کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک نوشته مهندس داریوش مرادی از نوآور

کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک توسط مهندس داریوش مرادی نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک : مقدمه پیشگفتار بخش اول / آزمایشات آزمایشگاهی فصل اول / نمونه‌برداری از مصالح سنگی 1. محدودۀ کاربرد 2. دستورالعمل‌های نمونه‌برداری 3. تعداد و وزن نمونه‌های صحرایی 4. نحوۀ انتقال نمونه‌ها 5. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل دوم / روش آزمون استاندارد برای تعیین آزمایشگاهی درصد رطوبت وزنی خاک و سنگ 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل سوم / روش آزمون استاندارد برای تحلیل اندازۀ ذرّات خـاک‌هـا (دانه‌بندی) 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل چهارم / روش آزمون استاندارد برای توزیع اندازۀ ذرّات خاک‌های ریـزدانه با استفاده از تحلیل رسوب‌گذاری (هیدرومتری) 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. خلاصه‌ای از روش آزمون 4. اهمّیّت و کاربرد 5. آماده‌سازی نمونۀ آزمون 6. رابطۀ کالیبراسیون 7. شرح روش آزمون 8. محاسبات 9. گزارش 10. دقّت و خطا فصل پنجم / روش آزمون استاندارد برای تعیین مشخّصات واگرایی خاک رس با استفاده از هیدرومتری دوگانه (مضاعف) 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل ششم / روش‌های آزمون استاندارد برای تعیین حد روانی، حد خمیری و شاخص خمیری خاک‌ها 60 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل هفتم / روش آزمـون استـانـدارد برای تعیین مشخّصات تراکم آزمایشگاهی خاک 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل هشتم / روش آزمـون استـاندارد بـرای تعیین CBR (نسبـت باربری کالیفرنیا) خاک‌های متراکم شده در آزمایشگاه 1. محدودۀ کاربرد 2. شرح مختصری از روش آزمون 3. محاسبات 4. گزارش 5. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون 6. نکات فنّی و کارشناسی برای ارزیابی آزمایش و گزارش CBR فصل نهم / روش آزمـون استـاندارد بـرای تعیین چـگالی ویـژه (وزن مخصوص نسبی) ذرّات جامد خاک با استفاده از پیکنومتر 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل دهم / روش آزمـون استـانـدارد بـرای تعییـن ارزش ماسه‌ای خاک‌ها و مصالح سنگی ریزدانه 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل یازدهم / روش آزمـون استـاندارد بـرای تعیین دانسیته و وزن مخصوص خاک در محل، با استفاده از روش بطری ماسه 1. محدودۀ کاربرد 2. شرح مختصری از روش آزمون 3. محاسبات 4. گزارش 5. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل دوازدهم / روش آزمون استاندارد برای شناسایی و طبقه‌بندی خاک‌های رس واگرا با استفاده از آزمایش Pin Hole (سوراخ سوزنی) 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل سیزدهم / روش آزمون استاندارد برای اندازه‌گیری پتـانسیـل رمبنــدگـی خـاک‌هـا 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل چهاردهم / روش آزمـون استـانـدارد بــرای تعییـن نفوذپذیری خاک‌های دانه‌ای (بار ثابت) و دستورالعمل تعیین نفوذپذیری خاک‌های ریزدانه (بار افتان) 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل پانزدهم / روش آزمـون استـاندارد بـرای تعیین تورّم یا نشست یک‌بعدی خاکهای چسبنده 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل شانزدهم / روش آزمون استاندارد برای تعیین مقاومت فشـاری محصورنشـدۀ خـاک چسبنـده 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل هفدهم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش برش مستقیم خاک‌ها 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل هجدهم / روش آزمون استاندارد برای تعیین ضریب اصطکاک خاک و ژئوسینتتیک یـا ژئـوسینتتیـک و ژئـوسینتتیـک بـا استفاده از دستگاه برش مستقیم 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. تجهیزات آزمایش 5. محاسبات 6. گزارش 7. دقّت و خطا فصل نوزدهم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش فشاری سه‌محوری در خاک‌ها به روش‌های CD، CU و UU 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل بیستم / روش آزمون استاندارد برای تعیین ویژگی‌های تحکیم یک‌بعدی خاک‌ها با استفاده از روش بارگذاری افزایشی 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون بخش دوم / آزمایشات صحرایی فصل اول / مقدمه‌ای بر آزمایش‌های صحرایی مطالعات مکانیـک خـاک و خـدمـات ژئوتکنیک 1. محدودۀ کاربرد 2. پیوست‌ها فصل دوم / روش آزمون استاندارد برای تعیین CBR (نسبت باربری کالیفرنیا) خاک‌ها در محل 1. محدودۀ کاربرد 2. شرح مختصری از روش آزمون 3. محاسبات 4. گزارش 5. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل سوم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش ضـربـه و نفـوذ استـانـدارد SPT 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. گزارش 5. محاسبات 6. تکرارپذیری آزمون SPT 7. بهره‌برداری‌های مستقیم از نتایجSPT در ژئوتکنیک 8. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با فصل چهارم / روش آزمون استاندارد مربوط به آزمایش‌های نفوذ مخروط اصطکاکی و مخروط شبه استاتیکی در خاک 1. محدودۀ کاربرد 2. اصطلاحات مرتبط با آزمون 3. ملاحظات 4. گزارش 5. دقّت و خطا 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل پنجم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش بارگذاری صفحه‌ای 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. آزمایش تعیین مدول عکس‌العمل لایه‌های بستر 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل ششم / روش آزمون استاندارد برای تعیین مقاومت برشی نمونه‌های سنگی با شرایط طبیعی محل (برش برجا) و مصالح خاکی 1. اهمّیّت و محدودۀ کاربرد 2. محل و تعداد انجام آزمایش 3. عمق انجام آزمایش 4. ابعاد گالری 5. ابعاد و تعداد جعبۀ آزمایش 6. خروجی و تجهیزات انجام آزمایش فصل هفتم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش برش پرّۀ صحرایی در خاک چسبنده 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. گزارش 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل هشتم / روش آزمون استاندارد برای اندازه‌گیری صحرایی مقاومت الکتریکی خاک، با استفاده از روش چهار الکترودی وِنِر 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. محاسبات 5. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل نهم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش پرسیومتری در خاک‌ها 1. محدودۀ کاربرد 2. ملاحظات مهم 3. شرح مختصری از روش آزمون 4. گزارش 5. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل دهم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش دیلاتومتری تخـت (اتّسـاع سنـجـی یـا انبسـاط‌سنجـی) 1. محدودۀ کاربرد 2. شرح مختصری از روش آزمون 3. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل یازدهم / روش آزمون استاندارد برای تعیین نفوذپذیری خـاک‌ها و مصالح آبرفتی با روش لوفران 1. محدودۀ کاربرد 2. شرح مختصری از روش آزمون 3. محاسبات 4. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون فصل دوازدهم / روش آزمون استاندارد تعیین نفوذپذیری در توده‌های سنـگی درزه‌دار با آزمـایش فشـار آب (لـوژان) 1. محدودۀ کاربرد 2. تعاریف 3. ملاحظات مهم 4. شرح مختصری از روش آزمون 5. محاسبات 6. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون پیوست الف / نکـات فنّی و مهنـدسـی عمومـی در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک پیوست ب / جداول کـاربـردی در آزمــایـش‌هـای مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس داریوش مرادی
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 396
شابک 9786001684609