 6-2-6- وسایل نقلیه زنجیردار 6-2-7- طراحی ضخامت روسازی چند لایه‌ای 6-3- طراحی ضخامت به روش PCA 6-3-1- مقاومت مشخصه 6-3-2- مقاومت خمشی – مدول گسیختگی 6-3-3- مدول الاستیسیته 6-3-4- رفتار خستگی 6-3-5- اصول طراحی 6-3-6- مراحل طراحی ضخامت 6-3-7- طراحی برای ترافیک ترکیبی 6-3-8- اصلاح ضخامت برای محورهای مرکب (تاندوم) 6-3-9- اثر تغییرات مدول الاستیسیته 6-4- طراحی ضخامت به روش آشتو (برای سطوح صلب) 6-4-1- عوامل مؤثر در طرح روسازی 6-4-2- طراحی ضخامت روسازی 6-4-2-1- تعیین مدول مؤثر عکس‌العمل بستر 6-4-2-2- تعیین ضخامت صفحه بتنی 6-5- طراحی ضخامت به روش ACI 6-5-1- مقدمه 6-5-2- تنش‌های روسازی 6-5-3- بارهای ترافیکی 6-5-4- تقویت بستر 6-5-5- ویژگی‌های بتن 6-5-6- طراحی ضخامت 6-5-6-1- اساس طراحی 6-5-6-2- منبع جداول ضخامت خلاصه فصل ششم سؤالات فصل ششم فصل هفتم: ساخت، اجرا و بهره‌برداری روسازی بتن غلتکی اهداف فصل هفتم از کتاب روسازی بتن غلتکی 7-1- تولید بتن غلتکی روسازی 7-1-1- معرفی 7-1-2- کنترل و نگهداری مواد و مصالح بتن غلتکی روسازی 7-1-3- جداشدگی و بررسی مصالح دانه‌ای 7-1-4- کارخانه‌های اختلاط بتن غلتکی روسازی 7-1-4-1- تولید منقطع 7-1-4-2- کارخانه‌های جریان پیوسته 7-1-5- بچینگ و نظارت 7-1-6- سطوح تولید 7-2- اجرای بتن غلتکی روسازی 7-2-1- معرفی 7-2-2- آماده‌سازی بستر، زیر اساس و لایه اساس 7-2-3- انتقال بتن غلتکی روسازی 7-2-4- آزمون‌های آزمایشگاهی و صحرایی 7-2-5- ساخت آزمایشی (نوارهای تست) 7-2-6- پخش بتن غلتکی روسازی 7-2-7- تراکم 7-2-8- اجرای منهول‌ها 7-2-9- الگوهای غلتک زنی – تراکم باند اول 7-2-10- درز ساخت طول 7-2-10-1- غلتک زنی درز ساخت طولی تازه 7-2-10-2- غلتک زنی درز ساخت طولی سرد 7-2-11- درز ساخت عرضی 7-2-12-ایجاد درز (برش) در سطح روسازی 7-2-13- عمل‌آوری و محافظت روسازی 7-2-13-1- عمل‌آوری 7-2-13-2- عمل‌آوری و حفاظت در آب و هوای سرد 7-2-13-3- حفاظت از روسازی در مقابل باران 7-2-14- توان افتتاح زود هنگام روسازی بر روی ترافیک 7-2-15- تضمین کیفیت و کنترل کیفیت خلاصه فصل هفتم سؤالات فصل هفتم فصل هشتم از کتاب روسازی بتن غلتکی: خرابی‌ها، تعمیر و نگهداری روسازی بتن غلتکی اهداف فصل هشتم 8-1- معرفی 8-2- خرابی‌ها الف) ترکیدگی/ کمانش ب) شکستگی گوشه ج) پکیدگی گوشه د) پکیدگی لبه ه) ترک خوردگی دوام (نوع “D”) و) پلکانی شدن ز) آسیب دیدگی درزگیری ح) ترک خوردگی خطی (ترک‌های طولی ، عرضی و قطری) ط) صیغلی شدن دانه‌ها ی) بیرون پریدگی ک) پامپینگ ل) سوراخ شدگی م) پوسته پوسته شدن، ترک خوردگی سطحی و شن زدگی ن) ترک انقباضی 8-3- درزبندی 8-3-1- درزبندی درزها و اتصالات 8-3-2- درزبندی زیرین روسازی و تسطیح الف) درزبندیی زیرین روسازی ب) تسطیح 8-4- تعمیر عمقی روسازی بتنی الف) تعیین مکان تعمیر ب) آماده‌سازی ناحیه تعمیر ج) اجرای بتن 8-5- روکش 8-6- تمهیدات ویژه پاکسازی و محافظت سطح روسازی پارکینگ‌ها الف) پاشیدن مواد ساینده ب) تمیزکننده‌های شیمیایی 8-7- ایجاد بافت سطحی روسازی 8-7-1- مقدمه 8-7-2- تراش سطح روسازی 8-7-2-1- مقدمه 8-7-2-2- مزایای تراش سطح مزایای تراش ریز مزایای تراش درشت 8-7-2-3- معایب و محدودیت‌های تراش سطح خلاصه فصل هشتم سؤالات فصل هشتم مراجع لاتین مراجع فارسی کتاب روسازی بتن غلتکی انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتب نظام مهندسی و عمران

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس روح الله براتیمهندس محمد کریمی گوغریدکتر سید علی صحاف
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 176
شابک 9786001684104