کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی نوشته مهندس محمدعلی فرشادفر از نوآور

کتاب راهنمای عقد قرارداد به روش طرح و ساخت (EPC) در طرح‌های عمرانی توسط مهندس محمدعلی فرشادفر نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کوتاه گام‌های برگزاری مناقصه به روش طرح و ساخت گام اول: تهیه اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار( کارفرما) گام دوم: دعوت از مناقصه‌گران لیست کوتاه (پیمانکاران) توسط مناقصه‌گزار (کارفرما) گام سوم، چهارم، پنجم واگذاری و مبادله پیمان (گام ششم) گام هفتم: چک لیست‌های مستندسازی در مناقصات طرح و ساخت (EPC) فصل سوم / شرایط عمومی پیمان در قراردادهای طرح و ساخت : بررسی تطبیقی شرایط عمومی پیمان در قراردادهای دو عاملی (EPC) با قراردادهامتعارف سه عاملی (DBB) در طرح‌های عمرانی فصل چهارم / اسناد و مدارک قراردادی : موافقت‌نامه پیمان شرایط عمومی پیمان فصل 1. کلیات 1ـ1. تعاریف 1ـ1ـ1. پیمان 1ـ1ـ2. طرفها و اشخاص 1ـ1ـ3. تاریخ‌ها، آزمایش‌ها، دوره‌ها و تکمیل 1ـ1ـ4. پول و پرداختها 1ـ1ـ5. کارها و کالاها 1ـ1ـ6. دیگر تعاریف 1ـ2. تفسیر 1ـ3. ارتباطات 1ـ4. قانون و زبان 1ـ5. اولویت مدارک 1ـ6. موافقت‌نامه پیمان 1ـ7. واگذاری 1ـ8. نگهداری و ارایة مدارک 1ـ9. اشتباه در خواسته‌های کارفرما 1ـ10. استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار 1ـ11. استفاده پیمانکار از مدارک کارفرما 1ـ12. جزئیات محرمانه 1ـ13. رعایت قوانین 1ـ14. مسئولیت تضامنی و انفرادی 1ـ15. محرمانه بودن فصل 2. کارفرما 2ـ1. حق دسترسی به کارگاه 2ـ2. مجوزها، گواهی‌ها یا تأییدیه‌ها 2ـ3. کارکنان کارفرما 2ـ4. ترتیب‌های تأمین مالی کارفرما 2ـ5. دعاوی کارفرما فصل 3. مهندس مشاور 3ـ1. اختیارها و وظایف مهندس مشاور 3ـ2. تفویض اختیار از سوی مهندس مشاور 3ـ3. دستورهای مهندس مشاور 3ـ4. تعویض مهندس مشاور 3ـ5. تصمیم‌ها فصل 4. پیمانکار 4ـ1. تعهدهای عمومی پیمانکار 4ـ2. تضمین انجام تعهدات 4ـ3. نماینده پیمانکار 4ـ4. پیمانکاران دست دوم 4ـ5. پیمانکاران دست دوم منتخب 4ـ6. همکاری 4ـ7. پیاده کردن کارها 4ـ8. روش‌های ایمنی 4ـ9. تضمین کیفیت 4ـ10. داده‌های مربوط به کارگاه 4ـ11. کفایت مبلغ پذیرفته شدة پیمان 4ـ12. شرایط فیزیکی غیر قابل پیش‌بینی 4ـ13. حق عبورها و تسهیلات 4ـ14. اجتناب از دخالت 4ـ15. راه‌های دسترسی 4ـ16. حمل کالا 4ـ17. ماشین‌آلات پیمانکار 4ـ18. حفاظت از محیط زیست 4ـ19. برق، آب و گاز 4ـ20. ماشین‌آلات و ابزار کارفرما و مصالحی که رایگان در اختیار قرار داده می‌شود 4ـ21. گزارش‌های پیشرفت 4ـ22. امنیت کارگاه 4ـ23. عملیات پیمانکار در کارگاه 4ـ24. فسیلها و آثار باستانی فصل 5. طراحی 5ـ1. تعهدهای عمومی طراحی 5ـ2. مدارک پیمانکار 5ـ3. تقبل کردن پیمانکار 5ـ4. استانداردهای فنی و مقررات 5ـ5. آموزش 5ـ6. مدارک چون ساخت 5ـ7. دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری 5ـ8. اشتباه طراحی فصل 6. کارمندان و کارگران 6ـ1. به کارگیری کارمندان و کارگران 6ـ2. نرخ دستمزد و شرایط کارگری 6ـ3. افراد در خدمت کارفرما 6ـ4. قوانین کار 6ـ5. ساعات کار 6ـ6. تسهیلات برای کارمندان و کارگران 6ـ7. بهداشت، سلامت و ایمنی 6ـ8. کنترل و نظارت پیمانکار 6ـ9. کارکنان پیمانکار 6ـ10. سوابق کارکنان و ماشین‌آلات پیمانکار 6ـ11. رفتار مخل نظم 6ـ12. کارمند و کارگر خارجی 6ـ13. پیشگیری از مزاحمت حشرات و حیوانات مضر 6ـ14. مشروب‌های الکلی یا مواد مخدر 6ـ15. اسلحه و مهمات 6ـ16. جشن‌ها و مراسم مذهبی فصل 7. تجهیزات، مصالح و چگونگی اجرا 7ـ1. چگونگی اجرا 7ـ2. نمونه‌ها 7ـ3. بازرسی 7ـ4. آزمایش 7ـ5. رد کردن 7ـ6. کارهای علاج‌بخشی 7ـ7. مالکیت تجهیزات و مصالح 7ـ8. حقوق امتیاز 7ـ9. شرایط تأمین مالی فصل 8. آغاز، تأخیرها و تعلیق 8ـ1. آغاز کار 8ـ2. مدت تکمیل 8ـ3. برنامه زمانی 8ـ4. تمدید مدت تکمیل 8ـ5. تأخیرهای ناشی از مقام‌های قانونی 8ـ6. آهنگ پیشرفت 8ـ7. خسارت‌های تأخیر 8ـ8. تعلیق کار 8ـ9. پیامدهای تعلیق 8ـ10. پرداخت بهای تجهیزات و مصالح، در صورت تعلیق 8ـ11. طولانی شدن تعلیق 8ـ12. آغاز مجدد کار 8ـ13. پاداش برای تکمیل زودتر از موعد فصل 9. آزمایش‌های زمان تکمیل 9ـ1. تعهدهای پیمانکار 9ـ2. آزمایش‌های به تأخیر افتاده 9ـ3. تکرار کردن آزمایش 9ـ4. با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های زمان تکمیل فصل 10. تحویل کارها به کارفرما 10ـ1. تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها 10ـ2. تحویل قسمت‌هایی از کارها 10ـ3. مداخله در آزمایش‌های زمان تکمیل 10ـ4. سطوحی که نیاز به ترمیم دارند فصل 11. مسئولیت نقص 11ـ1. تکمیل کار باقی‌مانده و رفع نقص 11ـ2. هزینه رفع نقص 11ـ3. تمدید دورة اعلام نقص 11ـ4. قصور در رفع نقص 11ـ5. خارج کردن کارهای معیوب از کارگاه 11ـ6. آزمایش‌های بیشتر 11ـ7. حق دسترسی 11ـ8. تحقیق به وسیله پیمانکار 11ـ9. گواهی عملکرد 11ـ10. تعهدهای ایفا نشده 11ـ11. پاکسازی کارگاه فصل 12. آزمایش‌های پس از تکمیل 12ـ1. روش انجام آزمایش‌های پس از تکمیل 12ـ2. آزمایش‌های به تأخیر افتاده 12ـ3. تکرار کردن آزمایش 12ـ4. با موفقیت نگذشتن آزمایش‌های پس از تکمیل فصل 13. تغییرها و اصلاحها 13ـ1. حق تغییر دادن 13ـ2. مهندسی ارزش 13ـ3. روش تغییر 13ـ4. پرداخت به پول‌های قابل کاربرد 13ـ5. مبالغ مشروط 13ـ6. کارهای روزمزدی 13ـ7. اصلاحات به علت تغییر در قوانین 13ـ8. تعدیل به علت تغییر در هزینه‌ها فصل 14. مبلغ پیمان و پرداخت 14ـ1. مبلغ پیمان 14ـ2. پیش پرداخت 14ـ3. درخواست صدور گواهی پرداخت میانی 14ـ4. جدول پرداختها 14ـ5. تجهیزات و مصالح موردنیاز کارها 14ـ6. صدور گواهی پرداخت‌های میانی 14ـ7. پرداختها 14ـ8. تأخیر در پرداخت 14ـ9. پرداخت سپرده حسن انجام کار 14ـ10. صورت وضعیت زمان تکمیل 14ـ11. درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی 14ـ12. اقرارنامه 14ـ13. صدور گواهی پرداخت نهایی 14ـ14. پایان یافتن مسئولیت کارفرما 14ـ15. نوع پول‌های پرداخت فصل 15. فسخ پیمان به وسیله کارفرما 15ـ1. اعلام برای اصلاح 15ـ2. فسخ به وسیله کارفرما 15ـ3. ارزیابی در تاریخ فسخ 15ـ4. پرداخت پس از فسخ 15ـ5. حق کارفرما برای فسخ فصل 16. تعلیق و فسخ به وسیلة پیمانکار 16ـ1. حق پیمانکار برای تعلیق کار 16ـ2. فسخ پیمان به وسیلة پیمانکار 16ـ3. توقف کار و خارج کردن ماشین‌آلات پیمانکار 16ـ4. پرداخت پس از فسخ پیمان فصل 17. خطرپذیری و مسئولیت 17ـ1. مصونیت‌ها 17ـ2. مراقبت پیمانکار از کارها 17ـ3. ریسک‌های کارفرما 17ـ4. پیامد ریسک‌های کارفرما 17ـ5. حقوق مالکیت فکری و صنعتی 17ـ6. محدودیت مسئولیت فصل 18. بیمه 18ـ1. الزام‌های عمومی بیمه‌ها 18ـ2. قصور در تهیه و تمدید بیمه‌نامه‌ها 18ـ3. محتوای بیمه‌نامه‌ها 18ـ4. بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما 18ـ5. دریافت خسارت از بیمه 18ـ6. بیمه‌نامه‌ها، در شرایط تحویل قسمتی از کارها 18ـ7. انطباق بیمه‌نامه‌ها با شرایط پیمان 18ـ8. مراجع صادرکننده بیمه‌نامه‌ها 18ـ9. تغییر در بیمه‌نامه‌ها، ناشی از تغییر کارها فصل 19. حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) 19ـ1. تعریف فورس ماژور 19ـ2. اخطار فورس ماژور 19ـ3. وظیفة به حداقل رساندن تأخیر 19ـ4. پیامدهای فورس ماژور 19ـ5. تأثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست دوم 19ـ6. فسخ اختیاری، پرداخت، و آزادسازی 19ـ7. معافیت از انجام کار طبق قانون فصل 20. دعاوی، اختلافها و داوری 20ـ1. دعاوی پیمانکار 20ـ2. انتصاب هیئت حل اختلاف 20ـ3. عدم توافق در انتصاب هیئت حل اختلاف 20ـ4. تصمیم‌گیری هیئت حل اختلاف 20ـ5. حل و فصل دوستانه 20ـ6. داوری 20ـ7. عدم تبعیت از تصمیم هیئت حل اختلاف 20ـ8. خاتمة دورة انتصاب هیئت حل اختلاف شرایط خصوصی : 1ـ1ـ3ـ1. تاریخ پایه 1ـ1ـ4ـ6. پول خارجی (ارز) 1ـ1ـ4ـ8. پول محلی یا پول رایج کشور 1ـ1ـ6ـ2. کشور 1ـ1ـ6ـ5. قوانین 1ـ2. تفسیر 1ـ5. اولویت مدارک 1ـ6. موافقتنامة پیمان 1ـ7. واگذاری 1ـ8. نگهداری و ارایة مدارک 1ـ10. استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار 1ـ13. رعایت قوانین 1ـ14. مسئولیت تضامنی و انفرادی 1ـ15. محرمانه بودن 3ـ1. اختیارها و وظایف مهندس مشاور 4ـ4. پیمانکاران دست دوم 4ـ5. پیمانکار دست دوم منتخب 4ـ6. همکاری 4ـ8. روش‌های ایمنی 4ـ9. تضمین کیفیت 4ـ11. کفایت مبلغ پذیرفته شدة پیمان 4ـ13. حق عبورها و تسهیلات 4ـ15. راه‌های دسترسی 4ـ16. حمل کالا 4ـ19. برق، آب و گاز 4ـ21. گزارش‌های پیشرفت 4ـ22. امنیت کارگاه 5ـ2. مدارک پیمانکار 5ـ4. استانداردهای فنی و مقررات 6ـ5. ساعات کار 6ـ6. تسهیلات برای کارمندان و کارگران 6ـ7. بهداشت، سلامت و ایمنی 7ـ9. شرایط تأمین مالی 8ـ1. آغاز کار 8ـ3. برنامه زمانی 8ـ4. تمدید مدت تکمیل 8ـ5. تأخیرهای ناشی از مقام‌های قانونی 8ـ6. آهنگ پیشرفت 8ـ7. خسارت‌های تأخیر 8ـ9. پیامدهای تعلیق 8ـ13. پاداش برای تکمیل زودتر از موعد 9ـ1. تعهدهای پیمانکار 10ـ1. تحویل گرفتن کارها یا بخش‌ها 11ـ3. تمدید دورة اعلام نقص 11ـ4. قصور در رفع نقص 12ـ1. روش آزمایش‌های پس از تکمیل 13ـ8. تعدیل به علت تغییر در هزینه‌ها 14ـ1. مبلغ پیمان 14ـ2. پیش‌پرداخت 14ـ3. درخواست صدور گواهی پرداخت میانی 14ـ5. تجهیزات و مصالح موردنیاز کارها 14ـ7. پرداخت‌ها 14ـ8. تأخیر در پرداخت 14ـ10. صورت وضعیت زمان تکمیل 14ـ11. درخواست صدور گواهی پرداخت نهایی 14ـ15. نوع پول‌های پرداخت 15ـ2. فسخ به وسیله کارفرما 15ـ5. حق کارفرما برای فسخ 17ـ3. ریسک‌های کارفرما 17ـ6. محدودیت مسئولیت 17ـ7. مسئولیت پیمانکار در استفاده از تسهیلات متعلق به کارفرما 18ـ1. الزام‌های عمومی بیمه‌ها 18ـ3. محتوای بیمه‌نامه‌ها 18ـ4. بیمه‌نامه‌های در تعهد کارفرما 18ـ5. دریافت خسارت از بیمه 20ـ2. انتصاب هیئت حل اختلاف 20ـ3. عدم توافق در انتصاب هیئت حل اختلاف پیوست پیشنهاد مناقصه اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجم فصل پنجم / بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها : شرح خدمات مشاور کارفرما، در کارهای طرح و ساخت آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارک طرح، در کارهای طرح و ساخت راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت آیین‌نامه ارجاع کار، به پیمانکاران طرح و ساخت راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان مهندس محمدعلی فرشادفر
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 576
شابک 9786001680045