کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع نوشته دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس سید رضا جعفری زاده از نوآور

کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع توسط دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری دکتر پیمان ابراهیمی ناغانی مهندس سید رضا جعفری زاده نوشته شده و به وسیله ی انتشارات نوآور به چاپ رسیده است. این کتاب ویژه ی آمادگی شرکت در آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون های نظام مهندسی نوشته شده است.
موجود بودن: موجود نیست
توضیحات

کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental: مقدمه فصل اول / سایکرومتریک 1- شکل‌گیری هوای خشک و مرطوب 2- خواص ترمودینامیکی هوای مرطوب 3-پارامترهای رطوبت پارامترهای پایه پارامترهای رطوبت مرتبط با حالت اشباع 4- نمودار سایکرومتریک 5- فرآیندهای رایج تهویه مطبوع گرمایش یا سرمایش محسوس هوای مرطوب سرمایش و رطوبت زدایی هوای مرطوب تقطیر (کندانس) اختلاط آدیاباتیک دوجریان هوای مرطوب اختلاط آدیاباتیک آب تزریق شده به هوای مرطوب جذب حرارت و افزایش رطوبت فضا علائم اختصاری حروف یونانی اندیسها فصل دوم / چرخه‌های ترمودینامیکی و سرمایش 1- ترمودینامیک 1-1- انرژی ذخیره شده 1-2- انرژی درحال انتقال 1-3- قانون اول ترمودینامیک 1-4- قانون دوم ترمودینامیک 2- سیکل‌های تبرید تراکمی 2-1- سیکل کارنو 2-2 سیکل یک مرحله‌ای تئوری با استفاده از مبرد خالص 2-3 سیکل سرمایش لورنز (LORENZ) 2-4- سیکل‌های تبرید تراکم چند مرحله‌ای بخار علائم اختصاری اندیس‌ها فصل سوم / جریان سیال 1- خصوصیات سیال چگالی (DENSITY) لزجت یا ویسکوزیته (VISCOSITY) 2- روابط اصلی دینامیک سیالات پیوستگی در لوله یا کانال معادله برنولی و تغییرات فشار در جهت جریان جریان آرام آشفتگی (توربولانس) 3- فرآیندهای پایه جریان اصطکاک دیواره لایه مرزی الگوهای جدایش در جریان 4- تحلیل جریان سیال معادله برنولی اصطکاک در مجرا افت فشار در اتصالات کاویتاسیون علائم اختصاری حروف یونانی فصل چهارم / انتقال حرارت 1- فرآیندهای انتقال حرارت رسانش جابه جایی تابش ترکیب مکانیزمهای تابش وجابه جایی شار حرارتی مقاومت کلی و ضریب انتقال حرارت فصل پنجم / جریان دو فازی 1- جوشش تبخیر سطح آزاد FREE SURFACE EVAPORATION جوشش هستهای NUCLEATE BOILING 2- تقطیر فصل ششم / انتقال جرم 1- پخش مولکولی قانون فیک FICK’S LAW قانون فیک برای ترکیب‌های رقیق شونده قانون فیک برای پراکندگی جرم در جامدات یا سیالات راکد (محیط‌های ایستا) کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع قانون فیک برای گازهای کامل با گرادیان دمای قابل صرف نظر ضریب پخش DIFFUSION COEFFICIENT پخش یک گاز دریک گاز ساکن انتشار متقابل با غلظت مولی مساوی 2- همرفت یا جابه‌جایی جرمی CONVECTION OF MASS ضریب انتقال جرم آنالوژی بین انتقال حرارت و انتقال جرم جابه جایی فصل هفتم / مبانی کنترل 1- کلیات اصطلاحات تاخیرهای مرتبه اول (FIRST ORDER LAGS) زمان مرده (DEAD TIME) انواع کنش‌های کنترلی کنش دو وضعیتی کنترل پیوسته بازه تغییرات (THROTTLING RANGE) کنترل تناسبی-انتگرالی(P-I) کنترل تناسبی- انتگرالی- مشتق‌گیر کنترل تطبیقی (ADAPTIVE CONTROL) منطق فازی (FUZZY LOGIC) کنترل شناور FLOATING CONTROL 2-1- تقسیم‌بندی اجزاء کنترل بر اساس منبع انرژی کامپیوترها برای کنترل اتوماتیک 2- اجزا کنترلی شیرها (ولوها) شیر حبابی دو راهه (TWO WAY GLOBE VALVE) شیر پروانه‌ای (BUTTERFLY VALVE) شیر توپی (BALL VALVES) شیر مستقل از فشار (PRESSURE INDEPENDENT VALUE) مشخصات جریان در شیرها عملگر شیرها (ACTUATORS) عملگر شیر نیوماتیک دو کنشه یا عملگر نیوماتیک بدون فنر عملگر الکتریک- هیدرولیک عملگر شیر ترموستاتیک سلنوید solenoid عملگر الکتریکی electric actuators برگشت پذیر دو طرفه (reversible) دمپرها دمپرهای چند پره‌ای (multiblade dampers) فصل هشتم / صوت و ارتعاشات 1- هدف طراحی اکوستیکی 2- مشخصات صوت سطوح (LEVELS) فشار صوت و سطح فشار صوت طول موج توان صوت و سطح توان صوت شدت صوت و سطح شدت صوت ترکیب نمودن سطحهای صوتی رزونانس (RESONANCE) جذب و بازتابش صوت (ABSORPTION AND REFLECTION OF SOUND) اکوستیک اتاق (ROOM ACOUSTICS) امپدانس اکوستیکی (ACOUSTIC IMPEDANCE) 3- اندازه‌گیری صوت ابزارشناسی متوسط‌گیری زمانی طیف و آنالیز پهنای باند اصول اندازه‌گیری صوت اندازه‌گیری شدت صوت 4- به دست آوردن توان صوت روش میدان آزاد (FREE-FIELD METHOD) روش اتاق انعکاس (REVERBERATION ROOM METHOD) روش موج تصاعدی PROGRESSIVE WAVE (IN- DUCT)METHOD روش شدت صوت 5- تبدیل توان صوت به فشار صوت 6- مسیرهای انتقال صوت افتهای پراکندگی میدان‌های مستقیم در مقابل میدان‌های انعکاس انتقال از طریق هوا (هوایی) انتقال از طریق داکت انتقال اتاق به اتاق انتقال از طریق سازه انتقال از مسیرهای انحرافی 7- منبع‌های رایج صوت جهت منبع‌ها میدان نزدیک اکوستیکی 8- کنترل نمودن صوت مجموعه اصطلاحات افت انتقال صدا (SOUND TRANSITION LOSE=TL) کاهش نویز (NOISE REDUCTION=NR) محفظه‌ها وپوشش‌ها دیواره‌ها (PARTITIONS) درجه بندی کلاس انتقال صوت (STC) سایلنسرهای پراکنده ساز DISSIPATIVE SILENCERS)) سیستم‌های سایلنسر فعال (ACTIVE SILENCER SYSTEMS) بازتاب انتهایی (END REFLECTION) پیش‌بینی پاسخ انسان به صوت کیفیت صدا بلندی (LOUDNESS) طیف فرکانس قابل قبول 11- سیستم‌های تعیین نرخ صوت و اهداف طراحی اکوستیکی کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع سطح صوت وزنی A-WEIGHED SOUND LEVEL (DB_A) روش معیار نویز NOISE CRITERIA METHOD : NC روش معیار اتاق ROOM CRITERION METHOD: RC راهنمای انتخاب خصوصیات 12- علائم اختصاری حروف یونانی پیشوند و پسوندها فصل نهم / آسایش حرارتی 1- تنظیم حرارت بدن انسان 2- موازنه انرژی 3- تبادل حرارتی مساحت جانبی بدن انتقال حرارت محسوس از پوست دفع حرارت تبخیری از پوست دفع حرارت تنفسی فرمولبندی جایگزین انتقال حرارت کلی پوست 4- اطلاعات مهندسی و اندازه‌گیری نرخ متابولیک و راندمان مکانیکی فعالیت متناوب دقت اندازه‌گیری راندمان مکانیکی ضرایب انتقال حرارت ضریب انتقال حرارت تابشی ضریب انتقال حرارت همرفتی ضریب انتقال حرارت تبخیری عایق کاری لباس و راندمان نفوذ عایق کاری حرارتی راندمان نفوذ فاکتور سطح لباس دفع حرارت کل تبخیری پارامترهای محیطی پارامترهای اندازه‌گیری مستقیم پارامترهای محاسباتی (از سایر پارامترها) 5- شرایط آسایش حرارتی شکایت‌های حرارتی 6- آسایش حرارتی و راندمان عملکرد 7- شرایط حرارتی غیریکنواخت و عدم آسایش موضعی تابش حرارتی نامتقارن کوران یا سرمای موضعی ناخواسته (DRAFT) اختلاف عمودی دمای هوا کف گرم یا سرد 8- فاکتورهای ثانویه موثر بر آسایش سن جنسیت 9- پیش‌بینی آسایش حرارتی موازنه انرژی حالت پایا مدل دو گرهی (دو نقطهای) مدل‌های آسایش و فیزیولوژی حرارتی چند بخشی مدل‌های تطبیقی محدوده‌های آسایش و عدم آسایش 10- شاخص‌های محیطی دمای موثر دمای عملکردی مرطوب TOH شاخص تنش حرارتی شاخص سطح‌تر شده پوست دمای گوی سان (کروی) حباب مرطوب دمای گوی سان مرطوب WET- GLOBE TEMPERATURE شاخص سرمای باد WIND CHILL INDEX=WCI 11- محیط‌های خاص گرمایش مادون قرمز معادلات آسایش برای گرمایش تابشی سیستم‌های کنترل محیط توسط شخص محیط‌های گرم و مرطوب محیط‌های شدیداً سرد 12- علائم اختصاری حروف یونانی پیشوند و پسوندها فصل دهم / سلامت محیط داخل 1- زمینه 1-1- دانش سلامت مرتبط با محیط داخل 1-2- تشخیص، آنالیز و کنترل خطر خطرات بیولوژیکی خطرات فیزیکی خطرات ارگونومیک 2- آلودگی‌های انتقال یافته توسط هوا 2-1- ذرات ریز واحدهای اندازه‌گیری تاثیر کلی آلودگی هوا بر سلامت محیط‌های صنعتی استراتژی کنترل تاثیرپذیری فیبرهای مصنوعی چسبناک محصولات احتراق ذرات در محیط‌های غیر صنعتی آلودگی ناشی از استعمال دخانیات آلودگی بیولوژیکی 2-2- آلایندههای گازی ترکیبات آلی فرّار (VOCs) آلاینده‌های گازی غیر آلی محیط‌های صنعتی محیط‌های غیر صنعتی ترکیبات آلی فرار VOCs ترکیبات آلی شبه فرّار (SVOCs) تأثیر بر سلامتی گازهای غیر آلی تاثیرات سلامتی نیتریک اکسید NO دی اکسید نیتروژن (NO2) دی اکسید سولفور 2SO ازن 3O 3- عوامل فیزیکی موثر بر سلامت 3-1- محیط حرارتی محدوده شرایط زندگی سالم آسیب دمای پایین هسته بدن آسیب دمای بالای هسته بدن الگوهای فصلی تغییرات آب و هوا افزایش مرگ و میر در حرارت بالای محیط 3-2 – خطرات الکتریکی 3-3 انرژی‌های مکانیکی ارتعاشات اندازه‌گیری و تشخیص حدود استاندارد حرکت فرکانس پایین ( Hz 1) حرکت فرکانس بال صدا و نویز 3-4- تابش الکترومغناطیسی تابش یونیزه کننده تاثیر رادون بر سلامت استانداردهای تاثیرپذیری تابش غیر یونیزه کننده نور مرئی تابش فرکانس رادیویی 3-5- ارگونومی 3-6 – تهویه هوای خارج و سلامتی فصل یازدهم / آلودگی هوا 1- طبقه‌بندی آلاینده‌های هوا 2- آلاینده‌های ذره‌ای ذرات جامد BIOAEROSOLS (ذرات هوایی زنده) ذرات مایع ذرات ترکیبی ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE (ETS) اندازه ذرات حمل شونده در هوا واحد اندازه‌گیری اثرات زیان‌آور آلاینده‌های ذره‌ای سطوح رایج آلودگی ذرات هوایی زنده (BIOAEROSLS) 3- آلاینده‌های گازی واحدهای اندازه‌گیری آلاینده‌های گازی 3-1 – ترکیبات آلی فرّار (بخارشونده) کنترل تاثیرپذیری از مواد VOC 3-2 – ترکیبات آلی شبه فرار 3-3 گازهای غیر آلی کنترل تاثیرپذیری از گازهای غیر آلی 4- گروه‌بندی آلودگی‌های هوا با توجه به منشا فصل دوازدهم / بوها 1- منابع بوها 2- حس کردن بو احساس بویایی آناتومی و فیزیولوژی هوش بویایی 3- عوامل موثر بر ادارک بو رطوبت و دما جذب و آزادسازی بوها پاسخ احساسی به بوها 4- خصوصیات احساس بوها قابل تشخیص بودن (DETETABILITY) مشخص نمودن آستانه بو شدت (INTENSITY) قانون توان روانشناختی شخصیت بو‌ مرتبه خوشایندی 5- رقیق‌سازی بوها از طریق تهویه 6- غلظت بو اندازه‌گیری تحلیلی 7- واحدهای OLF فصل سیزدهم / مدل‌سازی محیط داخل 1- دینامیک سیالات محاسباتی زمینه ریاضی و عددی 1-1 مش‌بندی برای دینامیک سیالات محاسباتی شبکه‌های دارای ساختار شبکههای بدون ساختار کیفیت شبکه GRID QUALITY 1-2- شرایط مرزی برای دینامیک سیالات محاسباتی شرایط مرزی ورودی شرایط مرزی خروجی شرایط مرزی دیوار/سطح شرایط مرزی صفحه تقارن (SYMMETRY SURFACE BOUNDARY CONDITIONS) منبعها و چاههای ثابت (FIXED SOURCES AND SINKS) 1-3- رویکردهای مدلسازی CFD طرح‌ریزی دقت ابعادی و میزان در نظر گرفتن جزئیات مراحل شبیه‌سازی CFD 1-4 – اعتبارسنجی، صحت سنجی و گزارش نتایج اعتبارسنجی (VERIFICATION) صحت سنجی(VALIDATION) گزارش‌گیری VERIFICATION: تعیین ماهیت مدل آشفتگی تعیین ماهیت انتقال حرارت و مدل‌های جریان ریز نمودن سایز شبکه و گام زمانی رویه‌های عددی، تکرار و همگرایی VALIDATION (صحت سنجی) گزارش نمودن نتایج CFD روش‌های عددی مقایسه نتایج با اطلاعات 2- جریان هوای شبکه چند ناحیهای و مدلسازی انتقال ذرات 2-1- مدل‌سازی جریان هوای چند ناحیه‌ای 2-2 – مسیرهای مدل‌سازی چند ناحیهای طرح‌ریزی شبیه‌سازی فصل چهاردهم / اطلاعات طراحی بر اساس آب و هوا 1- شرایط طراحی آب و هوایی شرایط طراحی سالانه گرمایش و رطوبت زنی شرایط سالانه طراحی سرمایش، رطوبت زدایی و آنتالپی شرایط طراحی بحرانی سالیانه (EXTREME ANNUAL DESIGN CONDITION) شرایط طراحی ماهیانه باد بارش طراحی ماهانه حباب خشک و حباب تر تابش خورشیدی آسمان پاک (clear- sky solar irradiance) تابش خورشیدی آسمان کامل(ALL-SKY SOLAR IRRADIANCE) شرایط طراحی گرمایش و رطوبت زنی سالیانه شرایط طراحی سالانه سرمایش، رطوبت زدایی وآنتالپی دما،‌روز- درجه، ساعت- درجه دمای طراحی ماهانه حباب خشک و متوسط دمای حباب مرطوب متناظر دمای طراحی ماهانه حباب مرطوب و متوسط دمای حباب خشک متناظر تابش خورشیدی آسمان پاک تابش خورشیدی کل آسمان ALL-SKY SOLAR RADIATION 2- محاسبه تابش خورشیدی آسمان پاک موقعیت خورشید جرم هوا 3- جابجایی شدگی سطوح دریافت کننده به جهت‌های مختلف محاسبات تابش خورشیدی ورودی آسمان پاک روی سطوح دریافت کننده بخش پراکنده بخش بازتاب شده از سطح زمین 1-3- ایجاد اطلاعات روز- طراحی 2-3- تخمین روز- درجه روز-درجه‌های ماهانه فصل پانزدهم / پنجرهبندی (FENESTRATION) 1- اجزاء پنجره‌بندی 1-1- واحدهای شفاف GLAZING UNIT 1-2- قاب 1-3- سایه‌اندازی SHADING 2- تعیین نمودن جریان انرژی از پنجره‌بندی‌ها 3- ضریب U (عبور حرارتی) U-FACTOR (THERMAL TRANSMITTANCE) 1-3- به دست آوردن فاکتور U پنجره‌بندی 2-3- ضرایب انتقال حرارت سطوح و فضای میانی 3-3- ضرایب U برای درب‌ها 4- بهره حرارتی خورشیدی و عبور نور مرئی 1-4-خصوصیات خورشیدی-نوری پیکربندی سطوح شفاف 2-4- ضریب بهره حرارتی خورشیدی پنجره‌های دارای جریان هوا پنجره‌های سقفی پنجره‌های سقفی گنبدی شکل DOMED SKYLIGHTS تجهیز تامین روشنایی لوله‌ای TUBULAR DAYLIGHTING DEVICE (TDD) اجزاءTDDS مواد پلاستیکی برای پیکربندی سطوح شفاف 4-3- محاسبه بهره حرارتی خورشیدی 5-ملحقات سایه‌انداز پیش‌آمدگی افقی وعمودی 6- عبور ناخواسته هوا نفوذ از طریق پنجره‌بندی جابه جایی هوای داخل 7- انتخاب سیستم پنجره‌بندی بهره‌وری انرژی سالانه کاهش صوت فصل شانزدهم / تهویه و نفوذ 1- ایده‌های پایه و اصطلاحات تهویه و نفوذ هوای تهویه سیستم‌های توزیع هوای اجباری کسر هوای خارج OUTDOOR AIR FRACTION جابه جایی هوای اتاق ROOM AIR MOVEMENT 2- مکانیزم‌های هدایت کننده تهویه و نفوذ فشار دودکشی STACK PRESSURE فشار باد سیستم‌های مکانیکی ترکیب نمودن نیروهای هدایت کننده سطح فشار خنثی NEUTRAL PRESSURE LEVEL ضریب برداشت حرارتی THERMAL DRAFT COEFFICIENT 3- بارهای حرارتی تاثیر عایق‌بندی پوسته ساختمان 4- تهویه طبیعی روزنه‌های تهویه طبیعی جریان هوا از طریق روزنه‌های بزرگ پیش‌بینی شده جریان ایجاد شده فقط توسط نیروی باد جریان ایجاد شده فقط توسط نیروی حرارتی نکات مهم تهویه طبیعی انتخاب سیستم مشخصات ساختمان و محیط موقعیت روزنه‌ها تهویه ترکیبی 5- نشت و نفوذ هوا در ساختمان مسکونی اندازه‌گیری نشت هوا از پوسته درجه‌بندی هوا‌بندی ساختمان AIRTIGHTNESS RATINGS کنترل نمودن نشت هوا ساختمان‌های موجود 6- کنترل کیفیت هوای ورودی ساختمان‌های مسکونی کنترل در منشا SOURCE CONTROL ترکیبات آلی فرار (VOCS) اگزاست محلی اگزاست مکانیکی محلی پیوسته اگزاست مکانیکی محلی ناپیوسته تهویه کل خانه WHOLE-HOUSE VENTILATION 7- مدلهای ساده شده نفوذ و تهویه مدل‌های تجربی مدل‌های چندین منطقه‌ای (چندین زونه) MULTI ZONE MODELS مدل‌های تک زونه جمع آثار باد و دودکشی مثال‌های محاسبات مسکونی مدل پایه مدل بهبود یافته ENHANCED MODEL ترکیب نمودن نفوذ و تهویه مکانیکی در ساختمان‌های مسکونی رویه معمول 8- نشت هوای تجاری و اداری نشت هوا از پوسته نشت هوا از طریق پارتیشن‌های داخلی نشت هوا از طریق درب‌های خارجی نشت هوا از طریق دربهای اتوماتیک محاسبات نمونه تبادل هوا از طریق پرده‌های هوایی 9- تهویه تجاری و اداری 10- مثال ساختمان اداری موقعیت ساختمان فعالیت نفوذ راهرو جنوبی اگزاست‌های محلی تهویه دفتر مدیر عامل علائم اختصاری زیرنویس فصل هفدهم / محاسبات بار گرمایش و سرمایش مسکونی 1- خصوصیات مسکونی 2- مسیر محاسبات 3- روش بالانس حرارتی مسکونی RESIDENTIAL HEAT BALANCE (RHB) پیش فرضهای مسکونی RESIDENTIAL DEFAULTS 4-روش ضریب بار مسکونی RESIDENTIAL LOAD FACTOR METHOD کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع دستورالعمل ارائه شده 5- داده‌ها و دستورالعمل‌های رایج طراحی برای استفاده رایج ساختمان‌ها کدها و استانداردهای ساختمان قضاوت طراحان صحهگذاری عدم قطعیت و حاشیه امنیت روابط پایه شرایط طراحی فضاهای پوششی مجاور اطلاعات ساختمان تجهیزات پنجرهبندی‌های ساختمان اجزاء بار LOAD COMPONENTS سطوح زیر سطح تمام شده نفوذ: معتبرسازی مقادیر عبور هوا اختصاص دادن نشت هوا به اتاقها تهویه VENTILATION جریان هوای ترکیب شده تهویه و نفوذ بار تهویه/نفوذ VENTILATION/INFILTRATION LOAD افت‌های توزیع DISTRIBUTION LOSSES 6- بارهای سرمایش محاسبات بار پیک PEAK LOAD COMPUTATION سطوح کدر کف دارای اسلب SLAB FLOOR سطوح مجاور فضاهای پوششی سطوح انتقال پنجره‌بندی‌ها ملحقات خارجی سایهاندازی دائمی (سایهبان) ضرایب بار خورشیدی پنجره‌بندی سایه‌اندازی داخلی INTERIOR SHADING نفوذ و تهویه بهره داخلی سیستم توزیع هوا- بهره حرارتی بارنهان کلی خلاصه معادلات بار سرمایش RLF 7- بار گرمایش سطوح خارجی بالای سطح تراز همکف سطوح زیر همکف و روی همکف سطوح مجاور فضاهای پوششی تهویه و نفوذ رطوبت زنی انتخاب بار 8- مثال محاسبه بار ضرایب سطوح کدر ضرایب پنجره بارهای پوسته نفوذ و تهویه بهره داخلی اتلاف‌های توزیع وبار محسوس کلی بارنهان 10- علائم اختصاری زیرنویس‌ها فصل هجدهم / محاسبه بار گرمایش و سرمایش غیر مسکونی 1- اصول محاسبه بار سرمایش 1-1- اصطلاحات کاربردی نرخ‌های جریان حرارت HEAT FLOW RATES اثر تاخیر زمانی 2-1- روشهای محاسبه بار سرمایش محاسبه بار سرمایش به عنوان تمرین اولیه 3-1- مجموعه داده‌ها 2- بهره‌های حرارتی داخلی 1-2- افراد 2-2- روشنایی 3-2- موتورهای الکتریکی 4-2- ابزارها 3- بهره‌های حرارتی نفوذ هوا و انتقال رطوبت 1-3- نفوذ هوا حجم‌های استاندارد هوا محاسبات بهره حرارتی با استفاده از مقادیر استاندارد هوا کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع 1- بهره حرارتی کل 2- حرارت محسوس 3-حرارت نهان مثالهای اصلاح ارتفاع 2-3- بهره حرارتی نهان ناشی از پخش رطوبت 3-3 سایر بارهای نهان 4- بهره حرارتی پنجره بندی‌ها 1-4- بهره‌های حرارتی تابش مستقیم، تابش پراکنده و رسانش 2-4- سایه اندازی خارجی 5- روش بالانس حرارتی 1-5- فرضیات 2-5- المان‌ها بالانس حرارتی سطح خارجی فرآیند رسانش دیوار بالانس حرارتی سطح داخل تبادل تابش موج بلند از سطوح زون تابش موج کوتاه از لامپ‌ها تابش موج بلند از منابع داخلی استفاده از SHGC برای محاسبه بهره حرارتی خورشیدی کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع استفاده از داده‌های SHGC بالانس حرارتی هوا 3-5- زون عمومی برای محاسبات بار 4-5- تشریح ریاضی فرآیند رسانش رابطه بالانس حرارتی Heat Balance Equipmenet حل کلی تکرار بالانس حرارتی OVERALL HB ITERATIVE SOLUTION 5-5- ورودی مورد نیاز اطلاعات جغرافیایی و جهت GLOBAL INFORMATION اطلاعات دیوار WALL INFORMATION توابع توزیع تابش RADIAND DISTRIBUTION FUNCTIONS سایر اطلاعات موردنیاز OTHER REQUERED INFORMATION 6- روش سریهای زمان تابش 6-1- فرضیات و اصول 6-2- نگاه کلی 6-3 دستورالعمل RTS 6-4- بهره حرارتی از طریق سطح‌های خارجی دمای هوا خورشید SOL-AIR TEMPERATURE شار حرارتی به سطوح خارجی درمعرض تابش آفتاب رنگ سطح‌ها SURFACE COLORS محاسبات بهره حرارتی رسانشی با استفاده از سری‌های زمان رسانش 6-5 بهره حرارتی از طریق سطوح داخلی کف‌ها 6-6- محاسبه بار سرمایش 7- محاسبات بار گرمایش 1-7- محاسبات دفع حرارت شرایط طراحی خارج شرایط طراحی داخل محاسبات دفع حرارت‌های انتقالی سطوح همتراز با سطح زمین سطوح مجاور فضاهای پوششی نفوذ 7-2. ضرایب اطمینان گرمایش و بارهای فوق العاده 3-7 – سایر ملاحظات گرمایشی 8- آثار سیستم بر بار گرمایش و سرمایش 8-1- زون‌بندی 8-2-تهویه 3-8- سیستم‌های انتقال گرمای هوایی سیستم‌های کنترل ON/OFF سیستم‌های حجم هوا متغیر سیستم‌های بازگرمایش حجم هوا ثابت سیستم‌های هوای مخلوط شده MIXED AIR SYSTEMS بهره حرارتی از فن‌ها انتقال حرارت سطح داکت نشت داکت دماهای پلنوم برگشت هوای سقفی پلنوم‌های سقفی با برگشت دارای داکت سیستم‌های توزیع هوا زیر سطح کف تمام شده پلنوم در محاسبه بار 8-4- تجهیزات مرکزی پمپ‌ها 9. مثال محاسبات بار سرمایش و گرمایش 9-1- مثال تک اتاق اطلاعات آب و هوایی بارهای سرمایش با استفاده از روش RTS بخش 5. بار سرمایش کلی اتاق 2-9- بار گرمایش پیک تک اتاق بخش 6- بار گرمایش اتاق فصل نوزدهم / روش‌های مدلسازی و برآورد انرژی 1. فرضیات عمومی 1-1 مدلها و مسیرهای دست یابی رویکرد پیش رونده (کلاسیک) مسیر هدایت شده توسط داده‌ها (معکوس) 2-1 استراتژیهای کلی مدل‌سازی 3-1 – شبیه‌سازی سیستم‌های اولیه و ثانویه پالایش بر مبنای مدلسازی بر پایه اجزا 4-1- تاریخچه توسعه روش شبیه سازی 5-1- استفاده از مدل‌های انرژی کاربردهای متداول انتخاب معیارهای سنجش 6-1 – عدم قطعیت در مدلسازی 7-1- انتخاب روش آنالیز 2- روش‌های روز- درجه و BIN 1-2-روش روز/ درجه روش روز- درجه پایه متغیر VARIABLE –BASE DEGREE-DAY METHOD 2-2- روش BIN و روش BIN بهینه شده 3. مدلسازی بارهای حرارتی 1-3- روش‌های محاسبه بار محسوس فضا روش بالانس حرارتی روش ضریب وزنی تابع انتقال جامع اتاق COMPREHENSIVE ROOM TRANSFORM FUNCTION روش‌های شبکه حرارتی THERMAL- NETWORK METHODS 2-3- مدل‌سازی اجزاء پوسته سطوح تیره روی سطح همکف سطوح تیره زیر همکف پنجره بندیها نفوذ 3-3- ورودی‌ها به مدلهای بارهای حرارتی انتخاب داده‌های آب و هوایی بهره‌های حرارتی داخلی کسر بهره حرارتی به فضا رفتار ساکنان استراتژی‌های زون‌بندی حرارتی 4. مدل‌سازی اجزاءHVAC 1-4- استراتژی‌های مدل‌سازی مدلهای تجربی (بر مبنای داده‌های گذشته) مدلهای بر اساس اصول اولیه FIRST PRINCIPLES MODELS 2-4- اجزاء پایانه‌ای TERMINAL COMPONENT واحدهای پایانه‌ای و کنترل توزیع هوای زیر کف UNDER FLOOR AIR DISTRIBUTION تهویه جابه جایی هوا THERMAL DISPLACEMENT VENTILATION سیستمهای گرمایش و سرمایش تابشی 3-4- اجزا سیستم ثانویه فن‌ها،‌پمپ‌ها وسیستم‌های توزیع گرمای فن و پمپ FAN AND PUMP HEAT اجزاء انتقال حرارت وجرم 4-4-اجزاء اولیه سیستم بویلرها شرایط تعیین نرخ راندمان RATING CONDITIONS شرایط غیر طراحی OFF-DESIGN CONDITIONS چیلرها مدل برج خنک کن COOLING TOWER MODEL مدل پمپ حرارتی سرعت متغیر تراکم بخار سیستم‌های متصل به زمین GROUND- COUPTED SYSTEMS 5-4-مدل‌سازی کنترل‌های سیستم 6-4-یکپارچه‌سازی مدل‌های سیستم 5. مدلسازی سیستم انرژی پایین 5-1- تهویه طبیعی وترکیبی تهویه طبیعی NATURAL VENTILATION مدلهای ساده SIMPLIFIED MODELS مدل‌های شبکه جریان هوا NETWORK AIRFLOW MODELS دنیامیک سیالات محاسباتی COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC تهویه ترکیبی Hybrid Ventilation 5-2-روشنایی روز DAYLIGHTING 6- مدلسازی داده محور 6-1-دسته‌بندی روش‌های داده محور مسیر تجربی یا جعبه سیاه EMPIRICAL OR BLACK –BOX APPROACH رگرسیون مربع‌های حداقلی LEAST SQUARES REGRESSION مسیر جعبه خاکستری GRAY-BOX APPROACH فصل بیستم / پخش هوا در فضا SPACE AIR DIFFUSION 1- کیفیت هوای داخل و تاب‌آوری 2- اصطلاحات انواع خروجی و خصوصیات آنها 3- اصول رفتار جت مبانی جت هوا زون‌های گسترش جت سرعت‌های خط مرکزی در زون 1 و 2. سرعت خط مرکزی در زون 3. پروفایل سرعت جت‌هاVELOCITY PROFILES OF JETS نرخ‌های ورود هوا از اطراف به داخل جت جت‌های همدمای جریان شعاعی ISOTHERMAL RADIAL FLOW JETS جت‌های غیر همدما جت آزاد افقی غیر همدما مقایسه جت آزاد با جت دارای تاثیرپذیری از سطوح اطراف واحدهای پرده هوایی AIR CURTAIN UNITS جابه جایی هوا در زون تحت اشغال چیدمان حرارتی علائم اختصاری فصل بیست و یکم / طراحی داکت 1- معادله برنولی 2- هد و فشار فشار استاتیک STATIC PRESSURE فشار سرعتی VELOCITY PRESSURE فشار کل TOTAL PRESSURE 3- آنالیزهای سیستم 1-2- تغییرات فشار در سیستم 3- مقاومت سیال 1-3- افت‌های اصطکاکی معادلات دارسی و کولبرگ DARCY AND COLEBROOK EQUATIONS ضرایب زبری داکت قابل انعطاف FLEXIBLE DUCT تفسیر: نمودار اصطکاکFRICTION CHART داکت‌های غیر دایره‌ای NONCIRCULAR DUCTS داکت‌های مستطیلی داکت‌های بیضوی صاف FLAT OVAL DUCTS 2-3- افت‌های دینامیکی ضرایب افت محلی ضریب افت واحد پایانه‌ای TERMINAL UNIT LOSS COEFFICIENTS 3-3- افت‌های مقطعی شبکه داکت DUCT WORK SECTIONAL LOSSES معادله دارسی- ویسباخ Darcy – weisbach Equation 4- بر هم کنش فن/ سیستم FAN/SYSTEM INTERFACE شرایط ورودی و خروجی فن شرایط خروجی فن اتصالات ورودی فن 5- اتاق‌های تجهیزات مکانیکی موقعیت‌های ورودی هوای خارج و تخلیه هوای اگزاست 6- طراحی داکت 1-6- نکات حائز اهمیت طراحی آب‌بندی سیستم شرایط پذیرش خصوصیات توصیه شده برای تجهیزات دارای دهانه داکت عایق‌بندی داکت انتخاب شکل داکت محدودیت‌های فضایی SPACE CONSTRAINTS ضرایب تاثیر فن / سیستم تست و بالانس 2-6- توصیه‌های طراحیDESIGN RECOMMENDATIONS 3-6- روش‌های طراحی روش افت فشار ثابت Equal Friction Method روش بازیافت فشار استاتیکStatic Regain Method بالانسBALANCING کنترل نویز NOISE CONTROL اهدافGOALS استفاده از روش طراحی سایززنی داکت تامین Supply Duct Sizing سیستم‌های داکت برگشت Return Duct Systems 4-6- سیستم‌های اگزاست صنعتی فصل بیست و دوم / طراحی سیستم لوله‌کشی 1- مبانی 1-1- کدها و استانداردها 2-1- نکات حائز اهمیت در طراحی 3-1- سیستم‌های لوله‌کشی عمومی سیستم‌های لوله‌کشی فولادی سیستم‌های لوله‌کشی غیر فلزی(پلاستیک) سیستم‌های خاص 4-1- معادلات طراحی معادله دارسی- ویسباخ معادله هایزن-ویلیامز (HAZEN-WILLIAMS) افتهای ولو و اتصالات VALVE AND FITTING LOSSES افت در اتصالات چندتایی LOSSES IN MULTIPLE FITTINGS محاسبه افت فشارها 5-1- دستورالعمل سایزینگ 6-1- اجزاء ساپورت لوله فاصله ساپورت‌های آویزان کننده و ضخامت دیواره لوله 7-1- انبساط لوله و قابلیت انعطاف PIPE EXPANSION AND FLEXIBILITY 8-1- خم‌ها و حلقه‌های لوله خم‌های اِل L BENDS خم‌های Z Z BEND خم‌های U و حلقه‌های لوله U BENDS AND PIPE LOOPS کنترل انبساط و انقباض سایر مواد جانشانی سرد لوله‌ها COLD SPRINGING OF PIPE آنالیز پیکربندی‌های موجود لوله 2- مواد لوله و اتصالات 1-2- لوله لوله فولادیSteel Pipe تیوب مسی COPPER TUBE چدن داکتیل و چدن خاکستری DUCTILE IRON AND CAST IRON مواد غیر فلزی(پلاستیک) NONMETALLIC (PLASTIC) ترموست‌ها 2-2- اتصالات FITTINGS 3-2- روش‌های اتصال رزوه نمودن threading جوش دادن و لحیم کاری SOLDERING AND BRAZING اتصالات بیرون آمدگی و فشار FLARED AND COMPRESSION JOINTS فلنچ‌ها جوشکاری WELDING 3- کاربردها 1-3- لوله‌کشی آب محدودیت‌های نرخ جریان ایجاد نویز NOISE GENERATION سایش EROSION فوق العاده‌های ناشی از افزایش سن لوله‌ها ALLOWANCES FOR AGING ضربه قوچ WATER HAMMER 2-3- پایپینگ آب مصرفی SERVICE WATER PIPING لوله پلاستیکی دستورالعمل سایززنی سیستم‌های آب سرد پایپینگ سیستم هیدرونیک HYDRONIC SYSTEM PIPING محدوده استفاده از نمودارهای افت فشار محدوده عمومی طراحی جدا نمودن هوا AIR SEPARATION افت فشار ولو و اتصالات افت فشار اتصالات سه راهی فصل بیست و سوم / عایق‌بندی برای سیستم‌های مکانیکی 1. اهداف طراحی و موارد حائز اهمیت حفظ‌ انرژی ضخامت اقتصادی حفاظت پرسنل کنترل کندانس مثال طراحی: TAMPA, FLORIDA حفاظت از یخ‌زدگی FREEZE PREVENTION کنترل نویز عایق‌بندی داکت نویز شکل گرفته در دیواره داکت Breakout Noise تابش نویز از لوله‌ها Noise Radiation from pipes افت الحاق به لوله Pipe Insertion Lose حفاظت در برابر آتش FIRE SAFETY خوردگی زیر عایق‌بندی CORROSION UNDER INSULATION 2. مواد و سیستم‌ها دسته‌بندی مواد عایق‌بندی خصوصیات فیزیکی مواد عایق‌بندی محافظت در برابر آب و هوا WEATHER PROTECTION پی‌آمدهای ایمنی پی‌آمدهای اقتصادی مواد استفاده شده به عنوان پوشش‌های حفاظت عایق‌بندی در برابر نفوذ هوا و آب بازدارنده‌های بخار VAPOR RETARDERS 3ـ نصب نصب لوله عایق‌بندی آویزان کننده‌های لوله INSULATING PIPE HANGERS قسمت پایانی عایق‌بندی برای دماهای بالای دمای محیط قسمت انتهایی عایق‌بندی برای دماهای زیر دمای محیط عایق‌بندی لوله در زیرزمین مخزن‌های اتمسفریک، مخازن بسته و تجهیزات پایان‌دهی عایق‌بندی داکت‌ها محاسبات کنترل دما برای داکت‌های هوا پیشگیری از کندانس در سطح داکت‌های هوای سرد مواد عایق‌بندی برای داکت‌های HVAC مقاومت در برابر استفاده نامناسب طول عمر لایه سطح داخلی داکت جریان هوا خصوصیات جریان هوای داکت روش‌های ایمن‌سازی ملاحظات نشت و نفوذ هوا کاربردهای فضای خارج 4ـ اطلاعات طراحی DESIGN DATE برآورد افت و بهره حرارتی کنترل دمای سطوح CONTROLLING SURFACE TEMPERATURES انتشارات نوآور ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

مشخصات محصول
نوع کتاب درسنامه
مقطع دانشگاهی
ناشر نوآور
مناسب برای: داوطلبین آزمون های تحصیلات تکمیلی و نظام مهندسی
نوع گردآوری تالیف
نویسنده / نویسندگان دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاریدکتر پیمان ابراهیمی ناغانیمهندس سید رضا جعفری زاده
نوبت چاپ اول
تاریخ چاپ 1401
نوع چاپ تک رنگ - سیاه و سفید
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات 660
شابک 9786001684487